การใช้มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษเพื่อปรับแต่งหน้ากระดาษก่อนพิมพ์

ก่อนที่คุณจะพิมพ์แผ่นงาน Microsoft Office Excel ที่มีข้อมูลจำนวนมากหรือแผนภูมิหลายแผนภูมิ คุณสามารถปรับแต่งแผ่นงานอย่างละเอียดได้อย่างรวดเร็วในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นมืออาชีพ นอกจากคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงเค้าโครงและรูปแบบของข้อมูลได้เหมือนกับที่ทำในมุมมองปกติแล้ว คุณยังสามารถใช้ไม้บรรทัดวัดความกว้างและความสูงของข้อมูล เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษ เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงส่วนหัวและส่วนท้าย กำหนดระยะขอบสำหรับการพิมพ์ ซ่อนหรือแสดงเส้นตาราง หัวข้อของแถวและคอลัมน์ และระบุตัวเลือกมาตราส่วน เมื่อคุณทำงานในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษเสร็จ คุณสามารถกลับสู่มุมมองปกติได้

หมายเหตุ: แม้ว่ามุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษจะจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานหลายงานที่เกี่ยวกับเค้าโครง ซึ่งจัดเตรียมข้อมูลของคุณสำหรับการพิมพ์ คุณควรใช้มุมมองแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า เพื่อปรับตัวแบ่งหน้า และมุมมองแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์เพื่อดูว่าข้อมูลของคุณจะมีลักษณะอย่างไร เมื่อพิมพ์ออกมา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อ การแทรก ย้าย หรือลบตัวแบ่งหน้า และ การแสดงตัวอย่างหน้าแผ่นงานก่อนพิมพ์

คุณต้องการทำสิ่งใด

ใช้ไม้บรรทัดในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

เพิ่มหรือเปลี่ยนส่วนหัวและส่วนท้ายของหน้าในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

ตั้งค่าระยะขอบของหน้าในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

ซ่อนหรือแสดงส่วนหัว ส่วนท้าย และระยะขอบในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

ซ่อนหรือแสดงเส้นตาราง ส่วนหัวของแถว และส่วนหัวของคอลัมน์ในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

เลือกตัวเลือกการปรับมาตราส่วนในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

กลับไปยังมุมมองปกติ

ใช้ไม้บรรทัดในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

ในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ Excel มีไม้บรรทัดแนวนอนและไม้บรรทัดแนวตั้ง เพื่อให้คุณสามารถวัดเซลล์ ช่วง วัตถุ และระยะขอบของหน้าได้อย่างแม่นยำ ไม้บรรทัดสามารถช่วยคุณวางตำแหน่งวัตถุ และดูหรือแก้ไขระยะขอบของหน้าได้โดยตรงในแผ่นงาน

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ไม้บรรทัดจะแสดงหน่วยเริ่มต้นที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคในแผงควบคุม (Control Panel) แต่คุณสามารถเปลี่ยนหน่วยเป็นนิ้ว เซนติเมตร หรือมิลลิเมตรได้ ไม้บรรทัดจะถูกแสดงตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถซ่อนไม้บรรทัดได้อย่างง่ายดาย

การเปลี่ยนหน่วยการวัด

 1. คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการเปลี่ยนในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน ให้คลิก มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ รูปปุ่ม บนแถบสถานะได้อีกด้วย

 3. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Excel

 4. ในประเภท ขั้นสูง ภายใต้ แสดง ให้เลือกหน่วยที่คุณต้องการใช้ในรายการ หน่วยไม้บรรทัด

การซ่อนหรือแสดงไม้บรรทัด

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน ให้คลิก มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ รูปปุ่ม บนแถบสถานะได้อีกด้วย

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไม้บรรทัด เพื่อซ่อนไม้บรรทัด หรือเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อแสดงไม้บรรทัด

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: เมื่อมีการแสดงไม้บรรทัด แสดงไม้บรรทัด จะถูกเน้นในกลุ่ม ตัวเลือกของแผ่นงาน

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

 1. คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการเปลี่ยนในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน ให้คลิก มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ รูปปุ่ม บนแถบสถานะได้อีกด้วย

 3. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก การวางแนว แล้วคลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

  Excel Ribbon Image

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเปลี่ยนส่วนหัวและส่วนท้ายของหน้าในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

 1. คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการเปลี่ยนในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน ให้คลิก มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ รูปปุ่ม บนแถบสถานะได้อีกด้วย

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ให้ชี้ไปที่ คลิกเพื่อเพิ่มหัวกระดาษ ที่ด้านบนของหน้าแผ่นงาน หรือ คลิกเพื่อเพิ่มท้ายกระดาษ ที่ด้านล่างของหน้าแผ่นงาน แล้วคลิกที่ด้านซ้าย กึ่งกลาง หรือด้านขวาของกล่องข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความของส่วนหัวและส่วนท้าย ให้คลิกกล่องข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่อยู่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าของแผ่นงานตามลำดับ แล้วเลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน

   เคล็ดลับ: คุณยังสามารถแสดงส่วนหัวหรือส่วนท้ายในมุมมองปกติได้อีกด้วย บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ Excel จะแสดงมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ และวางตัวชี้ภายในกล่องข้อความหัวกระดาษที่ด้านบนของหน้าแผ่นงาน

 4. พิมพ์ข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษใหม่

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการเริ่มต้นบรรทัดใหม่ในกล่องส่วน ให้กด ENTER

  • เมื่อต้องการลบส่วนของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ให้เลือกส่วนที่คุณต้องการลบในกล่องส่วน แล้วกด DELETE หรือ BACKSPACE นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกข้อความ แล้วกด BACKSPACE เพื่อลบอักขระก่อนหน้า

  • เมื่อต้องการใส่เครื่องหมาย "และ" (&) หนึ่งตัวลงในข้อความส่วนหัวหรือส่วนท้าย ให้ใช้เครื่องหมาย "และ" สองตัว ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการใส่ "คู่สัญญาย่อย & การบริการ" ลงในส่วนหัว ให้พิมพ์ คู่สัญญาย่อย && การบริการ

  • เมื่อต้องการปิดส่วนหัวหรือส่วนท้าย ให้คลิกที่ตำแหน่งใดๆ ในแผ่นงาน หรือกด ESC

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าระยะขอบของหน้าในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

 1. คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการเปลี่ยนในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน ให้คลิก มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ รูปปุ่ม บนแถบสถานะได้อีกด้วย

 3. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ระยะขอบ แล้วคลิก ปกติ, แคบ หรือ กว้าง

  Excel Ribbon Image

  เคล็ดลับ: สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง จากนั้น บนแท็บ ระยะขอบ ให้เลือกขนาดของระยะขอบที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงระยะขอบด้วยการใช้เมาส์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงระยะขอบด้านบนหรือด้านล่าง ให้คลิกเส้นขอบบนหรือเส้นขอบล่างของพื้นที่ระยะขอบในไม้บรรทัด เมื่อลูกศรแนวตั้งแบบสองหัวปรากฏ ให้ลากระยะขอบให้มีขนาดตามที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบด้านขวาหรือด้านซ้าย ให้คลิกเส้นขอบขวาหรือขอบซ้ายของพื้นที่ระยะขอบในไม้บรรทัด เมื่อลูกศรแนวนอนแบบสองหัวปรากฏ ให้ลากระยะขอบให้มีขนาดตามที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: คำแนะนำบนหน้าจอจะแสดงขนาดระยะขอบในขณะที่คุณกำลังลากระยะขอบให้มีขนาดตามที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ระยะขอบส่วนหัวและส่วนท้ายจะปรับโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนระยะขอบของหน้า คุณยังสามารถเปลี่ยนระยะขอบส่วนหัวและส่วนท้ายโดยใช้เมาส์ได้อีกด้วย ให้คลิกภายในพื้นที่ของส่วนหัวหรือส่วนท้ายที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าตามลำดับ แล้วคลิกไม้บรรทัดจนกระทั่งลูกศรแบบสองหัวปรากฏ และลากเส้นขอบให้มีขนาดตามที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ซ่อนหรือแสดงส่วนหัว ส่วนท้าย และระยะขอบในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

ตามค่าเริ่มต้น ในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษจะแสดงส่วนหัว ส่วนท้าย และระยะขอบ เมื่อต้องการซ่อนส่วนเหล่านี้ เพื่อให้ได้พื้นที่ทำงานเพิ่มขึ้น ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการเปลี่ยนในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน ให้คลิก มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ รูปปุ่ม บนแถบสถานะได้อีกด้วย

 3. คลิกเส้นขอบใดๆ ของแผ่นงานเพื่อซ่อนหรือแสดงพื้นที่สีขาวรอบเซลล์

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกระหว่างหน้าต่างๆ เพื่อซ่อนหรือแสดงพื้นทีสีขาวรอบเซลล์ได้ด้วย

ด้านบนของหน้า

ซ่อนหรือแสดงเส้นตาราง ส่วนหัวของแถว และส่วนหัวของคอลัมน์ในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

เส้นตาราง ส่วนหัวของแถว และส่วนหัวของคอลัมน์ถูกแสดงตามค่าเริ่มต้นในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ แต่จะไม่ถูกพิมพ์โดยอัตโนมัติ

 1. คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการเปลี่ยนในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน ให้คลิก มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ รูปปุ่ม บนแถบสถานะได้อีกด้วย

 3. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตัวเลือกของแผ่นงาน ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการซ่อนหรือแสดงเส้นตาราง ภายใต้ เส้นตาราง ให้ล้างหรือเลือกกล่องกาเครื่องหมาย มุมมอง

  • เมื่อต้องการพิมพ์เส้นตาราง ภายใต้ เส้นตาราง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย พิมพ์

  • เมื่อต้องการซ่อนหรือแสดงหัวเรื่องของแถวและหัวคอลัมน์ ภายใต้ หัวเรื่อง ให้ล้างหรือเลือกกล่องกาเครื่องหมาย มุมมอง

   รูป Ribbon ของ Excel

  • เมื่อต้องการพิมพ์หัวเรื่องของแถวหรือหัวคอลัมน์ ภายใต้ หัวเรื่อง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย พิมพ์

ด้านบนของหน้า

เลือกตัวเลือกการปรับมาตราส่วนในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

 1. คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการเปลี่ยนในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน ให้คลิก มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ รูปปุ่ม บนแถบสถานะได้อีกด้วย

 3. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ปรับพอดี ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลดความกว้างของแผ่นงานที่พิมพ์ออกมาให้พอดีกับจำนวนหน้าสูงสุด ให้เลือกจำนวนหน้าที่คุณต้องการในรายการ ความกว้าง

  • เมื่อต้องการลดความสูงของแผ่นงานที่พิมพ์ออกมาเพื่อให้พอดีกับจำนวนสูงสุดของหน้า ให้เลือกจำนวนหน้าที่คุณต้องการในรายการ ความสูง

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือลดแผ่นงานที่พิมพ์ออกมาให้เป็นเปอร์เซ็นต์ตามขนาดจริง ให้เลือกเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการในกล่อง มาตราส่วน

   รูป Ribbon ของ Excel

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการปรับมาตราส่วนแผ่นงานที่พิมพ์ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดจริงของแผ่นงาน จะต้องตั้งค่าความกว้างและความสูงสูงสุดเป็น อัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

กลับไปยังมุมมองปกติ

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน ให้คลิก ปกติ

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก ปกติ รูปปุ่ม บนแถบสถานะได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×