การแสดงตัวเลขเป็นเศษส่วน

ใช้รูปแบบ เศษส่วน เพื่อแสดงหรือพิมพ์ตัวเลขเป็นเศษส่วนตามจริงแทนทศนิยม

 1. เลือกเซลล์ต่างๆ ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  วิธีเลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำสิ่งนี้

  เซลล์เดียว

  คลิกเซลล์หรือกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์นั้น

  ช่วงเซลล์

  คลิกเซลล์แรกในช่วง แล้วลากไปยังเซลล์สุดท้าย หรือกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรเพื่อขยายส่วนที่เลือก

  คุณยังสามารถเลือกเซลล์แรกในช่วงของเซลล์ แล้วจึงกด F8 เพื่อขยายส่วนที่เลือกโดยใช้ปุ่มลูกศรได้ เมื่อต้องการหยุดการขยายส่วนที่เลือก ให้กด F8 อีกครั้ง

  ช่วงเซลล์ขนาดใหญ่

  ให้คลิกที่เซลล์แรกในช่วง แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายในช่วง คุณสามารถเลื่อนดูเพื่อทำให้มองเห็นเซลล์สุดท้ายได้

  เซลล์ทั้งหมดในแผ่นงาน

  คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

  ปุ่ม เลือกทั้งหมด

  เมื่อต้องการเลือกทั้งแผ่นงาน คุณยังสามารถกด CTRL+A ได้ด้วย

  หมายเหตุ  ถ้าแผ่นงานมีข้อมูลอยู่ การกด CTRL+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด CTRL+A ครั้งที่สองจะเลือกแผ่นงานทั้งแผ่น

  เซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ไม่อยู่ติดกัน

  เลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์แรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์อื่น

  นอกจากนั้น คุณยังสามารถเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก แล้วกด SHIFT+F8 เพื่อเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่ติดกันให้กับส่วนที่เลือก เมื่อต้องการหยุดการเพิ่มเซลล์หรือช่วงในส่วนที่เลือก ให้กด SHIFT+F8 อีกครั้ง

  หมายเหตุ  คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในส่วนที่เลือกที่ไม่ติดกันโดยไม่ได้ยกเลิกการเลือกทั้งหมดได้

  ทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

  คลิกส่วนหัวของแถวหรือส่วนหัวของคอลัมน์

  เวิร์กชีตที่แสดงส่วนหัวของแถวและส่วนหัวของคอลัมน์

  1. ส่วนหัวของแถว

  2. ส่วนหัวของคอลัมน์

  คุณยังสามารถเลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ด้วยการเลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว และลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

  หมายเหตุ  ถ้าแถวหรือคอลัมน์มีข้อมูลอยู่ การกดปุ่ม CTRL+SHIFT+แป้นลูกศรจะเลือกแถวหรือคอลัมน์ไปที่เซลล์ที่ใช้งานล่าสุด การกด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศรครั้งที่สองจะเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

  แถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน

  ลากผ่านส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ หรือเลือกแถวหรือคอลัมน์แรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกแถวหรือคอลัมน์สุดท้าย

  แถวหรือคอลัมน์ที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถวของแถวหรือคอลัมน์แรกในส่วนที่เลือกของคุณ แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ในแถวหรือคอลัมน์อื่นที่คุณต้องการเพิ่มให้กับส่วนที่เลือก

  เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์

  เลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ แล้วกด CTRL+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือซ้ายสำหรับแถว และลูกศรขึ้นหรือลงสำหรับคอลัมน์)

  เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานหรือในตาราง Microsoft Office Excel

  กด CTRL+HOME เพื่อเลือกเซลล์แรกในแผ่นงานหรือในรายการ Excel

  กด CTRL+END เพื่อเลือกเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานหรือในรายการ Excel ที่มีข้อมูลหรือการจัดรูปแบบ

  เซลล์ที่เลือกจนถึงเซลล์สุดท้ายที่มีการใช้งานในแผ่นงาน (มุมขวาล่าง)

  เลือกเซลล์แรกแล้วกด CTRL+SHIFT+END เพื่อขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในแผ่นงาน (มุมล่างขวา)

  ไปที่เซลล์เริ่มต้นของแผ่นงาน

  เลือกเซลล์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+HOME เพื่อขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของแผ่นงาน

  เลือกเซลล์มากหรือน้อยกว่าส่วนที่เลือกที่ใช้งานอยู่

  กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายที่คุณต้องการรวมในส่วนที่เลือกใหม่ ช่วงสี่เหลี่ยมระหว่าง เซลล์ที่ใช้งาน และเซลล์ที่คุณคลิกกลายเป็นส่วนที่เลือกใหม่

  เคล็ดลับ  เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก ตัวเลข

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในรายการ ประเภท ให้คลิก เศษส่วน ในรายการ ประเภท

 4. ในรายการ ประเภท ให้คลิกชนิดของรูปแบบเศษส่วนที่คุณต้องการใช้

  รูปแบบเศษส่วนที่มีอยู่

  รูปแบบเศษส่วน

  รูปแบบนี้จะแสดง 123.456 เป็น

  เศษส่วนหนึ่งหลัก

  123 1/2 จะปัดเป็นค่าเศษส่วนหนึ่งหลักที่ใกล้เคียงที่สุด

  เศษส่วนสองหลัก

  123 26/57 จะปัดเป็นค่าเศษส่วนสองหลักที่ใกล้เคียงที่สุด

  เศษส่วนสามหลัก

  123 57/125 จะปัดเป็นค่าเศษส่วนสามหลักที่ใกล้เคียงที่สุด

  ปัดครึ่ง

  123 1/2

  ปัดเป็นหนึ่งส่วนสี่

  123 2/4

  ปัดเป็นหนึ่งส่วนแปด

  123 4/8

  ปัดเป็นหนึ่งส่วนสิบหก

  123 7/16

  ปัดเป็นหนึ่งส่วนสิบ

  123 5/10

  ปัดเป็นหนึ่งส่วนร้อย

  123 46/100

เคล็ดลับ  ตัวเลขในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ของส่วนที่เลือกในแผ่นงานจะปรากฏในกล่อง ตัวอย่าง เพื่อให้คุณสามารถดูตัวอย่างตัวเลือกการจัดรูปแบบตัวเลขที่คุณเลือกได้

หมายเหตุ  

 • หลังจากที่คุณนำรูปแบบเศษส่วนไปใช้กับเซลล์ ตัวเลขทศนิยมและเศษส่วนตามจริงที่คุณพิมพ์ลงในเซลล์จะแสดงเป็นเศษส่วน ตัวอย่างเช่น เมื่อพิมพ์ .5 หรือ 1/2 จะได้ผลลัพธ์เป็น 1/2 เมื่อเซลล์ได้มีการจัดรูปแบบเป็นชนิดเศษส่วน เลขเศษส่วนหนึ่งหลัก

 • ถ้าไม่มีการนำรูปแบบเศษส่วนไปใช้กับเซลล์ และคุณพิมพ์เศษส่วน เช่น 1/2 ตัวเลขนี้จะได้รับการจัดรูปแบบเป็นวันที่ เมื่อต้องการแสดงตัวเลขนี้เป็นทศนิยม ให้นำรูปแบบ เศษส่วน ไปใช้ แล้วจึงพิมพ์ตัวเลขเศษส่วนนั้นอีกครั้ง

 • ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องคำนวณเศษส่วน คุณสามารถจัดรูปแบบเซลล์เป็นข้อความก่อนที่คุณจะพิมพ์เศษส่วนลงในเซลล์นั้นได้ด้วยการคลิกที่ ข้อความ ในรายการ ประเภท โดยวิธีนี้ เศษส่วนที่คุณพิมพ์จะไม่ถูกลดหรือแปลงเป็นทศนิยม อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์กับเศษส่วนที่แสดงเป็นข้อความได้

 • เมื่อต้องการตั้งค่ารูปแบบตัวเลขใหม่ ให้คลิก ทั่วไป ในกล่อง ประเภท (กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์) หรือในกล่อง รูปแบบตัวเลข (แท็บ หน้าเริ่มต้น กลุ่ม ตัวเลข) เซลล์ที่จัดรูปแบบด้วยรูปแบบ ทั่วไป จะไม่มีรูปแบบตัวเลขเฉพาะเจาะจง

นำไปใช้กับ: Excel 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา