คีย์ลัดใน Word Online

คีย์ลัดที่อธิบายไว้ในหัวข้อวิธีใช้นี้อ้างอิงรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

สำหรับภาพรวมของการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Word Online ให้ดูที่ ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Word Online

เคล็ดลับ:

  • สำหรับคีย์ลัดของคำสั่ง ให้กด Ctrl+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว) เพื่อข้ามไปยัง บอกฉัน แล้วพิมพ์คำสั่งที่คุณต้องการ (ใช้ได้เฉพาะในมุมมองการแก้ไข) ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือกคำสั่งแล้วกด Enter

  • Word Online จะทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ดังนั้น คีย์ลัดจะแตกต่างจากที่ใช้ในโปรแกรม Word บนเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 สำหรับการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ คีย์ลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ และไม่นำไปใช้กับ Word Online

  • คีย์ลัดใน Word Online จะคล้ายกันอย่างมากกับคีย์ลัดใน Microsoft Word สำหรับรายการของคีย์ลัดใน Word เวอร์ชันอื่นๆ ให้ดูที่ คีย์ลัดเพิ่มเติมสำหรับ Word

  • ถ้าคุณใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ดูที่ งานทั่วไปใน Word Online

มุมมองการอ่าน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปยังมุมมองที่สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ตัวอ่านหน้าจอ และการเลือกคีย์บอร์ดของเนื้อหา (ต้องมีตัวอ่าน PDF)

Tab ไปที่คำสั่ง สร้างมุมมองที่สามารถเข้าถึงได้เพิ่มเติม (หน้าต่างใหม่), Enter

ค้นหาข้อความ

Ctrl+F หรือ F3

ซ่อนบานหน้าต่างการค้นหา

ESC

สลับไปยังตัวควบคุมการย่อ/ขยาย

Ctrl+Z

สลับไปยังตัวควบคุมหมายเลขหน้า

Ctrl+G

ไปยังหน้าที่ระบุ

พิมพ์หมายเลขหน้า (ในตัวควบคุมหมายเลขหน้า)

การพิมพ์

Ctrl+P

มุมมองการแก้ไข

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปมาระหว่าง Ribbon และเนื้อหาเอกสาร

Ctrl+F6

ย้ายจากการแก้ไขเอกสารไปยังแท็บ หน้าแรก

Ctrl+[

ย้ายจากการแก้ไขเอกสารไปยังคำสั่งของ Ribbon ที่ใช้ล่าสุด

Ctrl+]

เปิดใช้งานแท็บ Ribbon อื่น

Tab, Enter

ย้ายไปมาระหว่างคำสั่งของ Ribbon

Tab

ดำเนินการคำสั่งของ Ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน

Enter

ยุบหรือขยาย Ribbon

Ctrl+F3

การย้ายจุดแทรก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ไปทางขวาหนึ่งคำ

Ctrl+ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Ctrl+ลูกศรซ้าย

ขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+ลูกศรลง

จุดเริ่มต้นของบรรทัด

Home

จุดสิ้นสุดของบรรทัด

End

จุดเริ่มต้นของหน้า

Ctrl+Home

จุดสิ้นสุดของหน้า

Ctrl+End

เลือกเนื้อหา: ขยายส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปทางขวาหนึ่งอักขระ

Shift+ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

Shift+ลูกศรซ้าย

ไปทางขวาหนึ่งคำ

Shift+Ctrl+ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Shift+Ctrl+ลูกศรซ้าย

ขึ้นหนึ่งบรรทัด

Shift+ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งบรรทัด

Shift+ลูกศรลง

ขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Shift+Ctrl+ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งย่อหน้า

Shift+Ctrl+ลูกศรลง

ไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

Shift+Home

ไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

Shift+End

ไปยังจุดเริ่มต้นของเอกสาร

Shift+Ctrl+Home

ไปยังจุดสิ้นสุดของเอกสาร

Shift+Ctrl+End

เอกสารทั้งหมด

Ctrl+A

การแก้ไขเนื้อหา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตัด

Ctrl+X

คัดลอก

Ctrl+C

วาง

Ctrl+V

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

Ctrl+K

เลิกทำ

Ctrl+Z

ทำซ้ำ

Ctrl+Y

ย้ายจากคำที่สะกดผิดไปยังอีกคำหนึ่ง

Alt+F7

เพิ่มขนาดฟอนต์

Ctrl+Shift+>

ลดขนาดฟอนต์

Ctrl+Shift+<

จัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ตัวหนา

Ctrl+B

ตัวเอียง

Ctrl+I

ขีดเส้นใต้

Ctrl+U

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

Ctrl+มหัพภาค

รายการลำดับเลข

Ctrl+/

จัดชิดซ้าย

Ctrl+L

จัดชิดขวา

Ctrl+R

จัดกึ่งกลาง

Ctrl+E

คีย์บอร์ดเทียบเท่าระหว่าง Windows และ Mac

คีย์

ตัวปรับเปลี่ยน

Windows

Mac

Backspace

Alt

ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งคำ

End

Alt

ย้ายจุดแทรกไปยังด้านล่างของเอกสารหรือเค้าร่าง

Enter

Alt

ใน Internet Explorer ให้แสดงคุณสมบัติของหน้า

Tab

Ctrl-Alt

สลับงาน

Home

Alt

ไปยังโฮมเพจ

ย้ายจุดแทรกไปยังด้านบนของเอกสารหรือเค้าร่าง

ลูกศรซ้าย

Alt

ใน Internet Explorer ให้กลับไป

ย้ายไปทางซ้ายครั้งละหนึ่งคำ

PageDn

Alt

ย้ายจุดแทรกไปยังด้านล่างของเอกสาร

PageUp

Alt

ย้ายจุดแทรกไปยังด้านบนของเอกสาร

ลูกศรขวา

Alt

ใน Internet Explorer ให้ไปข้างหน้า

ไปทางขวาครั้งละหนึ่งคำ

Tab

Alt

สลับระหว่างแอปพลิเคชัน

ย้ายโฟกัสระหว่างเบราว์เซอร์และองค์ประกอบของหน้า (การวนรอบของการช่วยสำหรับการเข้าถึง)

ลูกศรลง

Alt-Shift

ย้ายหน้าปัจจุบันลงหนึ่งตำแหน่งในบานหน้าต่างนำทาง

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้า

Enter

Alt-Shift

ใน Internet Explorer ให้สลับไปยังหน้าจอแบบเต็ม

Tab

Ctrl-Alt-Shift

สลับงาน

ลูกศรซ้าย

Alt-Shift

เอาการเยื้องออกหนึ่งระดับ

เลือกทางซ้ายครั้งละหนึ่งคำ

ลูกศรขวา

Alt-Shift

การเยื้อง

เลือกทางซ้ายครั้งละหนึ่งคำ

Tab

Alt-Shift

สลับระหว่างแอปพลิเคชัน

ย้ายโฟกัสระหว่างเบราว์เซอร์และองค์ประกอบของหน้า (การวนรอบของการช่วยสำหรับการเข้าถึง)

ลูกศรขึ้น

Alt-Shift

ย้ายหน้าปัจจุบันลงหนึ่งตำแหน่งในบานหน้าต่างนำทาง

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของย่อหน้า

Backspace

ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งคำ

Delete

ลบครั้งละหนึ่งคำ

ลูกศรลง

ย้ายจุดแทรกลงครั้งละหนึ่งย่อหน้า

End

ย้ายจุดแทรกไปยังด้านล่างของเอกสารหรือเค้าร่าง

Home

ไปยังด้านบนของเอกสารหรือเค้าร่าง (ใน Safari ให้ไปยังโฮมเพจของเบราว์เซอร์)

ลูกศรซ้าย

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด (ใน Firefox ให้ไปยังหน้าก่อนหน้า)

ลูกศรขวา

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด (ใน Firefox ให้ไปข้างหน้า)

Tab

สลับงาน (เช่น Windows Alt-Tab)

ลูกศรขึ้น

ย้ายจุดแทรกขึ้นครั้งละหนึ่งย่อหน้า

ESC

⌘-Alt

เปิดตัวจัดการงาน (บังคับออกจากแอป)

Home

⌘-Alt

ใน Safari ให้ไปยังโฮมเพจของเบราว์เซอร์

ลูกศรซ้าย

⌘-Alt

ใน Chrome ให้สลับระหว่างแท็บเบราว์เซอร์

Delete

⌘-Shift

ใน Firefox ให้ล้างแคชของเบราว์เซอร์

ลูกศรลง

⌘-Shift

เลือกลงครั้งละหนึ่งย่อหน้า

End

⌘-Shift

เลือกไปยังด้านล่างของเอกสารหรือหน้า

Home

⌘-Shift

เลือกไปยังด้านบนของเอกสารหรือหน้า (ใน Safari ให้ไปยังโฮมเพจของเบราว์เซอร์)

ลูกศรซ้าย

⌘-Shift

เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

ลูกศรขวา

⌘-Shift

เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

Tab

⌘-Shift

สลับงาน (เช่น Windows Alt-Tab)

ลูกศรขึ้น

⌘-Shift

เลือกขึ้นครั้งละหนึ่งย่อหน้า

ESC

Ctrl-Shift

เปิดตัวจัดการงาน

ลูกศรขวา

Ctrl-Shift

เลือกทางขวาครั้งละหนึ่งคำ

ลูกศรลง

Ctrl

ย้ายจุดแทรกลงครั้งละหนึ่งย่อหน้า

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

ลูกศรซ้าย

Ctrl-Shift

เลือกทางซ้ายครั้งละหนึ่งคำ

ESC

Ctrl

เปิดเมนูเริ่ม หรือหน้าจอเริ่มต้น

Delete

Ctrl-Alt

เปิดเมนูล็อคหน้าจอ

ลูกศรซ้าย

Ctrl

ย้ายจุดแทรกไปทางซ้ายครั้งละหนึ่งคำ

แสดงแดชบอร์ด Widget

PageDn

Ctrl

ใน Firefox และ Chrome ให้สลับระหว่างแท็บที่เปิด

PageUp

Ctrl

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของเอกสารหรือเค้าร่าง

ใน Firefox และ Chrome ให้สลับระหว่างแท็บที่เปิด

End

Ctrl

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของเอกสารหรือเค้าร่าง

Tab

Ctrl

สลับระหว่างแท็บที่เปิด

สลับระหว่างแท็บที่เปิด

ลูกศรขึ้น

Ctrl

ย้ายจุดแทรกขึ้นครั้งละหนึ่งย่อหน้า

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

Backspace

Ctrl-Alt

ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งตัวอักษร

ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งตัวอักษร

Home

Ctrl

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของเอกสารหรือเค้าร่าง

ลูกศรลง

Ctrl-Alt

ใน Internet Explorer ให้เลื่อนหน้าลง

End

Ctrl-Alt

ใน Internet Explorer ให้เลื่อนไปยังด้านล่างของหน้า

Home

Ctrl-Alt

ใน Internet Explorer ให้เลื่อนไปยังด้านบนของหน้า

PageDn

Ctrl-Alt

ใน Internet Explorer ให้เลื่อนลง

PageUp

Ctrl-Alt

ใน Internet Explorer ให้เลื่อนขึ้น

ลูกศรขวา

Ctrl

ย้ายจุดแทรกไปทางซ้ายครั้งละหนึ่งคำ

ลูกศรขึ้น

Ctrl-Alt

ใน Internet Explorer ให้เลื่อนหน้าลง

Backspace

Ctrl-Alt-Shift

ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งคำ

ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งคำ

End

Ctrl-Alt-Shift

ใน Internet Explorer ให้เลื่อนไปยังด้านล่างของหน้า

Home

Ctrl-Alt-Shift

ใน Internet Explorer ให้เลื่อนไปยังด้านบนของหน้า

PageDn

Ctrl-Alt-Shift

ใน Internet Explorer ให้เลื่อนลง

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

ใน Internet Explorer ให้เลื่อนขึ้น

ESC

Alt

ย่อหน้าต่างเล็กสุด

ลูกศรลง

Ctrl-Shift

เลือกลงครั้งละหนึ่งย่อหน้า

เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

ESC

Alt-Shift

ย่อหน้าต่างเล็กสุด

Home

Ctrl-Shift

เลือกขึ้นครั้งละหนึ่งย่อหน้า

เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

Insert

ไม่มี

เริ่มโหมดพิมพ์ทับ

Tab

Ctrl-Shift

สลับระหว่างแท็บที่เปิด

สลับระหว่างแท็บที่เปิด

ลูกศรขึ้น

Ctrl-Shift

เลือกขึ้นครั้งละหนึ่งย่อหน้า

เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

Backspace

ไม่มี

ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งตัวอักษร

ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งตัวอักษร

Delete

ไม่มี

ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งตัวอักษร

ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งตัวอักษร

ลูกศรลง

ไม่มี

ย้ายจุดแทรกลงครั้งละหนึ่งบรรทัด

ย้ายจุดแทรกลงครั้งละหนึ่งบรรทัด

End

ไม่มี

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

Enter

ไม่มี

แทรกบรรทัดใหม่

แทรกบรรทัดใหม่

Backspace

Ctrl

ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งคำ

Home

ไม่มี

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

ใน Safari และ Chrome ให้ย้ายจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้า

ลูกศรซ้าย

ไม่มี

ย้ายจุดแทรกไปทางซ้ายครั้งละหนึ่งตัวอักษร

ย้ายจุดแทรกไปทางซ้ายครั้งละหนึ่งตัวอักษร

PageDn

ไม่มี

ย้ายจุดแทรกลงครั้งละหนึ่งหน้าจอ

ย้ายจุดแทรกลงครั้งละหนึ่งหน้าจอ

PageUp

ไม่มี

ย้ายจุดแทรกขึ้นครั้งละหนึ่งหน้าจอ

ย้ายจุดแทรกขึ้นครั้งละหนึ่งหน้าจอ

ลูกศรขวา

ไม่มี

ย้ายจุดแทรกไปทางขวาครั้งละหนึ่งตัวอักษร

ย้ายจุดแทรกไปทางขวาครั้งละหนึ่งตัวอักษร

Tab

ไม่มี

การเยื้อง หรือไปยังเซลล์ตารางถัดไป

การเยื้อง หรือไปยังเซลล์ตารางถัดไป หรือแทรกตาราง

ลูกศรขึ้น

ไม่มี

ย้ายจุดแทรกขึ้นครั้งละหนึ่งบรรทัด

ย้ายจุดแทรกขึ้นครั้งละหนึ่งบรรทัด

Backspace

Shift

ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งตัวอักษร

ย้อนถอยหลังครั้งละหนึ่งตัวอักษร

ลูกศรลง

Shift

เลือกลงครั้งละหนึ่งบรรทัด

เลือกลงครั้งละหนึ่งบรรทัด

End

Shift

เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

เลือกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัด

Enter

Shift

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

แทรกตัวแบ่งบรรทัด

Home

Shift

เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด

ลูกศรซ้าย

Shift

เลือกทางซ้ายครั้งละหนึ่งตัวอักษร

เลือกทางซ้ายครั้งละหนึ่งตัวอักษร

ลูกศรขวา

Shift

เลือกทางขวาครั้งละหนึ่งตัวอักษร

เลือกทางขวาครั้งละหนึ่งตัวอักษร

Tab

Shift

เอาการเยื้องออกหนึ่งระดับ ไปยังเซลล์ตารางก่อนหน้า

เอาการเยื้องออกหนึ่งระดับ ไปยังเซลล์ตารางก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

Shift

เลือกขึ้นครั้งละหนึ่งบรรทัด

เลือกขึ้นครั้งละหนึ่งบรรทัด

คีย์ลัดเพิ่มเติมสำหรับ Word

คีย์ลัดใน Word Online จะคล้ายกันอย่างมากกับคีย์ลัดใน Microsoft Word คีย์ลัดที่แสดงในบทความนี้ใช้สำหรับงานทั่วไปใน Word Online สำหรับรายการของคีย์ลัดในโปรแกรม Word บนเดสก์ท็อป ให้ดูที่

งานทั่วไปใน Word Online

สำหรับขั้นตอนการทำงานบางอย่างให้ได้ผลสำเร็จใน Word Online ให้ดูบทความต่อไปนี้

นำไปใช้กับ: Word Onlineข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา