การเปลี่ยนหรือตั้งค่าระยะขอบกระดาษ

ระยะขอบกระดาษคือ ช่องว่างรอบๆ ขอบของหน้ากระดาษ โดยทั่วไป คุณจะแทรกข้อความและกราฟิกลงในพื้นที่ของหน้าที่สามารถพิมพ์ได้ระหว่างระยะขอบ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถจัดตำแหน่งบางรายการในระยะขอบได้เช่นกัน  ตัวอย่างเช่น หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ และหมายเลขหน้า เป็นต้น

ในบทความนี้

ตัวเลือกระยะขอบกระดาษ

เปลี่ยนหรือตั้งค่าระยะขอบกระดาษ

แสดงระยะขอบกระดาษ

ตั้งค่าระยะขอบสำหรับหน้าประชิด

ตั้งค่าระยะขอบเย็บกระดาษสำหรับเอกสารเข้าเล่ม

ตัวเลือกระยะขอบกระดาษ

Microsoft Word จะมีตัวเลือกระยะขอบกระดาษให้เลือกมากมาย โดยคุณสามารถใช้ระยะขอบค่าเริ่มต้น (default) หรือคุณจะระบุระยะขอบของตัวคุณเองก็ได้

 • เพิ่มระยะขอบสำหรับการเข้าเล่ม     ใช้ระยะขอบเย็บกระดาษเพื่อเพิ่มช่องว่างเพิ่มเติมที่ระยะขอบด้านข้างหรือด้านบนของเอกสารที่คุณตั้งใจจะเข้าเล่ม ระยะขอบเย็บกระดาษจะช่วยให้คุณแน่ใจได้ว่าข้อความจะไม่ถูกบดบังจากการเข้าเล่ม

ภาพประกอบของภาพสะท้อนและระยะขอบเย็บกระดาษ

1. ระยะขอบเย็บกระดาษสำหรับการเข้าเล่ม

2. ระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือสำหรับหน้าประชิด

 • ตั้งค่าระยะขอบสำหรับหน้าประชิด     ใช้ระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือเพื่อตั้งค่าหน้าประชิดสำหรับเอกสารแบบหน้าคู่ เช่น หนังสือ หรือนิตยสาร เป็นต้น ในกรณีนี้ ระยะขอบของหน้าด้านซ้ายจะเป็นรูปสะท้อนของระยะขอบของหน้าด้านขวา (กล่าวคือ ระยะขอบด้านในจะมีความกว้างเท่ากัน และระยะขอบด้านนอกก็จะมีความกว้างเท่ากันด้วย)

  หมายเหตุ   คุณสามารถตั้งค่าระยะขอบเย็บกระดาษสำหรับเอกสารที่มีระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือได้ถ้าเอกสารนั้นต้องการช่องว่างเพิ่มเติมสำหรับการเข้าเล่ม

 • เพิ่มหนังสือพับ     ด้วยการใช้ตัวเลือก หนังสือพับ ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ คุณจะสามารถสร้างสมุดขนาดเล็กได้ และคุณสามารถใช้ตัวเลือกเดียวกันนี้เพื่อสร้างเมนู บัตรเชิญ โปรแกรมเหตุการณ์ หรือเอกสารชนิดอื่นใดก็ได้ที่ใช้การพับที่กึ่งกลางที่เดียว

Booklet with single center fold

1. Word จะแทรกหนังสือพับที่พับที่กึ่งกลางที่เดียว

หลังจากที่คุณตั้งค่าเอกสารเป็นสมุดขนาดเล็กแล้ว คุณจะทำงานกับเอกสารนั้นในแบบเดียวกับที่คุณทำกับเอกสารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการแทรกข้อความ กราฟิก และองค์ประกอบที่เป็นภาพอื่นๆ

หมายเหตุ   

 • เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ต้องการความกว้างที่น้อยที่สุดสำหรับการตั้งค่าระยะขอบ เนื่องจากเครื่องพิมพ์เหล่านั้นจะไม่สามารถพิมพ์ได้ตลอดจนถึงขอบของหน้ากระดาษ ถ้าคุณพยายามตั้งค่าระยะขอบที่แคบเกินไป Microsoft Word จะแสดงข้อความ มีอย่างน้อยหนึ่งระยะขอบถูกตั้งค่าให้อยู่ภายนอกพื้นที่ของหน้าที่สามารถพิมพ์ได้

  เมื่อต้องการป้องกันข้อความไม่ให้ถูกตัดออก ให้คลิก แก้ไข เพื่อเพิ่มความกว้างของระยะขอบโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณละเว้นข้อความนั้น แล้วพยายามพิมพ์เอกสารตามที่เป็นอยู่ Word จะแสดงอีกข้อความหนึ่งขึ้นเพื่อถามว่าคุณต้องการทำต่อไปหรือไม่

 • การตั้งค่าระยะขอบต่ำสุดจะขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ และขนาดกระดาษของคุณ เมื่อต้องการศึกษาเกี่ยวกับการตั้งค่าระยะขอบต่ำสุด ให้ตรวจสอบจากคู่มือเครื่องพิมพ์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนหรือตั้งค่าระยะขอบกระดาษ

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ระยะขอบ

  Word Ribbon Image

 2. คลิกชนิดระยะขอบที่คุณต้องการ สำหรับความกว้างของระยะขอบทั่วไป ให้คลิก ปกติ

  เมื่อคุณคลิกชนิดระยะขอบที่คุณต้องการแล้ว เอกสารของคุณทั้งเอกสารจะเปลี่ยนเป็นชนิดระยะขอบที่คุณได้เลือกไว้โดยอัตโนมัติ

 3. นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าระยะขอบของคุณเองได้เช่นกัน คลิก ระยะขอบ คลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง จากนั้น ให้ใส่ค่าสำหรับระยะขอบใหม่ลงในกล่อง บน, ล่าง, ซ้าย และ ขวา

หมายเหตุ   

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงระยะขอบค่าเริ่มต้น ให้คลิก ระยะขอบ หลังจากคุณเลือกระยะขอบใหม่ แล้วคลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกปุ่ม ค่าเริ่มต้น แล้วคลิก ใช่ ค่าเริ่มต้นใหม่จะถูกบันทึกลงในแม่แบบที่นำมาสร้างเอกสาร เอกสารใหม่แต่ละฉบับที่ใช้แม่แบบดังกล่าวจะใช้การตั้งค่าระยะขอบใหม่โดยอัตโนมัติ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบให้กับส่วนประกอบของเอกสาร ให้เลือกข้อความ แล้วตั้งค่าระยะขอบที่คุณต้องการด้วยการใส่ระยะขอบใหม่ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ ในกล่อง นำไปใช้ ให้คลิก ข้อความที่เลือก Microsoft Word จะแทรกตัวแบ่งส่วนในตำแหน่งก่อนและหลังข้อความที่มีการตั้งค่าระยะขอบใหม่ ถ้าเอกสารของคุณมีการแบ่งเป็นส่วนๆ แล้ว คุณสามารถคลิกในส่วน หรือเลือกหลายๆ ส่วน แล้วเปลี่ยนระยะขอบได้

ด้านบนของหน้า

แสดงระยะขอบกระดาษ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ขั้นสูง แล้วคลิกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงขอบเขตข้อความ ภายใต้ แสดงเนื้อหาเอกสาร

  ระยะขอบกระดาษจะปรากฏในเอกสารของคุณเป็นเส้นประ

หมายเหตุ   คุณสามารถแสดงระยะขอบกระดาษในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ หรือมุมมองเค้าโครงเว็บก็ได้ โดยขอบเขตข้อความจะไม่ปรากฏบนหน้ากระดาษที่พิมพ์ออกมา

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าระยะขอบสำหรับหน้าประชิด

เมื่อคุณเลือกระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือ ระยะขอบของหน้าด้านซ้ายจะเป็นรูปสะท้อนของระยะขอบของหน้าด้านขวา กล่าวคือ ระยะขอบด้านในจะมีความกว้างเท่ากัน และระยะขอบด้านนอกก็จะมีความกว้างเท่ากันด้วย

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ระยะขอบ

  Word Ribbon Image

 2. คลิก หน้าคู่

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงความกว้างของระยะขอบ ให้คลิก ระยะขอบ คลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง จากนั้น ให้ใส่ความกว้างที่คุณต้องการลงในกล่อง ภายใน และ ภายนอก

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าระยะขอบเย็บกระดาษสำหรับเอกสารเข้าเล่ม

การตั้งค่าระยะขอบเย็บกระดาษจะเพิ่มช่องว่างเพิ่มเติมที่ระยะขอบด้านข้างหรือระยะขอบด้านบนของเอกสารที่คุณตั้งใจจะเข้าเล่ม ระยะขอบเย็บกระดาษจะช่วยให้คุณแน่ใจได้ว่าข้อความจะไม่ถูกบดบังจากการเข้าเล่ม

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ระยะขอบ

  Word Ribbon Image

 2. คลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง

 3. ในรายการ หลายหน้า ให้คลิก ปกติ

 4. ในกล่อง ขอบเย็บกระดาษ ให้ใส่ความกว้างสำหรับระยะขอบเย็บกระดาษ

 5. ในกล่อง ตำแหน่งเย็บกระดาษ ให้คลิก ซ้าย หรือ บน

  หมายเหตุ   กล่อง ตำแหน่งเย็บกระดาษ จะไม่พร้อมให้ใช้งานเมื่อคุณใช้ตัวเลือก ระยะขอบเพื่อการเย็บเล่มหนังสือ หรือ 2 หน้าต่อหน้ากระดาษ หรือ หนังสือพับ สำหรับตัวเลือกเหล่านั้น ตำแหน่งเย็บกระดาษจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Word 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา