คีย์ลัดสำหรับ Microsoft Word 2016 for Windows

บทความนี้แสดงคีย์ลัดสำหรับ Microsoft Word 2016 คีย์ลัดในบทความนี้อ้างอิงรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา คีย์ต่างๆ บนคีย์บอร์ดแบบอื่นๆ อาจไม่ตรงกับคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ: ถ้าคีย์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 คีย์พร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว ถ้าคุณต้องกดคีย์หนึ่งและตามด้วยอีกคีย์หนึ่งทันที คีย์ลัดดังกล่าวจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)..

ในบทความนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

นำทางใน Ribbon ด้วยคีย์บอร์ดเพียงอย่างเดียว

เปลี่ยนโฟกัสของคีย์บอร์ดโดยไม่ต้องใช้เมาส์

การอ้างอิงคีย์ลัดสำหรับ Microsoft Word

การอ้างอิงคีย์ฟังก์ชัน

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ตารางนี้แสดงทางลัดที่ใช้บ่อยที่สุดใน Microsoft Word

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ไปที่ "บอกสิ่งที่คุณต้องการจะทำ"

ALT+Q

เปิด

CTRL+O

บันทึก

CTRL+S

ปิด

CTRL+W

ตัด

CTRL+X

คัดลอก

CTRL+C

วาง

CTRL+V

เลือกทั้งหมด

CTRL+A

ตัวหนา

CTRL+B

ตัวเอียง

CTRL+I

ขีดเส้นใต้

CTRL+U

ลดขนาดฟอนต์ลง 1 พอยต์

CTRL+[

เพิ่มขนาดฟอนต์ขึ้น 1 พอยต์

CTRL+]

จัดข้อความกึ่งกลาง

CTRL+E

จัดข้อความชิดซ้าย

CTRL+L

จัดข้อความชิดขวา

CTRL+R

ยกเลิก

ESC

เลิกทำ

CTRL+Z

ทำซ้ำ

CTRL+Y

ย่อ/ขยาย

ALT+W, Q แล้วแตะค่าที่คุณต้องการในกล่องโต้ตอบย่อ/ขยาย

นำทางใน Ribbon ด้วยคีย์บอร์ดเพียงอย่างเดียว

Ribbon คือแถบที่อยู่ด้านบนสุดของ Word โดยจัดระเบียบเป็นแท็บต่างๆ แต่ละแท็บจะแสดง Ribbon ที่ต่างกันไป Ribbon จะประกอบด้วยกลุ่มหลายกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีคำสั่งตั้งแต่หนึ่งคำสั่งขึ้นไป ทุกคำสั่งใน Word สามารถเข้าถึงได้โดยการใช้แป้นพิมพ์ลัด

หมายเหตุ: Add in และโปรแกรมอื่นๆ อาจเพิ่มแท็บใหม่ๆ ลงใน Ribbon และอาจจะมีแป้นการเข้าถึงของแท็บเหล่านั้น

วิธีการนำทางแท็บใน Ribbon นี้มีอยู่สองวิธี:

 • เมื่อต้องการไปที่ Ribbon ให้กด Alt และจากนั้นให้ใช้แป้นลูกศรขวาและลูกศรซ้ายเพื่อเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างแท็บ

 • เมื่อต้องการไปยังแท็บที่เฉพาะเจาะจง ให้ใช้หนึ่งในแป้นการเข้าถึงต่อไปนี้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เมื่อต้องการใช้มุมมอง Backstage ให้เปิดหน้า ไฟล์

ALT+F

เมื่อต้องการใช้ธีม สี และเอ็ฟเฟ็กต์ เช่น เส้นขอบหน้ากระดาษ ให้เปิดแท็บ ออกแบบ

Alt+G

เมื่อต้องการใช้คำสั่งการจัดรูปแบบทั่วไป สไตล์ย่อหน้า หรือเพื่อใช้เครื่องมือค้นหา ให้เปิดแท็บ หน้าแรก

Alt+H

เมื่อต้องการจัดการงานจดหมายเวียน หรือทำงานกับซองจดหมายและป้ายชื่อ ให้เปิดแท็บ การส่งจดหมาย

ALT+M

เมื่อต้องการแทรกตาราง รูปภาพและรูปร่าง หัวกระดาษ หรือกล่องข้อความ ให้เปิดแท็บ แทรก

ALT+N

เมื่อต้องการทำงานกับระยะขอบกระดาษ การวางแนวหน้ากระดาษ การเยื้อง และระยะห่าง ให้เปิดแท็บ เค้าโครง

ALT+P

เมื่อต้องการพิมพ์คำที่ใช้ค้นหาเพื่อดูเนื้อหาวิธีใช้ เปิดกล่อง "บอกฉัน" บน Ribbon

ALT+Q จากนั้นป้อนคำที่ใช้ค้นหา

เมื่อต้องการใช้ตรวจการสะกด ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร หรือติดตามและตรวจทานการเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณ ให้เปิดแท็บ มุมมอง

ALT+R

เมื่อต้องการเพิ่มสารบัญ เชิงอรรถ หรือตารางข้อมูลอ้างอิง ให้เปิดแท็บ อ้างอิง

ALT+S

เมื่อต้องการเลือกมุมมองเอกสารหรือโหมด เช่น โหมดการอ่าน หรือมุมมอง เค้าร่าง ให้เปิดแท็บ มุมมอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดอัตราส่วนการย่อ/ขยาย และจัดการหน้าต่างเอกสารได้หลายบาน

ALT+W

ใช้คำสั่งบน Ribbon โดยใช้แป้นพิมพ์

 • เมื่อต้องการย้ายรายการของแท็บ Ribbon ให้กด Alt และให้กดแป้นพิมพ์ลัดเพื่อไปยังแท็บโดยตรง

 • เมื่อต้องการย้ายไปยัง Ribbon ให้กดแป้นลูกศรลง (JAWS จะอ้างอิงการดำเนินการนี้เป็นการเคลื่อนย้ายไปยัง Ribbon ด้านล่าง)

 • เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายระหว่างคำสั่ง ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab

 • เมื่อต้องการย้ายกลุ่มที่เลือกอยู่ในขณะนั้น ให้กดแป้นลูกศรลง

 • เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างกลุ่มบน Ribbon ให้กด Ctrl+ ลูกศรขวา หรือ Ctrl+ ลูกศรซ้าย

 • การควบคุมบน Ribbon จะเปิดใช้งานในวิธีที่แตกต่างกัน โดยจะขึ้นอยู่กับชนิดของการควบคุม:

  • ถ้าเลือกคำสั่งที่เป็นปุ่ม ให้กด SPACEBAR หรือ ENTER เพื่อเปิดใช้งานคำสั่งนั้น

  • ถ้าเลือกคำสั่งที่เป็นปุ่มแยก (หมายถึง ปุ่มสำหรับเปิดเมนูของตัวเลือกเพิ่มเติม) ให้กด Alt+ ลูกศรลง เพื่อเปิดใช้งานคำสั่งนั้น แตะที่ตัวเลือกต่างๆ เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกปัจจุบัน ให้กด SPACEBAR หรือ ENTER

  • ถ้าเลือกคำสั่งที่เป็นรายการ (เช่น รายการแบบอักษร) ให้กดลูกศรลงเพื่อเปิดรายการดังกล่าว จากนั้น ให้ใช้ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงเพื่อย้ายไปมาระหว่างรายการต่างๆ

  • ถ้าเลือกคำสั่งที่เป็นแกลเลอรี ให้กด SPACEBAR หรือ ENTER เพื่อเลือกคำสั่ง จากนั้น แตะผ่านรายการต่างๆ

เคล็ดลับ: ในแกลเลอรีที่มีรายการต่างๆ มากกว่าหนึ่งแถว แป้น Tab จะเป็นการย้ายจากจุดเริ่มต้นไปยังท้ายแถวปัจจุบัน และเมื่ออยู่ที่ท้ายแถวจะย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของแถวถัดไป การกดลูกศรขวาเมื่ออยู่ปลายแถวปัจจุบันจะเป็นการย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของแถวนี้

ใช้คีย์ลัดเมื่อคุณสามารถดูเคล็ดลับคีย์บอร์ด

เมื่อต้องการใช้คีย์การเข้าถึง ให้ทำดังนี้:

 1. กด ALT

 2. กดตัวอักษรที่แสดงในเคล็ดลับคีย์บอร์ดสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แสดงอยู่เหนือคำสั่ง Ribbon ที่คุณต้องการใช้

คุณอาจเห็นเคล็ดลับคีย์บอร์ดเพิ่มเติมแสดงขึ้นอิงตามตัวอักษรที่คุณกด ตัวอย่างเช่น ถ้ากด ALT+F คุณจะเห็น Office Backstage เปิดขึ้นบนหน้าข้อมูลที่มีชุดเคล็ดลับคีย์บอร์ดต่างๆ ถ้าคุณกด ALT อีกครั้ง เคล็ดลับคีย์บอร์ดสำหรับการนำทางบนหน้านี้จะปรากฏขึ้น

ใช้แป้นพิมพ์เพื่อเปลี่ยนโฟกัสของแป้นพิมพ์โดยไม่ต้องใช้เมาส์

ตารางต่อไปนี้จะแสดงวิธีการย้ายโฟกัสของแป้นพิมพ์โดยใช้แป้นพิมพ์เพียงอย่างเดียว

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกแท็บที่ใช้งานอยู่ของ Ribbon และเรียกใช้งานคีย์ลัด

ALT หรือ F10 ใช้คียลัดหรือคีย์ลูกศรเพื่อย้ายไปยังแท็บอื่น

ย้ายโฟกัสไปยังคำสั่งบน Ribbon

TAB หรือ SHIFT+TAB

ย้ายโฟกัสไปยังแต่ละคำสั่งบน Ribbon ไปข้างหน้าและข้างหลังตามลำดับ

TAB หรือ SHIFT+TAB

เลื่อนลง ขึ้น ซ้าย หรือขวาตามลำดับ ระหว่างรายการต่างๆ บน Ribbon

ลูกศรลง ลูกศรขึ้น ลูกศรซ้าย หรือ ลูกศรขวา

ขยายหรือยุบ Ribbon

CTRL+F1

แสดงเมนูทางลัดของรายการที่เลือก

SHIFT+F10

ย้ายโฟกัสไปยังบานหน้าต่างอื่น เช่น บานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปภาพ บานหน้าต่าง ไวยากรณ์ หรือบานหน้าต่าง ส่วนที่เลือก

F6

เปิดใช้งานคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เลือกบน Ribbon

SPACEBAR หรือ ENTER

เปิดเมนูหรือแกลเลอรีที่เลือกบน Ribbon

SPACEBAR หรือ ENTER

เสร็จสิ้นการปรับเปลี่ยนค่าในตัวควบคุมบน Ribbon แล้วย้ายโฟกัสกลับไปยังเอกสาร

ENTER

การอ้างอิงคีย์ลัดสำหรับ Microsoft Word

สร้างและแก้ไขเอกสาร

สร้าง ดู และบันทึกเอกสาร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สร้างเอกสารใหม่

CTRL+N

เปิดเอกสาร

CTRL+O

ปิดเอกสาร

CTRL+W

แยกหน้าต่างเอกสาร

ALT+CTRL+S

ลบการแยกหน้าต่างเอกสารออก

ALT+SHIFT+C หรือ ALT+CTRL+S

บันทึกเอกสาร

CTRL+S

ทำงานกับเนื้อหาของเว็บ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกไฮเปอร์ลิงก์

CTRL+K

ย้อนกลับไปหนึ่งหน้า

ALT+ ลูกศรซ้าย

ไปข้างหน้าหนึ่งหน้า

ALT+ ลูกศรขวา

รีเฟรช

F9

พิมพ์และแสดงตัวอย่างเอกสาร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

พิมพ์เอกสาร

CTRL+P

สลับไปยังตัวอย่างก่อนพิมพ์

ALT+CTRL+I

ย้ายไปรอบๆ หน้าแสดงตัวอย่างเมื่อขยาย

แป้นลูกศร

ย้ายไปทีละหนึ่งหน้าแสดงตัวอย่างเมื่อย่อ

PAGE UP หรือ PAGE DOWN

ย้ายไปที่หน้าแสดงตัวอย่างแรกเมื่อย่อ

CTRL+HOME

ย้ายไปที่หน้าแสดงตัวอย่างสุดท้ายเมื่อย่อ

CTRL+END

ตรวจการสะกดและตรวจทานการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกความเห็น (ในบานหน้าต่างงานตรวจทาน)

ALT+R, C

เปิดหรือปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง

CTRL+SHIFT+E

ปิด บานหน้าต่างการรีวิว ถ้าเปิดอยู่

ALT+SHIFT+C

เลือกแท็บรีวิวบน Ribbon

กด ALT+R จากนั้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังคำสั่งบนแท็บนี้

เลือกการสะกดและไวยากรณ์

ALT+R, S

ค้นหา แทนที่ และไปที่บางรายการในเอกสาร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องค้นหาในบานหน้าต่างงานการนำทาง

CTRL+F

แทนที่ข้อความ การจัดรูปแบบเฉพาะอย่าง และรายการพิเศษ

CTRL+H

ไปที่ หน้า บุ๊กมาร์ก เชิงอรรถ ตาราง ข้อคิดเห็น กราฟิก หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ

CTRL+G

สลับไปมาระหว่างสี่ตำแหน่งล่าสุดที่คุณได้ทำการแก้ไข

ALT+CTRL+Z

ย้ายไปมาในเอกสารโดยใช้คีย์บอร์ด

เมื่อต้องการย้าย

กด

ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ ลูกศรซ้าย

ไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ ลูกศรขวา

ขึ้นหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ ลูกศรลง

ไปทางซ้ายหนึ่งเซลล์ (ในตาราง)

SHIFT+TAB

ไปทางขวาหนึ่งเซลล์ (ในตาราง)

TAB

ขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ไปยังจุดสิ้นสุดบรรทัด

END

ไปยังจุดเริ่มต้นบรรทัด

หน้าแรก

ไปยังด้านบนของหน้าต่าง

ALT+CTRL+PAGE UP

ไปยังจุดสิ้นสุดหน้าต่าง

ALT+CTRL+PAGE DOWN

ขึ้นหนึ่งหน้าจอ (การเลื่อน)

PAGE UP

ลงหนึ่งหน้าจอ (การเลื่อน)

PAGE DOWN

ไปยังด้านบนของหน้าถัดไป

CTRL+PAGE DOWN

ไปยังด้านบนของหน้าก่อนหน้านี้

CTRL+PAGE UP

ไปยังจุดสิ้นสุดเอกสาร

CTRL+END

ไปยังจุดเริ่มต้นเอกสาร

CTRL+HOME

ไปยังการรีวิวก่อนหน้า

SHIFT+F5

หลังจากที่คุณเปิดเอกสาร ให้ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณกำลังทำงานอยู่เมื่อเอกสารถูกปิดครั้งล่าสุด

SHIFT+F5

แทรกหรือทำเครื่องหมายสารบัญ เชิงอรรถ และข้อมูลอ้างอิง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ทำเครื่องหมายรายการสารบัญ

ALT+SHIFT+O

ทำเครื่องหมายรายการสารบัญอ้างอิงทางกฎหมาย (ข้อมูลอ้างอิง)

ALT+SHIFT+I

ทำเครื่องหมายรายการดัชนี

ALT+SHIFT+X

แทรกเชิงอรรถ

ALT+CTRL+F

แทรกการอ้างอิงท้ายเรื่อง

ALT+CTRL+D

ไปที่เชิงอรรถถัดไป (ใน Word 2016)

ALT+SHIFT+>

ไปที่เชิงอรรถก่อนหน้า (ใน Word 2016)

ALT+SHIFT+<

ไปที่ "บอกสิ่งที่คุณต้องการจะทำ" และการค้นหาแบบสมาร์ท (ใน Word 2016)

ALT+Q

จัดการกับเอกสารในมุมมองต่างๆ

Word เสนอมุมมองเอกสารที่หลากหลาย แต่ละมุมมองช่วยให้ทำงานบางอย่างได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น โหมดการอ่าน ช่วยให้คุณสามารถแสดงเอกสาร 2 หน้าเคียงคู่กัน และสามารถใช้การนำทางด้วยลูกศรเพื่อย้ายไปยังหน้าถัดไป

สลับไปยังมุมมองเอกสารอื่น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับไปมุมมองโหมดการอ่าน

ALT+W, F

สลับไปยังมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์

ALT+CTRL+P

สลับไปยังมุมมอง เค้าร่าง

ALT+CTRL+O

สลับไปยังมุมมอง แบบร่าง

ALT+CTRL+N

จัดการกับหัวเรื่องใน มุมมองเค้าร่าง

ทางลัดต่อไปนี้จะใช้ได้เมื่อเอกสารอยู่ในมุมมองเค้าร่างเท่านั้น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลื่อนระดับย่อหน้าขึ้น

ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย

ลดระดับย่อหน้าลง

ALT+SHIFT+ลูกศรขวา

ลดระดับเป็นเนื้อความ

CTRL+SHIFT+N

ย้ายย่อหน้าที่เลือกขึ้น

ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าที่เลือกลง

ALT+SHIFT+ลูกศรลง

ขยายข้อความใต้หัวเรื่อง

ALT+SHIFT+เครื่องหมายบวก

ยุบข้อความใต้หัวเรื่อง

ALT+SHIFT+เครื่องหมายลบ

ขยายหรือยุบข้อความหรือหัวเรื่องทั้งหมด

ALT+SHIFT+A

ซ่อนหรือแสดงการจัดรูปแบบอักขระ

แป้นเครื่องหมายทับ (/) บนคีย์บอร์ดตัวเลข

แสดงบรรทัดแรกของข้อความ หรือข้อความทั้งหมด

ALT+SHIFT+L

แสดงหัวเรื่องทั้งหมดที่มีสไตล์ หัวเรื่อง 1

ALT+SHIFT+1

แสดงหัวเรื่องทั้งหมดจนถึง หัวเรื่อง n

ALT+SHIFT+n

แทรกอักขระแท็บ

CTRL+TAB

นำทางในมุมมอง โหมดการอ่าน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปที่จุดเริ่มต้นของเอกสาร

หน้าแรก

ไปที่จุดสิ้นสุดของเอกสาร

END

ไปที่หน้า n

n (n คือหมายเลขหน้าที่คุณต้องการไป) แล้ว ENTER

ออกจากโหมดการอ่าน

ESC

แก้ไขและย้ายข้อความและกราฟิก

เลือกข้อความและกราฟิก

เลือกข้อความโดยกด SHIFT ค้างไว้และใช้คีย์ลูกศรเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์

ขยายส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดโหมดขยาย

F8

เลือกอักขระที่ใกล้ที่สุด

F8 แล้วกดลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

เพิ่มขนาดของส่วนที่เลือก

F8 (กดหนึ่งครั้งเพื่อเลือกคำ กดสองครั้งเพื่อเลือกประโยค และต่อๆ ไป)

ลดขนาดของส่วนที่เลือก

SHIFT+F8

ปิดโหมดขยาย

ESC

ขยายส่วนที่เลือกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรขวา

ขยายส่วนที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

SHIFT+ ลูกศรซ้าย

ขยายส่วนที่เลือกไปยังท้ายคำ

CTRL+SHIFT+ ลูกศรขวา

ขยายส่วนที่เลือกไปยังต้นคำ

CTRL+SHIFT+ ลูกศรซ้าย

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดบรรทัด

SHIFT+END

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นบรรทัด

SHIFT+HOME

ขยายส่วนที่เลือกลงไปหนึ่งบรรทัด

SHIFT+ลูกศรลง

ขยายส่วนที่เลือกขึ้นไปหนึ่งบรรทัด

SHIFT+ลูกศรขึ้น

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดย่อหน้า

CTRL+SHIFT+ ลูกศรลง

ขยายส่วนที่เลือกขึ้นไปยังจุดเริ่มต้นย่อหน้า

CTRL+SHIFT+ ลูกศรขึ้น

ขยายส่วนที่เลือกลงไปหนึ่งหน้าจอ

SHIFT+PAGE DOWN

ขยายส่วนที่เลือกขึ้นไปหนึ่งหน้าจอ

SHIFT+PAGE UP

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นเอกสาร

CTRL+SHIFT+HOME

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดเอกสาร

CTRL+SHIFT+END

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดหน้าต่าง

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

ขยายส่วนที่เลือกเพื่อรวมทั้งเอกสาร

CTRL+A

เลือกกลุ่มข้อความแนวตั้ง

CTRL+SHIFT+F8 แล้วใช้แป้นลูกศร กด ESC เพื่อยกเลิกโหมดการเลือก

ขยายส่วนที่เลือกไปยังตำแหน่งที่ระบุในเอกสาร

F8+แป้นลูกศร กดแป้น ESC เพื่อยกเลิกโหมดการเลือก

ลบข้อความและกราฟิก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

BACKSPACE

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

CTRL+BACKSPACE

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

ลบ

ลบหนึ่งคำทางขวา

CTRL+DELETE

ตัดข้อความที่เลือกไปยัง Office คลิปบอร์ด

CTRL+X

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ตัดไปยังที่เก็บชั่วคราว (ที่เก็บชั่วคราว คือฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณรวบรวมกลุ่มข้อความจากตำแหน่งต่างๆ แล้ววางข้อความเหล่านั้นในอีกตำแหน่งหนึ่ง)

CTRL+F3

คัดลอกและย้ายข้อความและกราฟิก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิด Office คลิปบอร์ด

กด ALT+H เพื่อไปที่แท็บ หน้าแรก แล้วกด F,O

คัดลอกข้อความหรือกราฟิกที่เลือกไปไว้ที่ Office คลิปบอร์ด

CTRL+C

ตัดข้อความหรือกราฟิกที่เลือกไปไว้ที่ Office คลิปบอร์ด

CTRL+X

วางการเพิ่มล่าสุดหรือรายการที่วางแล้วจาก Office คลิปบอร์ด

CTRL+V

ย้ายข้อความหรือกราฟิกหนึ่งครั้ง

F2 (จากนั้นย้ายเคอร์เซอร์ แล้วกด ENTER)

คัดลอกข้อความหรือกราฟิกหนึ่งครั้ง

SHIFT+F2 (จากนั้นให้ย้ายเคอร์เซอร์แล้วกด ENTER)

เปิดกล่องโต้ตอบ สร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ เมื่อมีการเลือกข้อความหรือวัตถุ

ALT+F3

แสดงเมนูทางลัดที่เกี่ยวข้องกับแบบเอกสารสำเร็จรูป เมื่อมีการเลือกแบบเอกสารสำเร็จรูป  เช่น กราฟิก SmartArt 

SHIFT+F10

ตัดไปยังที่เก็บชั่วคราว

CTRL+F3

วางเนื้อหาของที่เก็บชั่วคราว

CTRL+SHIFT+F3

คัดลอกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ใช้ในส่วนก่อนหน้าของเอกสาร

ALT+SHIFT+R

แก้ไขและนำทางตาราง

เลือกข้อความและกราฟิกในตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เลือกเนื้อหาของเซลล์ถัดไป

TAB

เลือกเนื้อหาของเซลล์ก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์ที่อยู่ติดกัน

กด SHIFT ค้างไว้ แล้วกดแป้นลูกศรซ้ำๆ กัน

เลือกคอลัมน์

ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์ด้านบนหรือด้านล่างของคอลัมน์ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • กด SHIFT+ALT+PAGE DOWN เพื่อเลือกคอลัมน์จากบนลงล่าง

 • กด SHIFT+ALT+PAGE UP เพื่อเลือกคอลัมน์จากล่างขึ้นบน

เลือกทั้งแถว

ใช้คีย์ลูกศรเพื่อย้ายไปยังปลายสุดของแถวไม่ว่าจะเป็นเซลล์แรก (ซ้ายสุด) ของแถว หรือเซลล์สุดท้าย (ขวาสุด) ของแถว

 • จากเซลล์แรกของแถว ให้กด SHIFT+ALT+END เพื่อเลือกแถวจากซ้ายไปขวา

 • จากเซลล์สุดท้ายของแถว ให้กด SHIFT+ALT+HOME เพื่อเลือกแถวจากขวาไปซ้าย

ขยายส่วนที่เลือก (หรือบล็อก)

CTRL+SHIFT+F8 แล้วใช้แป้นลูกศร กด ESC เพื่อยกเลิกโหมดการเลือก

เลือกทั้งตาราง

ALT+5 บนคีย์บอร์ดตัวเลข (โดยที่ NUM LOCK ถูกปิดอยู่)

ย้ายไปรอบๆ ในตาราง

เมื่อต้องการย้าย

กด

ไปยังเซลล์ถัดไปในแถว

TAB

ไปยังเซลล์ก่อนหน้าในแถว

SHIFT+TAB

ไปยังเซลล์แรกในแถว

ALT+HOME

ไปยังเซลล์สุดท้ายในแถว

ALT+END

ไปยังเซลล์แรกในคอลัมน์

ALT+PAGE UP

ไปยังเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์

ALT+PAGE DOWN

ไปยังแถวก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

ไปยังแถวถัดไป

ลูกศรลง

เลื่อนแถวขึ้น

ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น

เลื่อนแถวลง

ALT+SHIFT+ลูกศรลง

แทรกย่อหน้าและอักขระแท็บในตาราง

เมื่อต้องการแทรก

กด

ย่อหน้าใหม่ในเซลล์

ENTER

อักขระแท็บในเซลล์

CTRL+TAB

จัดรูปแบบอักขระและย่อหน้า

จัดรูปแบบอักขระ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบของอักขระ

CTRL+D

เปลี่ยนตัวพิมพ์ของตัวอักษร

SHIFT+F3

จัดรูปแบบอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

CTRL+SHIFT+A

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้

CTRL+B

นำการขีดเส้นใต้ไปใช้

CTRL+U

ขีดเส้นใต้คำแต่ไม่ขีดเส้นใต้ช่องว่าง

CTRL+SHIFT+W

ข้อความขีดเส้นใต้คู่

CTRL+SHIFT+D

นำการจัดรูปแบบข้อความที่ซ่อนไปใช้

CTRL+SHIFT+H

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้

CTRL+I

จัดรูปแบบตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็ก

CTRL+SHIFT+K

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

CTRL+เครื่องหมายเท่ากับ

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

CTRL+SHIFT+เครื่องหมายบวก

เอาการจัดรูปแบบอักขระด้วยตนเองออก

CTRL+SPACEBAR

เปลี่ยนส่วนที่เลือกเป็นฟอนต์สัญลักษณ์

CTRL+SHIFT+Q

เปลี่ยนหรือปรับขนาดฟอนต์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ เพื่อเปลี่ยนฟอนต์

CTRL+SHIFT+F

เพิ่มขนาดฟอนต์

CTRL+SHIFT+>

ลดขนาดฟอนต์

CTRL+SHIFT+<

เพิ่มขนาดฟอนต์ขึ้น 1 พอยต์

CTRL+]

ลดขนาดฟอนต์ลง 1 พอยต์

CTRL+[

คัดลอกการจัดรูปแบบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

คัดลอกการจัดรูปแบบจากข้อความ

CTRL+SHIFT+C

นำการจัดรูปแบบที่คัดลอกไปใช้กับข้อความ

CTRL+SHIFT+V

เปลี่ยนการจัดแนวย่อหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

สลับย่อหน้าระหว่างการจัดแนวกึ่งกลางและชิดซ้าย

CTRL+E

สลับย่อหน้าระหว่างการจัดเต็มแนวและชิดซ้าย

CTRL+J

สลับย่อหน้าระหว่างการจัดชิดขวาและชิดซ้าย

CTRL+R

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดซ้าย

CTRL+L

เยื้องย่อหน้าจากทางซ้าย

CTRL+M

เอาย่อหน้าที่เยื้องจากทางซ้ายออก

CTRL+SHIFT+M

สร้างกั้นหน้าลอย

CTRL+T

ลดกั้นหน้าลอย

CTRL+SHIFT+T

เอาการจัดรูปแบบย่อหน้าออก

CTRL+Q

คัดลอกและตรวจสอบรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมา

CTRL+SHIFT+* (เครื่องหมายดอกจันบนคีย์บอร์ดตัวเลขไม่ทำงาน)

รีวิวการจัดรูปแบบข้อความ

SHIFT+F1 (แล้วคลิกข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการรีวิว)

คัดลอกรูปแบบ

CTRL+SHIFT+C

วางรูปแบบ

CTRL+SHIFT+V

ตั้งค่าระยะห่างบรรทัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ระยะบรรทัดแบบบรรทัดเดี่ยว

CTRL+1

ระยะบรรทัดแบบ 2 เท่า

CTRL+2

ตั้งค่าระยะบรรทัด 1.5 เท่า

CTRL+5

เพิ่มหรือเอาระยะห่าง 1 บรรทัดก่อนย่อหน้าออก

CTRL+0 (ศูนย์)

นำสไตล์ไปใช้กับย่อหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดบานหน้าต่างงาน ใช้สไตล์

CTRL+SHIFT+S

เปิดบานหน้าต่างงาน สไตล์

ALT+CTRL+SHIFT+S

เริ่มการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

ALT+CTRL+K

นำสไตล์ปกติไปใช้

CTRL+SHIFT+N

นำสไตล์หัวเรื่อง 1 ไปใช้

ALT+CTRL+1

นำสไตล์หัวเรื่อง 2 ไปใช้

ALT+CTRL+2

นำสไตล์หัวเรื่อง 3 ไปใช้

ALT+CTRL+3

เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่างงานสไตล์ ให้ทำดังนี้

 1. ถ้าไม่ได้มีการเลือกบานหน้าต่างงาน สไตล์ ให้กด F6 เพื่อเลือกบานหน้าต่างงานดังกล่าว

 2. กด CTRL+SPACEBAR

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ปิด จากนั้นให้กด ENTER

แทรกอักขระพิเศษ

เมื่อต้องการแทรก

กด

เขตข้อมูล

CTRL+F9

ตัวแบ่งบรรทัด

SHIFT+ENTER

ตัวแบ่งหน้า

CTRL+ENTER

ตัวแบ่งคอลัมน์

CTRL+SHIFT+ENTER

เส้นประยาว

ALT+CTRL+ เครื่องหมายลบ (บนแป้นตัวเลข)

เส้นประสั้น

CTRL+ เครื่องหมายลบ (บนแป้นตัวเลข)

ยัติภังค์เผื่อเลือก

CTRL+ยัติภังค์

ยัติภังค์ไม่แยก

CTRL+SHIFT+ยัติภังค์

ช่องว่างไม่แยก

CTRL+SHIFT+SPACEBAR

สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์

ALT+CTRL+C

สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

ALT+CTRL+R

สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า

ALT+CTRL+T

จุดไข่ปลา

ALT+CTRL+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

เครื่องหมายอัญประกาศเปิดเดี่ยว

CTRL+`(เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว), `(เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว)

เครื่องหมายอัญประกาศปิดเดี่ยว

CTRL+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว), ' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว)

เครื่องหมายอัญประกาศเปิดคู่

CTRL+` (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว), SHIFT+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว)

เครื่องหมายอัญประกาศปิดคู่

CTRL+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว), SHIFT+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว)

รายการข้อความอัตโนมัติ

ENTER (หลังจากที่คุณพิมพ์อักขระสองสามอักขระแรกของชื่อรายการข้อความอัตโนมัติและเมื่อคำแนะนำบนหน้าจอปรากฏ)

แทรกอักขระโดยใช้โค้ดอักขระ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกอักขระ Unicode สำหรับโค้ดอักขระ Unicode (เลขฐานสิบหก) ที่ระบุ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์สกุลเงินยูโร ( สัญลักษณ์สกุลเงินยูโร ) ให้พิมพ์ 20AC แล้วกด ALT ค้างไว้และกด X

โค้ดอักขระ ALT+X

ค้นหาโค้ดอักขระ Unicode สำหรับอักขระที่เลือก

ALT+X

แทรกอักขระ ANSI สำหรับโค้ดอักขระ ANSI (เลขฐานสิบ) ที่ระบุ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์สกุลเงินยูโร ให้กด ALT ค้างไว้ แล้วกด 0128 บนคีย์บอร์ดตัวเลข

ALT+โค้ดอักขระ (บนคีย์บอร์ดตัวเลข)

แทรกและแก้ไขวัตถุ

แทรกวัตถุ

 1. กด ALT, N, J แล้ว J เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ วัตถุ

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • กดลูกศรลงเพื่อเลือกชนิดของวัตถุ แล้วกด ENTER เพื่อสร้างวัตถุ

  • กด CTRL+TAB เพื่อสลับไปยังแท็บ สร้างจากไฟล์ กด TAB แล้วพิมพ์ชื่อไฟล์ของวัตถุที่คุณต้องการจะแทรกหรือเรียกดูไฟล์ดังกล่าว

การแก้ไขวัตถุ

 1. เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ในตำแหน่งทางซ้ายของวัตถุในเอกสารของคุณ ให้เลือกวัตถุนั้นด้วยการกด SHIFT+ ลูกศรขวา

 2. กดแป้น SHIFT+F10

 3. กดคีย์ TAB เพื่อไปยัง ชื่อวัตถุ กด ENTER แล้วกด ENTER อีกครั้ง

แทรกกราฟิก SmartArt

 1. กดแล้วปล่อย ALT, N แล้วตามด้วย M เพื่อเลือก SmartArt

 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกชนิดกราฟิกที่คุณต้องการ

 3. กด TAB จากนั้นให้กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกกราฟิกที่คุณต้องการแทรก

 4. กด ENTER

แทรกอักษรศิลป์

 1. กดแล้วปล่อย ALT, N แล้วตามด้วย W เพื่อเลือก อักษรศิลป์

 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER

 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 4. กด ESC เพื่อเลือกวัตถุอักษรศิลป์ แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายวัตถุนั้น

 5. กด ESC อีกครั้งเพื่อกลับไปยังเอกสาร

จดหมายเวียนและเขตข้อมูล

หมายเหตุ: คุณจะต้องกด ALT+M หรือคลิก การส่งจดหมาย เพื่อใช้คีย์ลัดเหล่านี้

ดำเนินการจดหมายเวียน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงตัวอย่างจดหมายเวียน

ALT+SHIFT+K

ผสานเอกสาร

ALT+SHIFT+N

พิมพ์เอกสารที่ผสาน

ALT+SHIFT+M

แก้ไขเอกสารข้อมูลของจดหมายเวียน

ALT+SHIFT+E

แทรกเขตข้อมูลผสาน

ALT+SHIFT+F

ทำงานกับเขตข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกเขตข้อมูล DATE

ALT+SHIFT+D

แทรกเขตข้อมูล LISTNUM

ALT+CTRL+L

แทรกเขตข้อมูล PAGE

ALT+SHIFT+P

แทรกเขตข้อมูล TIME

ALT+SHIFT+T

แทรกเขตข้อมูลว่าง

CTRL+F9

อัปเดตข้อมูลที่มีลิงก์ในเอกสารต้นฉบับของ Microsoft Word

CTRL+SHIFT+F7

อัปเดตเขตข้อมูลที่เลือก

F9

ยกเลิกลิงก์เขตข้อมูล

CTRL+SHIFT+F9

สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลที่เลือกและผลลัพธ์ของโค้ดเขตข้อมูลนั้น

SHIFT+F9

สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์เขตข้อมูลทั้งหมด

ALT+F9

เรียกใช้ GOTOBUTTON หรือ MACROBUTTON จากเขตข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ของเขตข้อมูล

ALT+SHIFT+F9

ไปที่เขตข้อมูลถัดไป

F11

ไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า

SHIFT+F11

ล็อกเขตข้อมูล

CTRL+F11

ปลดล็อกเขตข้อมูล

CTRL+SHIFT+F11

แถบภาษา

ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

ทุกเอกสารจะมีภาษาเริ่มต้นซึ่งโดยทั่วไปแล้วคือภาษาเดียวกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ แต่ถ้าเอกสารของคุณมีคำหรือวลีในภาษาอื่นอยู่ด้วย การตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรสำหรับภาษานั้นเป็นความคิดที่ดี นอกจากวิธีนี้จะช่วยให้สามารถตรวจการสะกดและไวยากรณ์ของวลีเหล่านั้นได้แล้ว ยังทำให้เทคโนโลยีช่วยเหลือ เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอจัดการวลีเหล่านั้นได้ด้วย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

ALT+R, U, L

ตรวจสอบรายการภาษาการพิสูจน์อักษร

ลูกศรลง

ตั้งค่าภาษาเริ่มต้น

ALT+R, L

เปิดตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลภาษาเอเชียตะวันออก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดหรือปิดตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น (IME) บนคีย์บอร์ด 101

ALT+~

เปิดหรือปิดตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลภาษาเกาหลีเริ่มต้น (IME) บนคีย์บอร์ด 101

ALT ขวา

เปิดหรือปิดตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลภาษาจีนเริ่มต้น (IME) บนคีย์บอร์ด 101

CTRL+SPACEBAR

การอ้างอิงแป้นฟังก์ชัน

แป้นฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ดูวิธีใช้หรือเยี่ยมชม Office.com

F1

ย้ายข้อความหรือกราฟิก

F2

ทำการกระทำล่าสุดซ้ำอีกครั้ง

F4

เลือกคำสั่ง ไปที่ (แท็บ หน้าแรก)

F5

ไปยังบานหน้าต่างหรือเฟรมถัดไป

F6

เลือกคำสั่ง การสะกด (แท็บ รีวิว)

F7

ขยายส่วนที่เลือก

F8

อัปเดตเขตข้อมูลที่เลือก

F9

แสดงเคล็ดลับคีย์บอร์ด

F10

ไปที่เขตข้อมูลถัดไป

F11

เลือกคำสั่ง บันทึกเป็น

F12

SHIFT+คีย์ฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เริ่มวิธีใช้แบบตามบริบทหรือเปิดเผยการจัดรูปแบบ

SHIFT+F1

คัดลอกข้อความ

SHIFT+F2

เปลี่ยนตัวพิมพ์ของตัวอักษร

SHIFT+F3

ทำซ้ำการกระทำ ค้นหา หรือ ไปที่

SHIFT+F4

ย้ายไปที่การเปลี่ยนแปลงล่าสุด

SHIFT+F5

ไปที่บานหน้าต่างหรือเฟรมก่อนหน้า (หลังจากกด F6)

SHIFT+F6

เลือกคำสั่ง อรรถาภิธาน (แท็บ รีวิว กลุ่ม การพิสูจน์อักษร)

SHIFT+F7

ลดขนาดของส่วนที่เลือก

SHIFT+F8

สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์ของโค้ดเขตข้อมูลนั้น

SHIFT+F9

แสดงเมนูทางลัด

SHIFT+F10

ไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า

SHIFT+F11

เลือกคำสั่ง บันทึก

SHIFT+F12

CTRL+คีย์ฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ขยายหรือยุบ Ribbon

CTRL+F1

เลือกคำสั่ง แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

CTRL+F2

ตัดไปยังที่เก็บชั่วคราว

CTRL+F3

ปิดหน้าต่าง

CTRL+F4

ไปที่หน้าต่างถัดไป

CTRL+F6

แทรกเขตข้อมูลว่าง

CTRL+F9

ขยายหน้าต่างเอกสารให้ใหญ่สุด

CTRL+F10

ล็อกเขตข้อมูล

CTRL+F11

เลือกคำสั่ง เปิด

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+คีย์ฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แทรกเนื้อหาของที่เก็บชั่วคราว

CTRL+SHIFT+F3

แก้ไขบุ๊กมาร์ก

CTRL+SHIFT+F5

ไปที่หน้าต่างก่อนหน้า

CTRL+SHIFT+F6

อัปเดตข้อมูลที่มีลิงก์ในเอกสารต้นฉบับของ Word

CTRL+SHIFT+F7

ขยายส่วนที่เลือกหรือบล็อก

CTRL+SHIFT+F8 แล้วกดแป้นลูกศร

ยกเลิกลิงก์เขตข้อมูล

CTRL+SHIFT+F9

ปลดล็อกเขตข้อมูล

CTRL+SHIFT+F11

เลือกคำสั่ง พิมพ์

CTRL+SHIFT+F12

ALT+คีย์ฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปที่เขตข้อมูลถัดไป

ALT+F1

สร้าง แบบเอกสารสำเร็จรูป ใหม่

ALT+F3

ออกจาก Word

ALT+F4

คืนค่าขนาดของหน้าต่างโปรแกรม

ALT+F5

ย้ายจากกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่กลับไปยังเอกสาร สำหรับกล่องโต้ตอบที่สนับสนุนลักษณะการทำงานนี้

ALT+F6

ค้นหาการสะกดผิดหรือข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ถัดไป

ALT+F7

เรียกใช้แมโคร

ALT+F8

สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์เขตข้อมูลทั้งหมด

ALT+F9

แสดงบานหน้าต่างงาน การเลือก

ALT+F10

แสดงโค้ดของ Microsoft Visual Basic

ALT+F11

ALT+SHIFT+คีย์ฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า

ALT+SHIFT+F1

เลือกคำสั่ง บันทึก

ALT+SHIFT+F2

เรียกใช้ GOTOBUTTON หรือ MACROBUTTON จากเขตข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ของเขตข้อมูล

ALT+SHIFT+F9

แสดงเมนูหรือข้อความสำหรับการกระทำที่มีอยู่

ALT+SHIFT+F10

เลือกปุ่ม สารบัญ ในคอนเทนเนอร์ สารบัญ เมื่อคอนเทนเนอร์นั้นใช้งานอยู่

ALT+SHIFT+F12

CTRL+ALT+คีย์ฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

แสดงข้อมูลระบบของ Microsoft

CTRL+ALT+F1

เลือกคำสั่ง เปิด

CTRL+ALT+F2

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×