การเรียงลำดับข้อมูลใน Excel Services

การเรียงลำดับข้อมูลเป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล คุณอาจต้องการจัดระเบียบรายขื่อตามลำดับตัวอักษร หรือคุณอาจต้องการคอมไพล์รายการของระดับสินค้าคงคลังจากลำดับสูงสุดไปต่ำสุด การเรียงลำดับข้อมูลจะช่วยคุณเข้าใจข้อมูลของคุณได้ดีขึ้น จัดระเบียบ และค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ และที่แน่นอนที่สุดคือช่วยให้การตัดสินใจของคุณมีประสิทธิภาพขึ้น

หมายเหตุ  เมื่อต้องการค้นหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดในคอลัมน์ เช่น ผลการเรียน 10 อันดับแรก หรือยอดขาย 5 อันดับล่างสุด ให้ใช้ตัวกรอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู กรองข้อมูลใน Excel Services

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียงลำดับข้อความ

เรียงลำดับตัวเลข

เรียงลำดับวันที่หรือเวลา

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียงลำดับเริ่มต้น

เรียงลำดับข้อความ

หมายเหตุ  เมื่อต้องการเรียงลำดับข้อมูล ผู้สร้างสมุดงานต้องบันทึกสมุดงาน Microsoft Office Excel ด้วยข้อมูลที่เรียงลำดับและตัวกรองที่ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้ Microsoft Office Excel 2007

 1. กำหนดตำแหน่งคอลัมน์ของข้อมูลพยัญชนะผสมตัวเลข

 2. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง ในส่วนหัวของคอลัมน์

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับพยัญชนะผสมตัวเลขจากน้อยไปหามาก ให้คลิก เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับพยัญชนะผสมตัวเลขจากมากไปหาน้อย ให้คลิก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

หมายเหตุ  การเรียงลำดับเป็นแบบไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณไม่สามารถเรียงลำดับตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

ปัญหา: ข้อมูลไม่เรียงลำดับเหมือนที่คาดคิดไว้

เหตุผลหลายข้อที่เป็นได้คือ

 • ถ้าคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับมีตัวเลขที่เก็บเป็นตัวเลขและตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความ ตัวเลขที่เก็บเป็นตัวเลขจะถูกเรียงลำดับก่อนตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความ ในกรณีนี้ ผู้สร้างสมุดงานต้องจัดรูปแบบค่าทั้งหมดเป็นข้อความก่อนบันทึกสมุดงาน

 • ในบางกรณี ข้อมูลที่นำเข้าจากโปรแกรมประยุกต์อื่นอาจมีช่องว่างนำหน้าแทรกอยู่ก่อนหน้าข้อมูล ผู้สร้างสมุดงานต้องเอาช่องว่างนำหน้าออกก่อนบันทึกสมุดงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้ Microsoft Office Excel 2007

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับตัวเลข

หมายเหตุ  เมื่อต้องการเรียงลำดับข้อมูล ก่อนอื่นผู้สร้างสมุดงานจะต้องบันทึกสมุดงาน Excel ด้วยข้อมูลที่เรียงลำดับและใช้ตัวกรองอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้ Microsoft Office Excel 2007

 1. กำหนดตำแหน่งคอลัมน์ของข้อมูลตัวเลข

 2. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง ในส่วนหัวของคอลัมน์

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับจากตัวเลขค่าต่ำไปหาค่าสูง ให้คลิก เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับจากตัวเลขค่าสูงไปหาค่าต่ำ ให้คลิก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ปัญหา: ข้อมูลไม่เรียงลำดับเหมือนที่คาดคิดไว้

คอลัมน์อาจมีตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความและไม่ได้เป็นตัวเลข ตัวอย่างเช่น ตัวเลขที่เป็นค่าลบจะที่นำเข้าจากระบบบัญชีบางระบบ หรือตัวเลขที่ป้อนโดยมี ' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว) นำหน้าจะถูกเก็บเป็นข้อความ ผู้สร้างสมุดงานต้องมั่นใจว่าตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความถูกแปลงไปเป็นตัวเลข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้ Microsoft Office Excel 2007

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับวันที่หรือเวลา

หมายเหตุ  เมื่อต้องการเรียงลำดับข้อมูล ก่อนอื่นผู้สร้างสมุดงานจะต้องบันทึกสมุดงาน Excel ด้วยข้อมูลที่เรียงลำดับและใช้ตัวกรองอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้ Microsoft Office Excel 2007

 1. กำหนดตำแหน่งคอลัมน์ของวันที่และเวลา

 2. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง ในส่วนหัวของคอลัมน์

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับวันที่หรือเวลาจากก่อนไปหาหลัง ให้คลิก เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับวันที่หรือเวลาจากหลังไปหาก่อน ให้คลิก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ปัญหา: ข้อมูลไม่เรียงลำดับเหมือนที่คาดคิดไว้

คอลัมน์อาจมีวันที่หรือเวลาที่เก็บเป็นข้อความและไม่ได้เป็นวันที่หรือเวลา สำหรับ Excel Services เพื่อเรียงลำดับวันที่และเวลาอย่างถูกต้อง วันที่และเวลาทั้งหมดในคอลัมน์ต้องถูกเก็บเป็นเลขลำดับของวันที่และเวลา และไม่ใช่เป็นข้อความ ผู้สร้างสมุดงานต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวันที่และเวลาใดๆ ที่เก็บเป็นข้อความ ถูกแปลงเป็นวันที่และเวลาก่อนบันทึกสมุดงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้ Microsoft Office Excel 2007

ด้านบนของหน้า

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียงลำดับเริ่มต้น

ในการเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก Excel Services จะใช้ลำดับต่อไปนี้ แต่ในการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย การเรียงลำดับจะกลับกัน

ค่า

หมายเหตุ

ตัวเลข    

ตัวเลขจะถูกเรียงลำดับจากจำนวนลบที่มีค่าน้อยที่สุดไปหาจำนวนบวกที่มีค่ามากที่สุด

วันที่    

วันที่จะถูกเรียงลำดับจากวันที่ที่มาก่อนจนถึงวันที่ล่าสุด

ข้อความ    

ข้อความที่เป็นตัวเลขพยัญชนะจะถูกเรียงลำดับจากซ้ายไปขวาไปทีละอักขระ ตัวอย่างเช่น หากเซลล์มีข้อความ "A100," Excel Services จะวางเซลล์หลังเซลล์ที่มีรายการ "A1" และก่อนเซลล์ที่มีรายการ "A11"

ข้อความและข้อความที่มีตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความจะถูกเรียงลำดับตามลำดับต่อไปนี้

 • 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (space) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') และ ยัติภังค์ (-) จะถูกละเว้น โดยมีข้อยกเว้นข้อหนึ่งคือ ถ้าสตริงข้อความสองสตริงมีข้อความเหมือนกันยกเว้นที่เครื่องหมายยัติภังค์ ข้อความที่มียัติภังค์จะถูกเรียงไว้ลำดับสุดท้าย

หมายเหตุ  ถ้าคุณเปลี่ยนการเรียงลำดับเริ่มต้นให้เป็นตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กผ่านกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการเรียงลำดับ ใน Microsoft Office Excel 2007 ลำดับของอักขระพยัญชนะจะเป็นดังนี้ คือ a A b B c C d D e E f F g G h H i I j J k K l L m M n N o O p P q Q r R s S t T u U v V w W x X y Y z Z

ตรรกะ    

ในค่าตรรกะ FALSE จะถูกเรียงอยู่ก่อน TRUE

ข้อผิดพลาด    

ค่าความผิดพลาดทั้งหมด เช่น #NUM! และ #REF! จะเท่ากัน

เซลล์ว่าง    

ในการเรียงลำดับทั้งจากน้อยไปหามากและจากมากไปหาน้อย เซลล์ว่างจะถูกวางไว้สุดท้ายเสมอ

หมายเหตุ  เซลล์ว่างคือเซลล์ที่ว่างเปล่าและแตกต่างจากเซลล์ที่มีช่องว่างอย่างน้อยหนึ่งช่อง

หมายเหตุ  การเรียงลำดับจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าตำแหน่งกระทำการ Excel Services จะเรียงลำดับตามการตั้งค่าตำแหน่งกระทำการของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งอาจแตกต่างจากการตั้งค่าตำแหน่งกระทำการของคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ถามผู้ดูแลระบบของคุณหรือดูวิธีใช้ Micorsoft Office SharePoint Server Central Administration

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: SharePoint Server 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา