การเพิ่มกล่องกาเครื่องหมาย ปุ่มตัวเลือก หรือปุ่มสลับลงในแผ่นงาน

คุณสามารถใช้กล่องกาเครื่องหมาย ปุ่มตัวเลือก หรือปุ่มสลับเพื่อระบุตัวเลือก "หรือ" (หรือไบนารี)

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เกี่ยวกับกล่องกาเครื่องหมาย ปุ่มตัวเลือก และปุ่มสลับ

เพิ่มกล่องกาเครื่องหมาย (ตัวควบคุมฟอร์ม)

เพิ่มกล่องกาเครื่องหมาย (ตัวควบคุม ActiveX)

เพิ่มปุ่มตัวเลือก (ตัวควบคุมฟอร์ม)

เพิ่มปุ่มตัวเลือก (ตัวควบคุม ActiveX)

เพิ่มปุ่มสลับ (ตัวควบคุม ActiveX)

เรียนรู้เกี่ยวกับกล่องกาเครื่องหมาย ปุ่มตัวเลือก และปุ่มสลับ

กล่องกาเครื่องหมาย    เปิดหรือปิดค่าที่ระบุตัวเลือกที่ตรงข้ามและชัดเจน คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายได้มากกว่าหนึ่งกล่องต่อครั้งในแผ่นงานหรือในกล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้กล่องกาเครื่องหมายเพื่อสร้างฟอร์มใบสั่งซื้อที่มีรายการสินค้าที่พร้อมให้บริการ หรือในโปรแกรมประยุกต์การติดตามสินค้าคงคลังเพื่อแสดงว่าสินค้าเลิกผลิตแล้วหรือไม่

กล่องกาเครื่องหมาย (ตัวควบคุมฟอร์ม)

ตัวอย่างของตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมายของแถบเครื่องมือฟอร์ม

กล่องกาเครื่องหมาย (ตัวควบคุม ActiveX)

ตัวอย่างของตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมาย ActiveX

ปุ่มตัวเลือก    อนุญาตให้เลือกได้ตัวเลือกเดียวจากชุดตัวเลือกที่ไม่เหมือนกันที่มีจำกัด โดยปกติแล้ว ปุ่มตัวเลือกจะอยู่ในกล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันหรือเฟรม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ปุ่มตัวเลือกในฟอร์มใบสั่งซื้อเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกช่วงขนาดช่วงใดช่วงหนึ่ง เช่น เล็ก กลาง ใหญ่ หรือใหญ่พิเศษ หรือคุณสามารถใช้เพื่อเลือกตัวเลือกการจัดส่ง เช่น ทางบก ด่วน หรือข้ามคืน

ปุ่มตัวเลือก (ตัวควบคุมฟอร์ม)

ตัวอย่างของตัวควบคุมปุ่มตัวเลือกของแถบเครื่องมือฟอร์ม

ปุ่มตัวเลือก (ตัวควบคุม ActiveX)

ตัวอย่างของตัวควบคุมปุ่มตัวเลือก ActiveX

ปุ่มสลับ    ระบุสถานะ เช่น ใช่/ไม่ใช่ หรือโหมด เช่น เปิด/ปิด ปุ่มนี้จะสลับไปมาระหว่างสถานะเปิดใช้งานและปิดใช้งานเมื่อถูกคลิก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ปุ่มสลับเพื่อสลับไปมาระหว่างโหมดออกแบบและโหมดแก้ไข หรือใช้แทนกล่องกาเครื่องหมาย

หมายเหตุ: ปุ่มสลับไม่สามารถใช้เป็นตัวควบคุมฟอร์มได้ ใช้เป็นตัวควบคุม ActiveX เท่านั้น

ปุ่มสลับ (ตัวควบคุม ActiveX)

ตัวอย่างของตัวควบคุมปุ่มสลับ ActiveX

ด้านบนของหน้า

เพิ่มกล่องกาเครื่องหมาย (ตัวควบคุมฟอร์ม)

 1. ถ้าไม่มีแท็บ นักพัฒนา อยู่ ให้แสดงแท็บขึ้น

  แสดงแท็บ นักพัฒนา

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก แทรก จากนั้นภายใต้ตัวควบคุมฟอร์ม ให้คลิก กล่องกาเครื่องหมาย รูปปุ่ม

  กลุ่ม ตัวควบคุม

 3. คลิกตำแหน่งที่ตั้งของแผ่นงานที่คุณต้องการให้มุมซ้ายบนของตัวควบคุมปรากฏขึ้น

 4. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ ปุ่มแก้ไขโค้ด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่ตัวควบคุม แล้วคลิก จัดรูปแบบตัวควบคุม

  เมื่อต้องการระบุคุณสมบัติตัวควบคุม ให้ทำดังนี้

  1. ภายใต้ ค่า ให้ระบุสถานะเริ่มต้นของกล่องกาเครื่องหมายด้วยการเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการแสดงกล่องกาเครื่องหมายที่มีเครื่องหมายถูก ให้คลิก ถูกเลือก เครื่องหมายถูกจะระบุว่ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนั้น

   • เมื่อต้องการแสดงกล่องกาเครื่องหมายที่ไม่มีเครื่องหมายถูก ให้คลิก ไม่ถูกเลือก

   • เมื่อต้องการแสดงกล่องกาเครื่องหมายที่มีการแรเงา ให้คลิก ผสม การแรเงาจะระบุการรวมสถานะที่ถูกเลือกและไม่ถูกเลือก ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการเลือกหลายรายการ

  2. ในกล่อง เชื่อมโยงเซลล์ ให้ใส่การอ้างอิงเซลล์ที่มีสถานะปัจจุบันของกล่องกาเครื่องหมายดังนี้

   • เมื่อกล่องกาเครื่องหมายถูกเลือก เซลล์ที่มีการเชื่อมโยงจะส่งกลับค่า TRUE

   • เมื่อกล่องกาเครื่องหมายถูกล้าง เซลล์ที่มีการเชื่อมโยงจะส่งกลับค่า FALSE

    หมายเหตุ: เมื่อเซลล์ที่มีการเชื่อมโยงว่างเปล่า Microsoft Office Excel จะแสดงสถานะของกล่องกาเครื่องหมายนั้นเป็น FALSE

   • ถ้าสถานะของกล่องกาเครื่องหมายเป็นแบบผสม เซลล์ที่มีการเชื่อมโยงจะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

    ใช้ค่าที่ส่งกลับนั้นในสูตรเพื่อตอบสนองต่อสถานะปัจจุบันของกล่องกาเครื่องหมาย

    ตัวอย่างเช่น ฟอร์มแบบสำรวจการท่องเที่ยวจะมีกล่องกาเครื่องหมายสองกล่องที่มีป้ายชื่อ ยุโรป และ ออสเตรเลีย ในกล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันที่ชื่อ สถานที่ท่องเที่ยว กล่องกาเครื่องหมายทั้งสองนี้จะเชื่อมโยงกับเซลล์ C1 (สำหรับยุโรป) และ C2 (สำหรับออสเตรเลีย)

    เมื่อผู้ใช้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ยุโรป สูตรต่อไปนี้ในเซลล์ D1 จะให้ค่าเป็น "ท่องเที่ยวในยุโรป"

=IF(C1=TRUE,"ท่องเที่ยวในยุโรป","ไม่เคยท่องเที่ยวในยุโรป")

เมื่อผู้ใช้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ออสเตรเลีย สูตรต่อไปนี้ในเซลล์ D2 จะให้ค่าเป็น "ไม่เคยท่องเที่ยวในออสเตรเลีย"

=IF(C2=TRUE,"ท่องเที่ยวในออสเตรเลีย","ไม่เคยท่องเที่ยวในออสเตรเลีย")

ถ้าคุณมีสามสถานะที่จะประเมิน (ถูกเลือกไม่ถูกเลือก และ ผสม) ในกลุ่มตัวเลือกเดียวกัน คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน CHOOSE หรือ LOOKUP ในลักษณะคล้ายกันได้

หมายเหตุ: ไม่สามารถปรับขนาดของกล่องกาเครื่องหมายภายในตัวควบคุมและระยะห่างจากข้อความที่เกี่ยวข้องได้

ด้านบนของหน้า

เพิ่มกล่องกาเครื่องหมาย (ตัวควบคุม ActiveX)

 1. ถ้าไม่มีแท็บ นักพัฒนา อยู่ ให้แสดงแท็บขึ้น

  แสดงแท็บ นักพัฒนา

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก แทรก จากนั้นภายใต้ ตัวควบคุม ActiveX ให้คลิก กล่องกาเครื่องหมาย รูปปุ่ม

  กลุ่ม ตัวควบคุม

 3. คลิกตำแหน่งที่ตั้งของแผ่นงานที่คุณต้องการให้มุมซ้ายบนของกล่องกาเครื่องหมายปรากฏขึ้น

 4. เมื่อต้องการแก้ไขตัวควบคุม ActiveX โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บ นักพัฒนาในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้เปิด โหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 5. เมื่อต้องการระบุคุณสมบัติตัวควบคุม บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ ปุ่มแก้ไขโค้ด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่ตัวควบคุม จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแต่ละคุณสมบัติ ให้เลือกคุณสมบัตินั้น แล้วกด F1 เพื่อแสดงหัวข้อ วิธีใช้ Visual Basic คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อคุณสมบัติในกล่อง ค้นหา ในวิธีใช้ Visual Basic ได้ด้วย ส่วนต่อไปนี้จะสรุปคุณสมบัติที่พร้อมใช้งาน

  สรุปคุณสมบัติตามประเภทหน้าที่การใช้งาน

ถ้าคุณต้องการระบุ

ให้ใช้คุณสมบัตินี้

ทั่วไป:

โหลดตัวควบคุมหรือไม่เมื่อเปิดสมุดงาน (ยกเว้นตัวควบคุม ActiveX)

AutoLoad (Excel)

ตัวควบคุมสามารถรับโฟกัสและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นหรือไม่

Enabled (ฟอร์ม)

แก้ไขตัวควบคุมได้หรือไม่

Locked (ฟอร์ม)

ชื่อของตัวควบคุม

Name (ฟอร์ม)

วิธีการแนบตัวควบคุมไว้กับเซลล์ที่อยู่ใต้ตัวควบคุม (ลอยอย่างอิสระ ย้ายโดยไม่ปรับขนาด หรือย้ายและปรับขนาด)

Placement (Excel)

พิมพ์ตัวควบคุมได้หรือไม่

PrintObject (Excel)

แสดงหรือซ่อนตัวควบคุม

Visible (ฟอร์ม)

ข้อความ:

ตำแหน่งของตัวควบคุมที่สัมพันธ์กับป้ายคำอธิบายของตัวควบคุม (ซ้ายหรือขวา)

Alignment (ฟอร์ม)

แอตทริบิวต์ของแบบอักษร (ตัวหนา ตัวเอียง ขนาด ขีดทับ ขีดเส้นใต้ และน้ำหนัก)

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (ฟอร์ม)

ข้อความอธิบายบนตัวควบคุมที่ระบุหรืออธิบายตัวควบคุม

Caption (ฟอร์ม)

ลักษณะการจัดแนวข้อความในตัวควบคุม (ซ้าย กึ่งกลาง หรือขวา)

TextAlign (ฟอร์ม)

ตัดข้อความเนื้อหาของตัวควบคุมโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดบรรทัดหรือไม่

WordWrap (ฟอร์ม)

ข้อมูลและการผูก:

ช่วงที่เชื่อมโยงกับค่าของตัวควบคุม

LinkedCell (Excel)

เนื้อหาหรือสถานะของตัวควบคุม

Value (ฟอร์ม)

ขนาดและตำแหน่ง:

ปรับขนาดของตัวควบคุมโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเนื้อหาทั้งหมดหรือไม่

AutoSize (ฟอร์ม)

ความสูงหรือความกว้างเป็นพอยต์

Height, Width (ฟอร์ม)

ระยะห่างระหว่างตัวควบคุมและขอบซ้ายหรือขอบบนของแผ่นงาน

Left, Top (ฟอร์ม)

การจัดรูปแบบ:

สีพื้นหลัง

BackColor (ฟอร์ม)

ลักษณะพื้นหลัง (โปร่งใสหรือทึบ)

BackStyle (ฟอร์ม)

สีพื้นหน้า

ForeColor (ฟอร์ม)

ตัวควบคุมมีเงาหรือไม่

Shadow (Excel)

ลักษณะที่ปรากฏที่มองเห็นได้ของเส้นขอบ (แบน ยกขึ้น ยุบตัว แกะสลัก หรือนูน)

SpecialEffect (ฟอร์ม)

รูป:

บิตแมปที่จะแสดงในตัวควบคุม

Picture (ฟอร์ม)

ตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพที่สัมพันธ์กับป้ายคำอธิบายของรูปภาพ (ซ้าย บน ขวา เป็นต้น)

PicturePosition (ฟอร์ม)

แป้นพิมพ์และเมาส์:

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับตัวควบคุม

Accelerator (ฟอร์ม)

ไอคอนเมาส์แบบกำหนดเอง

MouseIcon (ฟอร์ม)

ชนิดของตัวชี้ที่จะปรากฏเมื่อผู้ใช้วางเมาส์เหนือวัตถุใดๆ (ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน ลูกศร หรือรูปตัว I)

MousePointer (ฟอร์ม)

เฉพาะกล่องกาเครื่องหมาย:

กลุ่มของปุ่มตัวเลือกที่ไม่เหมือนกัน

GroupName (ฟอร์ม)

ผู้ใช้สามารถระบุสถานะ Null ให้กับตัวควบคุมจากส่วนติดต่อผู้ใช้หรือไม่

TripleState (ฟอร์ม)

หมายเหตุ: ไม่สามารถปรับขนาดของกล่องกาเครื่องหมายภายในตัวควบคุมและระยะห่างจากข้อความที่เกี่ยวข้องได้

ด้านบนของหน้า

เพิ่มปุ่มตัวเลือก (ตัวควบคุมฟอร์ม)

 1. ถ้าไม่มีแท็บ นักพัฒนา อยู่ ให้แสดงแท็บขึ้น

  แสดงแท็บ นักพัฒนา

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก แทรก จากนั้นภายใต้ ตัวควบคุมฟอร์ม ให้คลิก ปุ่มตัวเลือก รูปปุ่ม

  กลุ่ม ตัวควบคุม

 3. คลิกตำแหน่งที่ตั้งของแผ่นงานที่คุณต้องการให้มุมซ้ายบนของปุ่มตัวเลือกปรากฏขึ้น

 4. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ ปุ่มแก้ไขโค้ด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่ตัวควบคุม แล้วคลิก จัดรูปแบบตัวควบคุม

  เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติตัวควบคุม ให้ทำดังนี้

  1. ภายใต้ ค่า ให้ระบุสถานะเริ่มต้นของปุ่มตัวเลือกด้วยการเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการแสดงปุ่มตัวเลือกที่ถูกเลือก ให้คลิก ถูกเลือก

   • เมื่อต้องการแสดงปุ่มตัวเลือกที่ไม่ถูกเลือก ให้คลิก ไม่ถูกเลือก

  2. ในกล่อง เชื่อมโยงเซลล์ ให้ใส่การอ้างอิงเซลล์ที่มีสถานะปัจจุบันของปุ่มตัวเลือก

   เซลล์ที่มีการเชื่อมโยงจะส่งกลับตัวเลขของปุ่มตัวเลือกที่ถูกเลือกในกลุ่มตัวเลือก ให้ใช้เซลล์ที่มีการเชื่อมโยงเดียวกันนี้สำหรับตัวเลือกทั้งหมดในกลุ่ม ปุ่มตัวเลือกแรกจะส่งกลับ 1 ปุ่มตัวเลือกที่สองจะส่งกลับ 2 เช่นนี้ต่อเนื่องไปตามลำดับ ถ้าคุณมีกลุ่มตัวเลือกอย่างน้อยสองกลุ่มในแผ่นงานเดียวกัน ให้ใช้เซลล์ที่มีการเชื่อมโยงที่แตกต่างกันสำหรับกลุ่มตัวเลือกแต่ละกลุ่ม

   ใช้ตัวเลขที่ส่งกลับในสูตรเพื่อตอบสนองตัวเลือกที่เลือก

   ตัวอย่างเช่น ฟอร์มพนักงานที่มีกล่องแสดงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันชื่อ ชนิดของงาน จะมีสองปุ่มตัวเลือกที่มีป้ายชื่อ เต็มเวลา และ ชั่วคราว ที่เชื่อมโยงกับเซลล์ C1 หลังจากผู้ใช้เลือกตัวเลือกหนึ่งจากสองตัวเลือกแล้ว สูตรต่อไปนี้ในเซลล์ D1 จะให้ค่าเป็น "เต็มเวลา" ถ้าปุ่มตัวเลือกแรกถูกเลือก หรือ "ชั่วคราว" ถ้าปุ่มตัวเลือกที่สองถูกเลือก

=IF(C1=1,"Full-time","Part-time")

ถ้าคุณมีอย่างน้อยสามตัวเลือกที่จะประเมินในกลุ่มตัวเลือกเดียวกัน คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน CHOOSE หรือ LOOKUP ในลักษณะคล้ายกันได้

หมายเหตุ: 

 1. คุณยังสามารถแก้ไขคุณสมบัติตัวควบคุมด้วยการเลือกตัวควบคุมนั้น แล้วคลิก คุณสมบัติตัวควบคุม ปุ่มแก้ไขโค้ด บนแถบเครื่องมือ ฟอร์ม

 2. ไม่สามารถปรับขนาดของปุ่มตัวเลือกภายในตัวควบคุมและระยะห่างจากข้อความที่เกี่ยวข้องได้

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูตัวอย่างของปุ่มตัวเลือกที่ใช้ในแม่แบบ Excel ให้ดูที่หัวข้อวิธีใช้ เครื่องคิดเลข Electoral College

ด้านบนของหน้า

เพิ่มปุ่มตัวเลือก (ตัวควบคุม ActiveX)

 1. ถ้าไม่มีแท็บ นักพัฒนา อยู่ ให้แสดงแท็บขึ้น

  แสดงแท็บ นักพัฒนา

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก แทรก จากนั้นภายใต้ ตัวควบคุม ActiveX ให้คลิก ปุ่มตัวเลือก รูปปุ่ม

  กลุ่ม ตัวควบคุม

 3. คลิกตำแหน่งที่ตั้งของแผ่นงานที่คุณต้องการให้มุมซ้ายบนของปุ่มตัวเลือกปรากฏขึ้น

 4. เมื่อต้องการแก้ไขตัวควบคุม ActiveX ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บ นักพัฒนาในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้เปิด โหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 5. เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติตัวควบคุม บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ ปุ่มแก้ไขโค้ด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่ตัวควบคุม จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแต่ละคุณสมบัติ ให้เลือกคุณสมบัตินั้น แล้วกด F1 เพื่อแสดงหัวข้อ วิธีใช้ Visual Basic คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อคุณสมบัติในกล่อง ค้นหา ในวิธีใช้ Visual Basic ได้ด้วย ส่วนต่อไปนี้จะสรุปคุณสมบัติที่พร้อมใช้งาน

  สรุปคุณสมบัติตามประเภทหน้าที่การใช้งาน

ถ้าคุณต้องการระบุ

ให้ใช้คุณสมบัตินี้

ทั่วไป:

โหลดตัวควบคุมหรือไม่เมื่อเปิดสมุดงาน (ยกเว้นตัวควบคุม ActiveX)

AutoLoad (Excel)

ชื่อของตัวควบคุม

Name (ฟอร์ม)

วิธีการแนบตัวควบคุมไว้กับเซลล์ที่อยู่ใต้ตัวควบคุม (ลอยอย่างอิสระ ย้ายโดยไม่ปรับขนาด หรือย้ายและปรับขนาด)

Placement (Excel)

แก้ไขตัวควบคุมได้หรือไม่

Locked (ฟอร์ม)

พิมพ์ตัวควบคุมได้หรือไม่

PrintObject (Excel)

ตัวควบคุมสามารถรับโฟกัสและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นหรือไม่

Enabled (ฟอร์ม)

แสดงหรือซ่อนตัวควบคุม

Visible (ฟอร์ม)

ข้อความ:

ข้อความอธิบายบนตัวควบคุมที่ระบุหรืออธิบายตัวควบคุม

Caption (ฟอร์ม)

แอตทริบิวต์ของแบบอักษร (ตัวหนา ตัวเอียง ขนาด ขีดทับ ขีดเส้นใต้ และน้ำหนัก)

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (ฟอร์ม)

ลักษณะการจัดแนวข้อความในตัวควบคุม (ซ้าย กึ่งกลาง หรือขวา)

TextAlign (ฟอร์ม)

ตำแหน่งของตัวควบคุมที่สัมพันธ์กับป้ายคำอธิบายของตัวควบคุม (ซ้ายหรือขวา)

Alignment (ฟอร์ม)

ตัดข้อความเนื้อหาของตัวควบคุมโดยอัตโนมัตเมื่อสิ้นสุดบรรทัดหรือไม่

WordWrap (ฟอร์ม)

ข้อมูลและการผูก:

เนื้อหาหรือสถานะของตัวควบคุม

Value (ฟอร์ม)

ช่วงที่เชื่อมโยงกับค่าของตัวควบคุม

LinkedCell (Excel)

ขนาดและตำแหน่ง:

ระยะห่างระหว่างตัวควบคุมและขอบซ้ายหรือขอบบนของแผ่นงาน

Left, Top (ฟอร์ม)

ความสูงหรือความกว้างเป็นพอยต์

Height, Width (ฟอร์ม)

ปรับขนาดของตัวควบคุมโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเนื้อหาทั้งหมดหรือไม่

AutoSize (ฟอร์ม)

การจัดรูปแบบ:

สีพื้นหลัง

BackColor (ฟอร์ม)

ลักษณะพื้นหลัง (โปร่งใสหรือทึบ)

BackStyle (ฟอร์ม)

สีพื้นหน้า

ForeColor (ฟอร์ม)

ลักษณะที่ปรากฏที่มองเห็นได้ของเส้นขอบ (แบน ยกขึ้น ยุบตัว แกะสลัก หรือนูน)

SpecialEffect (ฟอร์ม)

ตัวควบคุมมีเงาหรือไม่

Shadow (Excel)

รูป:

บิตแมปที่จะแสดงในตัวควบคุม

Picture (ฟอร์ม)

ตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพที่สัมพันธ์กับป้ายคำอธิบายของรูปภาพ (ซ้าย บน ขวา เป็นต้น)

PicturePosition (ฟอร์ม)

แป้นพิมพ์และเมาส์:

ไอคอนเมาส์แบบกำหนดเอง

MouseIcon (ฟอร์ม)

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับตัวควบคุม

Accelerator (ฟอร์ม)

ชนิดของตัวชี้ที่จะปรากฏเมื่อผู้ใช้วางเมาส์เหนือวัตถุใดๆ (ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน ลูกศร หรือรูปตัว I)

MousePointer (ฟอร์ม)

เฉพาะปุ่มตัวเลือก:

กลุ่มของปุ่มตัวเลือกที่ไม่เหมือนกัน

GroupName (ฟอร์ม)

ผู้ใช้สามารถระบุสถานะ Null ให้กับตัวควบคุมจากส่วนติดต่อผู้ใช้หรือไม่

TripleState (ฟอร์ม)

หมายเหตุ: ไม่สามารถปรับขนาดของปุ่มตัวเลือกภายในตัวควบคุมและระยะห่างจากข้อความที่เกี่ยวข้องได้

ด้านบนของหน้า

เพิ่มปุ่มสลับ (ตัวควบคุม ActiveX)

 1. ถ้าไม่มีแท็บ นักพัฒนา อยู่ ให้แสดงแท็บขึ้น

  แสดงแท็บ นักพัฒนา

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก แทรก จากนั้นภายใต้ ตัวควบคุม ActiveX ให้คลิก ปุ่มสลับ รูปปุ่ม

  กลุ่ม ตัวควบคุม

 3. คลิกตำแหน่งที่ตั้งของแผ่นงานที่คุณต้องการให้มุมบนซ้ายของปุ่มสลับปรากฏขึ้น

 4. เมื่อต้องการแก้ไขตัวควบคุม ActiveX โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บ นักพัฒนาในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้เปิด โหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 5. เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติตัวควบคุม บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ ปุ่มแก้ไขโค้ด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่ตัวควบคุม จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแต่ละคุณสมบัติ ให้เลือกคุณสมบัติ แล้วกด F1 เพื่อแสดงหัวข้อ วิธีใช้ Visual Basic คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อคุณสมบัติในกล่อง ค้นหา ในวิธีใช้ Visual Basic ได้ด้วย ส่วนต่อไปนี้จะสรุปคุณสมบัติที่พร้อมใช้งาน

ถ้าคุณต้องการระบุ

ให้ใช้คุณสมบัตินี้

ทั่วไป:

โหลดตัวควบคุมหรือไม่เมื่อเปิดสมุดงาน (ยกเว้นตัวควบคุม ActiveX)

AutoLoad (Excel)

แก้ไขตัวควบคุมได้หรือไม่

Locked (ฟอร์ม)

ชื่อของตัวควบคุม

Name (ฟอร์ม)

วิธีการแนบตัวควบคุมไว้กับเซลล์ที่อยู่ใต้ตัวควบคุม (ลอยอย่างอิสระ ย้ายโดยไม่ปรับขนาด หรือย้ายและปรับขนาด)

Placement (Excel)

พิมพ์ตัวควบคุมได้หรือไม่

PrintObject (Excel)

ตัวควบคุมสามารถรับโฟกัสและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นหรือไม่

Enabled (ฟอร์ม)

แสดงหรือซ่อนตัวควบคุม

Visible (ฟอร์ม)

ข้อความ:

ข้อความอธิบายบนตัวควบคุมที่ระบุหรืออธิบายตัวควบคุม

Caption (ฟอร์ม)

ลักษณะการจัดแนวข้อความในตัวควบคุม (ซ้าย กึ่งกลาง หรือขวา)

TextAlign (ฟอร์ม)

ตัดข้อความเนื้อหาของตัวควบคุมโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดบรรทัดหรือไม่

WordWrap (ฟอร์ม)

ข้อมูลและการผูก:

ช่วงที่เชื่อมโยงกับค่าของตัวควบคุม

LinkedCell (Excel)

เนื้อหาหรือสถานะของตัวควบคุม

Value (ฟอร์ม)

ขนาดและตำแหน่ง:

ปรับขนาดของตัวควบคุมโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเนื้อหาทั้งหมดหรือไม่

AutoSize (ฟอร์ม)

ความสูงหรือความกว้างเป็นพอยต์

Height, Width (ฟอร์ม)

ระยะห่างระหว่างตัวควบคุมและขอบซ้ายหรือขอบบนของแผ่นงาน

Left, Top (ฟอร์ม)

การจัดรูปแบบ:

สีพื้นหลัง

BackColor (ฟอร์ม)

ลักษณะพื้นหลัง (โปร่งใสหรือทึบ)

BackStyle (ฟอร์ม)

สีพื้นหน้า

ForeColor (ฟอร์ม)

ตัวควบคุมมีเงาหรือไม่

Shadow (Excel)

รูป:

บิตแมปที่จะแสดงในตัวควบคุม

Picture (ฟอร์ม)

ตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพที่สัมพันธ์กับป้ายคำอธิบายของรูปภาพ (ซ้าย บน ขวา เป็นต้น)

PicturePosition (ฟอร์ม)

แป้นพิมพ์และเมาส์:

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับตัวควบคุม

Accelerator (ฟอร์ม)

ไอคอนเมาส์แบบกำหนดเอง

MouseIcon (ฟอร์ม)

ชนิดของตัวชี้ที่จะปรากฏเมื่อผู้ใช้วางเมาส์เหนือวัตถุใดๆ (ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน ลูกศร หรือรูปตัว I)

MousePointer (ฟอร์ม)

เฉพาะปุ่มสลับ:

ผู้ใช้สามารถระบุสถานะ Null ให้กับตัวควบคุมจากส่วนติดต่อผู้ใช้หรือไม่

TripleState (ฟอร์ม)

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!