การอ่านข้อความอีเมล POP3 บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณดาวน์โหลดข้อความใหม่จากบัญชีผู้ใช้อีเมลPOP3 ข้อความเหล่านี้จะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์จดหมาย POP3 ถ้าคุณตรวจสอบบัญชีผู้ใช้อีเมล POP3 จากคอมพิวเตอร์อื่นโดยใช้การตั้งค่า POP3 เริ่มต้นใน Microsoft Office Outlook 2007 คอมพิวเตอร์ที่ดาวน์โหลดข้อความอีเมลใหม่จะเป็นเพียงตำแหน่งเดียวที่มีข้อความนั้นเก็บอยู่ โดยจะไม่มีข้อความอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จดหมาย POP3 อีกต่อไปเมื่อคุณเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

เมื่อต้องการแสดงข้อความของคุณจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณสามารถเลือกที่จะดาวน์โหลดสำเนาของข้อความอีเมลใหม่ และไม่ลบข้อความเหล่านี้ออกจากเซิร์ฟเวอร์จดหมาย POP3

คุณต้องการทำสิ่งใด

ดาวน์โหลดสำเนาของข้อความและเก็บสำเนาเหล่านี้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์จดหมาย POP3

ดาวน์โหลดข้อความและลบข้อความเหล่านี้ออกจากเซิร์ฟเวอร์จดหมาย POP3

ดาวน์โหลดสำเนาของข้อความและเก็บสำเนาเหล่านี้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์จดหมาย POP3

การดาวน์โหลดสำเนาของข้อความอีเมลใหม่อาจเป็นประโยชน์ ถ้าคุณตรวจสอบบัญชีผู้ใช้อีเมล POP3 จากหลายโปรไฟล์หรือจากคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดาวน์โหลดสำเนาของข้อความทั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานและที่บ้านของคุณได้ หลังจากนั้นก็ลบข้อความเหล่านี้ออกจากเซิร์ฟเวอร์จดหมาย POP3

หมายเหตุ: ข้อความอีเมลที่คุณส่งจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง ใน Outlook เฉพาะบนคอมพิวเตอร์ที่ส่งข้อความอีเมลเหล่านั้นเท่านั้น คุณจะไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง ของคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของคุณที่ใช้งาน Outlook ได้ ให้พิจารณาการใส่ที่อยู่อีเมลของคุณในกล่อง สำเนาลับถึง เพื่อให้คุณสามารถดาวน์โหลดข้อความที่คุณส่งบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้

Multiple computers downloading POP3 e-mail messages

1. เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จดหมาย POP3 ของคุณจากคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของคุณ สำเนาของข้อความอีเมลใหม่ของคุณจะถูกดาวน์โหลดไปยัง Outlook

2. เมื่อคุณเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ที่ทำงานของคุณ สำเนาของข้อความอีเมลใหม่ของคุณจะถูกดาวน์โหลดไปยัง Outlook

3. เมื่อคุณเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณ สำเนาของข้อความอีเมลใหม่ของคุณจะถูกดาวน์โหลดไปยัง Outlook

4. เนื่องจากกล่องกาเครื่องหมาย เก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ไม่ได้ถูกเลือกใน Outlook บนคอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณ จึงมีการส่งคำสั่งจาก Outlook ไปยังเซิร์ฟเวอร์จดหมาย POP3 เพื่อสั่งให้ลบข้อความที่คุณเพิ่งดาวน์โหลด ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีสำเนาอื่นของ Outlook ที่สามารถดาวน์โหลดข้อความเหล่านี้จากเซิร์ฟเวอร์จดหมาย POP3 ได้ในตอนนี้

บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่คุณต้องการอ่านข้อความอีเมลของคุณ แต่ไม่ต้องการบันทึกข้อความอีเมลเหล่านี้ไว้อย่างถาวร ให้ทำดังนี้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  คำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ หายไป

  คำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ อยู่บนเมนู เครื่องมือ ใน Office Outlook 2007 ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook รุ่นก่อนหน้า คำแนะนำต่อไปนี้จะนำไปใช้ไม่ได้ ให้ใช้วิธีใช้ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าแถบชื่อเรื่องของโปรแกรมที่คุณกำลังใช้อยู่แสดงคำว่า Outlook Express แสดงว่าคุณกำลังใช้โปรแกรมที่ไม่ใช่ Outlook ให้ดูวิธีใช้ใน Outlook Express เพื่อขอความช่วยเหลือ

 2. ภายใต้ ชื่อ ให้เลือกบัญชีผู้ใช้อีเมล POP3 ที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก เปลี่ยน

  หมายเหตุ: ถ้าโปรไฟล์ของคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้อีเมล Microsoft Exchange Server ข้อความของคุณจะถูกเก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณในไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) อย่างไรก็ตาม ถ้าโปรไฟล์ของคุณมีทั้งบัญชีผู้ใช้อีเมล Exchange Server และบัญชี POP3 และการตั้งค่าเริ่มต้นคือให้ส่งข้อความใหม่ทั้งหมดไปยังกล่องจดหมาย Exchange Server แล้ว ข้อความ POP3 ที่คุณดาวน์โหลดมาจะถูกเก็บอยู่ในบัญชีผู้ใช้ Exchange บน Exchange Server โปรไฟล์ใดๆ ที่คุณใช้บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่มีสิทธิ์การเข้าถึงกล่องจดหมายของ Exchange Server จะสามารถแสดงข้อความอีเมล POP3 ที่ดาวน์โหลดไว้ก่อนหน้าได้

 3. คลิก ตั้งค่าเพิ่มเติม

 4. คลิกแท็บ ขั้นสูง จากนั้น ภายใต้ การนำส่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกได้ว่าจะให้ลบข้อความออกจากเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากจำนวนวันที่ระบุ เมื่อคุณลบรายการบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือเมื่อลบข้อมูลในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ หรือไม่ การตั้งค่าเหล่านี้อาจจะช่วยป้องกันไม่ให้มีข้อมูลเกินขีดจำกัดขนาดของกล่องจดหมายของคุณที่ISP ของคุณกำหนดไว้ได้

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • รับข้อความใหม่ด้วยตนเอง    

   • บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ส่ง/รับ จากนั้นชี้ไปที่บัญชีผู้ใช้อีเมล POP3 แล้วคลิก กล่องจดหมายเข้า

  • รับข้อความใหม่โดยอัตโนมัติ    

   1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ส่ง/รับ จากนั้นชี้ไปที่ การตั้งค่า ส่ง/รับ แล้วคลิก กำหนด กลุ่มส่ง/รับ

    แป้นพิมพ์ลัด  เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ กลุ่ม ส่ง/รับ ให้กด CTRL+ALT+S

   2. ภายใต้ ชื่อกลุ่ม ให้เลือกกลุ่มที่มีบัญชีผู้ใช้อีเมล POP3 ของคุณ จากนั้นภายใต้ การตั้งค่าสำหรับกลุ่ม ชื่อ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดการให้ ส่ง/รับ โดยอัตโนมัติทุกๆ n นาที แล้วใส่ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 1440 เลขตัวหลัง (1440) จะเป็นการกำหนดให้ ส่ง/รับ โดยอัตโนมัติวันละครั้ง

   3. หมายเหตุ: ถ้าคุณยังไม่ได้สร้างกลุ่ม ส่ง/รับ แบบกำหนดเอง ให้เลือกกลุ่ม บัญชีทั้งหมด

    เซิร์ฟเวอร์อีเมล POP3 ของคุณจะถูกตรวจสอบ และข้อความใหม่จะถูกดาวน์โหลดตามกำหนดการที่คุณระบุ

หมายเหตุ: ISP ส่วนใหญ่จำกัดขนาดของกล่องจดหมาย POP3 ของคุณ ถ้าคุณไม่ลบรายการออกจากเซิร์ฟเวอร์ บัญชีของคุณจะเกินขนาดที่ ISP ของคุณจัดสรรให้ซึ่งจะทำให้คุณไม่ได้รับข้อความเพิ่มอีก และอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อ ISP ของคุณ

ด้านบนของหน้า

ดาวน์โหลดข้อความและลบข้อความเหล่านี้ออกจากเซิร์ฟเวอร์จดหมาย POP3

บนคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการบันทึกข้อความอีเมล คุณจะต้องกำหนดค่า Outlook ให้ดาวน์โหลดข้อความหรือลบข้อความออกจากเซิร์ฟเวอร์จดหมาย หลังจากที่คุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เพื่อตรวจสอบข้อความอีเมลของคุณ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นจะไม่สามารถดาวน์โหลดข้อความได้อีกต่อไป

 1. ถ้าคุณยังไม่ได้เพิ่มบัญชีผู้ใช้ POP3 ให้กับโปรไฟล์ Outlook ให้เพิ่มในตอนนี้

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

   คำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ หายไป

   คำสั่ง การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ อยู่บนเมนู เครื่องมือ ใน Office Outlook 2007 ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook รุ่นก่อนหน้า คำแนะนำต่อไปนี้จะนำไปใช้ไม่ได้ ให้ใช้วิธีใช้ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าแถบชื่อเรื่องของโปรแกรมที่คุณกำลังใช้อยู่แสดงคำว่า Outlook Express แสดงว่าคุณกำลังใช้โปรแกรมที่ไม่ใช่ Outlook ให้ดูวิธีใช้ใน Outlook Express เพื่อขอความช่วยเหลือ

  2. บนแท็บ อีเมล ให้คลิก สร้าง จากนั้นเลือก Microsoft Exchange, POP3, IMAP หรือ HTTP แล้วคลิก ถัดไป

  3. เลือก POP3 แล้วคลิก ถัดไป

  4. ใส่ชื่อ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่านของคุณในกล่องข้อความที่สอดคล้องกัน

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. รับข้อความใหม่ด้วยตนเอง    

   • บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ส่ง/รับ จากนั้นชี้ไปที่บัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก กล่องจดหมายเข้า

  2. รับข้อความใหม่โดยอัตโนมัติ    

   1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ส่ง/รับ จากนั้นชี้ไปที่ การตั้งค่า ส่ง/รับ แล้วคลิก กำหนดกลุ่ม ส่ง/รับ

    แป้นพิมพ์ลัด  เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ กลุ่ม ส่ง/รับ ให้กด CTRL+ALT+S

   2. ภายใต้ ชื่อกลุ่ม ให้เลือกกลุ่มที่มีบัญชีผู้ใช้อีเมล POP3 ของคุณ จากนั้นภายใต้ การตั้งค่าสำหรับกลุ่ม ชื่อ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดการให้ ส่ง/รับ โดยอัตโนมัติทุกๆ n นาที แล้วใส่ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 1440 เลขตัวหลัง (1440) จะเป็นการกำหนดให้ ส่ง/รับ โดยอัตโนมัติวันละครั้ง

   3. หมายเหตุ: ถ้าคุณยังไม่ได้สร้างกลุ่ม ส่ง/รับ แบบกำหนดเองใดๆ ให้เลือกกลุ่ม บัญชีทั้งหมด

    เซิร์ฟเวอร์อีเมล POP3 ของคุณจะถูกตรวจสอบ และข้อความใหม่จะถูกดาวน์โหลดตามกำหนดการที่คุณระบุ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเข้าถึงข้อความใหม่บนคอมพิวเตอร์ใดๆ ทางเลือกคือให้ใช้ขั้นตอนสำหรับ ดาวน์โหลดสำเนาของข้อความและเก็บสำเนาเหล่านี้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์จดหมาย POP3 บนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของคุณ เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เอาออกจากเซิร์ฟเวอร์หลังจาก n วัน ด้วย วิธีนี้จะทำให้คุณสามารถตรวจสอบอีเมลของคุณจากคอมพิวเตอร์ใดๆ ภายในจำนวนวันที่ระบุ จดหมายจะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์จดหมาย POP3 เมื่อเกินเวลาที่กำหนด

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×