คำนวณเปอร์เซ็นต์

สมมติว่าคุณต้องการคำนวณจำนวนภาษีขาย คำนวณเกรดสำหรับคะแนนการทดสอบ หรือกำหนดการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ในการขายระหว่างสองไตรมาส มีวิธีการคำนวณเปอร์เซ็นต์ต่างๆ อยู่หลายวิธี

เปอร์เซ็นต์จะได้จากการคำนวณโดยใช้สมการต่อไปนี้

จำนวน/ผลรวม = เปอร์เซ็นต์

โดยที่เปอร์เซ็นต์จะอยู่ในรูปแบบทศนิยม

คุณต้องการทำสิ่งใด

คำนวณหาจำนวนถ้าคุณทราบผลรวมและเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่าง

คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณทราบผลรวมและจำนวน

ตัวอย่าง

คำนวณหาผลรวมถ้าคุณทราบจำนวนและเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่าง

การคำนวณผลต่างระหว่างสองตัวเลขให้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่าง

รายละเอียดฟังก์ชัน

การเพิ่มหรือลดจำนวนด้วยค่าเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่าง

คำนวณหาจำนวนถ้าคุณทราบผลรวมและเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณซื้อคอมพิวเตอร์ในราคา $800 และต้องเสียภาษีขายอีก 8.9% คุณจะต้องจ่ายค่าภาษีขายดังกล่าวเป็นจำนวนเงินเท่าใด ในตัวอย่างนี้ คุณต้องการหา 8.9% ของ 800

ตัวอย่าง

คุณจะเข้าใจตัวอย่างได้ง่ายขึ้น หากคุณคัดลอกไปไว้ในแผ่นงานเปล่า

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ   ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กดปุ่ม CTRL+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร

1

2

A

B

ราคาซื้อ

ภาษีขาย (ในรูปแบบทศนิยม)

800

0.089

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=A2*B2

คูณ 800 ด้วย 0.089 เพื่อหาจำนวนภาษีขายที่ต้องชำระ ($71.20)

หมายเหตุ   เมื่อต้องการแปลงตัวเลขในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยม ให้หารตัวเลขด้วย 100 ตัวอย่างเช่น ภาษีขายในตัวอย่างนี้ (8.9) หารด้วย 100 จะเท่ากับ .089

ด้านบนของหน้า

คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณทราบผลรวมและจำนวน

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้คะแนน 42 จากทั้งหมด 50 คะแนน คำตอบที่ถูกต้องเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

ตัวอย่าง

คุณจะเข้าใจตัวอย่างได้ง่ายขึ้น หากคุณคัดลอกไปไว้ในแผ่นงานเปล่า

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ   ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กดปุ่ม CTRL+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร

1

2

A

B

คะแนนที่ได้จากคำตอบถูกต้อง

คะแนนรวมทั้งหมด

42

50

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=A2/B2

หาร 42 ด้วย 50 เพื่อหาเปอร์เซ็นต์ของคำตอบที่ถูกต้อง (0.84 หรือ 84%)

หมายเหตุ   คุณสามารถดูตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ เลือกเซลล์ จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิก ลักษณะเปอร์เซ็นต์

ด้านบนของหน้า

คำนวณหาผลรวมถ้าคุณทราบจำนวนและเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างเช่น ราคาขายของเสื้อเชิ้ตเท่ากับ $15 ซึ่งลด 25% จากราคาเต็ม เสื้อตัวนี้มีราคาเต็มเท่าใด ในตัวอย่างนี้ คุณต้องการหา 75% ของจำนวนใดที่เท่ากับ 15

ตัวอย่าง

คุณจะเข้าใจตัวอย่างได้ง่ายขึ้น หากคุณคัดลอกไปไว้ในแผ่นงานเปล่า

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ   ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กดปุ่ม CTRL+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร

1

2

A

B

ราคาขาย

100% ลบด้วยส่วนลด (ในรูปแบบทศนิยม)

15

0.75

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=A2/B2

หาร 15 ด้วย 0.75 เพื่อหาราคาเต็ม (20)

ด้านบนของหน้า

การคำนวณผลต่างระหว่างสองตัวเลขให้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างเช่น รายได้ของคุณในเดือนพฤศจิกายนเท่ากับ $2,342 และในเดือนธันวาคมเท่ากับ $2,500 รายได้ของคุณระหว่างสองเดือนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ เมื่อต้องการคำนวณกรณีนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน ABS และตัวดำเนินการลบ (-) และตัวดำเนินการหาร (/)

ตัวอย่าง

คุณจะเข้าใจตัวอย่างได้ง่ายขึ้น หากคุณคัดลอกไปไว้ในแผ่นงานเปล่า

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ   ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กดปุ่ม CTRL+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร

1

2

A

B

รายได้เดือนพฤศจิกายน

รายได้เดือนธันวาคม

2342

2500

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=(B2-A2)/ABS(A2)

หารผลต่างระหว่างจำนวนแรกและจำนวนที่สองด้วยค่าสัมบูรณ์ของจำนวนแรก เพื่อหาเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง (0.06746 หรือ 6.75%)

หมายเหตุ   คุณสามารถดูตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ เลือกเซลล์ จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิก ลักษณะเปอร์เซ็นต์

รายละเอียดฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน ABS จะส่งกลับค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข ค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข คือ ตัวเลขที่ไม่มีเครื่องหมาย

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มหรือลดจำนวนด้วยค่าเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างเช่น คุณใช้จ่ายประมาณ $25 สำหรับค่าอาหารในแต่ละสัปดาห์ และคุณต้องการลดค่าอาหารต่อสัปดาห์ลง 25% คุณจะสามารถใช้จ่ายได้เท่าใด หรือถ้าคุณต้องการเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับอาหาร $25 ต่อสัปดาห์ของคุณอีก 25% งบค่าอาหารประจำสัปดาห์ใหม่ของคุณนี้จะเท่ากับเท่าใด

ตัวอย่าง

คุณจะเข้าใจตัวอย่างได้ง่ายขึ้น หากคุณคัดลอกไปไว้ในแผ่นงานเปล่า

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ   ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กดปุ่ม CTRL+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก ปุ่ม แสดงสูตร

1

2

A

B

ตัวเลข

เปอร์เซ็นต์

25

25%

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=A2*(1-B2)

ลดจาก 25 อีก 25% (18.75)

=A2*(1+B2)

เพิ่มจาก 25 อีก 25% (31.25)

=A2*(1+35%)

เพิ่มจาก 25 อีก 35% (33.75)

หมายเหตุ   เมื่อคุณพิมพ์ตัวเลขแล้วตามด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) ตัวเลขดังกล่าวจะถือว่าเป็นร้อยละของค่าตัวเลขนั้น ตัวอย่างเช่น 5% จะหมายถึง .05

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา