การเรียงลำดับข้อมูลในช่วงหรือตาราง

การเรียงลำดับข้อมูลเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คุณอาจต้องการใส่รายชื่อตามลำดับตัวอักษร คอมไพล์ชื่อระดับสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์จากสูงสุดมาต่ำสุด หรือเรียงลำดับแถวตามสีหรือไอคอน การเรียงลำดับข้อมูลจะช่วยให้คุณเห็นภาพและเข้าใจข้อมูลของคุณดีขึ้น จัดการและค้นหาที่คุณต้องการ และในที่สุดทำให้การตัดสินใจทำได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ  เมื่อต้องการค้นหาค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดในช่วงของเซลล์หรือตาราง เช่น คะแนน 10 อันดับแรก หรือยอดขาย 5 อันดับท้าย ให้ใช้ตัวกรองอัตโนมัติหรือการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู กรองข้อมูลในช่วงหรือตาราง และ เพิ่ม เปลี่ยน หรือล้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

คุณต้องการทำสิ่งใด

ศึกษาเกี่ยวกับการเรียงลำดับ

เรียงลำดับข้อความ

เรียงลำดับตัวเลข

เรียงลำดับวันที่หรือเวลา

เรียงลำดับตามสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอน

เรียงลำดับตามรายการที่กำหนดเอง

เรียงลำดับแถว

เรียงลำดับตามคอลัมน์หรือแถวมากกว่าหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งแถว

เรียงลำดับคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ในช่วงของเซลล์โดยไม่มีผลกระทบต่อเซลล์อื่น

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปในการเรียงลำดับ

ศึกษาเกี่ยวกับการเรียงลำดับ

คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลตามข้อความ (ก ถึง ฮ หรือ ฮ ถึง ก) ตัวเลข (น้อยที่สุดไปหามากที่สุดหรือมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด) และวันที่และเวลา (เก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุดและใหม่ที่สุดไปหาเก่าที่สุด) ในอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเรียงลำดับตามรายการแบบกำหนดเอง (เช่น ใหญ่ กลาง และเล็ก) หรือตามรูปแบบ รวมทั้งสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือชุดไอคอน การดำเนินการเรียงลำดับส่วนใหญ่เป็นการเรียงลำดับคอลัมน์ แต่คุณยังเรียงลำดับตามแถวได้ด้วย

เกณฑ์การเรียงลำดับถูกเก็บบันทึกด้วยสมุดงาน เพื่อให้คุณสามารถนำการเรียงลำดับไปใช้ใหม่ในแต่ละครั้งที่คุณเปิดสมุดงานสำหรับตาราง Excel แต่ไม่ใช่สำหรับช่วงของเซลล์ ถ้าคุณต้องการบันทึกเกณฑ์การเรียงลำดับ เพื่อให้คุณสามารถนำการเรียงลำดับมาใช้ใหม่ได้เป็นระยะๆ เมื่อคุณเปิดสมุดงาน เช่นนั้นแล้วก็เป็นความคิดที่ดีที่จะใช้ตาราง นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเรียงลำดับหลายคอลัมน์หรือการเรียงลำดับที่ใช้เวลานานในการสร้าง

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับข้อความ

 1. เลือกคอลัมน์ของข้อมูลตัวอักษรและตัวเลขในช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่อยู่ในคอลัมน์ตารางที่มีข้อมูลตัวอักษรและตัวเลข

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข แล้วคลิก เรียงลำดับ & ตัวกรอง

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตัวอักษรและตัวเลขจากน้อยไปหามาก ให้คลิกเรียงลำดับจาก ก ถึง ฮ

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตัวอักษรและตัวเลขจากมากไปหาน้อย ให้คลิก เรียงลำดับจาก ฮ ถึง ก

 4. อีกทางเลือกหนึ่งคือ คุณสามารถเรียงลำดับแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

  วิธีการเรียงลำดับแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

  1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เรียงลำดับและกรอง แล้วคลิก เรียงลำดับแบบกำหนดเอง

  2. ในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ ให้คลิก ตัวเลือก

  3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการเรียงลำดับ ให้เลือก ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

  4. คลิก ตกลง สองครั้ง

ปัญหา ตรวจสอบว่าข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บเป็นข้อความ    ถ้าคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับมีตัวเลขที่เก็บเป็นตัวเลข และตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความ คุณจำเป็นต้องจัดรูปแบบทั้งหมดเป็นข้อความ ถ้าคุณไม่ทำเช่นนั้น ตัวเลขที่จัดเก็บเป็นตัวเลขจะถูกเรียงลำดับก่อนตัวเลขที่จัดเก็บเป็นข้อความ เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อมูลที่เลือกไว้ทั้งหมดเป็นข้อความ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้คลิกปุ่ม แบบอักษรในการจัดรูปแบบเซลล์ คลิกแท็บ ตัวเลข แล้วภายใต้ ประเภท ให้คลิก ข้อความ

ปัญหา เอาช่องว่างนำหน้าออก     ในบางกรณี ข้อมูลที่นำเข้าจากโปรแกรมประยุกต์อื่นอาจมีช่องว่างนำหน้าที่แทรกอยู่หน้าข้อมูล ให้เอาช่องว่างนำหน้าออกก่อนจะเรียงลำดับข้อมูล

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับตัวเลข

 1. เลือกคอลัมน์ของข้อมูลตัวเลขในช่วงของเซลล์ หรือให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่อยู่ในคอลัมน์ตารางที่มีข้อมูลตัวเลข

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เรียงลำดับ & กรอง แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับจากตัวเลขค่าน้อยไปหาค่ามาก ให้คลิก เรียงลำดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับจากตัวเลขค่ามากไปหาค่าน้อย ให้คลิก เรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

ปัญหา ตรวจสอบว่าตัวเลขทั้งหมดถูกเก็บเป็นตัวเลข    ถ้าผลลัพธ์ไม่ได้ตามที่คุณคาดไว้ คอลัมน์อาจมีตัวเลขที่จัดเก็บเป็นข้อความ ไม่ใช่ตัวเลข ตัวอย่างเช่น ค่าลบที่นำเข้าจากบางระบบบัญชี หรือตัวเลขที่ป้อนโดยมี ' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว) นำหน้าถูกเก็บเป็นข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่การแปลงตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความให้เป็นตัวเลข

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับวันที่หรือเวลา

 1. เลือกคอลัมน์ของวันที่หรือเวลาในช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่อยู่ในคอลัมน์ตารางที่มีวันที่หรือเวลา

 2. เลือกคอลัมน์ของวันที่หรือเวลาในช่วงของเซลล์หรือตาราง

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เรียงลำดับ & กรอง แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับวันที่หรือเวลาจากก่อนไปหาหลัง ให้คลิก เรียงลำดับจากเก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุด

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับวันที่หรือเวลาจากหลังไปหาก่อน ให้คลิก เรียงลำดับจากใหม่ที่สุดไปหาเก่าที่สุด

ปัญหา ตรวจสอบว่าวันที่และเวลาถูกเก็บเป็นวันที่หรือเวลา     ถ้าผลลัพธ์ไม่ได้ตามที่คุณคาดไว้ คอลัมน์อาจมีวันที่หรือเวลาที่เก็บเป็นข้อความ ไม่ใช่วันที่หรือเวลา เพื่อให้ Excel เรียงลำดับวันที่และเวลาได้อย่างถูกต้อง วันที่และเวลาทั้งหมดในคอลัมน์ต้องถูกเก็บเป็นตัวเลขลำดับ (serial number) ของวันที่หรือเวลา ถ้า Excel ไม่รู้จักค่าเป็นวันที่หรือเวลา วันที่หรือเวลาจะถูกเก็บเป็นข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่การแปลงวันที่ที่เก็บเป็นข้อความให้เป็นวันที่

