การแสดงหรือซ่อนเส้นตารางในแผ่นงาน

บทความนี้จะอธิบายความหมายของเส้นตาราง และวิธีการซ่อนหรือแสดงเส้นตารางในสมุดงานของคุณ

ในบทความนี้

เส้นตารางเซลล์คืออะไร

การซ่อนเส้นตารางบนแผ่นงาน

การแสดงเส้นตารางบนแผ่นงาน

เส้นตารางเซลล์คืออะไร

เส้นตารางคือเส้นจางๆ ที่ปรากฏรอบๆ เซลล์ เส้นเหล่านี้ใช้เพื่อแบ่งแยกเซลล์บนแผ่นงาน

เวิร์กชีตซึ่งมีเส้นตารางแสดงอยู่

เมื่อใช้เส้นตาราง ให้พิจารณาดังต่อไปนี้

 • โดยค่าเริ่มต้น เส้นตารางจะแสดงในแผ่นงานโดยใช้สีที่กำหนดโดย Excel ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนสีของเส้นตารางของแต่ละแผ่นงานได้

 • ตามค่าเริ่มต้นเส้นตารางจะไม่ถูกพิมพ์ ถ้าคุณต้องการให้เส้นตารางปรากฏในหน้าที่พิมพ์ บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตัวเลือกของแผ่นงาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย พิมพ์ ภายใต้ เส้นตาราง

 • ผู้ใช้มักสับสนระหว่างเส้นขอบและเส้นตารางใน Excel ผู้ใช้ไม่สามารถกำหนดเส้นตารางเองในลักษณะเดียวกับที่สามารถกำหนดเส้นขอบ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนความกว้างหรือแอตทริบิวต์อื่นๆ ของเส้นสำหรับเส้นขอบ ให้ดูที่ การนำเส้นขอบเซลล์บนแผ่นงานไปใช้ หรือการเอาเส้นขอบเซลล์บนแผ่นงานออก

 • ถ้าคุณใช้สีเติมกับเซลล์บนแผ่นงานของคุณ คุณจะไม่สามารถมองเห็นหรือพิมพ์เส้นตารางของเซลล์เหล่านั้นได้ เมื่อต้องการมองเห็นหรือพิมพ์เส้นตารางสำหรับเซลล์เหล่านั้น คุณต้องเอาสีเติมออก วิธีการคือ ให้เลือกเซลล์ แล้วคลิกลูกศรถัดจาก สีเติม รูปปุ่ม (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม แบบอักษร) เมื่อต้องการเอาสีเติมออก ให้คลิก ไม่เติม โปรดจำไว้ว่าคุณต้องเอาสีเติมออกทั้งหมด ถ้าคุณเพียงแค่เปลี่ยนสีเติมเป็นสีขาว เส้นตารางจะยังคงซ่อนอยู่ เมื่อต้องการคงสีเติมไว้ และยังคงมองเห็นเส้นที่ทำหน้าที่แยกเซลล์ คุณสามารถใช้เส้นขอบแทนเส้นตาราง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การนำเส้นขอบเซลล์บนแผ่นงานไปใช้หรือการเอาเส้นขอบเซลล์บนแผ่นงานออก

 • เส้นตารางจะนำไปใช้กับทั้งแผ่นงานหรือทั้งสมุดงานเสมอ และไม่สามารถใช้กับเซลล์หรือช่วงเซลล์ใดๆ โดยเฉพาะได้ ถ้าคุณต้องการเลือกใช้เส้นล้อมรอบๆ เซลล์หรือช่วงเซลล์ใดๆ โดยเฉพาะ คุณควรใช้เส้นขอบแทน หรือใช้ร่วมกับเส้นตาราง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การนำเส้นขอบเซลล์บนแผ่นงานไปใช้หรือการเอาเส้นขอบเซลล์บนแผ่นงานออก

ด้านบนของหน้า

การซ่อนเส้นตารางบนแผ่นงาน

คุณสามารถซ่อนเส้นตารางได้เพื่อให้สอดคล้องกับการออกแบบสมุดงานของคุณดังนี้

เวิร์กชีตที่เส้นตารางถูกซ่อนอยู่

 1. เลือกแผ่นงานอย่างน้อยหนึ่งแผ่นงาน

  วิธีการเลือกแผ่นงาน

  ต้องการจะเลือก

  ทำสิ่งนี้

  แผ่นงานเดียว

  คลิกที่แท็บแผ่นงาน

  แท็บแผ่นงานที่ใช้งาน

  ถ้าคุณไม่พบแท็บที่ต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ แล้วคลิกแท็บ

  ปุ่มเลื่อนแท็บ

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในสมุดงาน

  คลิกขวาบนแท็บ แผ่นงาน และคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

  เคล็ดลับ    เมื่อเลือกแผ่นงานหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของแผ่นงาน เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกแผ่นงานหลายแผ่นในสมุดงาน ให้คลิกที่แผ่นงานใดๆ ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นที่เลือก จากนั้นคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เส้นตาราง

  ตัวเลือกในกลุ่ม แสดง บนแท็บ มุมมอง

ด้านบนของหน้า

การแสดงเส้นตารางบนแผ่นงาน

ถ้าเส้นตารางในแผ่นงานของคุณถูกซ่อนอยู่ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแสดงเส้นตารางอีกครั้งหนึ่ง

 1. เลือกแผ่นงานอย่างน้อยหนึ่งแผ่นงาน

  วิธีการเลือกแผ่นงาน

  ต้องการจะเลือก

  ทำสิ่งนี้

  แผ่นงานเดียว

  คลิกที่แท็บแผ่นงาน

  แท็บแผ่นงานที่ใช้งาน

  ถ้าคุณไม่พบแท็บที่ต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ แล้วคลิกแท็บ

  ปุ่มเลื่อนแท็บ

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในสมุดงาน

  คลิกขวาบนแท็บ แผ่นงาน และคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

  เคล็ดลับ    เมื่อเลือกแผ่นงานหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของแผ่นงาน เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกแผ่นงานหลายแผ่นในสมุดงาน ให้คลิกที่แผ่นงานใดๆ ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นที่เลือก จากนั้นคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม แสดง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เส้นตาราง

  ตัวเลือกในกลุ่ม แสดง บนแท็บ มุมมอง

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×