การแปลข้อความในภาษาอื่น

คุณสามารถแปลข้อความที่เขียนในภาษาอื่น เช่น วลีหรือย่อหน้าคำแต่ละคำ (โดยใช้ตัวแปลขนาดเล็ก) หรือแปลแฟ้มทั้งแฟ้มด้วย Microsoft Office เมื่อต้องการแปลข้อความไปเป็นบางภาษา คุณอาจต้องทำตามความต้องการบางอย่างของระบบปฏิบัติการ เช่น สำหรับภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย จะต้องการส่วนสนับสนุนพิเศษ เป็นต้น

หมายเหตุ    คำสั่ง แปล มีให้ใช้เฉพาะในโปรแกรม Microsoft Office ต่อไปนี้ คือ Word, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Excel และ Visio

คุณยังสามารถสร้างเอกสารในภาษาหนึ่ง จากนั้นใช้บริการแปลภาษาด้วยเครื่องเพื่อแปลเอกสารเป็นภาษาอื่นได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน แปลทั้งแฟ้ม

คุณต้องการทำสิ่งใด

แปลทั้งแฟ้ม

แปลข้อความที่เลือก

ดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

แปลทั้งแฟ้ม

คุณสามารถให้คอมพิวเตอร์แปลแฟ้มทั้งแฟ้ม และแสดงในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ได้ เมื่อคุณเลือกการแปลชนิดนี้ เนื้อหาในแฟ้มของคุณจะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังผู้ให้บริการ

หมายเหตุ    การแปลภาษาด้วยเครื่องมีประโยชน์ในการสื่อถึงหัวข้อพื้นฐานของเนื้อหา และยืนยันว่าเนื้อหานั้นเกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่ สำหรับเอกสารสำคัญ ขอแนะนำให้ใช้บริการจากนักแปล เนื่องจากการแปลภาษาด้วยเครื่องอาจไม่สามารถรักษาความหมายและอารมณ์ที่สมบูรณ์ของข้อความได้

 1. ในแฟ้มที่คุณต้องการแปล คลิก ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล

 2. คลิก เลือก การแปล ภาษา

 3. ภายใต้ เลือก เอกสาร การแปล ภาษา คลิก แปล จาก และ แปล ไปยัง เพื่อแปลเป็นภาษาที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 4. คลิก ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล

 5. คลิก แปล เอกสาร จากภาษา จาก และ ไปยัง ที่คุณเลือกจะแสดงอยู่ในรายการ

 6. คลิก ส่ง

อินสแตนซ์ของเบราว์เซอร์จะเปิดขึ้นพร้อมแฟ้มของคุณทั้งในภาษาเดิมและที่แปลเป็นภาษาที่คุณเลือก

หมายเหตุ    ถ้าคุณใช้บริการแปลเป็นครั้งแรก ให้คลิก ตกลง เพื่อติดตั้งพจนานุกรมสองภาษาและเปิดใช้งานบริการแปลทางบานหน้าต่าง การค้นคว้า นอกจากนี้คุณยังสามารถดูพจนานุกรมสองภาษา และบริการแปลภาษาด้วยเครื่องที่คุณเปิดใช้งานได้ ด้วยการคลิกการเชื่อมโยง การแปล ตัวเลือก ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

แปลข้อความที่เลือก

คุณสามารถแปลวลี ประโยค หรือย่อหน้าไปเป็นคู่ภาษาที่เลือกไว้หลายคู่ได้ในโปรแกรม Microsoft Office ต่อไปนี้ ได้แก่ Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio และ Word คำแปลจะแสดงในบานหน้าต่าง การค้นคว้า เว้นแต่ว่าคุณจะใช้ตัวแปลขนาดเล็ก

 1. คลิกขวาที่ใดก็ได้ในแฟ้มของคุณและเลือก แปล จากเมนูเพื่อเปิดบานหน้าต่าง การค้นคว้า คุณยังสามารถเข้าถึงบานหน้าต่าง การค้นคว้า ด้วยการคลิก ตรวจทาน แล้วคลิก การค้นคว้า ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ในรายการ หนังสืออ้างอิงทั้งหมด ให้คลิก การแปล

  รายการนี้อยู่ที่ใด

  บานหน้าต่างการค้นคว้า

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแปลคำใดคำหนึ่ง ให้กด ALT แล้วคลิกคำดังกล่าว ผลลัพธ์จะปรากฏในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ภายใต้ การแปล ถ้าคุณเปิดตัวแปลขนาดเล็กไว้ คุณยังสามารถชี้ไปที่คำที่คุณต้องการแปล และตัวแปลขนาดเล็กจะแสดงคำแปลขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ให้ดูที่ ดูคำแปลโดยใช้ตัวแปลขนาดเล็ก

  • เมื่อต้องการแปลวลีสั้นๆ ให้เลือกคำ แล้วกด ALT จากนั้นคลิกสิ่งที่เลือก ผลลัพธ์จะปรากฏในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ภายใต้ การแปล

  • เมื่อต้องการแปลคำหรือวลี ให้พิมพ์คำหรือวลีนั้นในกล่อง ค้นหา แล้วคลิก เริ่มการค้นหา

   หมายเหตุ  

   • ถ้าคุณใช้บริการแปลเป็นครั้งแรก ให้คลิก ตกลง เพื่อติดตั้งพจนานุกรมสองภาษาและเปิดใช้งานบริการแปลทางบานหน้าต่าง การค้นคว้า

   • นอกจากนี้คุณยังสามารถดูพจนานุกรมสองภาษา และบริการแปลภาษาด้วยเครื่องที่คุณเปิดใช้งานได้ ด้วยการคลิกการเชื่อมโยง การแปล ตัวเลือก ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า

   • เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้สำหรับการแปล ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ภายใต้ การแปล ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการแปลจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศส ให้คลิก อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ในรายการ จาก และ ฝรั่งเศส - ฝรั่งเศส ในรายการ ไปยัง

   • เมื่อต้องการกำหนดแหล่งข้อมูลที่จะใช้ในการแปลเอง ให้คลิก การแปล ตัวเลือก แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ตัวแปลขนาดเล็กจะแสดงคำแปลของคำหนึ่งคำเมื่อคุณชี้ที่คำนั้นด้วยเคอร์เซอร์ คุณยังสามารถคัดลอกข้อความที่แปลแล้วไปยังคลิปบอร์ด วางข้อความที่แปลแล้วลงในเอกสารอื่น หรือฟังการออกเสียงของคำที่แปลได้

 • บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล แล้วคลิก ตัวแปลขนาดเล็ก

 • ใช้เมาส์ชี้ไปที่คำหรือวลีที่คุณต้องการแปล

ถ้าไม่ได้เปิดตัวแปรขนาดเล็ก ให้คลิกที่ปุ่มตัวแปรขนาดเล็กเพื่อเปิดใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูใน การดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

คุณใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมใดอยู่

Excel

OneNote

Outlook

ข้อความที่คุณได้รับ

ข้อความที่คุณสร้าง

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

ข้อมูลเพิ่มเติม

Excel

 1. คลิก ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล

 2. ทำตามขั้นตอนในส่วน แปลข้อความที่เลือก

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. คลิก ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล

 2. ทำตามขั้นตอนในส่วน แปลข้อความที่เลือกแปลข้อความทั้งแฟ้ม หรือ ดูคำแปลโดยใช้ตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

Outlook

คุณสามารถแปลข้อความในอีเมลที่คุณได้รับ ทั้งจากในเนื้อหาของอีเมล หรือจากบานหน้าต่างการอ่านก็ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คุณลักษณะ แปล เมื่อคุณสร้างข้อความอีเมลได้เช่นกัน

ข้อความที่คุณได้รับ

 1. ในข้อความอีเมลที่คุณได้รับ ให้เลือกข้อความในเนื้อหาของอีเมล คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก แล้วคลิก แปล บนเมนูทางลัด

 2. ทำตามขั้นตอนในส่วน แปลข้อความที่เลือกแปลข้อความทั้งแฟ้ม หรือ ดูคำแปลโดยใช้ตัวแปลขนาดเล็ก

ข้อความที่คุณสร้าง

 1. เมื่อสร้างข้อความอีเมล ให้เลือกข้อความในเนื้อหาของอีเมล จากนั้นคลิก ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล

 2. ทำตามขั้นตอนใน แปลข้อความที่เลือก หรือ ดูคำแปลโดยใช้ตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

หมายเหตุ    สามารถแปลกล่องข้อความของภาพนิ่งได้ครั้งละหนึ่งกล่องเท่านั้น

 1. คลิก ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล

 2. ทำตามขั้นตอนใน แปลข้อความที่เลือก หรือ ดูคำแปลโดยใช้ตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. คลิก ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล

 2. ทำตามขั้นตอนในส่วน แปลข้อความที่เลือก

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. คลิก ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล

 2. ทำตามขั้นตอนในส่วน แปลข้อความที่เลือก

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ตรวจทาน ให้คลิก แปล

  เคล็ดลับ    คุณสามารถคลิกขวาที่ตำแหน่งใดก็ได้ในเอกสาร แล้วคลิก แปล

 2. ทำตามขั้นตอนในส่วน แปลข้อความที่เลือกแปลข้อความทั้งแฟ้ม หรือ ดูคำแปลโดยใช้ตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

เครื่องมือภาษาเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกอื่นสำหรับการแปลแฟ้มของคุณ และการทำงานในภาษาอื่น ให้ดูที่ ตัวเลือกการแปลอยู่ที่ใด

เมื่อต้องการแปลข้อความโดยตรงในเบราว์เซอร์ โปรดดูที่ Microsoft Translator

เมื่อต้องการรับเครื่องมือภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมด้วยการติดตั้งแพคภาษา หรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ ให้ดูที่ ตัวเลือกภาษาสำหรับ Office

ข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Visio 2013, Office Shared 2013, Excel 2013, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2013, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2013, Publisher 2010, Visio 2016 Preview, Visio 2010, Word 2013, Word 2010, Visio Standard 2010, OneNote 2013, PowerPoint 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา