การเลือกข้อความ

ใน Microsoft Office Word 2007 คุณสามารถเลือกข้อความหรือรายการในตารางได้ด้วยการใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์ คุณยังสามารถเลือกข้อความหรือรายการที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันได้ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกย่อหน้าบนหน้าหนึ่งและประโยคบนหน้าอื่น

คุณต้องการทำสิ่งใด

การเลือกข้อความด้วยการใช้เมาส์

การเลือกข้อความด้วยการใช้แป้นพิมพ์

การเลือกข้อความในตำแหน่งที่ต่างกัน

การเลือกข้อความในมุมมองเค้าร่าง

การเลือกข้อความด้วยการใช้เมาส์

การเลือกข้อความในเนื้อความของเอกสาร

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำดังนี้

ข้อความต่างๆ

คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นการเลือก กดปุ่มซ้ายบนเมาส์ค้างไว้ จากนั้นลากตัวชี้ไปบนข้อความที่คุณต้องการเลือก

คำ

คลิกสองครั้งที่ตำแหน่งใดก็ได้ในคำนั้น

บรรทัดข้อความ

ย้ายตัวชี้ไปที่ด้านซ้ายของบรรทัดจนกว่าตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ไปทางขวา แล้วคลิก

ประโยค

กดแป้น CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกที่ใดก็ได้ในประโยค

ย่อหน้าเดียว

คลิกสามครั้งที่ตำแหน่งใดก็ได้ในย่อหน้า

หลายย่อหน้า

ย้ายตัวชี้ไปทางด้านซ้ายของย่อหน้าแรกจนกว่าตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ไปทางขวา จากนั้นให้กดปุ่มซ้ายบนเมาส์ค้างไว้ในขณะที่คุณลากตัวชี้ขึ้นหรือลง

กลุ่มข้อความขนาดใหญ่

คลิกที่จุดเริ่มต้นการเลือก เลื่อนไปจนสุดการเลือก จากนั้นให้กดแป้น SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกจุดสิ้นสุดการเลือกที่คุณต้องการ

เอกสารทั้งเอกสาร

ย้ายตัวชี้ไปด้านซ้ายของข้อความใดจนกว่าตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ไปทางขวา แล้วคลิกสามครั้ง

หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

ในมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้คลิกสองครั้งที่ข้อความของหัวกระดาษและท้ายกระดาษที่สีจาง จากนั้นย้ายตัวชี้ไปยังด้านซ้ายของหัวกระดาษและท้ายกระดาษจนกว่าตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ไปทางขวา แล้วคลิก

เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง

คลิกที่ข้อความเชิงอรรถหรือข้อความอ้างอิงท้ายเรื่อง จากนั้นย้ายตัวชี้ไปทางด้านซ้ายของข้อความจนกว่าตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ไปทางขวา แล้วคลิก

กลุ่มข้อความแนวตั้ง

กดแป้น ALT ค้างไว้ในขณะที่คุณลากจุดชี้ไปบนข้อความ

กล่องข้อความหรือเฟรม

ย้ายตัวชี้ไปบนเส้นขอบของเฟรมหรือกล่องข้อความจนกว่าตัวชี้จะกลายเป็นลูกศรสี่หัว แล้วคลิก

การเลือกรายการในตาราง

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำดังนี้

เนื้อหาของเซลล์

คลิกในเซลล์ ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก เลือก แล้วคลิก เลือกเซลล์

เนื้อหาของแถว

คลิกในแถว ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก เลือก แล้วคลิก เลือกแถว

เนื้อหาของคอลัมน์

คลิกในคอลัมน์ ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก เลือก แล้วคลิก เลือกคอลัมน์

เนื้อหาของหลายเซลล์ หลายแถว หรือหลายคอลัมน์

คลิกในเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ จากนั้นกดปุ่มซ้ายบนเมาส์ค้างไว้ในขณะที่คุณลากผ่านเซลล์ แถว หรือ คอลัมน์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการเลือก เมื่อต้องการเลือกเนื้อหาของเซลล์ แถว หรือ คอลัมน์ ที่ไม่อยู่ติดกัน ให้คลิกในเซลล์ แถว หรือ คอลัมน์ แรก จากนั้นกดแป้น CTRL แล้วคลิกเซลล์ แถว หรือ คอลัมน์เพิ่มเติมที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการเลือก

เนื้อหาของทั้งตาราง

คลิกในตาราง ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก เลือก แล้วคลิก เลือกตาราง

ด้านบนของหน้า

การเลือกข้อความด้วยการใช้แป้นพิมพ์

การเลือกข้อความในเนื้อความของเอกสาร

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำดังนี้

อักขระทางขวาหนึ่งอักขระ

กด SHIFT+RIGHT ARROW

อักขระทางซ้ายหนึ่งอักขระ

กด SHIFT+LEFT ARROW

คำจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด

วางจุดแทรกที่จุดเริ่มต้นของคำ แล้วกด CTRL+SHIFT+RIGHT ARROW

คำจากจุดสิ้นสุดถึงจุดเริ่มต้น

ย้ายตัวชี้ไปยังจุดสิ้นสุดของคำ แล้วกด CTRL+SHIFT+LEFT ARROW

บรรทัดจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด

กด HOME แล้วกด SHIFT+END

บรรทัดจากจุดสิ้นสุดถึงจุดเริ่มต้น

กด END แล้วกด SHIFT+HOME

ลงหนึ่งบรรทัด

กด END แล้วกด SHIFT+DOWN ARROW

ขึ้นหนึ่งบรรทัด

กด HOME แล้วกด SHIFT+UP ARROW

ย่อหน้าจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด

ย้ายจุดชี้ไปที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้า แล้วกด CTRL+SHIFT+DOWN ARROW

ย่อหน้าจากจุดสิ้นสุดถึงจุดเริ่มต้น

ย้ายตัวชี้ไปที่จุดสิ้นสุดของย่อหน้า แล้วกด CTRL+SHIFT+UP ARROW

เอกสารจากจุดสิ้นสุดถึงจุดเริ่มต้น

ย้ายตัวชี้ไปที่จุดสิ้นสุดของเอกสาร แล้วกด CTRL+SHIFT+HOME

เอกสารจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด

ย้ายตัวชี้ไปที่จุดเริ่มต้นของเอกสาร แล้วกด CTRL+SHIFT+END

จากจุดเริ่มต้นของหน้าต่างถึงจุดสิ้นสุด

ย้ายตัวชี้ไปที่จุดเริ่มต้นของหน้าต่าง แล้วกด ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

ทั้งเอกสาร

กด CTRL+A

กลุ่มข้อความแนวตั้ง

กด CTRL+SHIFT+F8 แล้วกดแป้นลูกศร จากนั้นกด ESC เพื่อปิดโหมดการเลือก

อักขระที่อยู่ใกล้ที่สุด

กด F8 เพื่อเปิดโหมดการเลือก แล้วกด LEFT ARROW หรือ RIGHT ARROW จากนั้นกด ESC เพื่อปิดโหมดการเลือก

คำ ประโยค ย่อหน้า หรือเอกสาร

กด F8 เพื่อเปิดโหมดการเลือก แล้วกด F8 หนึ่งครั้งเพื่อเลือกคำ สองครั้งเพื่อเลือกประโยค สามครั้งเพื่อเลือกย่อหน้า หรือสี่ครั้งเพื่อเลือกเอกสาร จากนั้นกด ESC เพื่อปิดโหมดการเลือก

การเลือกรายการในตาราง

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำดังนี้

เนื้อหาของเซลล์ทางด้านขวา

กดแป้น TAB

เนื้อหาของเซลล์ทางด้านซ้าย

กด SHIFT+TAB

เนื้อหาของเซลล์ที่อยู่ติดกัน

กดแป้น SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณกดแป้นลูกศรที่เหมาะสมซ้ำๆ จนกว่าคุณเลือกได้เนื้อหาของเซลล์ที่คุณต้องการ

เนื้อหาของคอลัมน์

คลิกในเซลล์บนสุดหรือล่างสุดของคอลัมน์ กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณกดแป้น UP ARROW หรือ DOWN ARROW ซ้ำๆ จนกว่าคุณเลือกได้เนื้อหาของคอลัมน์

เนื้อหาของทั้งตาราง

คลิกในตาราง แล้วกด ALT+5 บนแป้นพิมพ์ตัวเลข (ขณะที่ NUM LOCK ปิดอยู่)

ด้านบนของหน้า

การเลือกข้อความในตำแหน่งที่ต่างกัน

คุณสามารถเลือกข้อความหรือรายการในตารางที่ไม่ติดกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกย่อหน้าบนหน้าหนึ่งและประโยคบนอีกหน้าได้

  1. เลือกบางข้อความหรือรายการในตาราง

  2. กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกรายการหรือข้อความเพิ่มเติมใดๆในตารางที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

การเลือกข้อความในมุมมองเค้าร่าง

เมื่อต้องการแสดงเอกสารของคุณในมุมมองเค้าร่าง ให้คลิกแท็บ มุมมอง แล้วคลิก เค้าร่าง ในกลุ่ม มุมมองเอกสาร

เมื่อต้องการเลือก

ย้ายตัวชี้ไปที่

หัวเรื่อง

ด้านซ้ายของหัวเรื่องจนกว่าตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ไปทางขวา แล้วคลิก

หัวเรื่อง หัวเรื่องย่อย และเนื้อความ

ด้านซ้ายของหัวเรื่องจนกว่าตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ไปทางขวา แล้วคลิกสองครั้ง

ย่อหน้าของเนื้อความ

ด้านซ้ายของย่อหน้าจนกว่าตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ไปทางขวา แล้วคลิก

หลายหัวเรื่องหรือหลายย่อหน้าของเนื้อความ

ด้านซ้ายของข้อความจนกว่าตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ไปทางขวา จากนั้นให้ลากขึ้น หรือลง

หมายเหตุ   

  • ในมุมมองเค้าร่าง การคลิกเพียงหนึ่งครั้งที่ด้านซ้ายของย่อหน้าจะเป็นการเลือกทั้งย่อหน้าแทนที่จะเป็นการเลือกบรรทัดเดียว

  • ถ้าคุณเลือกหัวเรื่องที่มีข้อความย่อยยุบรวมอยู่ ข้อความที่ยุบจะถูกเลือกด้วย (แม้ว่าจะมองไม่เห็นก็ตาม) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำในหัวเรื่อง เช่น การย้าย การทำสำเนา หรือการลบ จะมีผลต่อข้อความที่ยุบด้วย

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Word 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา