คุณสมบัติ Properties

นำไปใช้กับ

วัตถุ AccessObject

วัตถุ Control

วัตถุ Label

วัตถุ Page

วัตถุ SubForm

วัตถุ BoundObjectFrame

วัตถุ CurrentProject

วัตถุ Line

วัตถุ PageBreak

คอลเลกชัน TabControl

วัตถุ CheckBox

วัตถุ CustomControl

วัตถุ ListBox

วัตถุ Rectangle

วัตถุ TextBox

วัตถุ CodeProject

วัตถุ Form

วัตถุ ObjectFrame

วัตถุ Report

วัตถุ ToggleButton

วัตถุ ComboBox

วัตถุ GroupLevel

วัตถุ OptionButton

วัตถุ Section

วัตถุ CommandButton

วัตถุ Image

วัตถุ OptionGroup

วัตถุ SmartTag

คุณสมบัติ Properties จะใช้กับวัตถุ AccessObject,CodeProject และ CurrentProject

โดยจะส่งกลับการอ้างอิงไปยังคอลเลกชัน AccessObject, CurrentProject หรือ CodeProjectAccessObjectProperties ของวัตถุ

expression.Properties

expression จำเป็นต้องมี   เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งจากด้านบน

ข้อสังเกต

วัตถุคอลเลกชัน AccessObjectProperties คือคอลเลกชันของคุณสมบัติทั้งหมดที่สัมพันธ์กับวัตถุ AccessObject วัตถุ CurrentProject หรือวัตถุ CodeProject คุณสามารถอ้างถึงแต่ละสมาชิกของคอลเลกชันโดยใช้ดัชนีของวัตถุสมาชิก หรือนิพจน์สตริงซึ่งเป็นชื่อของวัตถุสมาชิก วัตถุสมาชิกตัวแรกในคอลเลกชันมีค่าดัชนีเท่ากับ 0 และจำนวนทั้งหมดของวัตถุสมาชิกในคอลเลกชันคือค่าของคุณสมบัติ Count ของคอลเลกชัน AccessObjectProperties ลบด้วย 1

คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัติ Properties เพื่อส่งกลับคุณสมบัติจากวัตถุ AccessObject ซึ่งเป็นสมาชิกของคอลเลกชันที่เข้าถึงได้จากวัตถุ CurrentData

คุณสมบัติ Properties เป็นคุณสมบัติที่นำไปใช้กับวัตถุ SmartTag

ส่งกลับคอลเลกชัน SmartTagProperties ที่แสดงคอลเลกชันของคุณสมบัติสำหรับสมาร์ทแท็กที่ระบุ

expression.Properties()

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุ SmartTag

คุณสมบัติ Properties เป็นคุณสมบัติที่นำไปใช้กับวัตถุอื่นทั้งหมด ในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ส่งกลับการอ้างอิงไปยังวัตถุคอลเลกชัน Properties ของตัวควบคุม

expression.Properties

expression จำเป็นต้องมี เป็นนิพจน์ที่ส่งกลับวัตถุใดวัตถุหนึ่งในรายการ 'นำไปใช้กับ'

ข้อสังเกต

วัตถุคอลเลกชัน Properties คือคอลเลกชันของคุณสมบัติทั้งหมดที่สัมพันธ์กับตัวควบคุม คุณสามารถอ้างถึงแต่ละสมาชิกของคอลเลกชันโดยใช้ดัชนีของวัตถุสมาชิกหรือนิพจน์สตริง ซึ่งเป็นชื่อของวัตถุสมาชิก วัตถุสมาชิกแรกในคอลเลกชันมีค่าดัชนีเท่ากับ 0 และจำนวนทั้งหมดของวัตถุสมาชิกในคอลเลกชันคือค่าของคุณสมบัติ Count ของคอลเลกชัน Properties ลบด้วย 1

ตัวอย่าง

กระบวนงานต่อไปนี้ใช้คุณสมบัติ Properties เพื่อพิมพ์คุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตัวควบคุมบนฟอร์มในหน้าต่าง Debug เมื่อต้องการเรียกใช้โค้ดนี้ ให้กดปุ่มคำสั่งที่ชื่อว่า cmdListProperties บนฟอร์ม แล้ววางโค้ดต่อไปนี้ลงในส่วน Declarations ของฟอร์ม ให้คลิกปุ่มคำสั่งเพื่อพิมพ์รายการคุณสมบัติในหน้าต่าง Debug

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub
แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×