การใช้การจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

เมื่อเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบอัตโนมัติ โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 สามารถจัดรูปแบบข้อความที่พิมพ์ได้โดยอัตโนมัติ เช่น แทนที่การพิมพ์ยัติภังค์ ( - ) ด้วยเส้นประ ( – ) ใช้ตัวเลือก จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ เพื่อควบคุมการจัดรูปแบบอัตโนมัติที่คุณต้องการ ตัวเลือกเฉพาะของการจัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ที่ใช้งานได้จะขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

คุณใช้งานโปรแกรมในระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Word

Outlook

PowerPoint

Excel

Publisher

Visio

หมายเหตุ: 

 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ การแทรกข้อความอัตโนมัติ และตัวเลือกการจัดรูปแบบเฉพาะสำหรับโปรแกรมอื่น โปรดดูที่การเชื่อมโยงในรายการ ดูเพิ่มเติม

 • ตัวเลือก จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ คือตัวเลือกส่วนกลางที่นำไปใช้ได้กับทุกแฟ้มสำหรับโปรแกรมหนึ่ง

 • ไม่สามารถนำตัวเลือก จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ ไปใช้กับข้อความที่เขียนขึ้นก่อนหน้านี้ในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ต่อไปนี้: Outlook, PowerPoint, Excel, Publisher และ Visio

 • เมื่อต้องการปิดใช้งานการจัดรูปแบบอัตโนมัติทั้งหมดสำหรับโปรแกรมหนึ่ง คุณต้องยกเลิกการเลือกตัวเลือก จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์ แต่ละรายการสำหรับโปรแกรมนั้น

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

  ปุ่ม ตัวเลือกของ Word อยู่ที่ใด

  ปุ่ม ตัวเลือกของ Word อยู่ที่ส่วนล่างของเมนู ซึ่งจะเปิดขึ้นหลังจากที่คุณคลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม กล่องโต้ตอบ Microsoft Office สำหรับ Word

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

 5. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน

  ตัวเลือกแต่ละรายการทำอะไร

  แทนที่ขณะพิมพ์

  • แทน "อัญประกาศตรง" ด้วย “อัญประกาศโค้ง”      แทนเครื่องหมายอัญประกาศตรง ( " " ) และ ( ' ) ด้วยอัญประกาศโค้งแบบเปิดและปิด ( เครื่องหมายอัญประกาศโค้งแบบเปิดและปิด ) และ ( เครื่องหมายอัญประกาศ )

  • แทนเศษส่วน (1/2) ด้วยสัญลักษณ์เศษส่วน (½)      แทนเศษส่วนที่พิมพ์ (1/2) ด้วยสัญลักษณ์เศษส่วนหนึ่งตัว (½)

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะแทนที่เฉพาะเศษส่วนที่พิมพ์ต่อไปนี้: 1/4, 1/2 และ 3/4 เศษส่วนทั่วไปเพิ่มเติมจะอยู่ในรูปแบบสัญลักษณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแทรกสัญลักษณ์ โปรดดูที่ การแทรกสัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษ

  • ทำ *ตัวหนา* และ _ตัวเอียง_ ให้เห็นเป็นตัวหนาและตัวเอียงจริง      นำแบบอักษร ตัวหนา ไปใช้กับข้อความที่อยู่ระหว่างเครื่องหมายดอกจัน (*); นำแบบอักษร ตัวเอียง ไปใช้กับข้อความที่อยู่ระหว่างเครื่องหมายขีดล่าง (_) ตัวอย่างเช่น *คอมพิวเตอร์* จะปรากฏเป็น คอมพิวเตอร์ และ _คอมพิวเตอร์_ จะปรากฏเป็น คอมพิวเตอร์

  • เส้นทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายด้วยการเชื่อมโยงหลายมิติ      แทนที่อยู่อินเทอร์เน็ต เส้นทางเครือข่าย และที่อยู่อีเมลที่พิมพ์ด้วยการเชื่อมโยงหลายมิติ

  • ปรับเลขแสดงอันดับ (1st) ให้เป็นตัวยก      แทนเลขแสดงอันดับที่แสดงตำแหน่งสัมพันธ์ของรายการตามลำดับ (ตัวอย่างเช่น 1st, 2nd หรือ 3rd) ด้วยตัวยก ( 1st เขียนแบบตัวยก )

  • แทนยัติภังค์ (--) ด้วยเส้นประ (—)      แทนยัติภังค์สองขีด (--) ด้วยเส้นประยาว (—); แทนยัติภังค์หนึ่งขีดที่มีช่องว่างก่อนและหลัง ( - ) ด้วยเส้นประสั้น (–)

   นำไปใช้ขณะพิมพ์

  • ใส่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ      สร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเมื่อบรรทัดข้อความเริ่มต้นด้วยอักขระใดอักขระหนึ่งดังต่อไปนี้ *, - หรือ > แล้วตามด้วยช่องว่างหรือแท็บ

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการสิ้นสุดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้กด ENTER สองครั้ง

  • เส้นขอบ      วาดเส้นเมื่อคุณพิมพ์อินสแตนซ์ของอักขระต่อไปนี้สามตัวติดกัน ~, #, *, -, _ หรือ = ในบรรทัดใหม่ แล้วกด ENTER ตัวอย่างเช่น การพิมพ์ ~~~ ในบรรทัดใหม่ แล้วกด ENTER จะเป็นการวาดเส้นหยักไปจนสุดหน้า

  • ลักษณะหัวเรื่องที่มีอยู่แล้วภายใน      นำลักษณะหัวเรื่องไปใช้กับย่อหน้าที่มีจำนวนคำไม่เกิน 5 คำ ซึ่งไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนลงท้ายหลังจากที่คุณกด ENTER สองครั้ง สำหรับหัวเรื่อง 1 ให้พิมพ์บรรทัดใหม่; สำหรับหัวเรื่อง 2 ให้เริ่มบรรทัดใหม่ด้วยการกด TAB หนึ่งครั้ง; สำหรับหัวเรื่อง 3 ให้เริ่มบรรทัดใหม่ด้วยการกด TAB สองครั้ง

   หมายเหตุ: คุณต้องกด ENTER สองครั้งจากย่อหน้าก่อนหน้าเพื่อนำลักษณะหัวเรื่องไปใช้โดยอัตโนมัติ

  • ใส่ลำดับเลขอัตโนมัติ      สร้างลำดับเลขเมื่อบรรทัดข้อความเริ่มต้นด้วยเลข 1 แล้วตามด้วยจุดหรือ TAB

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการสิ้นสุดลำดับเลข ให้กด ENTER สองครั้ง

  • ตาราง      สร้างตารางหนึ่งแถวเมื่อคุณแทรกเครื่องหมายบวก (+) และยัติภังค์ (-) เป็นลำดับที่ตำแหน่งเริ่มต้นของบรรทัดข้อความ แล้วกด ENTER คุณต้องใช้เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นและสิ้นสุดของลำดับ ตัวอย่างเช่น +---+---+------+ จะเป็นการสร้างตารางหนึ่งแถวที่มีสามคอลัมน์ ความกว้างของคอลัมน์จะเท่ากับจำนวนยัติภังค์ที่พิมพ์ระหว่างเครื่องหมายบวก เมื่อต้องการเพิ่มแถวในตาราง ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ที่ท้ายแถวที่คุณต้องการแทรกแถวใหม่ แล้วกด ENTER

   ทำอัตโนมัติขณะพิมพ์

  • จัดรูปแบบเริ่มต้นของรายการเหมือนที่ทำก่อนหน้านี้      จัดรูปแบบข้อความนำหน้าของรายการให้เหมือนกับข้อความนำหน้าของรายการก่อนหน้า การจัดรูปแบบข้อความนำหน้าจะถูกนำไปใช้ถึงอักขระเครื่องหมายวรรคตอนตัวแรกของรายการ ซึ่งโดยทั่วไปคือ จุด, จุดคู่, ยัติภังค์, เส้นประยาว, เครื่องหมายคำถาม, เครื่องหมายอัศเจรีย์ หรืออักขระที่คล้ายกัน

   หมายเหตุ: เฉพาะการจัดรูปบบที่นำไปใช้กับข้อความนำหน้าทั้งหมดจะถูกนำไปใช้กับรายการถัดไป การจัดรูปแบบที่นำไปใช้กับส่วนหนึ่งของข้อความนำหน้าจะไม่ถูกนำไปใช้กับข้อความนำหน้าของรายการที่ตามมา

  • ตั้งค่าการเยื้องซ้ายและย่อหน้าแรกโดยการใช้ Tab และ Backspace      เยื้องบรรทัดแรกของย่อหน้าโดยวางเคอร์เซอร์ไว้หน้าบรรทัดแรก แล้วกดแป้น TAB เยื้องทั้งบรรทัดโดยวางเคอร์เซอร์ไว้หน้าบรรทัดใดๆ ในย่อหน้า (ยกเว้นบรรทัดแรก) แล้วกดแป้น TAB เมื่อต้องการเอาการเยื้องออก ให้วางเคอร์เซอร์ไว้หน้าบรรทัดแรกของย่อหน้า แล้วกดแป้น BACKSPACE

  • กำหนดลักษณะตามการจัดรูปแบบ      นำลักษณะที่มีอยู่แล้วภายในไปใช้กับการจัดรูปแบบข้อความด้วยตนเองเมื่อข้อความมีการจัดรูปแบบเดียวกับลักษณะที่มีอยู่แล้วภายใน

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณต้องล้างกล่องกาเครื่องหมาย เก็บการติดตามของการจัดรูปแบบ ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Word คลิก ขั้นสูง แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย เก็บการติดตามของการจัดรูปแบบ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบอัตโนมัติไปใช้กับข้อความที่เขียนขึ้นก่อนหน้านี้ใน Word ให้ใช้แท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุณลักษณะการจัดรูปแบบอัตโนมัติ โปรดดูที่ คุณลักษณะการจัดรูปแบบอัตโนมัติอยู่ที่ใด

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกแท็บ รูปแบบจดหมาย แล้วคลิก ตัวเลือกของตัวแก้ไข

 3. คลิก การพิสูจน์อักษร แล้วคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

 5. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน

  ตัวเลือกแต่ละรายการทำอะไร

  แทนที่ขณะพิมพ์

  • แทน "อัญประกาศตรง" ด้วย “อัญประกาศโค้ง”      แทนเครื่องหมายอัญประกาศตรง ( " " ) และ ( ' ) ด้วยอัญประกาศโค้งแบบเปิดและปิด ( เครื่องหมายอัญประกาศโค้งแบบเปิดและปิด ) และ ( เครื่องหมายอัญประกาศ )

  • แทนเศษส่วน (1/2) ด้วยสัญลักษณ์เศษส่วน (½)      แทนเศษส่วนที่พิมพ์ (1/2) ด้วยสัญลักษณ์เศษส่วนหนึ่งตัว (½)

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะแทนที่เฉพาะเศษส่วนที่พิมพ์ต่อไปนี้: 1/4, 1/2 หรือ 3/4 เศษส่วนทั่วไปเพิ่มเติมจะอยู่ในรูปแบบสัญลักษณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแทรกสัญลักษณ์ โปรดดูที่ การแทรกสัญลักษณ์หรืออักขระพิเศษ

  • ทำ *ตัวหนา* และ _ตัวเอียง_ ให้เห็นเป็นตัวหนาและตัวเอียงจริง      นำแบบอักษร ตัวหนา ไปใช้กับข้อความที่อยู่ระหว่างเครื่องหมายดอกจัน (*); นำแบบอักษร ตัวเอียง ไปใช้กับข้อความที่อยู่ระหว่างเครื่องหมายขีดล่าง (_) ตัวอย่างเช่น *คอมพิวเตอร์* จะปรากฏเป็น คอมพิวเตอร์ และ _คอมพิวเตอร์_ จะปรากฏเป็น คอมพิวเตอร์

  • เส้นทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายด้วยการเชื่อมโยงหลายมิติ      แทนที่อยู่อินเทอร์เน็ต เส้นทางเครือข่าย และที่อยู่อีเมลที่พิมพ์ด้วยการเชื่อมโยงหลายมิติ

  • ปรับเลขแสดงอันดับ (1st) ให้เป็นตัวยก      แทนเลขแสดงอันดับที่แสดงตำแหน่งสัมพันธ์ของรายการตามลำดับ (ตัวอย่างเช่น 1st, 2nd หรือ 3rd) ด้วยตัวยก ( 1st เขียนแบบตัวยก )

  • แทนยัติภังค์ (--) ด้วยเส้นประ (—)      แทนยัติภังค์สองขีด (--) ด้วยเส้นประยาว (—); แทนยัติภังค์หนึ่งขีดที่มีช่องว่างก่อนและหลัง ( - ) ด้วยเส้นประสั้น (–)

   นำไปใช้ขณะพิมพ์

  • ใส่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ      สร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเมื่อบรรทัดข้อความเริ่มต้นด้วยอักขระใดอักขระหนึ่งดังต่อไปนี้ *, - หรือ > แล้วตามด้วยช่องว่างหรือแท็บ

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการสิ้นสุดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้กด ENTER สองครั้ง

  • เส้นขอบ      วาดเส้นเมื่อคุณพิมพ์อินสแตนซ์ของอักขระต่อไปนี้สามตัวติดกัน ~, #, *, -, _ หรือ = ในบรรทัดใหม่ แล้วกด ENTER ตัวอย่างเช่น การพิมพ์ ~~~ ในบรรทัดใหม่ แล้วกด ENTER จะเป็นการวาดเส้นหยักไปจนสุดหน้า

  • ลักษณะหัวเรื่องที่มีอยู่แล้วภายใน      นำลักษณะหัวเรื่องไปใช้กับย่อหน้าที่มีจำนวนคำไม่เกิน 5 คำ ซึ่งไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนลงท้ายหลังจากที่คุณกด ENTER สองครั้ง สำหรับหัวเรื่อง 1 ให้พิมพ์บรรทัดใหม่; สำหรับหัวเรื่อง 2 ให้เริ่มบรรทัดใหม่ด้วยการกด TAB หนึ่งครั้ง; สำหรับหัวเรื่อง 3 ให้เริ่มบรรทัดใหม่ด้วยการกด TAB สองครั้ง

   หมายเหตุ: คุณต้องกด ENTER สองครั้งจากย่อหน้าก่อนหน้าเพื่อนำลักษณะหัวเรื่องไปใช้โดยอัตโนมัติ

  • ใส่ลำดับเลขอัตโนมัติ      สร้างลำดับเลขเมื่อบรรทัดข้อความเริ่มต้นด้วยเลข 1 แล้วตามด้วยจุดหรือ TAB

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการสิ้นสุดลำดับเลข ให้กด ENTER สองครั้ง

  • ตาราง      สร้างตารางหนึ่งแถวเมื่อคุณแทรกเครื่องหมายบวก (+) และยัติภังค์ (-) เป็นลำดับที่ตำแหน่งเริ่มต้นของบรรทัดข้อความ แล้วกด ENTER คุณต้องใช้เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นและสิ้นสุดของลำดับ ตัวอย่างเช่น +---+---+------+ จะเป็นการสร้างตารางหนึ่งแถวที่มีสามคอลัมน์ ความกว้างของคอลัมน์จะเท่ากับจำนวนยัติภังค์ที่พิมพ์ระหว่างเครื่องหมายบวก เมื่อต้องการเพิ่มแถวในตาราง ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ที่ท้ายแถวที่คุณต้องการแทรกแถวใหม่ แล้วกด ENTER

   ทำอัตโนมัติขณะพิมพ์

  • จัดรูปแบบเริ่มต้นของรายการเหมือนที่ทำก่อนหน้านี้      จัดรูปแบบข้อความนำหน้าของรายการให้เหมือนกับข้อความนำหน้าของรายการก่อนหน้า การจัดรูปแบบข้อความนำหน้าจะถูกนำไปใช้ถึงอักขระเครื่องหมายวรรคตอนตัวแรกของรายการ ซึ่งโดยทั่วไปคือ จุด, จุดคู่, ยัติภังค์, เส้นประยาว, เครื่องหมายคำถาม, เครื่องหมายอัศเจรีย์ หรืออักขระที่คล้ายกัน

   หมายเหตุ: เฉพาะการจัดรูปบบที่นำไปใช้กับข้อความนำหน้าทั้งหมดจะถูกนำไปใช้กับรายการถัดไป การจัดรูปแบบที่นำไปใช้กับส่วนหนึ่งของข้อความนำหน้าจะไม่ถูกนำไปใช้กับข้อความนำหน้าของรายการที่ตามมา

  • ตั้งค่าการเยื้องซ้ายและย่อหน้าแรกโดยการใช้ Tab และ Backspace      เยื้องบรรทัดแรกของย่อหน้าโดยวางเคอร์เซอร์ไว้หน้าบรรทัดแรก แล้วกดแป้น TAB เยื้องทั้งบรรทัดโดยวางเคอร์เซอร์ไว้หน้าบรรทัดใดๆ ในย่อหน้า (ยกเว้นบรรทัดแรก) แล้วกดแป้น TAB เมื่อต้องการเอาการเยื้องออก ให้วางเคอร์เซอร์ไว้หน้าบรรทัดแรกของย่อหน้า แล้วกดแป้น BACKSPACE

  • กำหนดลักษณะตามการจัดรูปแบบ      นำลักษณะที่มีอยู่แล้วภายในไปใช้กับการจัดรูปแบบข้อความด้วยตนเองเมื่อข้อความมีการจัดรูปแบบเดียวกับลักษณะที่มีอยู่แล้วภายใน

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณต้องล้างกล่องกาเครื่องหมาย เก็บการติดตามของการจัดรูปแบบ ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Word คลิก ขั้นสูง แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย เก็บการติดตามของการจัดรูปแบบ

สิ่งสำคัญ: ใน Microsoft Office Outlook 2007 คุณสามารถละเว้นแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติ ในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขอัตโนมัติ ได้ แม้ว่าคุณสามารถเลือกตัวเลือกในแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติMicrosoft Office Outlook 2007 จะไม่ใช้ฟังก์ชันการทำงานนี้อีกต่อไป ตัวเลือกต่างๆ ในแท็บ การจัดรูปแบบอัตโนมัติ มีอยู่ในแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

  ปุ่ม ตัวเลือกของ PowerPoint อยู่ที่ใด

  ปุ่ม ตัวเลือกของ PowerPoint อยู่ที่ส่วนล่างของเมนูที่จะเปิดขึ้นหลังจากที่คุณคลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม กล่องโต้ตอบ Microsoft Office สำหรับ PowerPoint

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

 5. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน

  ตัวเลือกแต่ละรายการทำอะไร

  แทนที่ขณะพิมพ์

  • แทน "อัญประกาศตรง" ด้วย “อัญประกาศโค้ง”      แทนเครื่องหมายอัญประกาศตรง ( " " ) และ ( ' ) ด้วยอัญประกาศโค้งแบบเปิดและปิด ( เครื่องหมายอัญประกาศโค้งแบบเปิดและปิด ) และ ( เครื่องหมายอัญประกาศ )

  • แทนเศษส่วน (1/2) ด้วยสัญลักษณ์เศษส่วน (½)      แทนเศษส่วนที่พิมพ์ (1/2) ด้วยสัญลักษณ์เศษส่วนหนึ่งตัว (½)

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะแทนที่เฉพาะเศษส่วนที่พิมพ์ต่อไปนี้: 1/4, 1/2 หรือ 3/4 เศษส่วนทั่วไปเพิ่มเติมจะอยู่ในรูปแบบสัญลักษณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแทรกสัญลักษณ์ โปรดดูที่ การแทรกสัญลักษณ์ เศษส่วน หรืออักขระพิเศษ

  • ปรับเลขแสดงอันดับ (1st) ให้เป็นตัวยก      แทนเลขแสดงอันดับที่แสดงตำแหน่งสัมพันธ์ของรายการตามลำดับ (ตัวอย่างเช่น 1st, 2nd หรือ 3rd) ด้วยตัวยก ( 1st เขียนแบบตัวยก )

  • แทนยัติภังค์ (--) ด้วยเส้นประ (—)      แทนยัติภังค์สองขีด (--) ด้วยเส้นประยาว (—); แทนยัติภังค์หนึ่งขีดที่มีช่องว่างก่อนและหลัง ( - ) ด้วยเส้นประสั้น (–)

  • แทนหน้ายิ้ม :-) และลูกศร ==> ด้วยสัญลักษณ์พิเศษ      แทนหน้ายิ้มและลูกศรที่พิมพ์ด้วยสัญลักษณ์อักขระที่เทียบเท่ากัน

  • เส้นทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายด้วยการเชื่อมโยงหลายมิติ      แทนที่อยู่อินเทอร์เน็ต เส้นทางเครือข่าย และที่อยู่อีเมลที่พิมพ์ด้วยการเชื่อมโยงหลายมิติ

   นำไปใช้ขณะพิมพ์

  • สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรายการลำดับเลขอัตโนมัติ      สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเมื่อบรรทัดข้อความเริ่มต้นด้วยอักขระใดอักขระหนึ่งต่อไปนี้ *, - หรือ > แล้วตามด้วยช่องว่างหรือ TAB สร้างลำดับเลขเมื่อบรรทัดข้อความเริ่มต้นด้วยเลข 1 แล้วตามด้วยจุดหรือ TAB

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการสิ้นสุดรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข ให้กด ENTER สองครั้ง

  • ปรับข้อความชื่อเรื่องพอดีอัตโนมัติกับตัวยึด      ลดขนาดแบบอักษรของข้อความชื่อเรื่องเพื่อให้ข้อความพอดีกับตัวยึดข้อความชื่อเรื่องที่กำหนด

   หมายเหตุ: ข้อความชื่อเรื่องจะถูกลดขนาดลงโดยอัตโนมัติครั้งละหนึ่งขั้น ตัวอย่างเช่น จาก 44 เป็น 40 ขึ้นอยู่กับขนาดแบบอักษรที่มีอยู่แล้วภายใน ถ้าคุณต้องการลดขนาดแบบอักษรลงอีก ให้เลือกข้อความชื่อเรื่อง แล้วเลือกขนาดแบบอักษรที่มีอยู่แล้วภายในที่มีขนาดเล็กลงจากรายการ ขนาดแบบอักษร หรือพิมพ์ขนาดแบบอักษรที่คุณต้องการในรายการ ขนาดแบบอักษร

  • ปรับเนื้อความพอดีอัตโนมัติกับตัวยึด      ลดขนาดแบบอักษรของเนื้อความเพื่อให้ข้อความพอดีกับตัวยึดเนื้อความที่กำหนด

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

  ปุ่ม ตัวเลือกของ Excel อยู่ที่ใด

  ปุ่ม ตัวเลือกของ Excel อยู่ที่ส่วนล่างของเมนู ซึ่งจะเปิดขึ้นหลังจากที่คุณคลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ปุ่มตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

 5. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน

  ตัวเลือกแต่ละรายการทำอะไร

  • เส้นทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายด้วยการเชื่อมโยงหลายมิติ      แทนที่อยู่อินเทอร์เน็ต เส้นทางเครือข่าย และที่อยู่อีเมลที่พิมพ์ด้วยการเชื่อมโยงหลายมิติ

  • รวมแถวและคอลัมน์ใหม่ไว้ในตาราง      เพิ่มแถวหรือคอลัมน์ใหม่ลงในตารางที่มีอยู่เมื่อคุณเพิ่มข้อมูลในแถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีตารางที่มีสองคอลัมน์ในคอลัมน์ A และ B แล้วป้อนข้อมูลในเซลล์ที่อยู่ติดกันในคอลัมน์ C ระบบจะจัดรูปแบบคอลัมน์ C ให้เป็นส่วนหนึ่งของตารางที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ

  • เติมสูตรลงในตารางเพื่อสร้างคอลัมน์จากการคำนวณ      นำสูตรเดียวกันไปใช้กับเซลล์ทั้งหมดในตารางในคอลัมน์หนึ่ง ระบบจะปรับใช้สูตรดังกล่าวไปยังเซลล์ทั้งหมดในตารางในคอลัมน์นั้นโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลัมน์จากการคำนวณ โปรดดูที่ การสร้าง แก้ไข หรือเอาคอลัมน์จากการคำนวณออกในตาราง Excel

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: ต้องเปิดแฟ้มก่อนที่คุณจะสามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ สร้างหรือ เปิดแฟ้ม เพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. คลิกแท็บ จัดรูปแบบอัตโนมัติขณะพิมพ์

 3. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน

  ตัวเลือกแต่ละรายการทำอะไร

  แทนที่ขณะพิมพ์

  • แทน "อัญประกาศตรง" ด้วย “อัญประกาศโค้ง”      แทนเครื่องหมายอัญประกาศตรง ( " " ) และ ( ' ) ด้วยอัญประกาศโค้งแบบเปิดและปิด ( เครื่องหมายอัญประกาศโค้งแบบเปิดและปิด ) และ ( เครื่องหมายอัญประกาศ )

  • แทนยัติภังค์ (--) ด้วยเส้นประ (—)      แทนยัติภังค์สองขีด (--) ด้วยเส้นประยาว (—); แทนยัติภังค์หนึ่งขีดที่มีช่องว่างก่อนและหลัง ( - ) ด้วยเส้นประสั้น (–)

   นำไปใช้ขณะพิมพ์

  • ใส่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ      สร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเมื่อบรรทัดข้อความเริ่มต้นด้วยอักขระใดอักขระหนึ่งดังต่อไปนี้ *, - หรือ > แล้วตามด้วยช่องว่างหรือแท็บ

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการสิ้นสุดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้กด ENTER สองครั้ง

  • ใส่ลำดับเลขอัตโนมัติ      สร้างลำดับเลขเมื่อบรรทัดข้อความเริ่มต้นด้วยเลข 1 แล้วตามด้วยจุดหรือ TAB

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการสิ้นสุดลำดับเลข ให้กด ENTER สองครั้ง

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก AutoCorrect Options

  หมายเหตุ: ต้องเปิดแฟ้มก่อนที่คุณจะสามารถคลิก AutoCorrect Options สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. คลิกแท็บ AutoFormat As You Type

 3. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกที่คุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน

  ตัวเลือกแต่ละรายการทำอะไร

  แทนที่ขณะพิมพ์

  • "Straight quotes" with “smart quotes”      แทนเครื่องหมายอัญประกาศตรง ( " " ) และ ( ' ) ด้วยอัญประกาศโค้งแบบเปิดและปิด ( เครื่องหมายอัญประกาศโค้งแบบเปิดและปิด ) และ ( เครื่องหมายอัญประกาศ )

  • Fractions (1/2) with fraction character (½)      แทนเศษส่วนที่พิมพ์ (1/2) ด้วยสัญลักษณ์เศษส่วนหนึ่งตัว (½)

   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะแทนที่เฉพาะเศษส่วนที่พิมพ์ต่อไปนี้: 1/4, 1/2 หรือ 3/4 เศษส่วนทั่วไปเพิ่มเติมจะอยู่ในรูปแบบสัญลักษณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแทรกสัญลักษณ์ โปรดดูที่ การแทรกสัญลักษณ์ เศษส่วน หรืออักขระพิเศษ

  • Ordinals (1st) with superscript      แทนเลขแสดงอันดับที่แสดงตำแหน่งสัมพันธ์ของรายการตามลำดับ (ตัวอย่างเช่น 1st, 2nd หรือ 3rd) ด้วยตัวยก ( 1st เขียนแบบตัวยก )

  • Hyphens (--) with dash (—)      แทนยัติภังค์สองขีด (--) ด้วยเส้นประยาว (—); แทนยัติภังค์หนึ่งขีดที่มีช่องว่างก่อนและหลัง ( - ) ด้วยเส้นประสั้น (–)

  • Smiley faces :-) and arrows ==> with special symbols      แทนหน้ายิ้มและลูกศรที่พิมพ์ด้วยสัญลักษณ์อักขระที่เทียบเท่ากัน

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!