การแทรกเครื่องหมายยัติภังค์

บางเนื้อหาในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

ถ้าคำยาวเกินไปที่จะจัดพอดีกับจุดสิ้นสุดบรรทัด Microsoft Office Word 2007 จะย้ายคำนั้นไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดถัดไปแทนที่จะใส่ยัติภังค์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้คุณลักษณะการใส่ยัติภังค์เพื่อใช้เครื่องหมายยัติภังค์เชื่อมข้อความด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ เพื่อแทรกยัติภังค์เผื่อเลือกหรือยัติภังค์ไม่แยก และเพื่อตั้งค่าขนาดช่องว่างสูงสุดที่อนุญาตให้มีระหว่างคำและระยะขอบขวาโดยไม่มีการใส่ยัติภังค์ในคำได้

เมื่อคุณใช้การใส่ยัติภังค์โดยอัตโนมัติ Office Word 2007 จะแทรกยัติภังค์ในตำแหน่งที่คุณต้องการ เมื่อคุณใช้การใส่ยัติภังค์ด้วยตนเอง Word จะค้นหาข้อความเพื่อใส่เครื่องหมายยัติภังค์และถามคุณว่าคุณต้องการแทรกยัติภังค์ในข้อความหรือไม่

คุณต้องการทำสิ่งใด

ใช้เครื่องหมายยัติภังค์เชื่อมทั้งเอกสารโดยอัตโนมัติ

แทรกยัติภังค์เผื่อเลือก

ใช้เครื่องหมายยัติภังค์เชื่อมบางส่วนของเอกสาร

แทรกยัติภังค์ไม่แยก

ตั้งค่าขอบเขตการใส่ยัติภังค์

เอาการใส่ยัติภังค์ออก

ใช้เครื่องหมายยัติภังค์เชื่อมทั้งเอกสารโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณใช้การใส่ยัติภังค์โดยอัตโนมัติ Office Word 2007 จะแทรกยัติภังค์ในตำแหน่งที่คุณต้องการโดยอัตโนมัติ ถ้าในภายหลังคุณได้แก้ไขเอกสารและเปลี่ยนแปลงตัวแบ่งบรรทัด Office Word 2007 จะใส่ยัติภังค์ในเอกสารนั้นใหม่อีกครั้ง

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการเลือกข้อความ

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิก การใส่ยัติภังค์ แล้วคลิก อัตโนมัติ

  รูป Ribbon ของ Word

ด้านบนของหน้า

แทรกยัติภังค์เผื่อเลือก

ยัติภังค์เผื่อเลือกเป็นยัติภังค์ที่ใช้เพื่อควบคุมตำแหน่งในการแบ่งคำหรือวลีในกรณีที่ยัติภังค์ไปอยู่ที่จุดสิ้นสุดบรรทัด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุให้คำว่า "nonprinting" แยกเป็น "non-printing" แทนที่จะเป็น "nonprint-ing" เมื่อคุณแทรกยัติภังค์เผื่อเลือกในคำที่ไม่ได้อยู่ที่จุดสิ้นสุดบรรทัด ยัติภังค์จะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อคุณเปิด แสดง/ซ่อน เท่านั้น

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แสดง/ซ่อน

  รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิกในคำที่คุณต้องการแทรกยัติภังค์เผื่อเลือก

 3. กดแป้น CTRL+เครื่องหมายยัติภังค์ (-)

ด้านบนของหน้า

ใช้เครื่องหมายยัติภังค์เชื่อมบางส่วนของเอกสาร

ใช้เครื่องหมายยัติภังค์เชื่อมบางส่วนของเอกสารโดยอัตโนมัติ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการใช้เครื่องหมายยัติภังค์เชื่อม

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิก การใส่ยัติภังค์ แล้วคลิก อัตโนมัติ

  รูป Ribbon ของ Word

ใช้เครื่องหมายยัติภังค์เชื่อมบางส่วนของเอกสารด้วยตนเอง

เมื่อคุณใช้เครื่องหมายยัติภังค์เชื่อมข้อความด้วยตนเอง Office Word 2007 จะค้นหาข้อความที่จะใส่เครื่องหมายยัติภังค์เชื่อม หลังจากที่คุณระบุตำแหน่งที่คุณต้องการใช้เครื่องหมายยัติภังค์เชื่อมข้อความแล้ว Word จะแทรกยัติภังค์เผื่อเลือกลงไป ถ้าในภายหลังคุณได้แก้ไขเอกสารและเปลี่ยนแปลงตัวแบ่งบรรทัด Office Word 2007 จะแสดงและพิมพ์เฉพาะยัติภังค์เผื่อเลือกที่ยังคงอยู่ที่จุดสิ้นสุดบรรทัด Word จะไม่ใส่ยัติภังค์ในเอกสารนั้นใหม่อีกครั้ง

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการใช้เครื่องหมายยัติภังค์เชื่อม

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิก การใส่ยัติภังค์ แล้วคลิก ด้วยตนเอง

  รูป Ribbon ของ Word

 3. ถ้า Office Word ตรวจพบคำหรือวลีที่จะใช้เครื่องหมายยัติภังค์เชื่อม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกยัติภังค์เผื่อเลือกในตำแหน่งที่ตั้งที่ Office Word เสนอ ให้คลิก ใช่

  • เมื่อต้องการแทรกยัติภังค์เผื่อเลือกในส่วนอื่นของคำ ให้ย้ายจุดแทรกไปที่ตำแหน่งที่ตั้งนั้น แล้วคลิก ใช่

ด้านบนของหน้า

แทรกยัติภังค์ไม่แยก

ยัติภังค์ไม่แยกมีหน้าที่ป้องกันคำ ตัวเลข หรือวลีที่มีการใส่ยัติภังค์ไม่ให้ถูกแยก ถ้าคำ ตัวเลข หรือวลีเหล่านี้อยู่ที่จุดสิ้นสุดของบรรทัดข้อความ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถป้องกันตัวเลข 555-0123 ไม่ให้ถูกแยกได้ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดถัดไปแทน

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกยัติภังค์ไม่แยก

 2. กดแป้น CTRL+SHIFT+เครื่องหมายยัติภังค์ (-)

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าขอบเขตการใส่ยัติภังค์

ขอบเขตการใส่ยัติภังค์คือขนาดช่องว่างสูงสุดสุดที่ Office Word 2007 อนุญาตให้มีได้ระหว่างคำและระยะขอบขวาโดยไม่มีการใส่ยัติภังค์ในคำ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงขอบเขตการใส่ยัติภังค์เพื่อทำให้ขอบเขตนั้นกว้างขึ้นหรือแคบลงก็ได้ เมื่อต้องการลดจำนวนยัติภังค์ ให้ทำให้ขอบเขตการใส่ยัติภังค์กว้างขึ้น เมื่อต้องการลดความไม่เท่ากันของระยะขอบขวา ให้ทำให้ขอบเขตการใส่ยัติภังค์แคบลง

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิก การใส่ยัติภังค์ แล้วคลิก ตัวเลือกการใส่ยัติภังค์

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ในกล่อง ขอบเขตการใส่ยัติภังค์ ให้พิมพ์ขนาดช่องว่างที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เอาการใส่ยัติภังค์ออก

คุณสามารถเอาการใส่ยัติภังค์โดยอัตโนมัติทั้งหมด และแต่ละอินสแตนซ์ของการใส่ยัติภังค์ด้วยตนเองออก เช่น ยัติภังค์ตัวเลือก และยัติภังค์ไม่แยก

เอาการใส่ยัติภังค์โดยอัตโนมัติออก

 • บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิก การใส่ยัติภังค์ แล้วคลิก ไม่มี

  รูป Ribbon ของ Word

เอาการใส่ยัติภังค์ด้วยตนเองออก

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ข้อจำกัด ให้คลิก ป้องกันเอกสาร

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม พิเศษ ให้คลิก เพิ่มเติม

 3. คลิก พิเศษ แล้วคลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก ยัติภังค์เผื่อเลือก เพื่อเอายัติภังค์ที่ใส่ด้วยตนเองออก

  • คลิก ยัติภังค์ไม่แยก เพื่อเอายัติภังค์ไม่แยกออก

 4. ปล่อยให้กล่อง แทนที่ด้วย ว่าง

 5. คลิก ค้นหาถัดไป, แทนที่ หรือ แทนที่ทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×