การเปลี่ยนการแสดงแกนของแผนภูมิ

สำหรับแผนภูมิส่วนใหญ่ คุณสามารถแสดงหรือซ่อนแกนของแผนภูมิได้ และเมื่อต้องการทำให้ข้อมูลในแผนภูมิอ่านเข้าใจง่าย คุณยังสามารถเปลี่ยนวิธีการแสดงข้อมูลเหล่านั้นได้อีกด้วย

สิ่งสำคัญ    บทความนี้ไม่ได้กล่าวครอบคลุมถึงวิธีการเปลี่ยนมาตราส่วนแกนของแผนภูมิ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนมาตราส่วน ให้ดูบทความต่อไปนี้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแกน

แสดงหรือซ่อนแกน

ปรับเครื่องหมายขีดและป้ายชื่อของแกน

เปลี่ยนจำนวนประเภทระหว่างป้ายชื่อหรือเครื่องหมายขีด

เปลี่ยนการจัดแนวและการวางแนวของป้ายชื่อ

เปลี่ยนแปลงข้อความของป้ายชื่อประเภท

เปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อความและตัวเลขในป้ายชื่อ

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแกน

ตามปกติ แผนภูมิจะมีแกนสองแกนที่ใช้วัดและจัดประเภทข้อมูล คือ แกนตั้ง (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแกนค่า หรือแกน y) และแกนนอน (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแกนประเภท หรือแกน x) แผนภูมิคอลัมน์สามมิติ แผนภูมิทรงกรวยสามมิติ และแผนภูมิพีระมิดสามมิติจะมีแกนที่ 3 คือ แกนลึก (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแกนชุดข้อมูล หรือแกน z) เพื่อให้สามารถลงจุดข้อมูลตามความลึกของแผนภูมิได้ ส่วนแผนภูมิเรดาร์จะไม่มีแกนนอน (ประเภท) และแผนภูมิวงกลมและโดนัทจะไม่มีแกนใดเลย

Chart that displays a horizontal, vertical, and depth axis

แกนตั้ง (ค่า)

แกนนอน (ประเภท)

แกนลึก (ชุดข้อมูล)

แผนภูมิบางชนิดจะแสดงแกนในลักษณะที่ต่างออกไป ตัวอย่างเช่น แผนภูมิ xy (กระจาย) และแผนภูมิฟองแสดงค่าที่เป็นตัวเลขบนทั้งแกนนอนและแกนตั้ง ในตัวอย่างอาจเป็นวิธีการลงจุดปริมาณน้ำฝนที่ตกเป็นนิ้วเทียบกับความกดอากาศ ซึ่งทั้งสองรายการนี้มีค่าตัวเลข และจุดข้อมูลจะถูกลงจุดบนแกน x และ y โดยสัมพันธ์กับค่าตัวเลขของรายการเหล่านี้ แกนค่าจะมีตัวเลือกที่หลากหลาย เช่น การตั้งค่ามาตราส่วนเป็นแบบลอการิทึม

แผนภูมิชนิดอื่น เช่น แผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิเส้น และแผนภูมิพื้นที่ แสดงค่าตัวเลขบนแกนตั้ง (ค่า) เพียงอย่างเดียว และแสดงการจัดกลุ่มที่เป็นข้อความ (หรือประเภท) บนแกนนอน ในตัวอย่างอาจเป็นวิธีการลงจุดปริมาณน้ำฝนที่ตกเป็นนิ้วเทียบกับภูมิภาค ในตัวอย่างนี้ ภูมิภาคเป็นประเภทที่แบบข้อความของข้อมูลบนแกนนอน (ประเภท) โดยที่แต่ละภูมิภาคจะเว้นระยะห่างเท่าๆ กันเนื่องจากเป็นข้อความ ไม่ใช่ค่าที่สามารถวัดได้ โปรดคำนึงถึงความแตกต่างนี้เมื่อคุณเลือกชนิดแผนภูมิ เพราะตัวเลือกจะแตกต่างกันสำหรับแกนค่าและแกนประเภท หมายเหตุที่เกี่ยวข้อง แกนลึก (ชุดข้อมูล) เป็นอีกฟอร์มหนึ่งของแกนประเภท

เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ เครื่องหมายขีดและป้ายแสดงชื่อประเภทบนแกนจะถูกแสดงบนแกนตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถปรับวิธีแสดงเครื่องหมายขีดและป้ายชื่อได้โดยใช้เครื่องหมายขีดหลักและขีดรองและป้ายชื่อ เมื่อต้องการลดจำนวนข้อมูลที่มีมากเกินไปในแผนภูมิลง คุณสามารถเลือกแสดงป้ายชื่อแกนหรือเครื่องหมายขีดบนแกนนอน (ประเภท) ให้น้อยลง ด้วยการระบุช่วงที่คุณต้องการใส่ป้ายชื่อประเภท หรือด้วยการระบุจำนวนประเภทที่คุณต้องการแสดงระหว่างเครื่องหมายขีด

คุณยังสามารถเปลี่ยนการจัดแนวและการวางแนวของป้ายชื่อ และเปลี่ยนแปลงหรือจัดรูปแบบข้อความและตัวเลขที่ป้ายชื่อแสดง ตัวอย่างเช่น แสดงตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์

ด้านบนของหน้า

แสดงหรือซ่อนแกน

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนแกน

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก แกน

 3. คลิกชนิดของแกนที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อน แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ปรับเครื่องหมายขีดและป้ายชื่อของแกน

 1. บนแผนภูมิ ให้คลิกแกนที่มีเครื่องหมายขีดและป้ายชื่อที่คุณต้องการปรับ หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกแกนที่คุณต้องการเลือก

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิก การเลือกรูปแบบ

 3. ภายใต้ ตัวเลือกแกน ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการแสดงเครื่องหมายขีดหลัก ในกล่อง ชนิดเครื่องหมายขีดหลัก ให้คลิกตำแหน่งเครื่องหมายขีดที่คุณต้องการ

  2. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการแสดงของเครื่องหมายขีดรอง ในกล่องรายการแบบหล่นลง ชนิดเครื่องหมายขีดรอง ให้คลิกตำแหน่งเครื่องหมายขีดที่คุณต้องการ

  3. เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของป้ายชื่อ ในกล่อง ป้ายชื่อแกน ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ    เมื่อต้องการซ่อนเครื่องหมายขีดหรือป้ายแสดงชื่อประเภทบนแกน ในกล่อง ป้ายชื่อแกน ให้คลิก ไม่มี

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนจำนวนประเภทระหว่างป้ายชื่อหรือเครื่องหมายขีด

 1. บนแผนภูมิ ให้คลิกแกนนอน (ประเภท) ที่คุณต้องการเปลี่ยน หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกแกนที่คุณต้องการเลือก

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิก การเลือกรูปแบบ

 3. ภายใต้ ตัวเลือกแกน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  1. เมื่อตัองการเปลี่ยนช่วงระหว่างป้ายชื่อแกน ภายใต้ ช่วงระหว่างป้ายชื่อ ให้คลิก ระบุหน่วยช่วง แล้วในกล่องข้อความ ให้พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ    พิมพ์ 1 เพื่อแสดงป้ายชื่อของทุกประเภท พิมพ์ 2 เพื่อแสดงป้ายชื่อประเภทอื่นทั้งหมด พิมพ์ 3 เพื่อแสดงป้ายชื่อของทุกประเภทที่สาม และอื่นๆ

  2. เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางตำแหน่งของป้ายชื่อแกน ในกล่อง ระยะห่างของป้ายชื่อจากแกน ให้พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ    พิมพ์ตัวเลขที่น้อยลงเพื่อวางป้ายชื่อให้ใกล้กับแกนมากขึ้น พิมพ์ตัวเลขที่มากขึ้นถ้าคุณต้องการเพิ่มระยะห่างระหว่างป้ายชื่อและแกน

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการจัดแนวและการวางแนวของป้ายชื่อ

คุณสามารถเปลี่ยนการจัดแนวของป้ายชื่อแกนได้ทั้งบนแกนนอน (ประเภท) และแกนตั้ง (ค่า) เมื่อคุณมีป้ายชื่อประเภทแบบหลายระดับในแผนภูมิของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนการจัดตำแหน่งของป้ายชื่อทุกระดับได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับระยะช่องว่างระหว่างป้ายชื่อแต่ละระดับบนแกนนอน (ประเภท) ได้อีกด้วย

 1. บนแผนภูมิ ให้คลิกแกนที่มีป้ายชื่อที่คุณต้องการจัดแนวให้ต่างไป หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกแกนที่คุณต้องการเลือก

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิก การเลือกรูปแบบ

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบแกน ให้คลิก การจัดแนว

 4. ภายใต้ เค้าโครงข้อความ ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  1. ในกล่อง การจัดแนวตามแนวตั้ง ให้คลิกตำแหน่งการจัดแนวในแนวตั้งที่คุณต้องการ

  2. ในกล่อง ทิศทางข้อความ ให้คลิกการวางแนวข้อความที่คุณต้องการ

  3. ในกล่อง มุมแบบกำหนดเอง ให้เลือกองศาการหมุนที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ    นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของป้ายชื่อแกนได้ โดยคลิกขวาที่แกน แล้วคลิก จัดชิดซ้าย รูปปุ่ม, กึ่งกลาง รูปปุ่ม หรือ จัดชิดขวา รูปปุ่ม บน แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแปลงข้อความของป้ายชื่อประเภท

คุณจะเปลี่ยนแปลงข้อความของป้ายชื่อประเภทบนแผ่นงาน หรือเปลี่ยนแปลงข้อความเหล่านั้นในแผนภูมิโดยตรงก็ได้

เปลี่ยนแปลงข้อความของป้ายชื่อประเภทบนแผ่นงาน

 1. บนแผ่นงาน ให้คลิกเซลล์ที่มีชื่อของป้ายชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วกด ENTER

หมายเหตุ    การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำบนแผ่นงานจะถูกปรับปรุงในแผนภูมิโดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนแปลงข้อความของป้ายชื่อประเภทในแผนภูมิ

 1. ในแผนภูมิ ให้คลิกที่แกนนอน หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกแกนนอน (ประเภท)

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ข้อมูล ให้คลิก เลือกข้อมูล

  Excel Ribbon Image

 3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ภายใต้ ป้ายชื่อแกนนอน (ประเภท) ให้คลิก แก้ไข

 4. ในกล่อง ช่วงป้ายชื่อแกน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. ระบุช่วงในแผ่นงานที่คุณต้องการใช้เป็นป้ายชื่อแกนประเภท

   เคล็ดลับ    คุณยังสามารถคลิกปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ แล้วเลือกช่วงที่คุณต้องการใช้บนแผ่นงาน เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิกปุ่ม ขยายกล่องโต้ตอบ

  2. พิมพ์ป้ายชื่อที่คุณต้องการใช้โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ตัวอย่างเช่น ฝ่าย ก, ฝ่าย ข, ฝ่าย ค

   หมายเหตุ    ถ้าคุณพิมพ์ข้อความป้ายชื่อในกล่อง ช่วงป้ายชื่อแกน ข้อความป้ายชื่อแกนประเภทจะไม่เชื่อมโยงไปยังเซลล์บนแผ่นงานอีกต่อไป

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อความและตัวเลขในป้ายชื่อ

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของข้อความในป้ายชื่อแกนประเภทหรือเปลี่ยนตัวเลขบนแกนค่าได้

จัดรูปแบบข้อความ

 1. ในแผนภูมิ ให้คลิกขวาที่แกนที่แสดงป้ายชื่อที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บน แถบเครื่องมือขนาดเล็ก ให้คลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ    คุณยังสามารถเลือกแกนที่แสดงป้ายชื่อ แล้วใช้ปุ่มการจัดรูปแบบบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ได้อีกด้วย

จัดรูปแบบตัวเลข

 1. ในแผนภูมิ ให้คลิกแกนที่แสดงตัวเลขที่คุณต้องการจัดรูปแบบ หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  • คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  • บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกแกนที่คุณต้องการเลือก

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกในปัจจุบัน ให้คลิก การเลือกรูปแบบ

 3. คลิก ตัวเลข แล้วในกล่อง ประเภท ให้เลือกรูปแบบตัวเลขที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ    ถ้ารูปแบบตัวเลขที่คุณเลือกใช้ตำแหน่งทศนิยม คุณสามารถระบุตำแหน่งทิศนิยมได้ในกล่อง ตำแหน่งทศนิยม

 4. เมื่อต้องการรักษาการเชื่อมโยงของตัวเลขไปยังเซลล์แผ่นงาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูล

หมายเหตุ    ก่อนที่คุณจะจัดรูปแบบตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลขบนแผนภูมิได้รับการคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ในข้อมูลต้นฉบับแล้ว และตัวเลขเหล่านั้นแสดงอยู่ในรูปแบบทศนิยม ค่าเปอร์เซ็นต์จะได้รับการคำนวณบนแผ่นงานโดยใช้สมการ จำนวน / ผลรวม = เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคำนวณ 10 / 100 = 0.1 แล้วจัดรูปแบบ 0.1 เป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวเลขจะแสดงเป็น 10% อย่างถูกต้อง

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2013, Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010, Excel Starterข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา