การแทรกเขตข้อมูลผสานลงในสิ่งพิมพ์ที่ผสาน

คุณสามารถแทรกเขตข้อมูลผสานลงในสิ่งพิมพ์จดหมายเวียน จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือแค็ตตาล็อกเวียน ในระหว่างขั้นตอนที่ 2 ของคำสั่งจดหมายเวียน จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือแค็ตตาล็อกเวียน เขตข้อมูลผสานคือตัวยึดสำหรับข้อมูลข้อความและรูปภาพที่จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละสำเนาของสิ่งพิมพ์สำเร็จ

ต้องเชื่อมต่อสิ่งพิมพ์จดหมายเวียน จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือแค็ตตาล็อกเวียนกับแหล่งข้อมูลก่อน คุณจึงจะสามารถแทรกเขตข้อมูลผสานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแหล่งข้อมูล ให้ดูที่ การสร้างแหล่งข้อมูลสำหรับจดหมายเวียน

ในบทความนี้

แทรกเขตข้อมูลผสานลงในสิ่งพิมพ์จดหมายเวียน

แทรกเขตข้อมูลผสานลงในสิ่งพิมพ์จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์

แทรกเขตข้อมูลผสานลงในสิ่งพิมพ์แค็ตตาล็อกเวียน

แทรกเขตข้อมูลผสานลงในสิ่งพิมพ์จดหมายเวียน

 1. ถ้าสิ่งพิมพ์จดหมายเวียนของคุณยังไม่ได้เปิด ให้เปิด

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ จดหมายและแค็ตตาล็อก จากนั้นให้คลิก จดหมายเวียน

 3. ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียน ภายใต้ สร้างรายชื่อผู้รับ ให้เลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ถัดไป: สร้างหรือเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้รับ

 4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ให้คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

  กล่องโต้ตอบอื่นอาจปรากฏขึ้นและขอข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของแหล่งข้อมูลที่คุณเลือก

  ตัวอย่างเช่น ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณเป็นสมุดงาน Microsoft Office Excel ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นงานหลายแผ่น คุณต้องเลือกแผ่นงานที่มีข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบ ผู้รับจดหมายเวียน คุณสามารถเลือกผู้รับที่คุณต้องการรวมในการผสาน เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากผู้รับที่คุณต้องการรวม และล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจากผู้รับที่คุณต้องการแยกออก คุณสามารถกรองรายชื่อโดยใช้เขตข้อมูลหรือเงื่อนไขเฉพาะ และเรียงลำดับรายชื่อตามลำดับพยัญชนะได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงรายชื่อผู้รับ ให้ดูที่ เคล็ดลับสำหรับรายชื่อผู้รับจดหมาย

 6. ถ้าสิ่งพิมพ์ไม่มีกล่องข้อความและคุณต้องการเพิ่มข้อความที่เหมือนกันในทุกสำเนาของสิ่งพิมพ์สำเร็จ ให้แทรกกล่องข้อความหนึ่งกล่องขึ้นไป

  วิธีการ

  1. บนแถบเครื่องมือ วัตถุ ให้คลิก กล่องข้อความ รูปปุ่ม

  2. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้ชี้ไปที่ตำแหน่งที่คุณต้องการให้มุมหนึ่งของกล่องข้อความปรากฏขึ้น แล้วลากตามแนวทแยงมุมจนกว่ากล่องข้อความจะได้ขนาดที่คุณต้องการ

 7. เมื่อต้องการแทรกข้อความที่ต้องการให้เหมือนกันในทุกสำเนาของสิ่งพิมพ์สำเร็จ ให้คลิกภายในกล่องข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏขึ้นในทุกสำเนา

 8. คลิกภายในกล่องข้อความที่คุณต้องการแทรกเขตข้อมูลผสาน

 9. แทรกข้อมูลใดๆ ต่อไปนี้

  เขตข้อมูลรูปภาพ

  1. ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียน ภายใต้ รายการเพิ่มเติม ให้คลิก เขตข้อมูลรูปภาพ

  2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกเขตข้อมูลรูปภาพ ให้คลิกเขตข้อมูล ที่มีชื่อแฟ้มรูปภาพหรือเส้นทาง แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ  ถ้าคอลัมน์ เนื้อหา ไม่มีเส้นทางไปยังโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพ คุณต้องระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มรูปภาพ ให้คลิก ระบุโฟลเดอร์ เลือก [โฟลเดอร์แหล่งข้อมูล] คลิก เพิ่ม นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพ แล้วคลิก เปิด

  ช่องที่อยู่ซึ่งมีชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลอื่น

  1. ใน บานหน้าต่างงาน จดหมายเวียน ภายใต้ รายการเพิ่มเติม ให้คลิก ช่องที่อยู่

  2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกช่องที่อยู่ ให้คลิกองค์ประกอบที่อยู่ซึ่งคุณต้องการรวมไว้ แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ  ถ้าชื่อของ เขตข้อมูล ในแหล่งข้อมูลไม่ตรงกับชื่อของเขตข้อมูลที่ Publisher ใช้สำหรับช่องที่อยู่ คุณอาจต้องคลิก จับคู่เขตข้อมูล ในกล่องโต้ตอบ แทรกช่องที่อยู่ จากนั้นในกล่องโต้ตอบ จับคู่เขตข้อมูล ให้ใช้รายการแบบหล่นลงเพื่อเลือกเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่สอดคล้องกับเขตข้อมูลของ Publisher

  บรรทัดแสดงคำทักทาย

  1. ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียน ภายใต้ รายการเพิ่มเติม ให้คลิก บรรทัดแสดงคำทักทาย

  2. ในกล่องโต้ตอบ บรรทัดแสดงคำทักทาย ให้เลือกรูปแบบของบรรทัดแสดงคำทักทาย ซึ่งประกอบด้วยคำขึ้นต้นจดหมาย รูปแบบชื่อ และเครื่องหมายวรรคตอนต่อไปนี้

   เคล็ดลับ  คุณยังสามารถพิมพ์ข้อความของคุณเองในกล่องคำขึ้นต้นจดหมายและกล่องเครื่องหมายวรรคตอนต่อไปนี้

  3. เลือกข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในกรณีที่ Publisher ไม่สามารถแปลชื่อของผู้รับได้  — ตัวอย่างเช่น เมื่อแหล่งข้อมูลไม่มีชื่อหรือนามสกุลของผู้รับ มีแต่เพียงชื่อบริษัท

   เคล็ดลับ  คุณยังสามารถพิมพ์ข้อความของคุณเองเป็นบรรทัดแสดงคำทักทายในกล่องสำหรับชื่อผู้รับที่ไม่ถูกต้องได้ด้วย

  4. คลิก ตกลง

   หมายเหตุ  ถ้าชื่อเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลของคุณไม่ตรงกับชื่อของเขตข้อมูลที่ Publisher ใช้สำหรับบรรทัดแสดงคำทักทาย คุณอาจต้องคลิก จับคู่เขตข้อมูล ในกล่องโต้ตอบ บรรทัดแสดงคำทักทาย จากนั้น ในกล่องโต้ตอบ จับคู่เขตข้อมูล ให้ใช้รายการแบบหล่นลงเพื่อเลือกเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของคุณที่สอดคล้องกับเขตข้อมูลของ Publisher

  เขตข้อมูลอื่นๆ ของข้อมูล

  ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียน รายการภายใต้ เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ ประกอบด้วยเขตข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในแหล่งข้อมูล คุณสามารถใช้รายการนี้เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ลงในสิ่งพิมพ์

  1. ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียน ในกล่องรายการภายใต้ เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการรวมเข้าไว้ในกล่องข้อความที่คุณสร้างไว้สำหรับเขตข้อมูลนี้

   หมายเหตุ  การลากรายการรูปภาพจากรายการนี้จะแทรกเฉพาะข้อความที่แสดงถึงเส้นทางไปยังรูปภาพเท่านั้น ไม่ได้แทรกตัวรูปภาพ

ด้านบนของหน้า

แทรกเขตข้อมูลผสานลงในสิ่งพิมพ์จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์

 1. ถ้าสิ่งพิมพ์จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ของคุณยังไม่ได้เปิด ให้เปิด

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ จดหมายและแค็ตตาล็อก แล้วคลิก จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์

 3. ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ สร้างรายชื่อผู้รับ ให้เลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ถัดไป: สร้างหรือเชื่อมต่อกับรายชื่อผู้รับ

 4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ให้คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

  กล่องโต้ตอบอื่นอาจปรากฏขึ้นและขอข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของแหล่งข้อมูลที่คุณเลือก

  ตัวอย่างเช่น ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณเป็นสมุดงาน Microsoft Office Excel ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นงานหลายแผ่น คุณต้องเลือกแผ่นงานที่มีข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบ ผู้รับจดหมายเวียน คุณสามารถเลือกผู้รับที่คุณต้องการรวมในการผสาน เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากผู้รับที่คุณต้องการรวม และล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจากผู้รับที่คุณต้องการแยกออก คุณสามารถกรองรายชื่อโดยใช้เขตข้อมูลหรือเงื่อนไขเฉพาะ และเรียงลำดับรายชื่อตามลำดับพยัญชนะได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงรายชื่อผู้รับ ให้ดูที่ เคล็ดลับในการเตรียมรายชื่อผู้รับอีเมลของคุณ

 6. ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณไม่มีกล่องข้อความ ให้แทรกกล่องข้อความหนึ่งกล่องขึ้นไป

  วิธีการ

  1. บนแถบเครื่องมือ วัตถุ ให้คลิก กล่องข้อความ รูปปุ่ม

  2. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้ชี้ไปที่ตำแหน่งที่คุณต้องการให้มุมหนึ่งของกล่องข้อความปรากฏขึ้น แล้วลากตามแนวทแยงมุมจนกว่ากล่องข้อความจะได้ขนาดที่คุณต้องการ

 7. เมื่อต้องการแทรกข้อความที่ต้องการให้เหมือนกันในทุกสำเนาของสิ่งพิมพ์สำเร็จ ให้คลิกภายในกล่องข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏขึ้นในทุกสำเนา

 8. ในสิ่งพิมพ์จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ให้คลิกภายในกล่องข้อความที่คุณต้องการแทรกเขตข้อมูลผสาน

 9. แทรกข้อมูลใดๆ ต่อไปนี้

  การเชื่อมโยงหลายมิติส่วนบุคคล

  1. ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ รายการเพิ่มเติม ให้คลิก แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติส่วนบุคคล

  2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติส่วนบุคคล ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้แสดงและที่อยู่ของเว็บไซต์หรือเว็บเพจที่คุณต้องการให้ผู้รับแต่ละรายไปถึงเมื่อพวกเขาคลิกการเชื่อมโยงหลายมิติ

  3. ถ้าคุณต้องการใช้เขตข้อมูลในเขตข้อมูลข้อความแสดงหรือการเชื่อมโยงหลายมิติ ให้คลิกในกล่อง ข้อความแสดง หรือ การเชื่อมโยงหลายมิติ จากนั้นในรายการภายใต้ รายการที่จะแทรก ให้คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการแทรก

   หมายเหตุ  ถ้าคุณแทรกเขตข้อมูล คุณสามารถระบุข้อความแสดงที่ใช้แทนและที่อยู่เว็บสำหรับรายการว่างเปล่าที่สอดคล้องกับเขตข้อมูลที่แทรกไว้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ข้อความเริ่มต้นสำหรับรายการที่ว่างเปล่า และ ใช้การเชื่อมโยงหลายมิติเริ่มต้นสำหรับรายการที่ว่างเปล่า ตามต้องการ จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ใช้แทนและที่อยู่เว็บ

   รูปของกล่องโต้ตอบการแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติส่วนบุคคล

  เขตข้อมูลรูปภาพ

  1. ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ รายการเพิ่มเติม ให้คลิก เขตข้อมูลรูปภาพ

  2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกเขตข้อมูลรูปภาพ ให้คลิกเขตข้อมูลรูปภาพที่คุณต้องการแทรก แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ  ถ้าคอลัมน์ เนื้อหา ไม่มีเส้นทางไปยังโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพ คุณต้องระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มรูปภาพ ให้คลิก ระบุโฟลเดอร์ เลือก [โฟลเดอร์แหล่งข้อมูล] คลิก เพิ่ม นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพ แล้วคลิก เปิด

  บรรทัดแสดงคำทักทาย

  1. ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ รายการเพิ่มเติม ให้คลิก บรรทัดแสดงคำทักทาย

  2. ในกล่องโต้ตอบ บรรทัดแสดงคำทักทาย ให้เลือกรูปแบบของบรรทัดแสดงคำทักทาย ซึ่งประกอบด้วยคำขึ้นต้นจดหมาย รูปแบบชื่อ และเครื่องหมายวรรคตอนต่อไปนี้

   เคล็ดลับ  คุณยังสามารถพิมพ์ข้อความของคุณเองในกล่องคำขึ้นต้นจดหมายและกล่องเครื่องหมายวรรคตอนต่อไปนี้

  3. เลือกข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในกรณีที่ Publisher ไม่สามารถแปลชื่อของผู้รับได้  — ตัวอย่างเช่น เมื่อแหล่งข้อมูลไม่มีชื่อหรือนามสกุลของผู้รับ มีแต่เพียงชื่อบริษัท

   เคล็ดลับ  คุณยังสามารถพิมพ์ข้อความของคุณเองเป็นบรรทัดแสดงคำทักทายในกล่องสำหรับชื่อผู้รับที่ไม่ถูกต้องได้ด้วย

  4. คลิก ตกลง

   หมายเหตุ  ถ้าชื่อเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลของคุณไม่ตรงกับชื่อของเขตข้อมูลที่ Publisher ใช้สำหรับบรรทัดแสดงคำทักทาย คุณอาจต้องคลิก จับคู่เขตข้อมูล ในกล่องโต้ตอบ บรรทัดแสดงคำทักทาย จากนั้น ในกล่องโต้ตอบ จับคู่เขตข้อมูล ให้ใช้รายการแบบหล่นลงเพื่อเลือกเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของคุณที่สอดคล้องกับเขตข้อมูลของ Publisher

  เขตข้อมูลอื่นๆ ของข้อมูล

  ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ รายการภายใต้ เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ ประกอบด้วยเขตข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในแหล่งข้อมูล คุณสามารถใช้รายการนี้เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ลงในสิ่งพิมพ์

  1. ในบานหน้าต่างงาน จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ในกล่องรายการภายใต้ เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการรวมเข้าไว้ในกล่องข้อความที่คุณสร้างไว้สำหรับเขตข้อมูลนี้

   หมายเหตุ  การลากรายการรูปภาพจากรายการนี้จะแทรกเฉพาะเส้นทางไปยังรูปภาพเท่านั้น ไม่แทรกตัวรูปภาพ

ด้านบนของหน้า

แทรกเขตข้อมูลผสานลงในสิ่งพิมพ์แค็ตตาล็อกเวียน

 1. ถ้าสิ่งพิมพ์แค็ตตาล็อกเวียนของคุณยังไม่ได้เปิด ให้เปิด

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ จดหมายและแค็ตตาล็อก แล้วคลิก แค็ตตาล็อกเวียน

 3. ในบานหน้าต่างงาน แค็ตตาล็อกเวียน ภายใต้ เลือกรายการผลิตภัณฑ์ ให้เลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ถัดไป: สร้างหรือเชื่อมต่อกับรายการผลิตภัณฑ์

 4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ให้คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

  กล่องโต้ตอบอื่นอาจปรากฏขึ้นและขอข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของแหล่งข้อมูลที่คุณเลือก

  ตัวอย่างเช่น ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณเป็นสมุดงาน Microsoft Office Excel ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นงานหลายแผ่น คุณต้องเลือกแผ่นงานที่มีข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบ รายการผลิตภัณฑ์ในแค็ตตาล็อกเวียน คุณสามารถเลือกรายการที่คุณต้องการรวมในการผสาน เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากรายการที่คุณต้องการรวม และล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจากรายการที่คุณต้องการแยกออก คุณสามารถกรองรายการโดยใช้เขตข้อมูลหรือเงื่อนไขเฉพาะ และเรียงลำดับรายการตามลำดับพยัญชนะ

 6. ถ้าสิ่งพิมพ์ของคุณไม่มีกล่องข้อความ ให้แทรกกล่องข้อความลงในพื้นที่แค็ตตาล็อกเวียนของสิ่งพิมพ์ ซึ่งคุณต้องการจะแทรก เขตข้อมูล

  วิธีการ

  1. บนแถบเครื่องมือ วัตถุ ให้คลิก กล่องข้อความ รูปปุ่ม

  2. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้ชี้ไปที่ตำแหน่งที่คุณต้องการให้มุมหนึ่งของกล่องข้อความปรากฏขึ้น แล้วลากตามแนวทแยงมุมจนกว่ากล่องข้อความจะได้ขนาดที่คุณต้องการ

 7. เมื่อต้องการแทรกข้อมูลที่จะแตกต่างกันไปตามแต่ละระเบียนในพื้นที่แค็ตตาล็อกเวียนที่ซ้ำกัน ให้คลิกข้างในกล่องข้อความที่คุณต้องการแทรกเขตข้อมูล แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการแทรกข้อความลงในพื้นที่แค็ตตาล็อกเวียนที่ซ้ำของแม่แบบ ในบานหน้าต่างงาน แค็ตตาล็อกเวียน ภายใต้ เตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการแทรก

   หมายเหตุ  การคลิกเขตข้อมูลรูปภาพหรือรูปถ่ายจะแทรกข้อความ (เส้นทางของรูปภาพและชื่อแฟ้ม) ไม่ใช่ตัวรูปภาพ

  2. เมื่อต้องการแทรกรูปภาพ ภายใต้ รายการเพิ่มเติม ให้คลิก รูปภาพผลิตภัณฑ์

   หมายเหตุ  ถ้าคุณไม่ได้คลิกในกล่องข้อความในพื้นที่แค็ตตาล็อกเวียนก่อนที่คุณจะแทรกเขตข้อมูลผสาน Publisher จะแทรกเขตข้อมูลผสานแต่ละเขตภายในกล่องข้อความหรือกรอบรูปภาพใหม่

 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 จนกระทั่งคุณได้แทรกเขตข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการจากแหล่งข้อมูล

 9. จัดรูปแบบและจัดเรียงพื้นที่แค็ตตาล็อกเวียน ซึ่งจะซ้ำสำหรับแต่ละระเบียนในแหล่งข้อมูล คุณสามารถปรับขนาดพื้นที่แค็ตตาล็อกเวียนเพื่อให้พอดีกับหลายระเบียนตามที่คุณต้องการบนหน้ากระดาษ ให้ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบและการจัดเรียงข้อความในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Publisher 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา