การแปลงเวลา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สมมติว่าคุณต้องการทราบว่าในเวลาห้าวันครึ่งมีกี่ชั่วโมง หรือในเวลา 3.45 ปี มีกี่วัน หรือมีเดือนผ่านไปกี่เดือนแล้วระหว่างวันเริ่มต้นและวันสุดท้าย วิธีการแปลงเวลานั้นมีหลายวิธีด้วยกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

แปลงระหว่างหน่วยเวลา

รายละเอียดฟังก์ชัน

แปลงชั่วโมงจากรูปแบบเวลามาตรฐาน (ชั่วโมง : นาที : วินาที) เป็นค่าทศนิยม

รายละเอียดฟังก์ชัน

แปลงชั่วโมงจากค่าทศนิยมเป็นรูปแบบเวลามาตรฐาน (ชั่วโมง : นาที : วินาที)

รายละเอียดฟังก์ชัน

แปลงระหว่างหน่วยเวลา

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน CONVERT

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

A

ข้อมูล

6

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=CONVERT(A2,"day","hr")

แปลงค่า 6 วันให้เป็นชั่วโมง (144)

=CONVERT(A2,"hr","mn")

แปลงค่า 6 ชั่วโมงให้เป็นนาที (360)

=CONVERT(A2,"yr", "day")

แปลงค่า 6 ปีให้เป็น (2191.5)

หมายเหตุ: สำหรับการแปลงที่ใช้ปีนั้น ปีจะถูกแปลงเป็น 365.25 วัน

รายละเอียดฟังก์ชัน

CONVERT

ด้านบนของหน้า

แปลงชั่วโมงจากรูปแบบเวลามาตรฐาน (ชั่วโมง : นาที : วินาที) เป็นค่าทศนิยม

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน INT

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

A

เวลา

10:35 AM

12:15 PM

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=(A2-INT(A2))*24

จำนวนชั่วโมงตั้งแต่เวลา 12:00 AM (10.583333)

=(A3-INT(A3))*24

จำนวนชั่วโมงตั้งแต่เวลา 12:00 AM (12.25)

รายละเอียดฟังก์ชัน

INT

ด้านบนของหน้า

แปลงชั่วโมงจากค่าทศนิยมเป็นรูปแบบเวลามาตรฐาน (ชั่วโมง : นาที : วินาที)

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ตัวดำเนินการตัวหาร (/) และฟังก์ชัน TEXT

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้แผ่นงานปล่าจะทำให้เข้าใจตัวอย่างยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการแสดงผลลัพธ์และการแสดงสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงกราฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

1

2

3

A

ชั่วโมง

10.5833

12.25

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=TEXT(A2/24, "h:mm")

ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 12:00 AM (10:35)

=TEXT(A3/24, "h:mm")

ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 12:00 AM (12:15)

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้รูปแบบเวลาได้โดยไม่ต้องใช้ฟังก์ชัน TEXT ในการระบุรูปแบบ เมื่อต้องการแสดงตัวเลขเป็นเวลา ให้เลือกเซลล์ และบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง รูปแบบตัวเลข box, click รูปแบบตัวเลขเพิ่ทเติม คลิก กำหนดเองในรายการ ประเภท แล้วคลิกรูปแบบแบบกำหนดเองในกล่อง ชนิด อย่างไรก็ตามถ้าคุณใช้ทั้งรูปแบบที่ใช้กับฟังก์ชัน TEXT และรูปแบบตัวเลข จะมีการใช้รูปแบบในฟังก์ชัน TEXT เป็นลำดับแรก

รายละเอียดฟังก์ชัน

TEXT

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×