ชนิดแผนภูมิที่มี

Microsoft Office Excel 2007 สนับสนุนแผนภูมิหลายชนิดเพื่อช่วยให้คุณแสดงข้อมูลในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ หรือเปลี่ยนชนิดของแผนภูมิที่มีอยู่แล้ว คุณสามารถเลือกแผนภูมิชนิดใดชนิดหนึ่งต่อไปนี้

สิ่งสำคัญ: บทความนี้อธิบายชนิดแผนภูมิต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแผนภูมิ ดูที่ การสร้างแผนภูมิ

ในบทความนี้

แผนภูมิคอลัมน์

แผนภูมิเส้น

แผนภูมิวงกลม

แผนภูมิแท่ง

แผนภูมิพื้นที่

แผนภูมิ XY (กระจาย)

แผนภูมิหุ้น

แผนภูมิพื้นผิว

แผนภูมิโดนัท

แผนภูมิฟอง

แผนภูมิเรดาร์

แผนภูมิชนิดอื่นๆ ที่คุณสามารถสร้างได้ใน Excel

แผนภูมิคอลัมน์

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงานสามารถนำมาลงจุดในแผนภูมิคอลัมน์ได้ แผนภูมิคอลัมน์ใช้ในการแสดงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดระยะเวลาหนึ่ง หรือสำหรับแสดงภาพประกอบการเปรียบเทียบระหว่างรายการ

ในแผนภูมิคอลัมน์ ประเภทมักจะได้รับการจัดเรียงตามแกนนอน ส่วนค่าต่างๆ จะจัดเรียงตามแกนตั้ง

แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มแบบสามมิติ

แผนภูมิคอลัมน์มีแผนภูมิย่อยชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มและแผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มแบบสามมิติ    แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มจะเปรียบเทียบค่าต่างๆ ระหว่างประเภท แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มจะแสดงค่าในสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งแบบสองมิติ แต่คอลัมน์แบบกลุ่มในแผนภูมิแบบสามมิติ จะแสดงข้อมูลโดยการใช้เปอร์สเปคทีฟแบบสามมิติเท่านั้น และจะไม่ใช้แกนค่าที่สาม (แกนลึก)

  แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มและแผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มแบบสามมิติ

  คุณสามารถใช้ชนิดแผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มเมื่อคุณมีประเภทที่เป็นดังนี้

  • ช่วงของค่า (ตัวอย่างเช่น จำนวนรายการ เป็นต้น)

  • การจัดเรียงมาตราส่วนบางอย่าง (ตัวอย่างเช่น มาตราส่วน Likert กับรายการต่างๆ อาทิ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)

  • ชื่อที่ไม่ได้อยู่ในลำดับเฉพาะ (ตัวอย่างเช่น ชื่อของรายการ ชื่อทางภูมิศาสตร์ หรือชื่อของบุคคล)

   หมายเหตุ: ในการแสดงข้อมูลในรูปแบบสามมิติที่ใช้สามแกน (แกนนอน, แกนตั้ง และแกนลึก) ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ ให้ใช้ชนิดย่อยของแผนภูมิคอลัมน์แบบสามมิติแทน

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนและแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนสามมิติ    แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนจะแสดงความสัมพันธ์ของรายการแต่ละรายการกับรายการทั้งหมด โดยเปรียบเทียบค่าแต่ละค่ากับผลรวมในแต่ละประเภท แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนจะแสดงค่าในสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เรียงซ้อนในแนวตั้งแบบสองมิติ ส่วนแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนสามมิติจะแสดงข้อมูลโดยการใช้เปอร์สเปคทีฟแบบสามมิติเท่านั้น และจะไม่ใช้แกนค่าที่สาม (แกนลึก)

  แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนและแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนสามมิติ

  คุณสามารถใช้แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนเมื่อคุณมีชุดข้อมูลหลายชุดและเมื่อคุณต้องการเน้นผลรวม

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ    แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% ในแผนภูมิแบบสามมิติจะเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของค่าแต่ละค่ากับผลรวมในแต่ละประเภท แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% จะแสดงค่าในสี่เหลี่ยมผืนผ้า 100 % ในแนวตั้งแบบสองมิติ แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติจะแสดงข้อมูลโดยการใช้เปอร์สเปคทีฟแบบสามมิติเท่านั้น และจะไม่ใช้แกนค่าที่สาม ( แกนลึก)

  แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ

  คุณสามารถใช้แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% เมื่อคุณมีชุดข้อมูลตั้งแต่สามชุดขึ้นไป และคุณต้องการที่จะเน้นผลที่มีต่อผลรวมทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผลรวมนั้นเป็นผลรวมเดียวกันสำหรับประเภทแต่ละประเภท

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบสามมิติ    แผนภูมิคอลัมน์แบบสามมิติจะใช้แกนสามแกนที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ (แกนนอน แกนตั้ง และแกนลึก) และแกนเหล่านี้จะเปรียบเทียบจุดข้อมูลตามแกนนอนและแกนลึก

  แผนภูมิคอลัมน์แบบสามมิติ

  คุณสามารถใช้แผนภูมิคอลัมน์สามมิติเมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างประเภทและระหว่างชุดข้อมูลเท่าๆ กัน เนื่องจากแผนภูมิชนิดนี้แสดงประเภททั้งตามแนวแกนนอนและแกนลึก ในขณะที่แกนตั้งใช้ในการแสดงค่า

 • แผนภูมิทรงกระบอก ทรงกรวย และพีระมิด    แผนภูมิทรงกระบอก ทรงกรวย และพีระมิดมีให้ใช้งานในชนิดแผนภูมิแบบกลุ่ม แบบกองซ้อน แบบกองซ้อน 100% และแบบสามมิติ เช่นเดียวกับแผนภูมิคอลัมน์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และยังแสดงและเปรียบเทียบข้อมูลในลักษณะเดียวกัน สิ่งที่แตกต่างกันคือ แผนภูมิชนิดเหล่านี้จะแสดงในรูปทรงกระบอก ทรงกรวย และพีระมิด แทนที่จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  แผนภูมิทรงกระบอก ทรงกรวย และพีระมิด

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิคอลัมน์ ดูที่ เสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิคอลัมน์

ด้านบนของหน้า

แผนภูมิเส้น

ข้อมูลที่จัดเรียงในคอลัมน์หรือแถวบนแผ่นงานสามารถนำไปลงจุดในแผนภูมิเส้นได้ แผนภูมิเส้นสามารถแสดงข้อมูลที่มีความต่อเนื่องกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามมาตราส่วนทั่วไป จึงเป็นแผนภูมิที่เหมาะสำหรับนำไปใช้แสดงแนวโน้มของข้อมูลที่มีระยะห่างเวลาเท่ากัน ในแผนภูมิเส้น ข้อมูลประเภทจะกระจายเท่ากันตามแกนนอน และข้อมูลค่าทั้งหมดจะกระจายเท่ากันตามแกนตั้ง

แผนภูมิเส้นพร้อมเครื่องหมาย

คุณควรใช้แผนภูมิเส้น ถ้าป้ายชื่อประเภทของคุณเป็นข้อความ และแสดงค่าที่มีช่วงห่างของข้อมูลที่สม่ำเสมอ เช่น เดือน ไตรมาส หรือปีงบประมาณ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีข้อมูลหลายชุด ในกรณีที่มีชุดข้อมูลเดียว คุณควรพิจารณาใช้แผนภูมิประเภท นอกจากนี้ คุณควรใช้แผนภูมิเส้นเมื่อคุณมีป้ายชื่อตัวเลขที่มีช่วงห่างของข้อมูลที่สม่ำเสมอหลายชุด โดยเฉพาะป้ายชื่อที่เป็นปี ถ้าคุณมีป้ายชื่อตัวเลขมากกว่าสิบชุด ให้ใช้แผนภูมิกระจายแทน

แผนภูมิเส้นมีแผนภูมิย่อยชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • แผนภูมิเส้นและแผนภูมิเส้นแบบมีเครื่องหมาย    แผนภูมิเส้นแบบมีเครื่องหมายสามารถใช้เพื่อบ่งบอกค่าข้อมูลแต่ละค่า ในขณะที่แผนภูมิเส้นแบบไม่มีเครื่องหมายสามารถใช้เพื่อแสดงแนวโน้มในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือแสดงหมวดหมู่ตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีจุดข้อมูลจำนวนมากและลำดับของจุดข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ หากมีหมวดหมู่จำนวนมาก หรือค่าที่ใช้เป็นค่าโดยประมาณ ให้ใช้แผนภูมิเส้นแบบไม่มีเครื่องหมาย

  แผนภูมิเส้นแบบมีและไม่มีเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนและแผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนพร้อมเครื่องหมาย    แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนที่มีเครื่องหมายสามารถใช้เพื่อบ่งบอกค่าข้อมูลแต่ละค่า ในขณะที่แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนที่ไม่มีเครื่องหมายสามารถใช้เพื่อแสดงแนวโน้มของผลกระทบของแต่ละค่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือแสดงหมวดหมู่ตามลำดับ แต่เนื่องจากว่าการมองหาเส้นที่เรียงซ้อนกันอยู่นั้นเป็นเรื่องยาก คุณควรพิจารณาใช้แผนภูมิเส้นชนิดอื่นหรือแผนภูมิเส้นแบบกองซ้อนแทน

  แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนและแผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนพร้อมเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% และ แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% พร้อมเครื่องหมาย    แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% ที่มีเครื่องหมายสามารถใช้เพื่อบ่งบอกค่าข้อมูลแต่ละค่าได้ ในขณะที่แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% ที่ไม่มีเครื่องหมายสามารถใช้เพื่อแสดงแนวโน้มของผลกระทบของแต่ละค่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือเพื่อแสดงหมวดหมู่ตามลำดับ หากมีหมวดหมู่จำนวนมาก หรือค่าที่ใช้เป็นค่าโดยประมาณ ให้ใช้แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% ที่ไม่มีเครื่องหมาย

  เคล็ดลับ: คุณอาจพิจารณาใช้แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% แทน หากต้องการนำเสนอข้อมูลชนิดนี้ให้ดียิ่งขึ้น

  แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% ที่มีและไม่มีเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้นสามมิติ    แผนภูมิเส้นสามมิติใช้แสดงข้อมูลแต่ละแถวหรือแต่ละคอลัมน์เป็นริบบิ้นสามมิติ แผนภูมินี้มีแกนนอน แกนตั้ง และแกนลึกที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้

  แผนภูมิเส้นสามมิติ

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิเส้น ให้ดูที่ นำเสนอข้อมูลของคุณในแบบแผนภูมิกระจายหรือแผนภูมิเส้น

ด้านบนของหน้า

แผนภูมิวงกลม

ข้อมูลที่จัดเรียงในหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งแถวเท่านั้นในแผ่นงานสามารถนำมาลงจุดในแผนภูมิวงกลมได้ แผนภูมิวงกลมแสดงขนาดของรายการในชุดข้อมูลหนึ่งชุด เป็นสัดส่วนกับผลรวมของรายการทั้งหมด จุดข้อมูลในแผนภูมิวงกลมจะถูกแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของวงกลมทั้งวง

แผนภูมิวงกลมสามมิติ

ให้พิจารณาใช้แผนภูมิวงกลมในกรณีดังนี้

 • คุณมีชุดข้อมูลเพียงชุดเดียวที่คุณต้องการลงจุด

 • ค่าของข้อมูลทุกค่าที่คุณต้องการลงจุดมีค่าไม่เป็นลบ

 • ค่าของข้อมูลเกือบทั้งหมดที่คุณต้องการลงจุดมีค่าไม่เป็นศูนย์

 • คุณมีประเภทไม่เกินเจ็ดประเภท

 • ประเภทแสดงส่วนต่างๆ ของวงกลมทั้งหมด

แผนภูมิวงกลม มีแผนภูมิย่อยชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิวงกลมแบบ สามมิติ    แผนภูมิวงกลมจะแสดงส่วนของแต่ละค่าจากผลรวมทั้งหมดในรูปแบบ สองมิติ หรือ สามมิติ คุณสามารถดึงชิ้นของแผนภูมิวงกลมเพื่อเน้นข้อมูลชิ้นนั้นได้ด้วยตนเอง

  ตัวอย่างของแผนภูมิวงกลมแบบสองมิติและสามมิติ

 • แผนภูมิวงกลมจากวงกลมและแผนภูมิแท่งจากวงกลม    แผนภูมิวงกลมจากวงกลมและแผนภูมิแท่งจากวงกลมจะแสดงแผนภูมิวงกลมพร้อมค่าที่ผู้ใช้กำหนดเอง ซึ่งแยกออกจากแผนภูมิวงกลมหลักและรวมเข้ากับแผนภูมิวงกลมรอง หรือรวมเข้ากับแผนภูมิแท่งแบบกองซ้อน ชนิดแผนภูมิเหล่านี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการแบ่งแผนภูมิวงกลมหลักเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อให้ดูเข้าใจง่ายขึ้น

  ตัวอย่างของแผนภูมิวงกลมจากวงกลมและแผนภูมิแท่งจากวงกลม

 • แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัวและแผนภูมิวงกลมแบบแยกตัว สามมิติ    แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัวจะแสดงส่วนของแต่ละค่าจากผลรวมทั้งหมดโดยมีการเน้นที่ค่าหนึ่ง แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัวสามารถแสดงในรูปแบบ สามมิติ ได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการกระจายแผนภูมิวงกลมสำหรับทุกชิ้นหรือชิ้นใดชิ้นหนึ่งได้ แต่ไม่สามารถย้ายชิ้นของแผนภูมิวงกลมแบบแยกตัวด้วยตนเอง หากคุณต้องการดึงชิ้นข้อมูลออกมาด้วยตนเอง โปรดใช้แผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิวงกลมแบบ สามมิติ แทน

  ตัวอย่างของแผนภูมิวงกลมแบบแยกตัวสองมิติและสามมิติ

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิวงกลม ดูที่ นำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิวงกลม

ด้านบนของหน้า

แผนภูมิแท่ง

ข้อมูลที่จัดเรียงในคอลัมน์หรือแถวบนแผ่นงานสามารถนำมาลงจุดในแผนภูมิแท่ง แผนภูมิแท่งแสดงภาพประกอบการเปรียบเทียบระหว่างรายการแต่ละรายการ

แผนภูมิแท่งสามมิติ

ให้พิจารณาใช้แผนภูมิแท่งในกรณีดังนี้

 • ป้ายชื่อแกนมีความยาว

 • ค่าที่แสดงนั้นเป็นระยะเวลา

แผนภูมิแท่งมีแผนภูมิย่อยชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • แผนภูมิแท่งแบบกลุ่มและแผนภูมิแท่งแบบกลุ่มสามมิติ    แผนภูมิแท่งแบบกลุ่มจะเปรียบเทียบค่าต่างๆ ระหว่างประเภท ในแผนภูมิแท่งแบบกลุ่ม ประเภทจะได้รับการจัดเรียงตามแกนตั้ง และค่าจะจัดเรียงตามแกนนอน แผนภูมิแท่งแบบกลุ่มแบบสามมิติจะแสดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนในรูปแบบสามมิติ แต่ไม่ได้แสดงข้อมูลบนแกนทั้งสาม

  แผนภูมิแท่งแบบกลุ่มและแผนภูมิแท่งแบบกลุ่มแบบสามมิติ

 • แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนและแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนสามมิติ    แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนแสดงความสัมพันธ์ของรายการแต่ละรายการกับรายการทั้งหมด แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนสามมิติจะแสดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนในรูปแบบสามมิติ แต่ไม่แสดงข้อมูลบนแกนทั้งสาม

  แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนและแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนสามมิติ

 • แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ    แผนภูมิชนิดนี้ใช้เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของแต่ละค่าต่อผลรวมในประเภทต่างๆ แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% สามมิติจะแสดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนในรูปแบบสามมิติ แต่ไม่ได้แสดงข้อมูลบนแกนทั้งสาม

  แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ

 • แผนภูมิทรงกระบอก ทรงกรวย และพีระมิดแนวนอน    แผนภูมิรูปทรงเหล่านี้มีในชนิดแบบกลุ่ม แบบเรียงซ้อน และแบบเรียงซ้อน 100% เช่นเดียวกับแผนภูมิแท่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยจะแสดงและเปรียบเทียบข้อมูลในลักษณะเดียวกัน เว้นแต่เพียงชนิดแผนภูมิเหล่านี้จะแสดงเป็นรูปทรงกระบอก ทรงกรวย และพีระมิดแทนที่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน

  แผนภูมิทรงกระบอก ทรงกรวย และพีระมิด

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิแท่ง ดูที่ นำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิแท่ง

ด้านบนของหน้า

แผนภูมิพื้นที่

ข้อมูลที่จัดเรียงในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงานสามารถนำมาลงจุดในแผนภูมิพื้นที่ แผนภูมิพื้นที่เน้นขนาดของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา และใช้ดึงความสนใจไปยังค่าผลรวมตามแนวโน้มได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่แสดงกำไรตามเวลาสามารถลงจุดในแผนภูมิพื้นที่เพื่อเน้นกำไรรวม

ด้วยการแสดงผลรวมของค่าที่ลงจุด แผนภูมิพื้นที่ยังแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ต่อผลรวมด้วย

แผนภูมิพื้นที่

แผนภูมิพื้นที่มีแผนภูมิย่อยชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • พื้นที่สองมิติและพื้นที่สามมิติ    ไม่ว่าิจะแสดงในรูปสองมิติ หรือ สามมิติ แผนภูมิพื้นที่จะแสดงแนวโน้มของค่าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาหรือแสดงข้อมูลประเภทอื่น แผนภูมิพื้นที่สามมิติ ใช้แกนสามแกน (แนวนอน แนวตั้ง และ แนวลึก) ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ มีกฏอยู่ว่า คุณควรพิจารณาการใช้แผนภูมิเส้น แทนที่จะเป็นแผนภูมิพื้นที่แบบไม่เรียงซ้อน เนื่องจากข้อมูลจากชุดข้อมูลหนึ่งอาจถูกบดบังด้วยข้อมูลจากชุดข้อมูลอีกชุดหนึ่งได้

  ชนิดแผนภูมิพื้นที่และแผนภูมิพื้นที่แบบสามมิติ

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนและแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนสามมิติ    แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนแสดงแนวโน้มของสัดส่วนของแต่ละค่าบนแกนเวลา หรือข้อมูลประเภทชุดอื่น แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนแบบสามมิติแสดงในลักษณะเดียวกัน แต่จะใช้มุมมองแบบสามมิติ ทั้งนี้มุมมองแบบสามมิติไม่ใช่แผนภูมิสามมิติที่แท้จริง   เพราะไม่ใช้แกนของค่าที่สาม (แกนแนวลึก)

  ชนิดแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนและชนิดแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนสามมิติ

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ    แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% แสดงแนวโน้มในรูปเปอร์เซ็นต์ของค่าแต่ละค่า บนแกนเวลาหรือข้อมูลประเภทชุดอื่น แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ แสดงในรูปแบบเดียวกัน แต่จะใช้มุมมองแบบสามมิติ มุมมองแบบสามมิติไม่ใช่แผนภูมิสามมิติที่แท้จริง  เพราะไม่ใช้แกนของค่าที่สาม (แกนแนวลึก)

  ชนิดแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% และชนิดแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิพื้นที่ ดูที่ นำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิพื้นที่

ด้านบนของหน้า

แผนภูมิ XY (กระจาย)

ข้อมูลที่จัดเรียงในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงานสามารถนำมาลงจุดในแผนภูมิ XY (กระจาย) แผนภูมินี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวเลขต่างๆ ในชุดข้อมูลหลายชุด หรือแสดงการลงจุดกลุ่มของตัวเลขสองกลุ่มให้เป็นเสมือนหนึ่งชุดข้อมูลของพิกัด XY

แผนภูมิกระจายมีแกนค่าสองแกน ซึ่งแสดงชุดของข้อมูลตัวเลขชุดหนึ่งตามแกนนอน (แกน x) และแสดงข้อมูลอีกชุดหนึ่งตามแกนตั้ง (แกน y) แผนภูมินี้จะรวมค่าเหล่านี้ให้เป็นจุดข้อมูลเดี่ยวหลายๆ จุด และแสดงจุดในช่วงที่ไม่สม่ำเสมอ หรือเป็นกลุ่ม แผนภูมิกระจายมักจะใช้เพื่อแสดงและเปรียบเทียบค่าที่เป็นตัวเลข เช่น ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลทางสถิติ และข้อมูลทางวิศวกรรม

ให้พิจารณาใช้แผนภูมิกระจายในกรณีดังนี้

 • คุณต้องการเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนนอน

 • คุณต้องการใช้แกนนั้นเป็นมาตราส่วนลอการิทึม

 • ค่าในแกนนอนมีระยะห่างระหว่างค่าที่ไม่สม่ำเสมอ

 • จุดข้อมูลในแกนนอนมีจำนวนมาก

 • คุณต้องการแสดงข้อมูลของแผ่นงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีคู่หรือชุดของค่าที่จัดกลุ่มไว้ และต้องการปรับมาตราส่วนอิสระของแผนภูมิกระจาย เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับค่าที่จัดกลุ่มไว้ให้มากขึ้น

 • คุณต้องการแสดงความคล้ายคลึงกันระหว่างชุดของข้อมูลชุดใหญ่ แทนที่จะแสดงความแตกต่างระหว่างจุดข้อมูล

 • คุณต้องการเปรียบเทียบจุดข้อมูลจำนวนมากโดยไม่คำนึงถึงเวลา ยิ่งข้อมูลที่คุณรวมไว้ในแผนภูมิกระจายมีมาก คุณจะสามารถทำการเปรียบเทียบได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อต้องการจัดเรียงข้อมูลในแผ่นงานสำหรับแผนภูมิกระจาย คุณควรวางค่า x ในแถวหนึ่งหรือคอลัมน์หนึ่ง แล้วป้อนค่า y ที่สอดคล้องกันในแถวหรือคอลัมน์ติดกัน

แผนภูมิ XY (กระจาย)

แผนภูมิกระจายมีแผนภูมิย่อยชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • แผนภูมิกระจายที่มีแต่เครื่องหมาย    แผนภูมิประเภทนี้จะเปรียบเทียบคู่ของค่าต่างๆ ให้ใช้แผนภูมิกระจายที่มีตัวสร้างข้อมูล แต่ไม่มีเส้นเชื่อมเมื่อคุณใช้จุดข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งการใช้เส้นเชื่อมอาจทำให้ข้อมูลนั้นอ่านยากขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แผนภูมิชนิดนี้ได้เมื่อคุณไม่จำเป็นต้องแสดงการเชื่อมโยงของจุดข้อมูล

  แผนภูมิกระจายที่มีแต่เครื่องหมาย

 • แผนภูมิกระจายที่มีเส้นโค้งและแผนภูมิกระจายที่มีเส้นโค้งและเครื่องหมาย    แผนภูมิประเภทนี้จะแสดงเส้นโค้งซึ่งลากเชื่อมโยงไปตามจุดข้อมูลต่างๆ คุณสามารถแสดงเส้นโค้งพร้อมเครื่องหมายหรือไม่มีเครื่องหมายก็ได้ คุณควรใช้เส้นโค้งโดยที่ไม่มีเครื่องหมายหากมีจุดข้อมูลจำนวนมาก

  แผนภูมิกระจายที่มีเส้นโค้งเรียบแบบมีและไม่มีเครื่องหมาย

 • แผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรงและแผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรงและเครื่องหมาย    แผนภูมิประเภทนี้จะแสดงเส้นตรงซึ่งลางเชื่อมโยงไปตามจุดข้อมูลต่างๆ คุณสามารถแสดงเส้นตรงโดยที่มีหรือไม่มีเครื่องหมายก็ได้

  แผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรงแบบมีและไม่มีเครื่องหมาย

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิกระจาย ดูที่ นำเสนอข้อมูลของคุณในแบบแผนภูมิกระจายหรือแผนภูมิเส้น

ด้านบนของหน้า

แผนภูมิหุ้น

ข้อมูลที่จัดเรียงในคอลัมน์หรือแถวในลำดับที่แน่นอนบนแผ่นงานสามารถนำมาลงจุดในแผนภูมิหุ้นได้ ดังความหมายโดยนัยของชื่อ แผนภูมิหุ้นมักนำมาใช้แสดงความผันผวนของราคาหุ้นมากที่สุด แต่แผนภูมินี้ก็นำมาใช้กับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แผนภูมิหุ้นระบุความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิประจำวันหรือประจำปี คุณต้องจัดระเบียบข้อมูลของคุณในลำดับที่ถูกต้องเมื่อต้องการสร้างแผนภูมิหุ้น

วิธีจัดระเบียบข้อมูลของแผนภูมิหุ้นในแผ่นงานเป็นสิ่งสำคัญมาก ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิหุ้นแบบสูง-ต่ำ-ปิดอย่างง่าย คุณควรจัดเรียงข้อมูลโดยป้อนคำว่า สูง ต่ำ และ ปิด เป็นส่วนหัวของคอลัมน์ตามลำดับดังกล่าว

แผนภูมิหุ้น

แผนภูมิหุ้นมีแผนภูมิย่อยชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • สูง-ต่ำ-ปิด    แผนภูมิหุ้น สูง-ต่ำ-ปิด มักใช้ในการแสดงราคาหุ้น แผนภูมิต้องใช้ค่าจากชุดข้อมูลสามชุดในลำดับต่อไปนี้คือ สูง ต่ำ และปิด

  ชนิดของแผนภูมิหุ้น สูง-ต่ำ-ปิด

 • เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด    แผนภูมิหุ้นชนิดนี้ต้องใช้ค่าจากชุดข้อมูลสี่ชุดในลำดับที่ถูกต้อง (เปิด, สูง, ต่ำ และปิด)

  ชนิดของแผนภูมิหุ้น เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด

 • ปริมาณ-สูง-ต่ำ-ปิด    แผนภูมิหุ้นชนิดนี้ต้องการค่าจากชุดข้อมูลสี่ชุดในลำดับที่ถูกต้อง (ปริมาณ สูง ต่ำ และปิด) แผนภูมิหุ้นนี้วัดปริมาณการซื้อขายโดยใช้แกนค่าสองแกน แกนหนึ่งสำหรับคอลัมน์ที่วัดปริมาณการซื้อขาย และอีกแกนหนึ่งสำหรับราคาหุ้น

  ชนิดของแผนภูมิหุ้น ปริมาณ-สูง-ต่ำ-ปิด

 • ปริมาณ-เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด    แผนภูมิหุ้นชนิดนี้ต้องการค่าจากชุดข้อมูลห้าชุดในลำดับที่ถูกต้อง (ปริมาณ, เปิด, สูงสุด, ต่ำสุด และปิด)

  ชนิดของแผนภูมิหุ้น ปริมาณ-เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิหุ้น ดูที่ นำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิหุ้น

ด้านบนของหน้า

แผนภูมิพื้นผิว

ข้อมูลที่จัดเรียงในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงานสามารถนำมาลงจุดในแผนภูมิพื้นผิวได้ แผนภูมินี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการค้นหาการรวมที่เกิดประโยชน์สูงสุดระหว่างชุดข้อมูลสองชุด เช่นในแผนที่ภูมิประเทศ สีและลวดลายเป็นตัวบ่งชี้ถึงพื้นที่ที่อยู่ในช่วงของค่าเดียวกัน

คุณสามารถใช้แผนภูมิพื้นผิวเมื่อทั้งประเภทและชุดข้อมูลเป็นค่าตัวเลขทั้งคู่

แผนภูมิพื้นผิว

แผนภูมิพื้นผิวมีแผนภูมิย่อยชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • แผนภูมิพื้นผิวสามมิติ    แผนภูมิพื้นผิวสามมิติแสดงแนวโน้มของค่าในสองมิติในรูปของเส้นโค้งที่ต่อเนื่อง แถบสีในแผนภูมิพื้นผิวไม่ได้แสดงชุดข้อมูล แต่จะแสดงความแตกต่างระหว่างค่าต่างๆ แผนภูมินี้แสดงมุมมองสามมิติของข้อมูล ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับแผ่นยางที่แผ่คลุมแผนภูมิคอลัมน์สามมิติ แผนภูมินี้มักจะใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจำนวนมากที่อาจพิจารณาได้ยากหากไม่แสดงด้วยแผนภูมิ

  ชนิดแผนภูมิพื้นผิวสามมิติ

 • พื้นผิวสามมิติแบบโครงลวด    เมื่อแสดงโดยปราศจากสีบนพื้นผิว แผนภูมิพื้นผิวสามมิตินี้จะเรียกว่า แผนภูมิพื้นผิวสามมิติแบบโครงลวด โดยแผนภูมินี้จะแสดงเฉพาะเส้นโครง แผนภูมิพื้นผิวสามมิติที่แสดงโดยปราศจากแถบสีบนพื้นผิวใดๆ เรียกว่า แผนภูมิพื้นผิวสามมิติแบบโครงลวด โดยแผนภูมินี้จะแสดงเฉพาะเส้นโครง

  แผนภูมิพื้นผิวสามมิติแบบโครงลวดเป็นแผนภูมิที่อ่านยาก แต่แผนภูมิชนิดนี้เป็นประโยชน์ในการลงจุดชุดของข้อมูลจำนวนมากได้เร็วขึ้น

  ชนิดของแผนภูมิพื้นผิวสามมิติแบบโครงลวด

 • แผนภูมิเส้นชั้น    แผนภูมิเส้นชั้น คือแผนภูมิพื้นผิวที่มองจากด้านบน ซึ่งคล้ายกับแผนที่ภูมิประเทศสองมิติ ในแผนภูมิเส้นชั้น แถบสีหมายถึงค่าในช่วงต่างๆ โดยที่เส้นในแผนภูมิเส้นชั้นจะเชื่อมโยงจุดต่างๆ ที่มีค่าเท่ากัน

  ชนิดของแผนภูมิเส้นชั้น

 • แผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวด    แผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวด ก็คือแผนภูมิพื้นผิวที่มองจากด้านบนเช่นกัน โดยที่แผนภูมิแบบโครงลวดนี้แสดงเฉพาะเส้น และไม่มีแถบสีบนพื้นผิว

  หมายเหตุ: แผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวดเป็นแผนภูมิที่อ่านยาก คุณอาจต้องการใช้แผนภูมิพื้นผิวสามมิติแทน

  ชนิดของแผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวด

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิพื้นผิว ดูที่ การนำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิพื้นผิว

ด้านบนของหน้า

แผนภูมิโดนัท

ข้อมูลซึ่งถูกจัดเรียงในคอลัมน์หรือแถวเท่านั้นบนแผ่นงาน จะสามารถนำมาลงจุดได้ในแผนภูมิโดนัท เช่นเดียวกับแผนภูมิวงกลม แผนภูมิโดนัทจะแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ กับทั้งหมด แต่แผนภูมินี้มีชุดข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งชุด

แผนภูมิโดนัท

หมายเหตุ: แผนภูมิโดนัทเป็นแผนภูมิที่อ่านยาก คุณอาจจะต้องการใช้แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนหรือแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนแทน

แผนภูมิโดนัทมีแผนภูมิย่อยชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • แผนภูมิโดนัท    แผนภูมิโดนัทจะแสดงข้อมูลในวง ซึ่งแต่ละวงจะแสดงชุดข้อมูล หากแสดงเปอร์เซ็นต์ในป้ายชื่อข้อมูล แต่ละวงจะรวมกันได้ทั้งหมด 100%

  ชนิดแผนภูมิโดนัท

 • แผนภูมิโดนัทแบบแยกตัว    เหมือนกับแผนภูมิวงกลมแบบแยกตัวมาก แผนภูมิโดนัทแบบแยกตัวแสดงผลกระทบของแต่ละค่าต่อผลรวมทั้งหมด โดยมีการเน้นสำหรับแต่ละค่าด้วย และอาจมีชุดข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งชุด

  ชนิดแผนภูมิโดนัทแบบแยกตัว

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิโดนัท ดูที่ นำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิโดนัท

ด้านบนของหน้า

แผนภูมิฟอง

ข้อมูลที่จัดเรียงในคอลัมน์บนแผ่นงานโดยที่ค่า x อยู่ในคอลัมน์แรก และค่า y ที่สัมพันธ์กันและค่าขนาดฟองอยู่ในคอลัมน์ติดกัน สามารถนำมาลงจุดในแผนภูมิฟองได้

ตัวอย่างเช่น คุณควรจัดระเบียบข้อมูลของคุณดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

แผนภูมิฟอง

แผนภูมิฟองมีแผนภูมิย่อยชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • แผนภูมิฟองหรือแผนภูมิฟองแบบสามมิติ    แผนภูมิฟองทั้งสองประเภทนั้นจะเปรียบเทียบค่าสามค่าแทนที่จะเป็นสองค่า ค่าที่สามจะเป็นตัวกำหนดขนาดของฟอง โดยคุณสามารถเลือกแสดงฟองในแบบ สองมิติ หรือ สามมิติ ก็ได้

  แผนภูมิฟองและแผนภูมิฟองแบบสามมิติ

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิฟอง ดูที่ นำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิฟอง

ด้านบนของหน้า

แผนภูมิเรดาร์

ข้อมูลที่จัดเรียงในคอลัมน์หรือแถวบนแผ่นงานสามารถนำมาลงจุดในแผนภูมิเรดาร์ได้ แผนภูมิเรดาร์แสดงการเปรียบเทียบของค่าสะสมของชุดข้อมูลหลายชุด

แผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี

แผนภูมิเรดาร์มีแผนภูมิย่อยชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • แผนภูมิเรดาร์และแผนภูมิเรดาร์แบบมีเครื่องหมาย    ไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้เครื่องหมายกำกับแต่ละจุดข้อมูล แผนภูมิเรดาร์จะแสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าเมื่อเทียบกับจุดศูนย์กลางจุดหนึ่ง

  ชนิดแผนภูมิเรดาห์และแผนภูมิเรดาห์แบบมีเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี    ในแผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี พื้นที่ซึ่งครอบคลุมโดยชุดข้อมูลชุดหนึ่งจะถูกเติมด้วยสีเดียวกัน

  ชนิดแผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิเรดาห์ ดูที่ นำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิเรดาห์

ด้านบนของหน้า

แผนภูมิชนิดอื่นๆ ที่คุณสามารถสร้างได้ใน Excel

ถ้าคุณไม่พบชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการสร้างในรายการของชนิดแผนภูมิที่มีอยู่ อาจมีวิธีอื่นที่จะสร้างแผนภูมิได้ใน Excel

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแผนภูมิต่อไปนี้

 • แผนภูมิ Gantt และแผนภูมิคอลัมน์แบบลอยตัว    คุณสามารถใช้ชนิดแผนภูมิหนึ่งเพื่อจำลองชนิดแผนภูมิเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แผนภูมิแท่งเพื่อจำลองแผนภูมิ Gantt หรือคุณสามารถใช้แผนภูมิคอลัมน์เพื่อจำลองแผนภูมิคอลัมน์แบบลอยตัว เพื่อแสดงค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การนำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิ Gantt ใน Excel และ การนำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิคอลัมน์

 • แผนภูมิผสม    เมื่อต้องการเน้นข้อมูลชนิดต่างๆ กันในแผนภูมิ คุณสามารถรวมแผนภูมิสองชนิดหรือมากกว่าในแผนภูมินั้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมแผนภูมิคอลัมน์เข้ากับแผนภูมิเส้นในการนำเสนอภาพที่ชัดเจน ซึ่งอาจช่วยให้เข้าใจแผนภูมิได้ง่ายขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การนำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิผสม

 • แผนผังองค์กร    คุณสามารถแทรกกราฟิก SmartArt เพื่อสร้างแผนผังองค์กร แผนผังลำดับงาน หรือแผนผังลำดับชั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างแผนผังองค์กร

 • แผนผังฮีสโตแกรมและแผนผังพาเรโต    เมื่อต้องการสร้างแผนผังฮีสโตแกรมหรือแผนผังพาเรโต (แผนผังฮีสโตแกรมที่เรียงลำดับ) ใน Excel คุณสามารถใช้ เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีให้ใช้งานได้ หลังจากที่คุณโหลด Analysis ToolPak ซึ่งเป็นโปรแกรม add-in ของ Excel ที่มีให้ใช้งานเมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Office หรือ Excel สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การนำเสนอข้อมูลของคุณในฮีสโตแกรม

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×