การเพิ่มตารางลงในภาพนิ่ง

หัวข้อนี้จะอธิบายกระบวนงานของวิธีการต่างๆ สี่วิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มตารางลงในภาพนิ่ง PowerPoint ได้ คุณสามารถสร้างและจัดรูปแบบตารางจากภายใน PowerPoint คัดลอกและวางตารางจาก Word หรือ กลุ่มเซลล์จาก Excel ได้ หรือสามารถแทรกกระดาษคำนวณ Excel จากภายใน PowerPoint ก็ได้ ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและทรัพยากรของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

การสร้างและจัดรูปแบบตารางใน PowerPoint

การคัดลอกและวางตารางจาก Word

การคัดลอกและวางกลุ่มของเซลล์จาก Excel

การแทรกกระดาษคำนวณ Excel จากภายใน PowerPoint

การสร้างและจัดรูปแบบตารางใน PowerPoint

 1. เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มตาราง

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง ในกล่องโต้ตอบ แทรกตาราง ให้ทำดังต่อไปนี้

  • คลิกและย้ายตัวชี้เพื่อเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการ แล้วปล่อยปุ่มเมาส์

   แทรกตาราง

  • คลิก แทรกตาราง แล้วใส่จำนวนในรายการ จำนวนคอลัมน์ และ จำนวนแถว

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในเซลล์ตาราง ให้คลิกเซลล์ จากนั้นใส่ข้อความของคุณ

  หลังจากคุณใส่ข้อความของคุณ ให้คลิกภายนอกตาราง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มแถวที่ตำแหน่งท้ายสุดของตาราง ให้คลิกภายในเซลล์สุดท้ายของแถวสุดท้าย แล้วกด TAB

ด้านบนของหน้า

การคัดลอกและวางตารางจาก Word

 1. ใน Word ให้คลิกตารางที่คุณต้องการคัดลอก จากนั้นภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิกลูกศรถัดจาก เลือก แล้วคลิก เลือกตาราง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

 3. ในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ ให้เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการคัดลอกตารางลงไป จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก วาง

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกและวางตารางจากงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณลงบนแผ่นงาน Excel หรือเอกสาร Word ได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า

การคัดลอกและวางกลุ่มของเซลล์จาก Excel

  • เมื่อต้องการคัดลอกกลุ่มของเซลล์จากแผ่นงาน Excel ให้คลิกเซลล์บนซ้ายของการจัดกลุ่มที่คุณต้องการคัดลอก แล้วลากเพื่อเลือกแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

 2. ในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ ให้เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการคัดลอกกลุ่มของเซลล์ลงไป จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก วาง

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกและวางตารางจากงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณลงบนแผ่นงาน Excel หรือเอกสาร Word ได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า

การแทรกกระดาษคำนวณ Excel จากภายใน PowerPoint

เมื่อคุณแทรกกระดาษคำนวณ Excel เข้าไปในงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันบางฟังก์ชันในกระดาษคำนวณ Excel ได้ ใน PowerPoint กระดาษคำนวณที่เพิ่มเข้าไปใหม่จะกลายเป็น วัตถุฝังตัวOLEดังนั้นถ้าคุณเปลี่ยน ธีม (สี แบบอักษร และลักษณะพิเศษ) ของงานนำเสนอของคุณ ชุดรูปแบบที่นำไปใช้บนกระดาษคำนวณจะไม่ปรับปรุงกระดาษคำนวณเดิมที่คุณเพิ่มเข้ามา นอกจากนี้ คุณยังไม่สามารถแก้ไขตารางได้โดยใช้ตัวเลือกใน PowerPoint 2010 อีกด้วย

 1. เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการแทรกกระดาษคำนวณ Excel ลงไป

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง แล้วคลิก กระดาษคำนวณ Excel

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในเซลล์ตาราง ให้คลิกเซลล์ จากนั้นใส่ข้อความของคุณ

  หลังจากคุณใส่ข้อความของคุณ ให้คลิกภายนอกตาราง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแก้ไขกระดาษคำนวณ Excel หลังจากที่คุณยกเลิกการเลือกแล้ว ให้คลิกสองครั้งที่ตาราง

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเพิ่มตารางลงในงานนำเสนอของคุณแล้ว คุณสามารถใช้เครื่องมือตารางใน PowerPoint เพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ ลักษณะ หรือการเปลี่ยนแปลงชนิดอื่นๆ ในตารางนั้นได้ สำหรับกระบวนงานในการแก้ไขตารางที่คุณได้เพิ่มลงในงานนำเสนอ PowerPoint ให้ดูที่ การเปลี่ยนลักษณะของตาราง

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×