หมายเหตุ   ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับตามวันในสัปดาห์ ให้จัดรูปแบบเซลล์ให้แสดงวันในสัปดาห์ ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับตามวันในสัปดาห์โดยไม่คำนึงถึงวันที่ ให้แปลงเซลล์เป็นข้อความโดยใช้ฟังก์ชัน TEXT อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชัน TEXT จะส่งกลับค่าข้อความ และดังนั้นการเรียงลำดับจะเป็นไปตามข้อมูลที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่การแสดงวันที่เป็นวันในสัปดาห์

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับตามสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอน

ถ้าคุณจัดรูปแบบช่วงของเซลล์หรือคอลัมน์ตารางด้วยตนเองหรือตามเงื่อนไข ตามสีของเซลล์ หรือสีแบบอักษร คุณสามารถเรียงลำดับตามสีเหล่านี้ได้ด้วย และคุณยังสามารถเรียงลำดับตามชุดไอคอนที่สร้างผ่านการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 1. เลือกคอลัมน์ของข้อมูลในช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่นั้นอยู่ในคอลัมน์ตาราง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เรียงลำดับและกรอง แล้วคลิก เรียงลำดับแบบกำหนดเอง

  รูป Ribbon ของ Excel

  กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ จะถูกแสดง

 3. ภายใต้ คอลัมน์ ในกล่อง เรียงลำดับตาม ให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 4. ภายใต้ เรียงลำดับ ให้เลือกชนิดการเรียงลำดับ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามสีของเซลล์ ให้เลือก สีของเซลล์

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามสีแบบอักษร ให้เลือก สีแบบอักษร

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามชุดไอคอน ให้เลือก ไอคอนของเซลล์

 5. ภายใต้ ลำดับ ให้คลิกลูกศรถัดจากปุ่ม แล้วเลือกสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอนของเซลล์ โดยขึ้นกับชนิดของรูปแบบ

 6. ภายใต้ ลำดับ ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการเรียงลำดับ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอนที่ด้านบนหรือด้านซ้าย ให้เลือก ด้านบน สำหรับการเรียงลำดับคอลัมน์ และ ด้านซ้าย สำหรับการเรียงลำดับแถว

  • เมื่อต้องการย้ายสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอนไปยังด้านล่างหรือด้านขวา ให้เลือก ด้านล่าง สำหรับการเรียงลำดับคอลัมน์ และ ด้านขวา สำหรับการเรียงลำดับแถว

   หมายเหตุ  ไม่มีค่าเริ่มต้นของสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือการเรียงลำดับไอคอน คุณต้องกำหนดลำดับที่คุณต้องการสำหรับแต่ละการเรียงลำดับ

 7. เมื่อต้องการระบุสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอนในการเรียงลำดับตาม ให้คลิก เพิ่มระดับ แล้วทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอน 3 ถึง 5

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกคอลัมน์เดียวกันในกล่อง แล้วตามด้วย และคุณเลือกส่วนเดียวกันใน ลำดับ

  ทำซ้ำไปเรื่อยๆ กับแต่ละสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอนเพิ่มเติมที่คุณต้องการให้รวมในการเรียงลำดับ

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับตามรายการที่กำหนดเอง

คุณสามารถใช้รายการที่กำหนดเองเพื่อเรียงลำดับตามลำดับที่ผู้ใช้กำหนดเอง Excel มีรายการแบบกำหนดเองที่มีอยู่แล้วภายใน แบบวันในสัปดาห์ และเดือนในแต่ละปี และคุณยังสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองของคุณได้อีกด้วย

 1. อีกทางหนึ่งคือ สร้างรายการแบบกำหนดเอง

  วิธีการจัดทำรายการแบบกำหนดเอง

  1. ในช่วงของเซลล์ ให้ป้อนค่าที่คุณต้องการเรียงลำดับตาม ในลำดับที่คุณต้องการให้เป็น จากบนลงล่าง ตัวอย่างเช่น

  A

  1

  สูง

  2

  ปานกลาง

  3

  ต่ำ

  1. เลือกช่วงที่คุณเพิ่งพิมพ์ จากตัวอย่างข้างต้น คุณควรเลือกเซลล์ A1:A3

  2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ให้คลิก ตัวเลือกของ Excel คลิกประเภท เป็นที่นิยม แล้วภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel คลิก แก้ไขรายการที่กำหนดเอง

  3. ในกล่องโต้ตอบ รายการที่กำหนดเอง ให้คลิก นำเข้า แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง

   หมายเหตุ  

   1. คุณสามารถสร้างรายการแบบกำหนดเองตามค่า (ข้อความ ตัวเลข และวันที่หรือเวลา) เท่านั้น คุณไม่สามารถสร้างรายการที่กำหนดเองตามรูปแบบ (สีของเซลล์ สีแบบอักษร และไอคอน)

   2. ความยาวสูงสุดสำหรับรายการแบบกำหนดเองคือ 255 อักขระ และอักขระแรกต้องเริ่มต้นด้วยตัวเลข

 2. เลือกคอลัมน์ของข้อมูลในช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่นั้นอยู่ในคอลัมน์ตาราง

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เรียงลำดับและกรอง แล้วคลิก เรียงลำดับแบบกำหนดเอง

  รูป Ribbon ของ Excel

  กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ จะถูกแสดง

 4. ภายใต้ คอลัมน์ ใน เรียงลำดับตาม หรือกล่อง แล้วตามด้วย ให้เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับตามรายการที่กำหนดเอง

 5. ภายใต้ ลำดับ ให้เลือก รายการที่กำหนดเอง

 6. ในกล่องโต้ตอบ รายการที่กำหนดเอง ให้เลือกรายการที่คุณต้องการ ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ คุณจะคลิก สูง กลาง ต่ำ

 7. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับแถว

 1. เลือกแถวของข้อมูลในช่วงของเซลล์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่อยู่ในคอลัมน์ตาราง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เรียงลำดับและกรอง แล้วคลิก เรียงลำดับแบบกำหนดเอง

  รูป Ribbon ของ Excel

  กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ จะถูกแสดง

 3. คลิก ตัวเลือก

 4. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการเรียงลำดับ ภายใต้ การวางแนว ให้คลิก เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา แล้วคลิก ตกลง

 5. ภายใต้ คอลัมน์ ในกล่อง เรียงลำดับตาม ให้เลือกแถวที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 6. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ตามค่า    

  1. ภายใต้ เรียงลำดับ ให้เลือก ค่า

  2. ภายใต้ ลำดับ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • สำหรับค่าข้อความ ให้เลือก ก ถึง ฮ หรือ ฮ ถึง ก

   • สำหรับค่าตัวเลข ให้เลือก เรียงลำดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือ มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

   • สำหรับค่าวันที่หรือเวลา ให้เลือก เก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุด หรือ ใหม่ที่สุดไปหาเก่าที่สุด

    ตามสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอนของเซลล์    

  3. ภายใต้ เรียงลำดับ ให้เลือก สีของเซลล์สีแบบอักษร หรือ ไอคอนของเซลล์

  4. คลิกลูกศรถัดจากปุ่ม แล้วเลือกสีของเซลล์ สีแบบอักษร หรือไอคอนของเซลล์

  5. ภายใต้ ลำดับ ให้เลือก ด้านซ้าย หรือ ด้านขวา

หมายเหตุ   เมื่อคุณเรียงลำดับแถวที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงร่างแผ่นงาน Excel เรียงลำดับกลุ่มระดับสูงสุด (ระดับ 1) เพื่อให้แถวหรือคอลัมน์รายละเอียดจะอยู่ด้วยกัน แม้ว่าแถวหรือคอลัมน์รายละเอียดจะถูกซ่อนอยู่ก็ตาม

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับตามคอลัมน์หรือแถวมากกว่าหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งแถว

คุณอาจจะเรียงลำดับตามคอลัมน์หรือแถวมากกว่าหนึ่งคอลัมน์หรือหนึ่งแถว เมื่อคุณมีข้อมูลที่คุณต้องการจัดกลุ่มตามค่าเดียวกันในนึ่งคอลัมน์หรือแถว แล้วเรียงอีกลำดับคอลัมน์หรือแถวภายในกลุ่มของค่าเดียวกันนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีคอลัมน์แผนก และคอลัมน์พนักงาน คุณอาจเรียงลำดับตามแผนกก่อน (เพื่อจัดกลุ่มพนักงานทั้งหมดในแผนกเดียวกันไว้ด้วยกัน) แล้วเรียงลำดับตามชื่อ (เพื่อวางชื่อตามลำดับตัวอักษรภายในแต่ละแผนก) คุณสามารถเรียงลำดับตามคอลัมน์หรือแถวได้ถึง 64 คอลัมน์

หมายเหตุ  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ช่วงของเซลล์ที่คุณเรียงลำดับควรมีส่วนหัวของคอลัมน์ด้วย

 1. เลือกช่วงของเซลล์ที่มีข้อมูลอย่างน้อยสองคอลัมน์ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่ใช้งานอยู่อยู่ในตารางที่มีอย่างน้อยสองคอลัมน์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เรียงลำดับและกรอง แล้วคลิก เรียงลำดับแบบกำหนดเอง

  รูป Ribbon ของ Excel

  กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ จะถูกแสดง

 3. ภายใต้ คอลัมน์ ในกล่อง เรียงลำดับตาม ให้เลือกคอลัมน์แรกที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 4. ภายใต้ เรียงลำดับ ให้เลือกชนิดการเรียงลำดับ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามข้อความ ตัวเลข หรือวันที่และเวลา ให้เลือก ค่า

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามรูปแบบ ให้เลือก สีของเซลล์สีแบบอักษร หรือ ไอคอนของเซลล์

 5. ภายใต้ ลำดับ ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการเรียงลำดับ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับค่าข้อความ ให้เลือก ก ถึง ฮ หรือ ฮ ถึง ก

  • สำหรับค่าตัวเลข ให้เลือก เรียงลำดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือ มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

  • สำหรับค่าวันที่หรือเวลา ให้เลือก เก่าที่สุดไปหาใหม่ที่สุด หรือ ใหม่ที่สุดไปหาเก่าที่สุด

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับตามรายการแบบกำหนดเอง ให้เลือก รายการที่กำหนดเอง

 6. เมื่อต้องการเพิ่มอีกคอลัมน์ในการเรียงลำดับ ให้คลิก เพิ่มระดับ แล้วทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอน 3 ถึง 5

 7. เมื่อต้องการคัดลอกคอลัมน์ที่จะเรียงลำดับตาม ให้เลือกรายการ แล้วคลิก คัดลอกระดับ

 8. เมื่อต้องการลบคอลัมน์ที่จะเรียงลำดับตาม ให้เลือกรายการ แล้วคลิก ลบระดับ

  หมายเหตุ  คุณต้องเก็บรายการอย่างน้อยหนึ่งรายการ

 9. เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับที่คอลัมน์ถูกเรียงลำดับอยู่ ให้เลือกรายการ แล้วคลิกลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อเปลี่ยนลำดับ

  รายการที่อยู่สูงกว่าในรายการจะถูกเรียงลำดับก่อนรายการที่อยู่ต่ำกว่าในการแสดงรายการ

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ในช่วงของเซลล์โดยไม่มีผลกระทบต่อเซลล์อื่น

คำเตือน   ให้ระมัดระวังขณะใช้คุณลักษณะนี้ การเรียงลำดับคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ในช่วงอาจให้ผลลัพธ์ที่คุณไม่ต้องการ เช่นการย้ายเซลล์ในคอลัมน์นั้นไปจากเซลล์อื่นในแถวเดียวกัน

หมายเหตุ  คุณไม่สามารถทำขั้นตอนต่อไปนี้ในตารางได้

 1. เลือกคอลัมน์ในช่วงของเซลล์ที่มีคอลัมน์อย่างน้อยสองคอลัมน์

 2. เมื่อต้องการเลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ ให้คลิกส่วนหัวของคอลัมน์

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เรียงลำดับ & กรอง แล้วคลิกคำสั่งการเรียงลำดับคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งที่มีอยู่

 4. กล่องโต้ตอบ คำเตือนในการเรียงลำดับ จะถูกแสดง

 5. ให้เลือก ทำต่อไปกับสิ่งที่เลือกปัจจุบัน

 6. คลิก เรียงลำดับ

 7. เลือกตัวเลือกการเรียงลำดับอื่นๆ ที่คุณต้องการในกล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ แล้วคลิก ตกลง

ถ้าผลลัพธ์ไม่ได้ตามที่คุณต้องการ ให้คลิก เลิกทำ รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปในการเรียงลำดับ

ถ้าคุณได้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อเรียงลำดับข้อมูลของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

ตรวจสอบเพื่อดูว่าค่าที่ส่งกลับจากสูตรเปลี่ยนแปลงหรือไม่     ถ้าข้อมูลที่คุณเรียงลำดับมีสูตรมากกว่าหนึ่งสูตร ค่าที่ส่งกลับจากสูตรเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อแผ่นงานถูกคำนวณใหม่ ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้นำการเรียงลำดับไปใช้ หรือเรียงลำดับอีกครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นปัจจุบัน

ยกเลิกการซ่อนแถวและคอลัมน์ก่อนที่คุณจะเรียงลำดับ     คอลัมน์ที่ซ่อนจะไม่ถูกย้ายเมื่อคุณเรียงลำดับคอลัมน์ และแถวที่ซ่อนจะไม่ถูกย้ายเมื่อคุณเรียงลำดับแถว ก่อนคุณเรียงลำดับข้อมูล เป็นความคิดที่ดีที่จะยกเลิกการซ่อนคอลัมน์และแถวที่ซ่อนอยู่

ตรวจสอบการตั้งค่าประจำท้องที่     ลำดับการจัดเรียงจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าตำแหน่งกระทำการ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการตั้งค่าตำแหน่งกระทำการที่เหมาะสมใน การตั้งค่าภูมิภาค หรือ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา (Regional and Language Options) ใน แผงควบคุม (Control Panel) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าตำแหน่งกระทำการ ให้ดูที่ระบบวิธีใช้ของ Windows

ป้อนส่วนหัวของคอลัมน์ในแถวเดียวเท่านั้น     ถ้าคุณต้องการป้ายชื่อที่มีหลายบรรทัด ให้ตัดข้อความภายในเซลล์

เปิดหรือปิดแถวหัวเรื่อง    โดยปกติจะเป็นการดีที่สุดที่จะมีแถวหัวเรื่องเมื่อคุณเรียงลำดับคอลัมน์เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจความหมายของข้อมูล ตามค่าเริ่มต้น ค่าในหัวเรื่องไม่ได้รวมอยู่ในการเรียงลำดับ ในบางโอกาสคุณอาจจำเป็นต้องเปิดหรือปิดหัวเรื่อง เพื่อให้ค่าในหัวเรื่องจะอยู่หรือไม่อยู่ในการเรียงลำดับ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการคัดแถวข้อมูลแถวแรกออกจากการเรียงลำดับ เนื่องจากเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เรียงลำดับ & กรอง คลิก เรียงลำดับแบบกำหนดเอง แล้วเลือก ข้อมูลมีหัวข้อ

 • เมื่อต้องการรวมแถวข้อมูลแถวแรกในการเรียงลำดับเนื่องด้วยไม่ใช่ส่วนหัวของคอลัมน์ ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เรียงลำดับ & กรอง คลิก เรียงลำดับแบบกำหนดเอง แล้วลบ ข้อมูลของฉันมีส่วนหัว

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา