การเรียงลำดับข้อมูลใน Excel Services

การเรียงลำดับข้อมูลเป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล คุณอาจต้องการจัดระเบียบรายขื่อตามลำดับตัวอักษร หรือคุณอาจต้องการคอมไพล์รายการของระดับสินค้าคงคลังจากลำดับสูงสุดไปต่ำสุด การเรียงลำดับข้อมูลจะช่วยคุณเข้าใจข้อมูลของคุณได้ดีขึ้น จัดระเบียบ และค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ และที่แน่นอนที่สุดคือช่วยให้การตัดสินใจของคุณมีประสิทธิภาพขึ้น

หมายเหตุ: เมื่อต้องการค้นหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดในคอลัมน์ เช่น ผลการเรียน 10 อันดับแรก หรือยอดขาย 5 อันดับล่างสุด ให้ใช้ตัวกรอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู กรองข้อมูลใน Excel Services

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียงลำดับข้อความ

เรียงลำดับตัวเลข

เรียงลำดับวันที่หรือเวลา

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียงลำดับเริ่มต้น

เรียงลำดับข้อความ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียงลำดับข้อมูล ผู้สร้างสมุดงานต้องบันทึกสมุดงาน Microsoft Office Excel ด้วยข้อมูลที่เรียงลำดับและตัวกรองที่ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้ Microsoft Office Excel 2007

 1. กำหนดตำแหน่งคอลัมน์ของข้อมูลพยัญชนะผสมตัวเลข

 2. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง ในส่วนหัวของคอลัมน์

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับพยัญชนะผสมตัวเลขจากน้อยไปหามาก ให้คลิก เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับพยัญชนะผสมตัวเลขจากมากไปหาน้อย ให้คลิก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

หมายเหตุ: การเรียงลำดับเป็นแบบไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณไม่สามารถเรียงลำดับตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

ปัญหา: ข้อมูลไม่เรียงลำดับเหมือนที่คาดคิดไว้

เหตุผลหลายข้อที่เป็นได้คือ

 • ถ้าคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับมีตัวเลขที่เก็บเป็นตัวเลขและตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความ ตัวเลขที่เก็บเป็นตัวเลขจะถูกเรียงลำดับก่อนตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความ ในกรณีนี้ ผู้สร้างสมุดงานต้องจัดรูปแบบค่าทั้งหมดเป็นข้อความก่อนบันทึกสมุดงาน

 • ในบางกรณี ข้อมูลที่นำเข้าจากโปรแกรมประยุกต์อื่นอาจมีช่องว่างนำหน้าแทรกอยู่ก่อนหน้าข้อมูล ผู้สร้างสมุดงานต้องเอาช่องว่างนำหน้าออกก่อนบันทึกสมุดงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้ Microsoft Office Excel 2007

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับตัวเลข

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียงลำดับข้อมูล ก่อนอื่นผู้สร้างสมุดงานจะต้องบันทึกสมุดงาน Excel ด้วยข้อมูลที่เรียงลำดับและใช้ตัวกรองอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้ Microsoft Office Excel 2007

 1. กำหนดตำแหน่งคอลัมน์ของข้อมูลตัวเลข

 2. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง ในส่วนหัวของคอลัมน์

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับจากตัวเลขค่าต่ำไปหาค่าสูง ให้คลิก เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับจากตัวเลขค่าสูงไปหาค่าต่ำ ให้คลิก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ปัญหา: ข้อมูลไม่เรียงลำดับเหมือนที่คาดคิดไว้

คอลัมน์อาจมีตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความและไม่ได้เป็นตัวเลข ตัวอย่างเช่น ตัวเลขที่เป็นค่าลบจะที่นำเข้าจากระบบบัญชีบางระบบ หรือตัวเลขที่ป้อนโดยมี ' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว) นำหน้าจะถูกเก็บเป็นข้อความ ผู้สร้างสมุดงานต้องมั่นใจว่าตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความถูกแปลงไปเป็นตัวเลข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้ Microsoft Office Excel 2007

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับวันที่หรือเวลา

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียงลำดับข้อมูล ก่อนอื่นผู้สร้างสมุดงานจะต้องบันทึกสมุดงาน Excel ด้วยข้อมูลที่เรียงลำดับและใช้ตัวกรองอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้ Microsoft Office Excel 2007

 1. กำหนดตำแหน่งคอลัมน์ของวันที่และเวลา

 2. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง ในส่วนหัวของคอลัมน์

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับวันที่หรือเวลาจากก่อนไปหาหลัง ให้คลิก เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับวันที่หรือเวลาจากหลังไปหาก่อน ให้คลิก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ปัญหา: ข้อมูลไม่เรียงลำดับเหมือนที่คาดคิดไว้

คอลัมน์อาจมีวันที่หรือเวลาที่เก็บเป็นข้อความและไม่ได้เป็นวันที่หรือเวลา สำหรับ Excel Services เพื่อเรียงลำดับวันที่และเวลาอย่างถูกต้อง วันที่และเวลาทั้งหมดในคอลัมน์ต้องถูกเก็บเป็นเลขลำดับของวันที่และเวลา และไม่ใช่เป็นข้อความ ผู้สร้างสมุดงานต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวันที่และเวลาใดๆ ที่เก็บเป็นข้อความ ถูกแปลงเป็นวันที่และเวลาก่อนบันทึกสมุดงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้ Microsoft Office Excel 2007

ด้านบนของหน้า

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียงลำดับเริ่มต้น

ในการเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก Excel Services จะใช้ลำดับต่อไปนี้ แต่ในการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย การเรียงลำดับจะกลับกัน

ค่า

หมายเหตุ

ตัวเลข    

ตัวเลขจะถูกเรียงลำดับจากจำนวนลบที่มีค่าน้อยที่สุดไปหาจำนวนบวกที่มีค่ามากที่สุด

วันที่    

วันที่จะถูกเรียงลำดับจากวันที่ที่มาก่อนจนถึงวันที่ล่าสุด

ข้อความ    

ข้อความที่เป็นตัวเลขพยัญชนะจะถูกเรียงลำดับจากซ้ายไปขวาไปทีละอักขระ ตัวอย่างเช่น หากเซลล์มีข้อความ "A100," Excel Services จะวางเซลล์หลังเซลล์ที่มีรายการ "A1" และก่อนเซลล์ที่มีรายการ "A11"

ข้อความและข้อความที่มีตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความจะถูกเรียงลำดับตามลำดับต่อไปนี้

 • 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (space) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') และ ยัติภังค์ (-) จะถูกละเว้น โดยมีข้อยกเว้นข้อหนึ่งคือ ถ้าสตริงข้อความสองสตริงมีข้อความเหมือนกันยกเว้นที่เครื่องหมายยัติภังค์ ข้อความที่มียัติภังค์จะถูกเรียงไว้ลำดับสุดท้าย

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนการเรียงลำดับเริ่มต้นให้เป็นตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กผ่านกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการเรียงลำดับ ใน Microsoft Office Excel 2007 ลำดับของอักขระพยัญชนะจะเป็นดังนี้ คือ a A b B c C d D e E f F g G h H i I j J k K l L m M n N o O p P q Q r R s S t T u U v V w W x X y Y z Z

ตรรกะ    

ในค่าตรรกะ FALSE จะถูกเรียงอยู่ก่อน TRUE

ข้อผิดพลาด    

ค่าความผิดพลาดทั้งหมด เช่น #NUM! และ #REF! จะเท่ากัน

เซลล์ว่าง    

ในการเรียงลำดับทั้งจากน้อยไปหามากและจากมากไปหาน้อย เซลล์ว่างจะถูกวางไว้สุดท้ายเสมอ

หมายเหตุ: เซลล์ว่างคือเซลล์ที่ว่างเปล่าและแตกต่างจากเซลล์ที่มีช่องว่างอย่างน้อยหนึ่งช่อง

หมายเหตุ: การเรียงลำดับจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าตำแหน่งกระทำการ Excel Services จะเรียงลำดับตามการตั้งค่าตำแหน่งกระทำการของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งอาจแตกต่างจากการตั้งค่าตำแหน่งกระทำการของคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ถามผู้ดูแลระบบของคุณหรือดูวิธีใช้ Micorsoft Office SharePoint Server Central Administration

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×