คำอธิบายของกราฟิก SmartArt

รายการ

ชื่อเค้าโครง

คำอธิบาย

รูปภาพ

รายการรูปหกเหลี่ยมแบบสลับ

ใช้เพื่อแสดงชุดของความคิดที่เชื่อมต่อกัน ข้อความระดับ 1 จะปรากฏภายในรูปหกเหลี่ยม ข้อความระดับ 2 จะปรากฏภายนอกรูปร่าง

รายการบล็อกพื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม โดยมีพื้นที่แสดงสำหรับรูปร่างทั้งแนวนอนและแนวตั้งใหญ่ที่สุด

รายการที่ส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวโค้ง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม รูปร่างวงกลมขนาดเล็กออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ ใช้ได้ดีกับการแสดงทั้งข้อความระดับ 1 และระดับ 2 โดยมีพื้นที่แสดงสำหรับรูปร่างทั้งแนวนอนและแนวตั้งใหญ่ที่สุด

รายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกัน รูปร่างวงกลมถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

รายการบล็อกแบบเลื่อนลง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มของแนวคิดหรือรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ความสูงของรูปร่างของข้อความจะลดลงเป็นลำดับ และข้อความระดับ 1 จะแสดงตามแนวตั้ง

กระบวนการโดยละเอียด

ใช้กับข้อความระดับ 2 จำนวนมากเพื่อแสดงความคืบหน้าตามขั้นตอนต่างๆ

รายการที่ถูกจัดกลุ่ม

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มและกลุ่มย่อยของข้อมูล หรือขั้นตอนและขั้นตอนย่อยในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ ข้อความระดับ 1 จะสัมพันธ์กับรูปร่างแนวนอนที่ระดับบนสุด และข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับขั้นตอนย่อยแนวตั้งที่อยู่ใต้รูปร่างระดับบนสุดที่เกี่ยวข้องแต่ละรูป ใช้ได้ดีกับการเน้นกลุ่มย่อยหรือขั้นตอนย่อย ข้อมูลแบบลำดับชั้น หรือรายการข้อมูลหลายรายการ

รายการลำดับชั้น

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่ดำเนินข้ามกลุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับกลุ่มหรือรายการข้อมูลได้อีกด้วย

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวนอน

ใช้เพื่อแสดงรายการข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม ใช้ได้ดีกับข้อความที่มีจำนวนมาก ข้อความทั้งหมดมีการเน้นระดับเดียวกัน และไม่มีแสดงถึงทิศทาง

รายการรูปภาพแนวนอน

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือกลุ่มข้อมูลโดยมีการเน้นรูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปร่างด้านบนออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

กระบวนการแบบวงกลมที่เพิ่มขึ้น

ใช้เพื่อแสดงชุดของขั้นตอนโดยที่พื้นที่ภายในวงกลมจะเพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอน โดยจะจำกัดขั้นตอนระดับ 1 ไว้ที่ 7 ขั้นตอน แต่ไม่จำกัดจำนวนของรายการระดับ 2 ใช้ได้ดีกับกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก

รายการที่มีบรรทัด

ใช้เพื่อแสดงข้อความจำนวนมากที่แบ่งออกเป็นประเภทและประเภทย่อย ใช้ได้ดีกับข้อความหลายระดับ ข้อความที่อยู่ระดับเดียวกันจะถูกคั่นด้วยเส้น

แนวคิดตรงข้าม

ใช้เพื่อแสดงแนวคิดที่ตรงข้ามกันหรือขัดกันสองแนวคิด สามารถมีรายการระดับ 1 ได้หนึ่งหรือสองรายการ ข้อความระดับ 1 แต่ละข้อความสามารถมีระดับย่อยๆ ได้หลายระดับ ใช้ได้ดีกับข้อความที่มีจำนวนมาก

รายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่จัดกลุ่มหรือที่เกี่ยวข้องกัน รูปร่างขนาดเล็กที่มุมบนถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ โดยเน้นข้อความระดับ 2 เด่นกว่าข้อความระดับ 1 และเหมาะกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก

รายการคำอธิบายรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม รูปร่างด้านบนออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ และรูปภาพถูกเน้นอยู่เหนือข้อความ ใช้ได้ดีกับรูปภาพที่มีข้อความอธิบายภาพสั้นๆ

กระบวนการแบบวงกลม

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการ โดยชิ้นวงกลมแต่ละชิ้นจะมีขนาดเพิ่มขึ้นโดยมีได้ถึงเจ็ดรูปร่าง ข้อความระดับ 1 จะแสดงตามแนวตั้ง

บวกและลบ

ใช้เพื่อแสดงข้อดีและข้อเสียของสองแนวคิด ข้อความระดับ 1 แต่ละข้อความสามารถมีระดับย่อยๆ ได้หลายระดับ ใช้ได้ดีกับข้อความที่มีจำนวนมาก จำกัดจำนวนรายการระดับ 1 ไว้ที่สองรายการ

รายการพีระมิด

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ตามสัดส่วน ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกัน หรือความสัมพันธ์ตามลำดับชั้น ข้อความจะปรากฏอยู่ในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ด้านบนของพื้นหลังพีระมิด

รายการย้อนกลับ

ใช้เพื่อเปลี่ยนระหว่างสองรายการ โดยจะแสดงเฉพาะรายการของข้อความสองรายการแรกเท่านั้น และแต่ละรายการสามารถมีข้อความจำนวนมากได้ ใช้ได้ดีกับการแสดงการเปลี่ยนระหว่างสองรายการหรือการเลื่อนตามลำดับ

กระบวนการเป็นส่วนๆ

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยเน้นข้อความระดับ 2 เนื่องจากแต่ละบรรทัดปรากฏอยู่ในรูปร่างแยกต่างหาก

รายการแบบเรียงซ้อน

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลหรือขั้นตอนในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ รูปร่างวงกลมมีข้อความระดับ 1 และสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สัมพันธ์กันมีข้อความระดับ 2 ใช้ได้ดีกับรายละเอียดจำนวนมากและข้อความระดับ 1 จำนวนน้อยๆ

รายการส่วนที่ถูกเน้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ใช้เพื่อแสดงรายการข้อมูลที่แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ข้อความระดับ 2 จะปรากฏข้างรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็ก ใช้ได้ดีกับกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก

ลำดับชั้นตาราง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่สร้างจากบนลงล่าง และลำดับชั้นภายในแต่ละกลุ่ม เค้าโครงนี้ไม่มีเส้นเชื่อมต่อ

รายการตาราง

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรือที่ถูกจัดกลุ่มของค่าที่เท่ากัน ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างบนสุด และข้อความระดับ 2 ใช้สำหรับรายการที่ตามมา

รายการเป้าหมาย

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรือทับซ้อนกัน แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 เจ็ดบรรทัดแรกจะแสดงในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง ใช้ได้ดีกับข้อความทั้งระดับ 1 และระดับ 2

รายการสี่เหลี่ยมคางหมู

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรือที่ถูกจัดกลุ่มของค่าที่เท่ากัน ใช้ได้ดีกับข้อความที่มีจำนวนมาก

รายการกล่องแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลหลายกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีข้อความระดับ 2 จำนวนมาก เหมาะกับข้อมูลที่มีรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

รายการบล็อกแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลหรือขั้นตอนในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ ใช้ได้ดีกับกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก เหมาะกับข้อความที่มีประเด็นหลักหนึ่งประเด็นและประเด็นย่อยหลายประเด็น

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม ใช้ได้ดีกับรายการที่มีหัวเรื่องขนาดยาวหรือข้อมูลระดับบนสุด

รายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ หรือเพื่อเน้นการเคลื่อนย้ายหรือทิศทาง โดยเน้นข้อความระดับ 2 เด่นกว่าข้อความระดับ 1 และเหมาะกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก

รายการสิ่งที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม รูปร่างวงกลมขนาดเล็กออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

รายการรูปภาพแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม รูปร่างขนาดเล็กทางด้านซ้ายออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

รายการส่วนที่ถูกเน้นแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงรายการข้อมูล ข้อความระดับ 2 จะปรากฏอยู่ในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหนือเครื่องหมายบั้งแนวตั้ง โดยเน้นข้อความระดับ 2 เด่นกว่าข้อความระดับ 1 และเหมาะกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนปานกลาง

รายการลูกศรแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ที่ย้ายไปยังจุดหมายเดียวกัน ใช้ได้ดีกับรายการข้อมูลที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

รายการวงกลมแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 ซึ่งแสดงถัดจากรูปร่างวงกลมขนาดใหญ่ ข้อความของระดับต่ำกว่าจะถูกแยกด้วยรูปร่างวงกลมขนาดเล็กกว่า

รายการแบบโค้งแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงรายการแบบโค้งของข้อมูล เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพลงในรูปร่างวงกลมที่ถูกเน้น ให้นำการเติมรูปภาพไปใช้

ด้านบนของหน้า

กระบวนการ

ชื่อเค้าโครง

คำอธิบาย

รูปภาพ

กระบวนการสิ่งที่ถูกเน้น

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้า เส้นเวลา หรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ ใช้ได้ดีกับการแสดงทั้งข้อความระดับ 1 และระดับ 2

โฟลว์แบบสลับ

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ เน้นปฏิสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ในกลุ่มข้อมูลนั้น

ริบบิ้นลูกศร

ใช้เพื่อแสดงแนวคิดที่เกี่ยวข้องหรือขัดแย้งกันซึ่งมีความสัมพันธ์บางอย่าง เช่น แรงที่เป็นปฏิปักษ์กัน ข้อความระดับ 1 สองบรรทัดแรกใช้สำหรับข้อความในลูกศร ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

กระบวนการแนวโค้งพื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยมีพื้นที่แสดงสำหรับรูปร่างทั้งแนวนอนและแนวตั้งใหญ่ที่สุด

กระบวนการเครื่องหมายบั้งพื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้า เส้นเวลา ขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ หรือเพื่อเน้นการเคลื่อนย้ายหรือทิศทาง ข้อความระดับ 1 จะปรากฏภายในรูปร่างลูกศร ขณะที่ข้อความระดับ 2 จะปรากฏด้านล่างรูปร่างลูกศร

กระบวนการพื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์

เส้นเวลาพื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ หรือแสดงข้อมูลเส้นเวลา ใช้ได้ดีกับข้อความทั้งระดับ 1 และระดับ 2

รายการเครื่องหมายบั้ง

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าตามกระบวนการต่างๆ ที่ทำให้เกิดเวิร์กโฟลว์โดยรวม นอกจากนี้ยังใช้สำหรับแสดงกระบวนการที่ขัดแย้งกัน ข้อความระดับ 1จะสัมพันธ์กับรูปร่างลูกศรแรกทางด้านซ้าย ส่วนข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับขั้นตอนย่อยแนวนอนสำหรับแต่ละรูปร่างที่มีข้อความระดับ 1

กระบวนการแนวโค้งแบบวงกลม

ใช้เพื่อแสดงลำดับหรือขั้นตอนแบบยาวหรือที่ไม่เป็นเชิงเส้นในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น โดยมีพื้นที่แสดงสำหรับรูปร่างทั้งแนวนอนและแนวตั้งใหญ่ที่สุด

กระบวนการเครื่องหมายบั้งแบบปิด

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้า เส้นเวลา หรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ หรือเพื่อเน้นการเคลื่อนย้ายหรือทิศทาง สามารถใช้เน้นข้อความในรูปร่างเริ่มต้น ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

เส้นเวลาของส่วนที่ถูกเน้นแบบวงกลม

ใช้เพื่อแสดงชุดของเหตุการณ์หรือข้อมูลเส้นเวลา ข้อความระดับ 1 จะปรากฏถัดจากรูปร่างวงกลมขนาดใหญ่ ข้อความระดับ 2 จะปรากฏถัดจากรูปร่างวงกลมขนาดเล็ก

กระบวนการลูกศรแบบวงกลม

ใช้เพื่อแสดงรายการตามลำดับโดยมีข้อความสนับสนุนสำหรับแต่ละรายการ ไดอะแกรมนี้ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 จำนวนน้อยๆ

กระบวนการลูกศรแบบต่อเนื่อง

ใช้เพื่อแสดงเส้นเวลา หรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เนื่องจากข้อความระดับ 1 แต่ละบรรทัดจะปรากฏภายในรูปร่างลูกศร ส่วนข้อความระดับ 2 จะปรากฏภายนอกรูปร่างลูกศร

กระบวนการบล็อกแบบต่อเนื่อง

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 และระดับ 2 ที่มีจำนวนน้อยๆ

รายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกัน รูปร่างวงกลมถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

ลูกศรชี้บรรจบกัน

ใช้เพื่อแสดงความคิดหรือแนวคิดที่ครอบคลุมจุดศูนย์กลาง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

กระบวนการแบบเลื่อนลง

ใช้เพื่อแสดงลำดับของเหตุการณ์แบบเลื่อนลง ข้อความระดับ 1 ข้อความแรกอยู่ที่ด้านบนของลูกศร ข้อความระดับ 1 ข้อความสุดท้ายจะปรากฏที่ด้านล่างของลูกศร รายการที่ปรากฏจะได้แก่รายการระดับ 1 เจ็ดรายการแรกเท่านั้น ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความที่มีจำนวนน้อยถึงปานกลาง

กระบวนการโดยละเอียด

ใช้กับข้อความระดับ 2 จำนวนมากเพื่อแสดงความคืบหน้าตามขั้นตอนต่างๆ

ลูกศรแยกออกจากกัน

ใช้เพื่อแสดงความคิดหรือแนวคิดที่ออกมาจากแหล่งศูนย์กลาง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

สมการ

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับหรืองานที่อธิบายแผนการหรือผลลัพธ์ ข้อความระดับ 1 บรรทัดสุดท้ายจะปรากฏหลังจากเครื่องหมายเท่ากับ (=) ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

กรวย

ใช้เพื่อแสดงการกรองข้อมูลหรือวิธีผสานส่วนต่างๆ เป็นหนึ่งเดียว โดยเน้นผลลัพธ์สุดท้าย สามารถมีข้อความระดับ 1 ได้ถึงสี่บรรทัด โดยข้อความระดับ 1 สี่บรรทัดสุดท้ายเหล่านี้จะปรากฏด้านล่างกรวย และบรรทัดอื่นๆ จะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

เกียร์

ใช้เพื่อแสดงความคิดที่เชื่อมโยงกัน แต่ละบรรทัดข้อความระดับ 1 สามบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างเกียร์ และข้อความระดับ 2 ที่สัมพันธ์กันเหล่านั้นจะปรากฏอยู่ในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดกับรูปร่างเกียร์ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

กระบวนการแบบลูกศรเพิ่มขึ้น

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับและเหลื่อมกันในกระบวนการ จำกัดจำนวนรายการระดับ 1 ไว้ที่ห้ารายการ ส่วนระดับ 2 สามารถมีข้อความจำนวนมากได้

ลูกศรชี้สวนกัน

ใช้เพื่อแสดงสองความคิดที่ตรงข้ามกัน หรือความคิดที่ต่างจากจุดศูนย์กลาง ข้อความระดับ 1 สองบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับลูกศร ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

กระบวนการแบบเป็นระยะ

ใช้เพื่อแสดงกระบวนการที่มีสามระยะ จำกัดจำนวนรายการระดับ 1 ไว้ที่สามรายการ รายการระดับ 1 สองรายการแรกสามารถมีรายการระดับ 2 ได้รายการละสี่รายการ และรายการระดับ 1 รายการที่สามสามารถมีรายการระดับ 2 ได้ไม่จำกัดจำนวน ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความจำนวนน้อย

กระบวนการสิ่งที่เน้นของรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าในพื้นหลังถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

ลูกศรตามกระบวนการ

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่แสดงถึงกระบวนการหรือเวิร์กโฟลว์ ข้อความระดับ 1 จะปรากฏในรูปร่างวงกลม และข้อความระดับ 2 จะปรากฏในรูปร่างลูกศร ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความจำนวนน้อยๆ และเพื่อเน้นการเคลื่อนไหวหรือทิศทาง

รายการกระบวนการ

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลหลายกลุ่มหรือขั้นตอนและขั้นตอนย่อยในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ ข้อความระดับ 1 จะสัมพันธ์กับรูปร่างแนวนอนด้านบน และข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับขั้นตอนย่อยแนวตั้งที่อยู่ใต้รูปร่างระดับบนที่เกี่ยวข้องแต่ละรูปร่าง

กระบวนการสุ่มเพื่อผลลัพธ์

ใช้เพื่อแสดงว่าแนวคิดที่สับสนหลายๆ แนวคิดสามารถให้ผลลัพธ์เป็นเป้าหมายหรือแนวคิดที่มีเอกภาพเพียงหนึ่งเดียวได้อย่างไร โดยแสดงผ่านขั้นตอนจำนวนหนึ่ง สนับสนุนข้อความระดับ 1 หลายรายการ แต่รูปร่างที่เกี่ยวข้องกับระดับ 1 รายการแรกและรายการสุดท้ายนั้นจะตายตัว ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 จำนวนน้อยและข้อความระดับ 2 จำนวนปานกลาง

กระบวนการแนวโค้งการทำซ้ำ

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยมีพื้นที่แสดงสำหรับรูปร่างทั้งแนวนอนและแนวตั้งใหญ่ที่สุด

กระบวนการเป็นส่วนๆ

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยเน้นข้อความระดับ 2 เนื่องจากแต่ละบรรทัดปรากฏอยู่ในรูปร่างแยกต่างหาก

กระบวนการแบบเหลื่อมกัน

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าในทางลงในขั้นตอนต่างๆ แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 ห้าบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

กระบวนการแบบเลื่อนลงเป็นขั้น

ใช้เพื่อแสดงกระบวนการแบบเลื่อนลงที่มีขั้นตอนและขั้นตอนย่อยหลายขั้นตอน ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความจำนวนน้อย

กระบวนการแบบเลื่อนขึ้นเป็นขั้น

ใช้เพื่อแสดงลำดับของชุดขั้นตอนหรือรายการของข้อมูลแบบเลื่อนขึ้น

กระบวนการแบบขั้นตอนย่อย

ใช้เพื่อแสดงกระบวนการแบบหลายขั้นตอนที่มีขั้นตอนย่อยอยู่ระหว่างข้อความระดับ 1 แต่ละข้อความ ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความที่มีปริมาณน้อยและจำกัดจำนวนขั้นตอนระดับ 1 ไว้ที่เจ็ดขั้นตอน ขั้นตอนระดับ 1 แต่ละขั้นตอนสามารถมีขั้นตอนย่อยได้ไม่จำกัด

ไปป์เส้นเวลา

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ หรือแสดงข้อมูลเส้นเวลา ข้อความระดับ 1 จะปรากฏในขนาดใหญ่กว่าข้อความระดับ 2

ลูกศรขึ้น

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนที่แนวโน้มสูงขึ้นในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 ห้าบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับจุดบนลูกศร ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความที่มีจำนวนน้อยๆ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รายการลูกศรแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ที่ย้ายไปยังจุดหมายเดียวกัน ใช้ได้ดีกับรายการข้อมูลที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

กระบวนการแนวโค้งแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยมีพื้นที่แสดงสำหรับรูปร่างทั้งแนวนอนและแนวตั้งใหญ่ที่สุด และเน้นความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างมากกว่าทิศทางหรือการเคลื่อนย้าย

รายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ หรือเพื่อเน้นการเคลื่อนย้ายหรือทิศทาง โดยเน้นข้อความระดับ 2 เด่นกว่าข้อความระดับ 1 และเหมาะกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก

สมการแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับหรืองานที่อธิบายแผนการหรือผลลัพธ์ ข้อความระดับ 1 บรรทัดสุดท้ายจะปรากฏหลังลูกศร ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

กระบวนการแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์จากบนลงล่าง ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เนื่องจากพื้นที่แนวตั้งมีจำกัด

ด้านบนของหน้า

วงกลม

ชื่อเค้าโครง

คำอธิบาย

รูปภาพ

วงกลมพื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม โดยเน้นช่วงหรือขั้นตอนมากกว่าจะเน้นลูกศรหรือแนวการดำเนินงานที่เชื่อมต่อกัน ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

วงกลมธรรมดา

ใช้เพื่อแสดงว่าแต่ละส่วนประกอบเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไร บรรทัดข้อความระดับ 1 เจ็ดบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลมที่กระจายอยู่เท่าๆ กัน รูปร่างข้อความบนสุดระดับ 1 จะปรากฏอยู่ภายนอกส่วนที่เหลือของวงกลมเพื่อการเน้น ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รัศมีธรรมดา

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับความคิดหลักในวงกลม ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างตรงกลาง และข้อความระดับ 2 ของรูปร่างนั้นจะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมที่อยู่ล้อมรอบ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

วงกลมแบบบล็อก

ใช้เพื่อแสดงลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม โดยเน้นช่วงหรือขั้นตอนมากกว่าจะเน้นลูกศรหรือแนวการดำเนินงานที่เชื่อมต่อกัน

วงกลมแบบต่อเนื่อง

ใช้เพื่อแสดงลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม โดยเน้นการเชื่อมต่อระหว่างคอมโพเนนต์ทั้งหมด ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

เมทริกซ์วงกลม

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ต่อความคิดหลักในความคืบหน้าแบบวงจร แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 สี่บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลม และข้อความระดับ 2 จะปรากฏในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางด้านข้างของรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รัศมีแผ่ออกจากศูนย์กลาง

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับความคิดหลักในรูปแบบวงกลม ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมตรงกลาง โดยเน้นวงกลมที่ล้อมรอบมากกว่าจะเน้นความคิดหลัก ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

เกียร์

ใช้เพื่อแสดงความคิดที่เชื่อมโยงกัน แต่ละบรรทัดข้อความระดับ 1 สามบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างเกียร์ และข้อความระดับ 2 ที่สัมพันธ์กันเหล่านั้นจะปรากฏอยู่ในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดกับรูปร่างเกียร์ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

วงกลมหลายทิศทาง

ใช้เพื่อแสดงลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นในทิศทางใดก็ได้

วงกลมไร้ทิศทาง

ใช้เพื่อแสดงลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม รูปร่างแต่ละรูปมีระดับความสำคัญเท่ากัน ใช้ได้ดีเมื่อไม่จำเป็นต้องระบุทิศทาง

วงกลมรัศมี

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับความคิดหลัก โดยเน้นทั้งข้อมูลในวงกลมตรงกลางและเน้นการใช้ข้อมูลในวงกลมรอบนอกกับความคิดหลัก บรรทัดข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับวงกลมตรงกลาง และข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับวงกลมรอบนอก ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

เวนน์แบบรัศมี

ใช้เพื่อแสดงทั้งความสัมพันธ์ที่เหลื่อมกันและความสัมพันธ์ต่อความคิดหลักในวงกลม ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างตรงกลาง และบรรทัดต่างๆ ของข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมที่อยู่ล้อมรอบ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

วงกลมเป็นส่วนๆ

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือลำดับของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม โดยเน้นชิ้นงานที่เชื่อมโยงถึงกัน แต่ละบรรทัดข้อความระดับ 1 เจ็ดบรรทัดแรกจะสอดคล้องกับรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

วงกลมข้อความ

ใช้เพื่อแสดงลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม โดยเน้นลูกศรหรือแนวการดำเนินงานมากกว่าช่วงหรือขั้นตอน ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

ลำดับชั้น

ชื่อเค้าโครง

คำอธิบาย

รูปภาพ

แผนภูมิองค์กรแบบครึ่งวงกลม

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบลำดับชั้นหรือใช้รายงานความสัมพันธ์ในองค์กร สามารถใช้รูปร่างผู้ช่วยและเค้าโครงแบบลอยของแผนผังองค์กรได้ในเค้าโครงนี้

ลำดับชั้น

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นจากบนลงล่าง

รายการลำดับชั้น

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่ดำเนินข้ามกลุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับกลุ่มหรือรายการข้อมูลได้อีกด้วย

ลำดับชั้นแนวนอน

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่ดำเนินตามแนวนอน ใช้ได้ดีกับโครงสร้างการตัดสินใจ

ลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อแนวนอน

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่ดำเนินไปในแนวนอนและจัดกลุ่มตามลำดับชั้น โดยเน้นหัวเรื่องหรือข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกของข้อความระดับ 1 จะปรากฏในรูปร่างที่จุดเริ่มต้นของลำดับชั้น ส่วนบรรทัดที่สองและบรรทัดที่ตามมาทั้งหมดของข้อความระดับ 1 จะปรากฏที่ด้านบนของสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง

ลำดับชั้นหลายระดับแบบแนวนอน

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบลำดับชั้นจำนวนมากที่ที่ดำเนินตามแนวนอน ลำดับชั้นระดับบนสุดจะแสดงในแนวตั้ง เค้าโครงนี้สนับสนุนลำดับชั้นหลายระดับ

แผนผังองค์กรแบบแนวนอน

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบลำดับชั้นตามแนวนอน หรือการรายงานความสัมพันธ์ในองค์กร สามารถใช้รูปร่างผู้ช่วยและเค้าโครงแบบลอยของแผนผังองค์กรได้ในเค้าโครงนี้

ลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อ

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่ดำเนินจากบนลงล่างและจัดกลุ่มตามลำดับชั้น โดยเน้นหัวเรื่องหรือข้อความระดับ 1 ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะปรากฏในรูปร่างที่จุดเริ่มต้นของลำดับชั้น และบรรทัดที่ตามมาทั้งหมดของข้อความระดับ 1 จะปรากฏที่ด้านซ้ายของสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง

แผนผังองค์กรชื่อและตำแหน่งงาน

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบลำดับชั้นหรือใช้รายงานความสัมพันธ์ในองค์กร เมื่อต้องการป้อนข้อความในกล่องชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ลงในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กโดยตรง สามารถใช้รูปร่างผู้ช่วยและเค้าโครงแบบลอยของแผนผังองค์กรได้ในเค้าโครงนี้

แผนผังองค์กร

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบลำดับชั้นหรือใช้รายงานความสัมพันธ์ในองค์กร สามารถใช้รูปร่างผู้ช่วยและเค้าโครงแบบลอยของแผนผังองค์กรได้ในเค้าโครงนี้

แผนผังองค์กรที่มีรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบลำดับชั้นหรือใช้รายงานความสัมพันธ์ในองค์กร พร้อมรูปภาพ สามารถใช้รูปร่างผู้ช่วยและเค้าโครงแบบลอยของแผนผังองค์กรได้ในเค้าโครงนี้

ลำดับชั้นตาราง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่สร้างจากบนลงล่าง และลำดับชั้นภายในแต่ละกลุ่ม เค้าโครงนี้ไม่มีเส้นเชื่อมต่อ

ด้านบนของหน้า

ความสัมพันธ์

ชื่อเค้าโครง

คำอธิบาย

รูปภาพ

ริบบิ้นลูกศร

ใช้เพื่อแสดงแนวคิดที่เกี่ยวข้องหรือขัดแย้งกันซึ่งมีความสัมพันธ์บางอย่าง เช่น แรงที่เป็นปฏิปักษ์กัน ข้อความระดับ 1 สองบรรทัดแรกใช้สำหรับข้อความในลูกศร ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

สมดุล

ใช้เพื่อเปรียบเทียบหรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองความคิด แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 สองบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับข้อความที่อยู่ด้านหนึ่งของจุดกึ่งกลางที่ด้านบน โดยเน้นข้อความระดับ 2 ซึ่งจำกัดให้มีได้สี่รูปร่างบนแต่ละด้านของจุดกึ่งกลาง ตราชั่งจะเอียงไปยังด้านที่มีรูปร่างที่มีข้อความระดับ 2 มากที่สุด ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

วงกลมธรรมดา

ใช้เพื่อแสดงว่าแต่ละส่วนประกอบเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไร บรรทัดข้อความระดับ 1 เจ็ดบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลมที่กระจายอยู่เท่าๆ กัน รูปร่างข้อความบนสุดระดับ 1 จะปรากฏอยู่ภายนอกส่วนที่เหลือของวงกลมเพื่อการเน้น ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รัศมีธรรมดา

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับความคิดหลักในวงกลม ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างตรงกลาง และข้อความระดับ 2 ของรูปร่างนั้นจะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมที่อยู่ล้อมรอบ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

เป้าหมายพื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบที่เก็บ แบบเป็นขั้นๆ หรือแบบลำดับชั้น ข้อความระดับ 1 ห้าบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

เวนน์พื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่เหลื่อมกันหรือเชื่อมโยงถึงกัน ข้อความระดับ 1 เจ็ดบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับวงกลม ถ้าข้อความระดับ 1 มีสี่บรรทัดหรือน้อยกว่า ข้อความจะอยู่ในวงกลม ถ้าข้อความระดับ 1 มีมากกว่าสี่บรรทัด ข้อความจะอยู่นอกวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

ความสัมพันธ์แบบวงกลม

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ไปยังความคิดหลัก หรือจากความคิดหลัก ข้อความระดับ 2 จะถูกเพิ่มอย่างไม่เป็นลำดับและจะจำกัดเฉพาะห้ารายการ สามารถมีรายการระดับ 1 รายการเดียวเท่านั้น

รายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกัน รูปร่างวงกลมถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

ลูกศรชี้บรรจบกัน

ใช้เพื่อแสดงความคิดหรือแนวคิดที่ครอบคลุมจุดศูนย์กลาง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รัศมีรวมสู่จุดศูนย์กลาง

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของแนวคิดหรือคอมโพเนนต์ต่อความคิดหลักในวงกลม ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมตรงกลาง และบรรทัดต่างๆของข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับรูปร่างสี่เหลี่ยมที่อยู่ล้อมรอบ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

ลูกศรถ่วงดุล

ใช้เพื่อแสดงสองความคิดหรือแนวคิดที่ตรงข้ามกัน ข้อความระดับ 1 สองบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับลูกศร และใช้ได้ดีกับข้อความระดับ 2 ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

เมทริกซ์วงกลม

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ต่อความคิดหลักในความคืบหน้าแบบวงจร แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 สี่บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลม และข้อความระดับ 2 จะปรากฏในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางด้านข้างของรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

ลูกศรแยกออกจากกัน

ใช้เพื่อแสดงความคิดหรือแนวคิดที่ออกมาจากแหล่งศูนย์กลาง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รัศมีแผ่ออกจากศูนย์กลาง

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับความคิดหลักในรูปแบบวงกลม ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมตรงกลาง โดยเน้นวงกลมที่ล้อมรอบมากกว่าจะเน้นความคิดหลัก ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

สมการ

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับหรืองานที่อธิบายแผนการหรือผลลัพธ์ ข้อความระดับ 1 บรรทัดสุดท้ายจะปรากฏหลังจากเครื่องหมายเท่ากับ (=) ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

กรวย

ใช้เพื่อแสดงการกรองข้อมูลหรือวิธีผสานส่วนต่างๆ เป็นหนึ่งเดียว โดยเน้นผลลัพธ์สุดท้าย สามารถมีข้อความระดับ 1 ได้ถึงสี่บรรทัด โดยข้อความระดับ 1 สี่บรรทัดสุดท้ายเหล่านี้จะปรากฏด้านล่างกรวย และบรรทัดอื่นๆ จะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

เกียร์

ใช้เพื่อแสดงความคิดที่เชื่อมโยงกัน แต่ละบรรทัดข้อความระดับ 1 สามบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างเกียร์ และข้อความระดับ 2 ที่สัมพันธ์กันเหล่านั้นจะปรากฏอยู่ในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดกับรูปร่างเกียร์ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รายการที่ถูกจัดกลุ่ม

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มและกลุ่มย่อยของข้อมูล หรือขั้นตอนและขั้นตอนย่อยในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ ข้อความระดับ 1 จะสัมพันธ์กับรูปร่างแนวนอนที่ระดับบนสุด และข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับขั้นตอนย่อยแนวตั้งที่อยู่ใต้รูปร่างระดับบนสุดที่เกี่ยวข้องแต่ละรูป ใช้ได้ดีกับการเน้นกลุ่มย่อยหรือขั้นตอนย่อย ข้อมูลแบบลำดับชั้น หรือรายการข้อมูลหลายรายการ

รายการลำดับชั้น

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่ดำเนินข้ามกลุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับกลุ่มหรือรายการข้อมูลได้อีกด้วย

เวนน์เชิงเส้น

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่เหลื่อมกันเป็นลำดับ ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

เป้าหมายแบบซ้อนกัน

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบที่เก็บ ข้อความระดับ 1 สามบรรทัดแรกแต่ละบรรทัดจะสัมพันธ์กับข้อความด้านบนซ้ายในรูปร่าง และข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับรูปร่างที่เล็กกว่า ใช้งานได้ดีที่สุดกับบรรทัดข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนน้อยๆ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

วงกลมไร้ทิศทาง

ใช้เพื่อแสดงลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม รูปร่างแต่ละรูปมีระดับความสำคัญเท่ากัน ใช้ได้ดีเมื่อไม่จำเป็นต้องระบุทิศทาง

ลูกศรชี้สวนกัน

ใช้เพื่อแสดงสองความคิดที่ตรงข้ามกัน หรือความคิดที่ต่างจากจุดศูนย์กลาง ข้อความระดับ 1 สองบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับลูกศร ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่จัดกลุ่มหรือที่เกี่ยวข้องกัน รูปร่างขนาดเล็กที่มุมบนถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ โดยเน้นข้อความระดับ 2 เด่นกว่าข้อความระดับ 1 และเหมาะกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก

คลัสเตอร์แบบรัศมี

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความคิดหลักหรือชุดรูปแบบ ข้อความระดับ 1 ที่อยู่บนสุดจะปรากฏตรงกลาง ข้อความระดับ 2 จะปรากฏในรูปร่างที่อยู่รอบๆ สามารถมีรูปร่างระดับ 2 ได้เจ็ดรูปร่าง ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความจำนวนน้อย

วงกลมรัศมี

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับความคิดหลัก โดยเน้นทั้งข้อมูลในวงกลมตรงกลางและเน้นการใช้ข้อมูลในวงกลมรอบนอกกับความคิดหลัก บรรทัดข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับวงกลมตรงกลาง และข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับวงกลมรอบนอก ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รายการรัศมี

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับความคิดหลักในรูปแบบวงกลม รูปร่างตรงกลางสามารถมีรูปภาพได้ ข้อความระดับ 1 จะปรากฏในวงกลมที่เล็กกว่า และข้อความระดับ 2 ที่เกี่ยวข้องใด ๆ จะปรากฏที่ด้านข้างของวงกลมที่เล็กกว่า

เวนน์แบบรัศมี

ใช้เพื่อแสดงทั้งความสัมพันธ์ที่เหลื่อมกันและความสัมพันธ์ต่อความคิดหลักในวงกลม ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างตรงกลาง และบรรทัดต่างๆ ของข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมที่อยู่ล้อมรอบ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

พีระมิดเป็นส่วนๆ

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบที่เก็บ ความสัมพันธ์ตามสัดส่วน หรือความสัมพันธ์แบบเชื่อมโยงถึงกัน ข้อความระดับ 1 เก้าบรรทัดแรกจะปรากฏในรูปร่างสามเหลี่ยม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

เวนน์แบบเรียงซ้อน

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่เหลื่อมกัน เหมาะกับการเน้นการเติบโตหรือลำดับ ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น ข้อความระดับ 1 เจ็ดบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

ลำดับชั้นตาราง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่สร้างจากบนลงล่าง และลำดับชั้นภายในแต่ละกลุ่ม เค้าโครงนี้ไม่มีเส้นเชื่อมต่อ

รายการเป้าหมาย

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรือทับซ้อนกัน แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 เจ็ดบรรทัดแรกจะแสดงในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง ใช้ได้ดีกับข้อความทั้งระดับ 1 และระดับ 2

สมการแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับหรืองานที่อธิบายแผนการหรือผลลัพธ์ ข้อความระดับ 1 บรรทัดสุดท้ายจะปรากฏหลังลูกศร ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

เมทริกซ์

ชื่อเค้าโครง

คำอธิบาย

รูปภาพ

เมทริกซ์พื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของคอมโพเนนต์ทั้งหมดในควอแดรนต์ ข้อความระดับ 1 สี่บรรทัดแรกจะปรากฏในควอแดรนต์ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

เมทริกซ์เส้นตาราง

ใช้เพื่อแสดงการวางแนวคิดระหว่างสองแกน โดยเน้นแต่ละคอมโพเนนต์มากกว่าคอมโพเนนต์ทั้งหมด ข้อความระดับ 1 สี่บรรทัดแรกจะปรากฏในควอแดรนต์ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

เมทริกซ์ที่มีชื่อเรื่อง

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของควอแดรนต์ทั้งสี่กับควอแดรนต์ทั้งหมด ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างตรงกลาง และข้อความระดับ 2 สี่บรรทัดแรกจะปรากฏในควอแดรนต์ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

ด้านบนของหน้า

พีระมิด

ชื่อเค้าโครง

คำอธิบาย

รูปภาพ

พีระมิดพื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ตามสัดส่วน ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกัน หรือความสัมพันธ์ตามลำดับชั้นโดยมีคอมโพเนนต์ใหญ่สุดที่ด้านล่างและแคบลงเมื่อขึ้นบน ข้อความระดับ 1 จะปรากฏในส่วนต่างๆ ของพีระมิด และข้อความระดับ 2 จะปรากฏในรูปร่างด้านข้างพีระมิดแต่ละส่วน

พีระมิดคว่ำ

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ตามสัดส่วน ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกัน หรือความสัมพันธ์ตามลำดับชั้นโดยมีคอมโพเนนต์ใหญ่สุดที่ด้านบนและแคบลงเมื่อลงล่าง ข้อความระดับ 1 จะปรากฏในส่วนต่างๆ ของพีระมิด และข้อความระดับ 2 จะปรากฏในรูปร่างด้านข้างพีระมิดแต่ละส่วน

รายการพีระมิด

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ตามสัดส่วน ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกัน หรือความสัมพันธ์ตามลำดับชั้น ข้อความจะปรากฏอยู่ในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ด้านบนของพื้นหลังพีระมิด

พีระมิดเป็นส่วนๆ

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบที่เก็บ ความสัมพันธ์ตามสัดส่วน หรือความสัมพันธ์แบบเชื่อมโยงถึงกัน ข้อความระดับ 1 เก้าบรรทัดแรกจะปรากฏในรูปร่างสามเหลี่ยม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

รูปภาพ

ชื่อเค้าโครง

คำอธิบาย

รูปภาพ

รูปภาพที่ถูกเน้น

ใช้เพื่อแสดงความคิดหลักที่เป็นรูปถ่ายโดยมีความคิดที่เกี่ยวข้องกันที่ด้านข้าง ข้อความระดับ 1 ที่อยู่บนสุดจะปรากฏเหนือรูปภาพตรงกลาง ข้อความที่สอดคล้องกันสำหรับรูปร่างระดับ 1 อื่นๆ จะปรากฏถัดจากรูปภาพวงกลมขนาดเล็ก เค้าโครงนี้ยังสามารถใช้ได้ดีเมื่อไม่มีข้อความ

บล็อกรูปภาพแบบสลับ

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพจากบนลงล่าง ข้อความจะปรากฏสลับกันที่ด้านขวาหรือด้านซ้ายของรูปภาพ

วงกลมของรูปภาพแบบสลับ

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพที่มีข้อความ ข้อความที่สอดคล้องกันจะปรากฏในวงกลมตรงกลางโดยแสดงรูปสลับไปมาจากซ้ายไปขวา

กระบวนการเน้นรูปภาพแบบเลื่อนขึ้น

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพที่มีข้อความอธิบายแบบเลื่อนขึ้น ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความจำนวนน้อย

รายการที่ส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวโค้ง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม รูปร่างวงกลมขนาดเล็กออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ ใช้ได้ดีกับการแสดงทั้งข้อความระดับ 1 และระดับ 2 โดยมีพื้นที่แสดงสำหรับรูปร่างทั้งแนวนอนและแนวตั้งใหญ่ที่สุด

บล็อกรูปภาพแนวโค้ง

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพ กล่องที่ครอบคลุมมุมด้านล่างสามารถมีข้อความจำนวนน้อยได้

คำอธิบายรูปภาพแนวโค้ง

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพตามลำดับ กล่องที่ครอบคลุมมุมด้านล่างสามารถมีข้อความจำนวนน้อยได้

รายการคำอธิบายรูปภาพแนวโค้ง

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพ ชื่อเรื่องและคำอธิบายจะปรากฏในรูปร่างคำบรรยายภาพใต้รูปภาพแต่ละรูป

ข้อความกึ่งโปร่งใสของรูปภาพแนวโค้ง

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพ กล่องแบบกึ่งโปร่งใสจะครอบคลุมส่วนด้านล่างของรูปภาพและมีข้อความทุกระดับ

รายการรูปภาพแบบฟอง

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพ สามารถมีรูปภาพระดับ 1 ได้แปดรูป ส่วนข้อความและรูปภาพที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความจำนวนน้อย

รูปภาพที่มีคำอธิบาย

ใช้เพื่อแสดงรูปภาพที่มีข้อความหลายระดับ ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 ที่มีจำนวนน้อยและข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนปานกลาง

ลำดับชั้นรูปภาพแบบวงกลม

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบลำดับชั้นหรือความสัมพันธ์สายบังคับบัญชาในองค์กร รูปภาพจะปรากฏเป็นวงกลมและข้อความที่เกี่ยวข้องจะปรากฏติดกับรูปภาพ

คำบรรยายรูปภาพแบบวงกลม

ใช้เพื่อแสดงความคิดหลักและความคิดย่อยหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ข้อความสำหรับรูปภาพแรกจะครอบคลุมส่วนล่างของรูปภาพ ข้อความที่สอดคล้องกันสำหรับรูปร่างระดับ 1 อื่นๆ จะปรากฏขึ้นถัดจากรูปภาพวงกลมขนาดเล็ก ไดอะแกรมนี้ยังใช้ได้ดีเมื่อไม่มีข้อความด้วย

รายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกัน รูปร่างวงกลมถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

รูปภาพข้อความในกรอบ

ใช้เพื่อแสดงรูปภาพโดยมีข้อความระดับ 1 ที่เกี่ยวข้องที่แสดงอยู่ในกรอบ

คลัสเตอร์รูปหกเหลี่ยม

ใช้เพื่อแสดงรูปภาพที่มีข้อความอธิบายที่สัมพันธ์กัน รูปหกเหลี่ยมขนาดเล็กแสดงถึงคู่รูปภาพและข้อความ ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความจำนวนน้อย

รายการรูปภาพแนวนอน

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือกลุ่มข้อมูลโดยมีการเน้นรูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปร่างด้านบนออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

บล็อกส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มรูปภาพในบล็อกที่เริ่มจากมุม ข้อความที่สอดคล้องกันจะแสดงตามแนวตั้ง ใช้ได้ดีสำหรับส่วนที่เน้นขอบชื่อหรือชื่อเรื่องรองของภาพนิ่ง หรือสำหรับตัวแบ่งส่วนเอกสาร

รายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่จัดกลุ่มหรือที่เกี่ยวข้องกัน รูปร่างขนาดเล็กที่มุมบนถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ โดยเน้นข้อความระดับ 2 เด่นกว่าข้อความระดับ 1 และเหมาะกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก

กระบวนการสิ่งที่เน้นของรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าในพื้นหลังถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

รายการคำอธิบายรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม รูปร่างด้านบนออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ และรูปภาพถูกเน้นอยู่เหนือข้อความ ใช้ได้ดีกับรูปภาพที่มีข้อความอธิบายภาพสั้นๆ

เส้นตารางของรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงรูปภาพที่วางเค้าโครงอยู่บนเส้นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 จำนวนน้อย ซึ่งจะปรากฏเหนือรูปภาพ

ชุดรายการรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพเคียงข้างกัน ข้อความระดับ 1 จะครอบคลุมด้านบนของรูปภาพ ข้อความระดับ 2 จะปรากฏด้านล่างของรูปภาพ

แถบรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพจากด้านบนสู่ด้านล่างโดยมีข้อความระดับ 1 อยู่ข้างรูปภาพแต่ละรูป

รายการรูปภาพ Snapshot

ใช้เพื่อแสดงรูปภาพที่มีข้อความอธิบาย ข้อความระดับ 2 สามารถแสดงรายการข้อมูลได้ ใช้งานได้ดีกับข้อความจำนวนมาก

รูปภาพหมุนวน

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพสูงสุดห้าภาพที่สอดคล้องกับคำอธิบายภาพระดับ 1 ซึ่งหมุนวนไปยังตำแหน่งศูนย์กลาง

รายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพที่มีชื่อเรื่อง

ใช้เพื่อแสดงรายการของข้อมูลที่มีรูปภาพของส่วนที่ถูกเน้นสำหรับข้อความระดับ 2 แต่ละข้อความ ข้อความระดับ 1 จะแสดงในกล่องที่แยกต่างหากที่ด้านบนสุดของรายการ

ชุดรายการรูปภาพของชื่อเรื่อง

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพที่แต่ละรูปภาพมีชื่อเรื่องและคำอธิบายตนเอง ข้อความระดับ 1 จะปรากฏในกล่องเหนือรูปภาพ ข้อความระดับ 2 จะปรากฏด้านล่างของรูปภาพ

บล็อกรูปภาพที่มีชื่อเรื่อง

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพ ข้อความระดับ 1 จะปรากฏเหนือรูปภาพแต่ละรูป ข้อความระดับ 2 จะปรากฏที่ด้านข้างและเหลื่อมกับรูปภาพแต่ละรูปเล็กน้อย

รายการสิ่งที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม รูปร่างวงกลมขนาดเล็กออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

รายการรูปภาพแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม รูปร่างขนาดเล็กทางด้านซ้ายออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

ด้านบนของหน้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา