การเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างข้อความ

คุณสามารถเปลี่ยนระยะห่างระหว่างอักขระของข้อความสำหรับข้อความที่เลือก หรือสำหรับอักขระที่เฉพาะเจาะจงได้ นอกจากนี้ คุณสามารถยืดหรือบีดอัดทั้งย่อหน้าเพื่อทำให้ย่อหน้านั้นพอดี และมีลักษณะตามที่คุณต้องการได้อีกด้วย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างบรรทัดหรือย่อหน้าในเอกสาร โปรดดูที่ การปรับระยะห่างระหว่างบรรทัดหรือย่อหน้า

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างอักขระ

ยืดหรือปรับมาตราส่วนข้อความในแนวนอน

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างอักขระ

การเลือก ขยาย หรือ บีบ จะเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างตัวอักษรที่เลือกทั้งหมดด้วยความกว้างที่เท่ากัน ส่วนการจัดช่องไฟจะเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างคู่ตัวอักษรที่เฉพาะเจาะจง

การขยายหรือบีบระยะห่างระหว่างอักขระที่เลือกทั้งหมดเท่าๆ กัน

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ แล้วคลิกแท็บ ระยะห่างตัวอักขระ

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบแบบอักษร

 3. ในช่อง ระยะห่าง ให้คลิก ขยาย หรือ บีบ แล้วระบุระยะห่างที่คุณต้องการในช่อง ขนาด

การจัดช่องไฟอักขระที่มากกว่าขนาดพอยต์ที่ระบุ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ แล้วคลิกแท็บ ระยะห่างตัวอักขระ

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบแบบอักษร

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จัดช่องไฟแบบอักษร แล้วใส่ขนาดพอยต์ในช่อง พอยต์ขึ้นไป

ด้านบนของเพจ

ยืดหรือปรับมาตราส่วนข้อความในแนวนอน

เมื่อคุณปรับข้อความ คุณจะเปลี่ยนรูปร่างของอักขระเป็นเปอร์เซ็นต์ คุณสามารถปรับข้อความได้ด้วยการยืดหรือบีบอัดข้อความนั้น

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการยืดหรือบีบอัด

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ แล้วคลิกแท็บ ระยะห่างตัวอักขระ

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบแบบอักษร

 3. ในช่อง มาตราส่วน ให้ใส่เปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการ

  เปอร์เซ็นต์ที่มากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์จะยืดข้อความ ส่วนเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่า 100 เปอร์เซ็นต์จะบีบอัดข้อความ

ด้านบนของเพจ

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×