การเพิ่มหรือการเอาพื้นหลังแผ่นงานออก

ใน Microsoft Office Excel คุณสามารถใช้รูปภาพเป็นพื้นหลังแผ่นงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงเท่านั้น พื้นหลังแผ่นงานจะไม่ถูกพิมพ์และไม่คงไว้ในแผ่นงานหรือในรายการใดที่คุณบันทึกเป็นเว็บเพจ

สิ่งสำคัญ: เนื่องจากพื้นหลังแผ่นงานไม่ถูกพิมพ์ พื้นหลังแผ่นงานจึงไม่สามารถใช้เป็นลายน้ำได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลียนแบบลายน้ำได้ด้วยการแทรกกราฟิกลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มพื้นหลังแผ่นงาน

เอาพื้นหลังแผ่นงานออก

เลียนแบบลายน้ำใน Excel

เพิ่มพื้นหลังแผ่นงาน

 1. คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการแสดงพื้นหลังแผ่นงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกแผ่นงานเพียงแผ่นเดียวเท่านั้น

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก พื้นหลัง

  Excel Ribbon Image

 3. เลือกภาพที่คุณต้องการใช้เป็นพื้นหลังแผ่นงาน แล้วคลิก แทรก

  ภาพที่เลือกไว้จะเกิดซ้ำเพื่อเติมให้เต็มแผ่นงาน

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการปรับปรุงความยากง่ายในการอ่าน คุณสามารถซ่อนเส้นตารางของเซลล์ และนำการแรเงาสีทึบไปใช้กับเซลล์ที่มีข้อมูล

 • พื้นหลังแผ่นงานจะถูกบันทึกพร้อมกับข้อมูลแผ่นงานเมื่อคุณบันทึกสมุดงาน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการใช้สีทึบเป็นพื้นหลังแผ่นงาน คุณสามารถนำการแรเงาสีไปใช้ได้กับเซลล์ทั้งหมดได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การนำการแรเงาเซลล์ไปใช้หรือเอาการแรเงาเซลล์ออก

ด้านบนของหน้า

เอาพื้นหลังแผ่นงานออก

 1. คลิกแผ่นงานที่แสดงพร้อมกับพื้นหลังแผ่นงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกแผ่นงานเพียงแผ่นเดียวเท่านั้น

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ลบพื้นหลัง

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: ลบพื้นหลัง จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อแผ่นงานมีพื้นหลังแผ่นงาน

ด้านบนของหน้า

เลียนแบบลายน้ำใน Excel

ฟังก์ชันลายน้ำไม่มีอยู่ใน Microsoft Office Excel อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลียนแบบลายน้ำได้ด้วยวิธีหนี่งในสองวิธี

คุณสามารถแสดงข้อมูลลายน้ำได้ในทุกเพจที่พิมพ์ — ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการระบุว่าข้อมูลแผ่นงานนั้นเป็นข้อมูลลับเฉพาะหรือสำเนาแบบร่าง — ทำได้โดยการแทรกรูปภาพที่มีข้อมูลลายน้ำในส่วนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ โดยรูปภาพนั้นจะปรากฏอยู่หลังข้อมูลแผ่นงาน โดยเริ่มจากด้านบนสุดหรือล่างสุดของทุกเพจ และคุณยังสามารถปรับขนาดหรือมาตราส่วนของรูปภาพให้เต็มทั้งเพจได้อีกด้วย

คุณยังสามารถใช้อักษรศิลป์ส่วนบนของข้อมูลแผ่นงานเพื่อระบุว่าข้อมูลเป็นข้อมูลลับหรือเป็นสำเนาร่าง

ใช้รูปภาพในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อเลียนแบบลายน้ำ

 1. ในโปรแกรมสำหรับวาดภาพ เช่น Paintbrush สร้างรูปภาพที่คุณต้องการจะใช้ทำลายน้ำ

 2. ใน Excel คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการแสดงโดยมีลายน้ำ

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นงานถูกเลือกไว้เพียงแผ่นเดียวเท่านั้น

 3. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  Excel Ribbon Image

 4. ภายใต้ หัวกระดาษ ให้คลิกกล่องตัวเลือกหัวกระดาษที่ด้านซ้าย ตรงกลางและด้านขวา

 5. บนแท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ในกลุ่ม องค์ประกอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก รูปภาพ รูปปุ่ม แล้วหารูปภาพที่คุณต้องการแทรก

  รูป Ribbon ของ Excel

 6. คลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อแทรกรูปภาพในกล่องส่วนหัวกระดาษ

 7. เมื่อต้องการปรับขนาดหรือมาตราส่วนรูปภาพ ให้คลิก จัดรูปแบบรูปภาพ รูปปุ่ม ในกลุ่ม องค์ประกอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ จากนั้น ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปภาพ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแท็บ ขนาด

หมายเหตุ: 

 • การเปลี่ยนแปลงของรูปภาพหรือรูปแบบรูปภาพจะมีผลทันทีและไม่สามารถยกเลิกได้

 • เมื่อคุณต้องการเพิ่มช่องว่างด้านบนหรือด้านล่างรูปภาพ ในกล่องเลือกหัวกระดาษที่มีรูปภาพอยู่ ให้คลิกก่อนหรือหลัง &[รูปภาพ] แล้วกด ENTER เพื่อเริ่มบรรทัดใหม่

 • เมื่อต้องการแทนที่รูปภาพ ให้เลือก &[รูปภาพ] คลิก รูปภาพ รูปปุ่ม แล้วคลิก แทนที่

 • ก่อนพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะขอบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ มีที่ว่างเพียงพอสำหรับหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษแบบกำหนดเอง

 • เมื่อต้องการลบรูปภาพ ให้เลือก &[รูปภาพ] แล้วกด DELETE

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนจากมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษไปเป็นมุมมองปกติ ให้คลิกแท็บ มุมมอง และในกลุ่ม มุมมองสมุดงาน ให้คลิก ปกติ

ใช้อักษรศิลป์เพื่อเลียนแบบลายน้ำ

 1. คลิกตำแหน่งที่ตั้งแผ่นงานตรงที่คุณต้องการจะแสดงลายน้ำ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก อักษรศิลป์

  Excel Ribbon Image

 3. คลิกลักษณะอักษรศิลป์ที่คุณต้องการจะใช้

  เคล็ดลับ: ตัวอย่างเช่น ใช้ เติม - สีขาว, เงาที่ตกกระทบเติม - ข้อความ 1, เงาภายใน หรือ เติม - สีขาว, ยกนูนด้านปานกลาง

 4. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการจะใช้เป็นลายน้ำ

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของอักษรศิลป์ ให้คลิก อักษรศิลป์ และคลิกบนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ในกล่อง ความสูงของรูปร่าง และ ความกว้างของรูปร่าง ป้อนขนาดที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ Outlook

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถลากจุดจับปรับขนาดไปยังขนาดที่คุณต้องการได้

 6. เมื่อต้องการเพิ่มความโปร่งใสเพื่อให้คุณสามารถเห็นข้อมูลของแผ่นงานภายใต้อักษรศิลป์ได้มากขึ้น ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกขวาที่อักษรศิลป์ และคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

  2. ในประเภท เติม ภายใต้ เติม ให้คลิก สีเติมแบบทึบ

  3. ลากแถบเลื่อน ความโปร่งใส ไปที่เปอร์เซ็นต์ความโปร่งใสที่คุณต้องการ หรือป้อนเปอร์เซ็นต์ลงในกล่อง ความโปร่งใส

 7. ถ้าคุณต้องการหมุนอักษรศิลป์ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิก อักษรศิลป์

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก หมุน

   รูป Ribbon ของ Outlook

  3. คลิก ตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติม

  4. บนแท็บ ขนาด ภายใต้ ขนาดและการหมุนในกล่อง การหมุน ป้อนองศาของการหมุนที่คุณต้องการ

  5. คลิก ปิด

   เคล็ดลับ: คุณยังสามารถลากจุดจับการหมุนในทิศทางที่คุณต้องการหมุนอักษรศิลป์ได้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้อักษรศิลป์ในหัวกระดาษและท้ายกระดาษเพื่อแสดงผลในพื้นหลังได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณสร้างอักษรศิลป์ในแผ่นงานเปล่าที่ไม่แสดงเส้นตาราง (ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เส้นตาราง ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน บนแท็บ มุมมอง) คุณสามารถกดปุ่ม PRINT SCREEN เพื่อจับภาพอักษรศิลป์ แล้ววางอักษรศิลป์ที่จับภาพลงในโปรแกรมการวาดภาพ จากนั้น คุณสามารถแทรกรูปภาพที่คุณสร้างขึ้นในโปรแกรมการวาดภาพลงในหัวกระดาษและท้ายกระดาษดังที่ได้อธิบายไว้ใน ใช้รูปภาพในหัวกระดาษและท้ายกระดาษเพื่อเลียนแบบลายน้ำ

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×