ควรใช้มุมมองใน PowerPoint 2010 เมื่อใดและอย่างไร

ในบทความนี้

ภาพรวมของมุมมอง PowerPoint 2010

มุมมองสำหรับการแก้ไขงานนำเสนอของคุณ

มุมมองสำหรับการเผยแพร่งานนำเสนอของคุณ

มุมมองสำหรับการจัดเตรียมและการพิมพ์งานนำเสนอของคุณ

ตั้งค่ามุมมองเป็นค่าเริ่มต้น

ภาพรวมของมุมมอง PowerPoint 2010

มุมมองใน Microsoft PowerPoint 2010 ที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไข พิมพ์ และเผยแพร่งานนำเสนอของคุณมีดังนี้

 • มุมมองปกติ

 • มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง

 • มุมมองหน้าบันทึกย่อ

 • มุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง (ซึ่งรวมมุมมองของผู้นำเสนอ)

 • มุมมองการอ่าน

 • มุมมองต้นแบบ: ภาพนิ่ง เอกสารประกอบคำบรรยาย และบันทึกย่อ

ตามภาพหน้าจอที่แสดงด้านล่าง คุณจะเห็นมุมมอง PowerPoint ในสองตำแหน่ง ได้แก่

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนำเสนอ และกลุ่ม มุมมองต้นแบบ

 • บนแถบที่ใช้งานง่ายที่ด้านล่างของหน้าต่าง PowerPoint ซึ่งจะมีมุมมองหลัก (ปกติ ตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง การอ่าน และการนำเสนอภาพนิ่ง) อยู่

มุมมองของ PowerPoint

หมายเหตุ  ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้ง PowerPoint ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้ PowerPoint Viewer 2010 เพื่อดูงานนำเสนอได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดาวน์โหลดและการใช้ PowerPoint Viewer ให้ดู การติดตั้งและเรียกใช้ PowerPoint Viewer 2010

ด้านบนของหน้า

มุมมองสำหรับการแก้ไขงานนำเสนอของคุณ

ใน PowerPoint มีมุมมองมากมายที่สามารถช่วยคุณสร้างงานนำเสนอแบบมืออาชีพได้

มุมมองปกติ

มุมมองปกติเป็นมุมมองหลักที่ใช้ในการแก้ไข ซึ่งคุณใช้เขียนและออกแบบงานนำเสนอของคุณ มุมมองปกติมีพื้นที่ในการทำงานสี่พื้นที่ ได้แก่

มุมมองปกติ

รูปปุ่ม แท็บเค้าร่าง    แท็บนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นเขียนเนื้อหาของคุณ   ซึ่งได้แก่ การกำหนดแนวคิดของคุณ การวางแผนวิธีนำเสนอที่คุณต้องการ และการย้ายตำแหน่งภาพนิ่งและข้อความ แท็บเค้าร่างแสดงข้อความในภาพนิ่งของคุณในรูปแบบเค้าร่าง

หมายเหตุ  เมื่อต้องการพิมพ์สำเนากระดาษของเค้าร่างงานนำเสนอของคุณที่มีเฉพาะข้อความ (ตามที่ปรากฏในมุมมองเค้าร่าง) และไม่มีกราฟิกหรือภาพเคลื่อนไหว อันดับแรก คลิก ปุ่ม Microsoft Backstage  จากนั้นให้คลิก พิมพ์ คลิก ภาพนิ่งแบบเต็มหน้า ภายใต้ การตั้งค่าอื่นๆ ให้คลิก เค้าร่าง แล้วคลิก พิมพ์ ที่ด้านบนสุด

2 แท็บภาพนิ่ง    ดูภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณเป็นรูปขนาดย่อขณะที่คุณแก้ไข รูปขนาดย่อจะช่วยให้คุณนำทางในงานนำเสนอของคุณได้สะดวก และเห็นลักษณะพิเศษของการเปลี่ยนแปลงการออกแบบใดๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเรียงใหม่ เพิ่ม หรือลบภาพนิ่งได้อย่างง่ายดายในแท็บนี้

บานหน้าต่างภาพนิ่ง    ในส่วนบนขวาของหน้าต่าง PowerPoint บานหน้าต่างภาพนิ่งจะแสดงมุมมองขนาดใหญ่ของภาพนิ่งปัจจุบัน เมื่อภาพนิ่งปัจจุบันแสดงอยู่ในมุมมองนี้ คุณจะสามารถเพิ่มข้อความและแทรกรูปภาพ, ตาราง, กราฟิก SmartArt, แผนภูมิ, วัตถุรูปวาด, กล่องข้อความ, ภาพยนตร์, เสียง, การเชื่อมโยงหลายมิติ และภาพเคลื่อนไหวได้

บานหน้าต่างบันทึกย่อ    ในบานหน้าต่างบันทึกย่อ ซึ่งอยู่ใต้บานหน้าต่างภาพนิ่ง คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อเกี่ยวกับภาพนิ่งปัจจุบันได้ จากนั้นคุณจะสามารถพิมพ์บันทึกย่อและเก็บไว้ใช้อ้างอิงเมื่อคุณทำการนำเสนอ นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิมพ์บันทึกย่อเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ชมการนำเสนอของคุณ หรือรวมบันทึกย่อไว้ในงานนำเสนอที่คุณส่งให้กับผู้ชม หรือประกาศไว้บนเว็บเพจได้อีกด้วย

คุณสามารถสลับไปมาระหว่างแท็บ ภาพนิ่ง และแท็บ เค้าร่าง ได้ เมื่อต้องการขยายหรือซ่อนบานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่าง และแท็บ ภาพนิ่ง ให้ดูที่ ทำความคุ้นเคยกับ PowerPoint workspace

หมายเหตุ  เมื่อต้องการแสดงไม้บรรทัดหรือเส้นตารางในมุมมองปกติ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม้บรรทัด หรือ เส้นตาราง

ด้านบนของหน้า

มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง

มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่งจะให้มุมมองภาพนิ่งของคุณในแบบรูปขนาดย่อ มุมมองนี้จะทำให้คุณจัดเรียงและจัดระเบียบการลำดับภาพนิ่งของคุณได้อย่างง่ายดายในขณะที่คุณสร้างงานนำเสนอ และในขณะที่คุณเตรียมจัดพิมพ์งานนำเสนอของคุณอีกด้วย

คุณสามารถเพิ่มส่วนต่างๆ ในมุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่งได้เช่นกัน และเรียงลำดับภาพนิ่งตามประเภทหรือส่วนต่างๆ ได้

มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง

ด้านบนของหน้า

มุมมอง 'หน้าบันทึกย่อ'

บานหน้าต่างบันทึกย่ออยู่ที่ใต้บานหน้าต่างภาพนิ่ง คุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อเกี่ยวกับภาพนิ่งปัจจุบันได้ หลังจากนั้นคุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อและเก็บไว้ใช้อ้างอิงเมื่อคุณทำการนำเสนอ นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพ์บันทึกย่อเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ชมการนำเสนอของคุณ หรือรวมบันทึกย่อไว้ในงานนำเสนอที่คุณส่งให้กับผู้ชม หรือประกาศไว้บนเว็บเพจได้อีกด้วย

เมื่อคุณต้องการดูหรือทำงานกับบันทึกย่อของคุณในรูปแบบเต็มหน้า บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก หน้าบันทึกย่อ

ด้านบนของหน้า

มุมมองต้นแบบ

มุมมองต้นแบบรวมถึงภาพนิ่ง เอกสารประกอบคำบรรยาย และมุมมองบันทึกย่อ เหล่านี้เป็นภาพนิ่งหลักที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานนำเสนอ รวมพื้นหลัง สี แบบอักษร ลักษณะพิเศษ ขนาดของพื้นที่ที่สำรองไว้ และการวางตำแหน่ง ข้อดีหลักของการทำงานในมุมมองต้นแบบคือ คุณสามารถทำการเปลี่ยนลักษณะสากลของภาพนิ่ง หน้าบันทึกย่อ หรือเอกสารประกอบคำบรรยายทั้งหมดที่เกี่ยวกับงานนำเสนอของคุณได้บนต้นแบบภาพนิ่ง ต้นแบบบันทึกย่อ หรือต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับต้นแบบ ให้ดูที่ การนำต้นแบบภาพนิ่งอย่างน้อยหนึ่งแบบไปใช้กับงานนำเสนอ และ การสร้างหรือกำหนดต้นแบบภาพนิ่งเอง

ด้านบนของหน้า

มุมมองสำหรับการเผยแพร่งานนำเสนอของคุณ

มุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง

ใช้มุมมองการนำเสนอภาพนิ่งเพื่อแสดงงานนำเสนอของคุณแก่ผู้ชม มุมมองการนำเสนอภาพนิ่งจะปรากฏเต็มหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในลักษณะเดียวกับที่งานนำเสนอของคุณจะปรากฏเต็มหน้าจอเมื่อผู้ชมเห็น คุณสามารถดูว่ากราฟิก การกำหนดเวลา ภาพยนตร์ ลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหว และลักษณะพิเศษของการเปลี่ยนจะปรากฏอย่างไรในระหว่างการนำเสนอจริง

เมื่อต้องการออกจากมุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง ให้กด ESC

ด้านบนของหน้า

มุมมองของผู้นำเสนอ

มุมมองของผู้นำเสนอเป็นมุมมองการนำเสนอภาพนิ่งหลักที่คุณสามารถใช้ได้ในระหว่างการนำเสนอ เมื่อใช้จอภาพสองจอ คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมอื่นและดูบันทึกย่อของผู้บรรยายโดยที่ผู้ชมไม่สามารถมองเห็นได้

เมื่อต้องการใช้มุมมองของผู้นำเสนอ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถใช้งานแบบหลายจอภาพได้ เปิดการสนับสนุนแบบหลายจอภาพ และเปิดมุมมองของผู้นำเสนอไว้แล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้มุมมองของผู้นำเสนอ ให้ดูที่ การดูบันทึกย่อของผู้บรรยายแบบส่วนตัวขณะเผยแพร่งานนำเสนอบนหลายจอภาพ

มุมมองการอ่าน

ให้ใช้มุมมองการอ่านในการเสนองานนำเสนอของคุณต่อบุคคลอื่นที่กำลังดูงานนำเสนอของคุณบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขาเอง ที่ไม่ใช่การเสนอต่อผู้ชม (เช่น ผ่านหน้าจอใหญ่) หรือใช้มุมมองการอ่านบนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณต้องการจะดูงานนำเสนอของคุณในหน้าต่างพร้อมด้วยตัวควบคุมอย่างง่ายที่ทำให้คุณตรวจทานงานนำเสนอได้ง่าย ซึ่งไม่ใช่การดูในมุมมองนำเสนอภาพนิ่งแบบเต็มหน้าจอ คุณสามารถสลับจากมุมมองการอ่านไปยังหนึ่งในมุมมองอื่นๆ มุมมองใดมุมมองหนึ่งได้ตลอดเวลาถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนงานนำเสนอ

ด้านบนของหน้า

มุมมองสำหรับการจัดเตรียมและการพิมพ์งานนำเสนอของคุณ

เพื่อเป็นการช่วยให้คุณประหยัดกระดาษและหมึก คุณควรเตรียมงานพิมพ์ก่อนที่จะพิมพ์ PowerPoint มีมุมมองและการตั้งค่าที่จะช่วยให้คุณกำหนดสิ่งที่คุณต้องการจะพิมพ์ (ภาพนิ่ง เอกสารประกอบคำบรรยาย หรือหน้าบันทึกย่อ ) และลักษณะการพิมพ์ของงานเหล่านี้ (พิมพ์สี ไล่ระดับสีเทา ขาวดำ มีกรอบ และอื่นๆ )

สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์และตัวอย่างก่อนพิมพ์ ให้ดู การพิมพ์ภาพนิ่งหรือเอกสารประกอบคำบรรยายสำหรับงานนำเสนอของคุณ

ด้านบนของหน้า

มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง

มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่งจะให้มุมมองภาพนิ่งของคุณในแบบรูปขนาดย่อ มุมมองนี้จะทำให้คุณจัดเรียงและจัดระเบียบการลำดับภาพนิ่งของคุณได้อย่างง่ายดายขณะที่คุณเตรียมจัดพิมพ์ภาพนิ่งของคุณ

มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง

ด้านบนของหน้า

ตัวอย่างก่อนพิมพ์

ตัวอย่างก่อนพิมพ์ช่วยให้คุณสามารถระบุการตั้งค่าสำหรับสิ่งที่คุณต้องการพิมพ์ ได้แก่ เอกสารประกอบคำบรรยาย หน้าบันทึกย่อ และเค้าร่าง หรือภาพนิ่ง

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่ามุมมองเป็นค่าเริ่มต้น

เมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นให้เป็นมุมมองที่เหมาะกับงานของคุณ PowerPoint จะเปิดขึ้นในมุมมองดังกล่าวทุกครั้ง มุมมองที่พร้อมให้คุณตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น ได้แก่ มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง มุมมองเค้าร่างเท่านั้น มุมมองบันทึกย่อ และมุมมองปกติในแบบต่างๆ

ตามค่าเริ่มต้น PowerPoint จะเปิดในมุมมองปกติ และจะแสดงมุมมองรูปขนาดย่อ มุมมองบันทึกย่อ และมุมมองภาพนิ่ง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถระบุให้ PowerPoint เปิดขึ้นในมุมมองอื่นได้ เช่น มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง มุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง มุมมองหน้าบันทึกย่อ และมุมมองปกติในแบบต่างๆ ได้ถ้าคุณต้องการ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Backstage 

 2. คลิก ตัวเลือก ทางด้านซ้ายของหน้าจอ จากนั้นบนบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ PowerPoint ให้คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ แสดง ในรายการ เปิดเอกสารทั้งหมดโดยใช้มุมมองนี้ ให้เลือกมุมมองที่คุณต้องการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นใหม่ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา