การแก้ไขตัวพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติ

โปรแกรม Microsoft Office ของคุณสามารถทำให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยการแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติ โดยปกติตัวเลือกเริ่มต้นมักจะทำงานได้ดีกับคนส่วนใหญ่ ดังนั้น คุณอาจไม่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเลือกเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีความจำเป็น คุณสามารถกำหนดตัวเลือกตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติได้เองอย่างง่ายดาย

หมายเหตุ  ข้อความที่อยู่ในการเชื่อมโยงหลายมิติไม่ได้ถูกแก้ไขโดยอัตโนมัติ

คุณต้องการทำสิ่งใด

แก้ไขตัวพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติ

ระบุข้อยกเว้นสำหรับตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ

แก้ไขตัวพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานวิธีการต่างๆ ที่โปรแกรมแก้ไขตัวพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติ

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายใดๆ ต่อไปนี้

  • แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว

  • อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

  • อักษรตัวแรกของชื่อวันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

  • แก้ไขกรณีการกดแป้น cAPS LOCK โดยบังเอิญ

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายใดๆ ต่อไปนี้

  • แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว

  • อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

  • อักษรตัวแรกของชื่อวันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

  • แก้ไขกรณีการกดแป้น cAPS LOCK โดยบังเอิญ

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  ฉันไม่สามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

  ต้องเปิดแฟ้มก่อนที่คุณจะสามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ สร้างหรือ เปิดแฟ้ม เพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายใดๆ ต่อไปนี้

  • แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว

  • อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

  • อักษรตัวแรกของชื่อวันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

  • แก้ไขกรณีการกดแป้น cAPS LOCK โดยบังเอิญ

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกแท็บ รูปแบบจดหมาย แล้วคลิก ตัวเลือกของตัวแก้ไข

 3. คลิก การพิสูจน์อักษร แล้วคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายใดๆ ต่อไปนี้

  • แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว

  • อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

  • อักษรตัวแรกของชื่อวันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

  • แก้ไขกรณีการกดแป้น cAPS LOCK โดยบังเอิญ

  • อักษรตัวแรกของเซลล์ตารางเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิกตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายใดๆ ต่อไปนี้

  • แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว

  • อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

  • อักษรตัวแรกของชื่อวันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

  • แก้ไขกรณีการกดแป้น cAPS LOCK โดยบังเอิญ

  • อักษรตัวแรกของเซลล์ตารางเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ด้านบนของหน้า

Project

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก AutoCorrect Options

  ฉันไม่สามารถคลิก AutoCorrect Options เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

  ต้องเปิดแฟ้มก่อนที่คุณจะสามารถคลิก AutoCorrect Options ให้สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. บนแท็บ AutoCorrect ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายใดๆ ต่อไปนี้

  • Correct TWo INitial CApitals

  • Capitalize first letter of sentences

  • Capitalize names of days

  • Correct accidental use of cAPS LOCK key

  • Capitalize first letter of table cells

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  ฉันไม่สามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

  ต้องเปิดแฟ้มก่อนที่คุณจะสามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ สร้างหรือ เปิดแฟ้ม เพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายใดๆ ต่อไปนี้

  • แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว

  • อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

  • อักษรตัวแรกของชื่อวันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

  • แก้ไขกรณีการกดแป้น cAPS LOCK โดยบังเอิญ

  • อักษรตัวแรกของเซลล์ตารางเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก AutoCorrect Options

  ฉันไม่สามารถคลิก AutoCorrect Options เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

  ต้องเปิดแฟ้มก่อนที่คุณจะสามารถคลิก AutoCorrect Options ให้สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. บนแท็บ AutoCorrect ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายใดๆ ต่อไปนี้

  • Correct TWo INitial CApitals

  • Capitalize first letter of sentences

  • Capitalize names of days

  • Correct accidental use of cAPS LOCK key

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายใดๆ ต่อไปนี้

  • แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว

  • อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

  • อักษรตัวแรกของชื่อวันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

  • แก้ไขกรณีการกดแป้น cAPS LOCK โดยบังเอิญ

  • อักษรตัวแรกของเซลล์ตารางเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ด้านบนของหน้า

ระบุข้อยกเว้นสำหรับตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ

คุณสามารถระบุข้อยกเว้นสำหรับกฎตัวพิมพ์ใหญ่บางกฎ ข้อยกเว้นที่คุณตั้งค่าเป็นส่วนกลางระหว่างโปรแกม Office ต่างๆ ที่สนับสนุนคุณลักษณะนี้ ซึ่งหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับรายการนี้ในหนึ่งโปรแกรมจะมีผลกระทบในโปรแกรมอื่นเช่นกัน

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิก ข้อยกเว้น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติแก้ไขคำที่มีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กรวมกัน ให้คลิกแท็บ ตัวพิมพ์ใหญ่แรก

  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติทำให้คำที่คุณพิมพ์ต่อจากคำย่อเฉพาะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ให้คลิกแท็บ อักษรแรก

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้น ให้พิมพ์คำลงในกล่อง แล้วคลิก เพิ่ม

  • เมื่อต้องการลบคำออกจากรายการข้อยกเว้น ให้เลือกคำ แล้วคลิก ลบ

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิก ข้อยกเว้น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติแก้ไขคำที่มีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กรวมกัน ให้คลิกแท็บ ตัวพิมพ์ใหญ่แรก

  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติทำให้คำที่คุณพิมพ์ต่อจากคำย่อเฉพาะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ให้คลิกแท็บ อักษรแรก

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้น ให้พิมพ์คำลงในกล่อง แล้วคลิก เพิ่ม

  • เมื่อต้องการลบคำออกจากรายการข้อยกเว้น ให้เลือกคำ แล้วคลิก ลบ

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  ฉันไม่สามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

  ต้องเปิดแฟ้มก่อนที่คุณจะสามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ สร้างหรือ เปิดแฟ้ม เพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิก ข้อยกเว้น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติแก้ไขคำที่มีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กรวมกัน ให้คลิกแท็บ ตัวพิมพ์ใหญ่แรก

  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติทำให้คำที่คุณพิมพ์ต่อจากคำย่อเฉพาะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ให้คลิกแท็บ อักษรแรก

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้น ให้พิมพ์คำลงในกล่อง แล้วคลิก เพิ่ม

  • เมื่อต้องการลบคำออกจากรายการข้อยกเว้น ให้เลือกคำ แล้วคลิก ลบ

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกแท็บ รูปแบบจดหมาย แล้วคลิก ตัวเลือกของตัวแก้ไข

 3. คลิก การพิสูจน์อักษร แล้วคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิก ข้อยกเว้น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติแก้ไขคำที่มีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กรวมกัน ให้คลิกแท็บ ตัวพิมพ์ใหญ่แรก

  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติทำให้คำที่คุณพิมพ์ต่อจากคำย่อเฉพาะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ให้คลิกแท็บ อักษรแรก

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้น ให้พิมพ์คำลงในกล่อง แล้วคลิก เพิ่ม

  • เมื่อต้องการลบคำออกจากรายการข้อยกเว้น ให้เลือกคำ แล้วคลิก ลบ

 6. (เฉพาะใน Microsoft Office Word หรือ Outlook) ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มคำเข้าในรายการโดยอัตโนมัติ ตัวเลือกนี้ได้รับผลกระทบขณะที่คุณกำลังแก้ไขแฟ้มหรือรายการ เมื่อการแก้ไขอัตโนมัติทำการแก้ไขที่ไม่ต้องการ คุณสามารถเลิกทำได้ด้วยการกด CTRL+Z ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มคำเข้าในรายการโดยอัตโนมัติ การแก้ไขที่ไม่ต้องการที่คุณเลิกทำจะถูกเพิ่มในรายการข้อยกเว้นด้วย

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิกตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิก ข้อยกเว้น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติแก้ไขคำที่มีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กรวมกัน ให้คลิกแท็บ ตัวพิมพ์ใหญ่แรก

  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติทำให้คำที่คุณพิมพ์ต่อจากคำย่อเฉพาะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ให้คลิกแท็บ อักษรแรก

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้น ให้พิมพ์คำลงในกล่อง แล้วคลิก เพิ่ม

  • เมื่อต้องการลบคำออกจากรายการข้อยกเว้น ให้เลือกคำ แล้วคลิก ลบ

 6. ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มคำเข้าในรายการโดยอัตโนมัติ ตัวเลือกนี้ได้รับผลกระทบขณะที่คุณกำลังแก้ไขแฟ้มหรือรายการ เมื่อการแก้ไขอัตโนมัติทำการแก้ไขที่ไม่ต้องการ คุณสามารถเลิกทำได้ด้วยการกด CTRL+Z ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มคำเข้าในรายการโดยอัตโนมัติ การแก้ไขที่ไม่ต้องการที่คุณเลิกทำจะถูกเพิ่มในรายการข้อยกเว้นด้วย

ด้านบนของหน้า

Project

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก AutoCorrect Options

  ฉันไม่สามารถคลิก AutoCorrect Options เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

  ต้องเปิดแฟ้มก่อนที่คุณจะสามารถคลิก AutoCorrect Options ให้สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. บนแท็บ AutoCorrect ให้คลิก Exceptions แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Correct TWo INitial CApitals และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติแก้ไขคำที่มีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กรวมกัน ให้คลิกแท็บ INitial CAps

  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Capitalize first letter of sentences และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติทำให้คำที่คุณพิมพ์ต่อจากคำย่อเฉพาะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ให้คลิกแท็บ First Letter

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้น ให้พิมพ์คำลงในกล่อง แล้วคลิก Add

  • เมื่อต้องการลบคำออกจากรายการข้อยกเว้น ให้เลือกคำ แล้วคลิก Delete

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

  ฉันไม่สามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

  ต้องเปิดแฟ้มก่อนที่คุณจะสามารถคลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ สร้างหรือ เปิดแฟ้ม เพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิก ข้อยกเว้น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติแก้ไขคำที่มีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กรวมกัน ให้คลิกแท็บ ตัวพิมพ์ใหญ่แรก

  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติทำให้คำที่คุณพิมพ์ต่อจากคำย่อเฉพาะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ให้คลิกแท็บ อักษรแรก

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้น ให้พิมพ์คำลงในกล่อง แล้วคลิก เพิ่ม

  • เมื่อต้องการลบคำออกจากรายการข้อยกเว้น ให้เลือกคำ แล้วคลิก ลบ

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก AutoCorrect Options

  ฉันไม่สามารถคลิก AutoCorrect Options เนื่องจากตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

  ต้องเปิดแฟ้มก่อนที่คุณจะสามารถคลิก AutoCorrect Options สร้างหรือเปิดแฟ้มเพื่อทำให้คำสั่งนี้พร้อมใช้งาน

 2. บนแท็บ AutoCorrect ให้คลิก Exceptions แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Correct TWo INitial CApitals และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติแก้ไขคำที่มีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กรวมกัน ให้คลิกแท็บ INitial CAps

  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Capitalize first letter of sentences และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติทำให้คำที่คุณพิมพ์ต่อจากคำย่อเฉพาะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ให้คลิกแท็บ First Letter

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้น ให้พิมพ์คำลงในกล่อง แล้วคลิก Add

  • เมื่อต้องการลบคำออกจากรายการข้อยกเว้น ให้เลือกคำ แล้วคลิก Delete

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก การพิสูจน์อักษร

 3. คลิก ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

 4. บนแท็บ การแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิก ข้อยกเว้น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แก้ไขอักษรนำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติแก้ไขคำที่มีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กรวมกัน ให้คลิกแท็บ ตัวพิมพ์ใหญ่แรก

  • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อักษรตัวแรกของประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และคุณต้องการป้องกันไม่ให้การแก้ไขอัตโนมัติทำให้คำที่คุณพิมพ์ต่อจากคำย่อเฉพาะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ให้คลิกแท็บ อักษรแรก

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มคำลงในรายการข้อยกเว้น ให้พิมพ์คำลงในกล่อง แล้วคลิก เพิ่ม

  • เมื่อต้องการลบคำออกจากรายการข้อยกเว้น ให้เลือกคำ แล้วคลิก ลบ

 6. ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มคำเข้าในรายการโดยอัตโนมัติ ตัวเลือกนี้ได้รับผลกระทบขณะที่คุณกำลังแก้ไขแฟ้มหรือรายการ เมื่อการแก้ไขอัตโนมัติทำการแก้ไขที่ไม่ต้องการ คุณสามารถเลิกทำได้ด้วยการกด CTRL+Z ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มคำเข้าในรายการโดยอัตโนมัติ การแก้ไขที่ไม่ต้องการที่คุณเลิกทำจะถูกเพิ่มในรายการข้อยกเว้นด้วย

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Visio Standard 2007, OneNote 2007, Excel 2007, Outlook 2007, Project Standard 2007, Project 2007, Word 2007, Visio 2007, PowerPoint 2007, Office 2007, Access 2007, Publisher 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา