การแทรกหมายเลขหน้าบนแผ่นงาน

ถ้าคุณต้องการใส่หมายเลขหน้าเมื่อคุณพิมพ์เวิร์กชีต คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของหน้าต่างๆ บนแผ่นงาน หมายเลขหน้าที่คุณแทรกจะไม่แสดงอยู่บนแผ่นงานในมุมมองปกติ แต่จะแสดงในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษและบนหน้ากระดาษที่พิมพ์เท่านั้น

คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าสำหรับแผ่นงานในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษซึ่งคุณสามารถดูได้ หรือคุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ ถ้าคุณต้องการแทรกหมายเลขหน้าสำหรับแผ่นงานมากกว่าหนึ่งแผ่นพร้อมกัน สำหรับแผ่นงานชนิดอื่นๆ เช่น แผ่นงานแผนภูมิ คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าได้โดยใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ เท่านั้น

โดยค่าเริ่มต้น จะมีการใส่หมายเลขหน้าตามลำดับโดยเริ่มต้นด้วยหน้าหมายเลข 1 แต่คุณสามารถเริ่มต้นลำดับด้วยหมายเลขอื่นได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนลำดับการใส่หมายเลขหน้าได้ด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด

แทรกหมายเลขหน้าในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

แทรกหมายเลขหน้าโดยใช้กล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ

เริ่มต้นการใส่หมายเลขหน้าโดยใช้หมายเลขอื่น

เปลี่ยนลำดับการใส่หมายเลขหน้า

แทรกหมายเลขหน้าในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

 1. คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการแทรกหมายเลขหน้า

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: Excel จะแสดงแผ่นงานนั้นในมุมองเค้าโครงหน้ากระดาษ คุณยังสามารถคลิก เค้าโครงหน้ากระดาษ รูปปุ่ม บนแถบสถานะเพื่อแสดงมุมมองนี้ได้ด้วย

 3. บนแผ่นงาน ให้คลิก คลิกเพื่อเพิ่มหัวกระดาษ หรือ คลิกเพื่อเพิ่มท้ายกระดาษ

 4. ซึ่งจะแสดง เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ที่เพิ่มแท็บ ออกแบบ

 5. เมื่อต้องการระบุตำแหน่งในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฏ ให้คลิกภายในกล่อง ส่วนซ้ายส่วนกลาง หรือ ส่วนขวา ของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 6. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม องค์ประกอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หมายเลขหน้า

  รูป Ribbon ของ Excel

  ตัวยึด &[Page] ปรากฏในส่วนที่เลือก

 7. เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนหน้าทั้งหมด ให้พิมพ์ช่องว่างหลังจาก &[Page] และพิมพ์คำว่า จาก ตามด้วยช่องว่าง จากนั้นในกลุ่ม องค์ประกอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก จำนวนหน้า

  ตัวยึด &[Page] of &[Pages] ปรากฏในส่วนที่เลือก

 8. คลิกตำแหน่งใดๆ นอกพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อแสดงจำนวนหน้าจริงในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ

 9. หลังจากที่คุณทำงานในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษเสร็จสิ้นแล้ว บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน ให้คลิก ปกติ

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก ปกติ รูปปุ่ม บนแถบสถานะได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า

แทรกหมายเลขหน้าโดยใช้กล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ

 1. คลิกแผ่นงานหรือแผ่นงานแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มหมายเลขหน้า

  วิธีการเลือกเวิร์กชีตหลายๆ แผ่น

  ต้องการจะเลือก

  ทำสิ่งนี้

  แผ่นงานเดียว

  คลิกที่แท็บแผ่นงาน

  แท็บแผ่นงานที่ใช้งาน

  ถ้าคุณไม่พบแท็บที่ต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ แล้วคลิกแท็บ

  ปุ่มเลื่อนแท็บ

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในสมุดงาน

  คลิกขวาบนแท็บ แผ่นงาน และคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

  เคล็ดลับ    เมื่อเลือกแผ่นงานหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของแผ่นงาน เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกแผ่นงานหลายแผ่นในสมุดงาน ให้คลิกที่แผ่นงานใดๆ ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นที่เลือก จากนั้นคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก การตั้งค่าหน้ากระดาษ

  Excel Ribbon Image

 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ บนแท็บ หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ ให้คลิก หัวกระดาษแบบกำหนดเอง หรือ ท้ายกระดาษแบบกำหนดเอง

 4. เมื่อต้องการระบุตำแหน่งในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฏ ให้คลิกภายในกล่อง ส่วนซ้ายส่วนกลาง หรือ ส่วนขวา

 5. เมื่อต้องการแทรกหมายเลข ให้คลิกปุ่ม แทรกหมายเลขหน้า รูปปุ่ม

  ตัวยึด &[Page] ปรากฏในส่วนที่เลือก

 6. เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนหน้าทั้งหมด ให้พิมพ์ช่องว่างหลัง &[Page] แล้วพิมพ์คำว่า จาก ตามด้วยช่องว่าง จากนั้น คลิกปุ่ม แทรกจำนวนหน้า รูปปุ่ม

  ตัวยึด &[Page] of &[Pages] ปรากฏในส่วนที่เลือก

การขึ้นต่อกันและคำอธิบาย

เริ่มต้นการใส่หมายเลขหน้าโดยใช้หมายเลขอื่น

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

  Excel Ribbon Image

 2. บนแท็บ หน้า ในกล่อง หมายเลขหน้าแรก ให้พิมพ์หมายเลขที่คุณต้องการใช้สำหรับหน้าแรก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการใช้ระบบการใส่หมายเลขเริ่มต้น ให้พิมพ์คำว่า อัตโนมัติ ในกล่อง หมายเลขหน้าแรก

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลำดับการใส่หมายเลขหน้า

โดยค่าเริ่มต้น Excel จะใส่หมายเลขและพิมพ์หน้าต่างๆ บนแผ่นงานจากบนลงล่าง ตามด้วยซ้ายไปขวา แต่คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางการใส่หมายเลขและพิมพ์หน้าจากซ้ายไปขวา ตามด้วยบนลงล่างได้

 1. คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการเปลี่ยนลำดับการใส่หมายเลข

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

  Excel Ribbon Image

 3. บนแท็บ แผ่นงาน ภายใต้ ลำดับของหน้า ให้คลิก ลงแล้วซ้ายไปขวา หรือ ซ้ายไปขวาแล้วลง

  เคล็ดลับ: ทิศทางของแต่ละตัวเลือกจะแสดงในกล่องแสดงตัวอย่าง

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×