การแสดงตัวอย่างและพิมพ์แฟ้ม

ในโปรแกรม Microsoft Office 2010 ขณะนี้คุณสามารถแสดงตัวอย่างและพิมพ์แฟ้ม Office ของคุณได้จากที่เดียว คือบนแท็บ พิมพ์ ใน มุมมอง Microsoft Office Backstage สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มุมมอง Microsoft Office Backstageมุมมอง Backstage ให้ดูที่ มุมมอง Backstage คืออะไรและอยู่ที่ใด

สิ่งสำคัญ   สำหรับการแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์หรือข้อมูลโปรแกรมควบคุม ให้ดูที่

คุณใช้โปรแกรม Microsoft Office 2010 ใดอยู่

Access

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

Access

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างแฟ้มของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

   เคล็ดลับ   เมื่อต้องการกลับไปยังแฟ้มของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงก่อนพิมพ์ ให้คลิกแท็บ แฟ้ม

  • เมื่อต้องการพิมพ์แฟ้มของคุณและตรวจสอบหรือเปลี่ยนคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้คลิก พิมพ์

  • เมื่อต้องการพิมพ์แฟ้มของคุณโดยไม่ตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้คลิก พิมพ์ด่วน

ด้านบนของหน้า

Excel

บนแท็บ พิมพ์ คุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณจะปรากฏขึ้นในส่วนแรกโดยอัตโนมัติ และตัวอย่างของสมุดงานของคุณจะปรากฏขึ้นในส่วนที่สองโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

  เคล็ดลับ   เมื่อต้องการกลับไปยังสมุดงานของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงก่อนพิมพ์ ให้คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. เมื่อคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์และสมุดงานของคุณปรากฏตามที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิก พิมพ์

หมายเหตุ   เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ภายใต้ชื่อเครื่องพิมพ์ ให้คลิก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างแฟ้มของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

   เคล็ดลับ   เมื่อต้องการกลับไปยังแฟ้มของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงก่อนพิมพ์ ให้คลิกแท็บ แฟ้ม

  • เมื่อต้องการพิมพ์แฟ้มของคุณและตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้คลิก พิมพ์

ด้านบนของหน้า

Outlook

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ใน Outlook ให้ดูที่ การพิมพ์ใน Outlook

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

บนแท็บ พิมพ์ คุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณจะปรากฏขึ้นในส่วนแรกโดยอัตโนมัติ และตัวอย่างของงานนำเสนอของคุณจะปรากฏขึ้นในส่วนที่สองโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม และคลิก พิมพ์

  เคล็ดลับ   เมื่อต้องการกลับไปยังงานนำเสนอของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงก่อนพิมพ์ ให้คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. เมื่อคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์และงานนำเสนอของคุณปรากฏตามที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิก พิมพ์

หมายเหตุ   เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ภายใต้ชื่อเครื่องพิมพ์ ให้คลิก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

ด้านบนของหน้า

Project

บนแท็บ Print คุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณจะปรากฏขึ้นในส่วนแรกโดยอัตโนมัติ และตัวอย่างของแฟ้มของคุณจะปรากฏขึ้นในส่วนที่สองโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกแท็บ File แล้วคลิก Print

  เคล็ดลับ   เมื่อต้องการกลับไปยังแฟ้มของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงก่อนพิมพ์ ให้คลิกแท็บ File

 2. เมื่อคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์และแฟ้มของคุณปรากฏตามที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิก Print

หมายเหตุ   เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ภายใต้ชื่อเครื่องพิมพ์ ให้คลิก Printer Properties

ด้านบนของหน้า

Publisher

บนแท็บ พิมพ์ คุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณจะปรากฏขึ้นในส่วนแรกโดยอัตโนมัติ และตัวอย่างของสิ่งพิมพ์ของคุณจะปรากฏขึ้นในส่วนที่สองโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม และคลิก พิมพ์

  เคล็ดลับ   เมื่อต้องการกลับไปยังสิ่งพิมพ์ของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงก่อนพิมพ์ ให้คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. เมื่อคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์และสิ่งพิมพ์ของคุณปรากฏตามที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิก พิมพ์

หมายเหตุ   เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ภายใต้ชื่อเครื่องพิมพ์ ให้คลิก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ใน Publisher ให้ดูที่ การพิมพ์ใน Publisher

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. คลิกแท็บ File แล้วคลิก Print

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างแฟ้มของคุณ ให้คลิก Print Preview

   เคล็ดลับ   เมื่อต้องการกลับไปยังแฟ้มของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงก่อนพิมพ์ ให้คลิกแท็บ File

  • เมื่อต้องการพิมพ์แฟ้มของคุณและตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้คลิก Print

  • เมื่อต้องการพิมพ์แฟ้มของคุณโดยไม่ตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้คลิก Quick Print

ด้านบนของหน้า

Word

บนแท็บ พิมพ์ คุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณจะปรากฏขึ้นในส่วนแรกโดยอัตโนมัติ และตัวอย่างของเอกสารของคุณจะปรากฏขึ้นในส่วนที่สองโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

  เคล็ดลับ   เมื่อต้องการกลับไปยังเอกสารของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงก่อนพิมพ์ ให้คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. เมื่อคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์และเอกสารของคุณปรากฏตามที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิก พิมพ์

หมายเหตุ   เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ภายใต้ชื่อเครื่องพิมพ์ ให้คลิก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Access 2010, Excel 2010, OneNote 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Visio 2010, Word 2010, Project 2010 Standard, Visio Standard 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา