การใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มคำในตัวตรวจสอบการสะกด

เมื่อคุณใช้ตัวตรวจสอบการสะกด ตัวตรวจสอบการสะกดจะเปรียบเทียบคำในเอกสารของคุณกับคำในพจนานุกรมหลักของเครื่องมือ โดยพจนานุกรมหลักมีคำที่ใช้ทั่วไป แต่อาจไม่รวมชื่อเฉพาะ ภาษาทางเทคนิค หรือคำย่อ นอกจากนี้ การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่บางตัวในพจนานุกรมหลักอาจแตกต่างจากในเอกสารของคุณ การเพิ่มคำที่กล่าวข้างต้นหรือการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองจะป้องกันไม่ให้ตัวตรวจสอบการสะกดตั้งค่าสถานะคำเป็นความผิดพลาด

สิ่งสำคัญ  การตั้งค่าพจนานุกรมแบบกำหนดเองใดๆ ที่คุณเปลี่ยนแปลงในโปรแกรม Microsoft Office หนึ่งๆ จะกระทบกับโปรแกรมอื่นทั้งหมด

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดใช้งานพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

เปิดกล่องโต้ตอบ 'พจนานุกรมแบบกำหนดเอง'

สร้างพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

เพิ่มพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่มีอยู่

เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขคำในพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

เปลี่ยนภาษาที่เกี่ยวข้องกับพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

เปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นที่ตัวตรวจสอบการสะกดเพิ่มคำลงไป

เปิดใช้งานพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง เพื่อจัดการพจนานุกรมแบบกำหนดเองของคุณ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าในกล่องโต้ตอบนี้จะไม่มีผล นอกเสียจากว่าคุณจะเปิดใช้งานพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้างกล่องกาเครื่องหมาย คำแนะนำจากพจนานุกรมหลักเท่านั้น แล้ว

 4. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 5. ในกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง สำหรับพจนานุกรมแบบกำหนดเองใดๆ ที่คุณต้องการใช้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับแต่ละพจนานุกรมเหล่านั้นแล้ว

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้างกล่องกาเครื่องหมาย ข้อเสนอแนะจากพจนานุกรมหลักเท่านั้น แล้ว

 4. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 5. ในกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง สำหรับพจนานุกรมแบบกำหนดเองใดๆ ที่คุณต้องการใช้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับแต่ละพจนานุกรมเหล่านั้นแล้ว

ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การสะกด แล้วคลิก ตัวเลือกการสะกด

  หมายเหตุ  แฟ้มจะต้องเปิดอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถคลิก ตัวเลือกการสะกด ได้ ให้สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้างกล่องกาเครื่องหมาย แนะนำจากพจนานุกรมหลักเท่านั้น แล้ว

 3. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 4. ในกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง สำหรับพจนานุกรมแบบกำหนดเองใดๆ ที่คุณต้องการใช้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับแต่ละพจนานุกรมเหล่านั้นแล้ว

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การสะกด แล้วคลิก ตัวเลือกการสะกด

  หมายเหตุ  แฟ้มจะต้องเปิดอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถคลิก ตัวเลือกการสะกด ได้ ให้สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้างกล่องกาเครื่องหมาย คำแนะนำจากพจนานุกรมหลักเท่านั้น แล้ว

 3. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 4. ในกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง สำหรับพจนานุกรมแบบกำหนดเองใดๆ ที่คุณต้องการใช้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับแต่ละพจนานุกรมเหล่านั้นแล้ว

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก คลิกแท็บ การสะกด จากนั้นให้คลิก การสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้างกล่องกาเครื่องหมาย คำแนะนำจากพจนานุกรมหลักเท่านั้น แล้ว

 4. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 5. ในกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง สำหรับพจนานุกรมแบบกำหนดเองใดๆ ที่คุณต้องการใช้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับแต่ละพจนานุกรมเหล่านั้นแล้ว

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้างกล่องกาเครื่องหมาย คำแนะนำจากพจนานุกรมหลักเท่านั้น แล้ว

 4. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 5. ในกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง สำหรับพจนานุกรมแบบกำหนดเองใดๆ ที่คุณต้องการใช้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับแต่ละพจนานุกรมเหล่านั้นแล้ว

ด้านบนของหน้า

Project

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Options

 2. คลิกแท็บ Spelling แล้วคลิก More Spelling Options

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้างกล่องกาเครื่องหมาย Suggest from main dictionary only แล้ว

 4. คลิก Custom Dictionaries

 5. ในกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง สำหรับพจนานุกรมแบบกำหนดเองใดๆ ที่คุณต้องการใช้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับแต่ละพจนานุกรมเหล่านั้นแล้ว

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การสะกด แล้วคลิก ตัวเลือกการสะกด

  หมายเหตุ  แฟ้มจะต้องเปิดอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถคลิก ตัวเลือกการสะกด ได้ ให้สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้างกล่องกาเครื่องหมาย คำแนะนำจากพจนานุกรมหลักเท่านั้น แล้ว

 3. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 4. ในกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง สำหรับพจนานุกรมแบบกำหนดเองใดๆ ที่คุณต้องการใช้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับแต่ละพจนานุกรมเหล่านั้นแล้ว

ด้านบนของหน้า

SharePoint Designer

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การสะกด แล้วคลิก ตัวเลือกการสะกด

  หมายเหตุ  แฟ้มจะต้องเปิดอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถคลิก ตัวเลือกการสะกด ได้ ให้สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้างกล่องกาเครื่องหมาย คำแนะนำจากพจนานุกรมหลักเท่านั้น แล้ว

 3. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 4. ในกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง สำหรับพจนานุกรมแบบกำหนดเองใดๆ ที่คุณต้องการใช้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับแต่ละพจนานุกรมเหล่านั้นแล้ว

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Spelling แล้วคลิก Spelling Options

  หมายเหตุ  แฟ้มจะต้องเปิดอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถคลิก Spelling Options ได้ ให้สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้างกล่องกาเครื่องหมาย Suggest from main dictionary only แล้ว

 3. คลิก Custom Dictionaries

 4. ในกล่องโต้ตอบ Custom Dictionaries สำหรับพจนานุกรมแบบกำหนดเองใดๆ ที่คุณต้องการใช้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับแต่ละพจนานุกรมเหล่านั้นแล้ว

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้างกล่องกาเครื่องหมาย คำแนะนำจากพจนานุกรมหลักเท่านั้น แล้ว

 4. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 5. ในกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง สำหรับพจนานุกรมแบบกำหนดเองใดๆ ที่คุณต้องการใช้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับแต่ละพจนานุกรมเหล่านั้นแล้ว

ด้านบนของหน้า

เปิดกล่องโต้ตอบ 'พจนานุกรมแบบกำหนดเอง'

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การสะกด แล้วคลิก ตัวเลือกการสะกด

  หมายเหตุ  แฟ้มจะต้องเปิดอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถคลิก ตัวเลือกการสะกด ได้ ให้สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การสะกด แล้วคลิก ตัวเลือกการสะกด

  หมายเหตุ  แฟ้มจะต้องเปิดอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถคลิก ตัวเลือกการสะกด ได้ ให้สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก คลิกแท็บ การสะกด จากนั้นให้คลิก การสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

Project

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Options

 2. คลิกแท็บ Spelling แล้วคลิก More Spelling Options

 3. คลิก Custom Dictionaries

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การสะกด แล้วคลิก ตัวเลือกการสะกด

  หมายเหตุ  แฟ้มจะต้องเปิดอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถคลิก ตัวเลือกการสะกด ได้ ให้สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

SharePoint Designer

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การสะกด แล้วคลิก ตัวเลือกการสะกด

  หมายเหตุ  แฟ้มจะต้องเปิดอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถคลิก ตัวเลือกการสะกด ได้ ให้สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Spelling แล้วคลิก Spelling Options

  หมายเหตุ  แฟ้มจะต้องเปิดอยู่ก่อนที่คุณจะสามารถคลิก Spelling Options ได้ ให้สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. คลิก Spelling Options

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม และคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

สร้างพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

  วิธีการ

 2. คลิก สร้าง

 3. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 4. คลิก บันทึก

 5. ถ้าคุณต้องการให้พจนานุกรมใหม่ถูกใช้สำหรับภาษาอื่น ในขณะที่พจนานุกรมใหม่ยังคงถูกเลือกอยู่บน รายชื่อพจนานุกรม ให้เลือกภาษาบนเมนู ภาษาของพจนานุกรม

ด้านบนของหน้า

เพิ่มพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่มีอยู่

กล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง แสดงรายการพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่มีอยู่ซึ่งโปรแกรมสามารถใช้เพื่อตรวจสอบการสะกดได้ ถ้าพจนานุกรมที่คุณใช้ ตัวอย่างเช่น พจนานุกรมที่คุณซื้อมาจากบริษัทอื่น ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว แต่ไม่ได้แสดงรายการในกล่อง รายชื่อพจนานุกรม คุณสามารถเพิ่มพจนานุกรมดังกล่าวได้

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

  วิธีการ

 2. คลิก เพิ่ม

 3. ระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่คุณต้องการ แล้วคลิกสองครั้งที่แฟ้มพจนานุกรม

เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการติดตั้งพจนานุกรมอื่น ให้ดูคำแนะนำในการติดตั้งสำหรับพจนานุกรมนั้น

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขคำในพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

  วิธีการ

 2. เลือกพจนานุกรมที่คุณต้องการแก้ไข ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย

 3. คลิก แก้ไขรายการคำ

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มคำ ให้พิมพ์คำในกล่อง คำ แล้วคลิก เพิ่ม

  • เมื่อต้องการลบคำ ให้เลือกคำในกล่อง พจนานุกรม แล้วคลิก ลบ

  • เมื่อต้องการแก้ไขคำ ให้ลบคำ แล้วเพิ่มคำด้วยการสะกดที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเอาคำทั้งหมดออก ให้คลิก ลบทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนภาษาที่เกี่ยวข้องกับพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณสร้างพจนานุกรมแบบกำหนดเองใหม่ โปรแกรมจะตั้งค่าพจนานุกรมเป็น ภาษาทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าพจนานุกรมถูกใช้เมื่อคุณตรวจสอบการสะกดของข้อความในภาษาใดๆ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อมโยงพจนานุกรมแบบกำหนดเองกับภาษาที่ระบุเพื่อให้โปรแกรมใช้พจนานุกรมเมื่อคุณตรวจสอบการสะกดข้อความในภาษาที่ระบุเท่านั้น

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

  วิธีการ

 2. ในกล่อง รายชื่อพจนานุกรม ให้คลิกพจนานุกรมที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. บนเมนู ภาษาของพจนานุกรม ให้คลิกภาษาที่ควรใช้ในพจนานุกรม

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นที่ตัวตรวจสอบการสะกดเพิ่มคำลงไป

เมื่อไรก็ตามที่คุณตรวจสอบการสะกดของแฟ้ม คุณจะมีตัวเลือกเพื่อเพิ่มคำที่ตั้งค่าสถานะเป็นการสะกดผิดในพจนานุกรมแบบกำหนดเอง พจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นคือพจนานุกรมที่โปรแกรมเพิ่มคำเมื่อคุณทำเช่นนี้

ทำดังต่อไปนี้เพื่อระบุพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นที่โปรแกรม Microsoft Office ใช้สำหรับภาษาทั้งหมดหรือสำหรับแต่ละภาษาที่คุณกำลังทำงานอยู่

 1. เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

  วิธีการ

 2. ในกล่อง รายชื่อพจนานุกรม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนพจนานุกรมเริ่มต้นสำหรับภาษาทั้งหมด ให้คลิกชื่อพจนานุกรมภายใต้ ภาษาทั้งหมด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนพจนานุกรมสำหรับภาษาที่ระบุ ให้คลิกชื่อพจนานุกรมภายใต้หัวเรื่องภาษา

 3. คลิก เปลี่ยนค่าเริ่มต้น

  หมายเหตุ  ถ้ามีเพียงพจนานุกรมเดียวภายใต้หัวเรื่อง พจนานุกรมนั้นจึงต้องเป็นพจนานุกรมเริ่มต้น ในกรณีนี้ จะไม่มีปุ่มอยู่

ครั้งต่อไปที่คุณตรวจสอบการสะกด โปรแกรมจะใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นที่คุณเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ตรวจการสะกดหรือไวยากรณ์

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: SharePoint Designer 2007, Office 2010, Visio Standard 2007, OneNote 2007, Excel 2007, Outlook 2007, Project Standard 2007, InfoPath Edit Mode 2007, Project 2007, Word 2007, Visio 2007, PowerPoint 2007, Office 2007, Access 2007, Publisher 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา