การเปลี่ยนขนาดหรือเนื้อหาของแถบรายการที่ต้องทำ

คุณสามารถกำหนดแถบรายการที่ต้องทำให้มีเนื้อที่ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงเองได้ หรือสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แสดงอยู่ในแถบรายการได้

เคล็ดลับ:  คุณยังสามารถปิดแถบรายการที่ต้องทำได้อีกด้วย บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิก แถบรายการที่ต้องทำ แล้วคลิก ปกติ หรือ ปิด

ในบทความนี้

การเปลี่ยนขนาดของแถบรายการที่ต้องทำ

การเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงในแถบรายการที่ต้องทำ

ตัวนำทางวันที่

การนัดหมาย

รายการงาน

ที่ติดต่อด่วน

คำแนะนำแบบเป็นภาพสำหรับแถบรายการที่ต้องทำ

การเปลี่ยนขนาดของแถบรายการที่ต้องทำ

 • ชี้ไปที่ขอบของแถบรายการที่ต้องทำ เมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็น ไอคอนจุดจับสำหรับปรับขนาดในแนวนอน ให้ลากเพื่อปรับขนาดตามต้องการ

 • เมื่อต้องการย่อแถบรายการที่ต้องทำให้เล็กสุด บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิก แถบรายการที่ต้องทำ แล้วคลิก ย่อเล็กสุด

 • เมื่อต้องการคืนค่าแถบรายการที่ต้องทำกลับไปเป็นขนาดเดิมก่อนหน้าที่จะปิดหรือย่อแถบรายการที่ต้องทำให้เล็กสุดครั้งสุดท้าย บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิก แถบรายการที่ต้องทำ แล้วคลิก ปกติ

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงในแถบรายการที่ต้องทำ

แถบรายการที่ต้องทำประกอบด้วยสี่ส่วน ได้แก่ ตัวนำทางวันที่ ส่วนการนัดหมาย รายการงาน และที่ติดต่อด่วน คุณสามารถปรับขนาดหรือซ่อนแต่ละส่วนได้

หมายเหตุ:  ที่ติดต่อด่วนต้องใช้ Microsoft Office Communications Server 2007R2 พร้อมด้วย Microsoft Office Communicator 2007 หรือ Microsoft Communicator 2010

เมื่อต้องการซ่อนส่วนใดส่วนหนึ่งของแถบรายการที่ต้องทำ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ในโฟลเดอร์ Outlook ใดๆ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิก แถบรายการที่ต้องทำ แล้วคลิก ตัวนำทางวันที่การนัดหมายรายการงาน หรือ ที่ติดต่อด่วน เครื่องหมายถูกจะระบุส่วนที่เปิดใช้งาน ให้คลิกเพื่อเอาเครื่องหมายถูกออกและซ่อนส่วนที่ต้องการ หรือคลิกอีกครั้งเพื่อคืนค่าเครื่องหมายถูกและเปิดส่วนนั้นกลับขึ้นมาอีกครั้ง

 • ในโฟลเดอร์ Outlook ใดๆ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิก แถบรายการที่ต้องทำ แล้วคลิก ตัวเลือก ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกแถบรายการที่ต้องทำ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับส่วนที่คุณต้องการให้แสดง หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับส่วนที่คุณต้องการซ่อนไว้

ตัวนำทางวันที่

คุณสามารถจัดเรียงปฏิทินหลายชุดตามแนวนอนในแถวเดียวได้ด้วยการเพิ่มความกว้างของแถบรายการที่ต้องทำ เมื่อต้องการแสดงปฏิทินเพิ่มเติมตามแนวตั้ง ให้เปลี่ยนจำนวนแถวของปฏิทินที่ปรากฏในแถบรายการที่ต้องทำ

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • แสดงปฏิทินที่จัดเรียงตามแนวนอนเพิ่มเติม    

  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว จะมีการแสดงปฏิทินในตัวนำทางวันที่เพียงหนึ่งชุดเท่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนปฏิทินที่แสดงได้ด้วยการปรับเปลี่ยนขนาดของแถบรายการที่ต้องทำ ดังนี้

  • ชี้ไปที่ขอบของแถบรายการที่ต้องทำ เมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็น ไอคอนจุดจับสำหรับปรับขนาดในแนวนอน ให้ลากไปทางด้านขวาหรือด้านซ้ายเพื่อเพิ่มหรือลดความกว้างของแถบรายการที่ต้องทำ

   เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ จำนวนของปฏิทินจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ว่างที่มีอยู่

 • แสดงปฏิทินที่จัดเรียงตามแนวตั้งเพิ่มเติม    

  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เดือนของปฏิทินจะแสดงในตัวนำทางวันที่เพียงแถวเดียวเท่านั้น ในกล่องโต้ตอบ เนื้อหาของแถบรายการที่ต้องทำ คุณสามารถระบุจำนวนปฏิทินที่จะแสดงตามแนวตั้งได้ ดังนี้

  1. ในโฟลเดอร์ Outlook ใดๆ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิก แถบรายการที่ต้องทำ แล้วคลิก ตัวเลือก

  2. ภายใต้ แสดงตัวนำทางวันที่ ในกล่องข้อความ จำนวนแถวของเดือน ให้พิมพ์จำนวนตั้งแต่ 0 ถึง 9

   การเพิ่มจำนวนแถวของเดือนที่ปรากฏในตัวนำทางวันที่ให้มากขึ้น จะเป็นการเพิ่มขนาดพื้นที่ของตัวนำทางวันที่ให้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

การนัดหมาย

เมื่อต้องการดูการนัดหมายเพิ่มเติมในส่วน การนัดหมาย ให้ซ่อนหรือลดขนาดของส่วนอื่นๆ ของแถบรายการที่ต้องทำ เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนการนัดหมายที่แสดงในแถบรายการที่ต้องทำ ให้ทำดังต่อไปนี้

 • ชี้ไปที่แถบที่อยู่ระหว่างส่วนการนัดหมายกับรายการงาน เมื่อตัวชี้เปลี่ยนแปลง เคอร์เซอร์ปรับขนาดแนวตั้ง ให้ลากขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดขนาดของส่วนการนัดหมาย

  เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ จำนวนของการนัดหมายจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ว่างที่มีอยู่

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แสดงในส่วนการนัดหมาย ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ในโฟลเดอร์ Outlook ใดๆ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิก แถบรายการที่ต้องทำ แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. ภายใต้ แสดงการนัดหมาย ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายของตัวเลือกที่คุณต้องการ

  ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงการนัดหมาย เพื่อซ่อนส่วนการนัดหมาย

รายการงาน

เมื่อต้องการดูงานใน รายการงาน เพิ่มเติม ให้ปิดหรือลดขนาดของส่วนอื่นๆ ของแถบรายการที่ต้องทำ เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนงานที่แสดงโดยตรง ให้ทำดังต่อไปนี้

 • ชี้ไปที่แถบที่อยู่ระหว่างส่วนการนัดหมายกับรายการงาน เมื่อตัวชี้เปลี่ยนแปลง เคอร์เซอร์ปรับขนาดแนวตั้ง ให้ลากขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดขนาดของส่วนรายการงาน

  เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ จำนวนของการนัดหมายจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ว่างที่มีอยู่

ที่ติดต่อด่วน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ติดต่อด่วน ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดที่ติดต่อด่วนในแถบรายการที่ต้องทำ

คำแนะนำแบบเป็นภาพสำหรับแถบรายการที่ต้องทำ

แถบรายการที่ต้องทำ

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!