การสลับระหว่างภาษาต่างๆ ด้วยการตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

ถ้าคุณสร้างเอกสารในหลายภาษาที่เป็นละติน เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน และสลับระหว่างภาษาดังกล่าวอย่างรวดเร็วขณะทำงาน การตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรของข้อความขณะที่คุณพิมพ์ จะทำให้คุณสามารถตรวจการสะกดข้อความในภาษาที่คุณกำลังใช้อยู่ได้หลังจากที่คุณได้สร้างเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ถ้าคุณต้องการพิมพ์ในภาษาที่ไม่ใช่ละติน เช่น อาหรับหรือจีน หรือต้องการใช้รูปแบบแป้นพิมพ์ภาษาของภาษาที่เป็นละตินแต่ละภาษา คุณสามารถสลับรูปแบบแป้นพิมพ์ได้โดยใช้แถบภาษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสลับระหว่างภาษาต่างๆ โดยใช้แถบภาษา

คุณใช้โปรแกรม Office 2010 โปรแกรมใดอยู่

Access

เปลี่ยนภาษาของฐานข้อมูลให้ตรงกับภาษาของระเบียนและเขตข้อมูลของฐานข้อมูล

Excel

เปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมให้ตรงกับภาษาของข้อความในแผ่นงาน

InfoPath

InfoPath Designer

InfoPath Editor

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

เรียนรู้เพิ่มเติม

Access

ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบแป้นพิมพ์ที่มีอักขระทั้งหมดที่คุณต้องการ หรือถ้าคุณรู้จักโค้ด ASCII ของอักขระพิเศษที่ไม่อยู่ในรูปแบบแป้นพิมพ์ คุณจะสามารถพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการได้ เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาใน Access ให้คุณพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ เลือกข้อความนั้น แล้วจึงตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร เมื่อต้องการตรวจการสะกด ให้คุณสลับพจนานุกรมไปเป็นภาษานั้น

 1. เปิดฐานข้อมูล Access

 2. เริ่มต้นพิมพ์

  หมายเหตุ    เมื่อต้องการพิมพ์อักขระ เช่น Umlaut (ö) ในภาษาเยอรมัน, Tilde (ñ) ในภาษาสเปน, Cedilla (Ç) ในภาษาตุรกี หรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์ เช่น เครื่องหมายถูก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เปลี่ยนภาษาของฐานข้อมูลให้ตรงกับภาษาของระเบียนและเขตข้อมูลของฐานข้อมูล

   ภาษาแก้ไขดังกล่าวจะนำไปใช้กับทั้งฐานข้อมูล และไม่สามารถกำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละระเบียน หรือแต่ละเขตข้อมูลได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจการสะกดในภาษาอื่น ให้ดูที่ การตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาของฐานข้อมูลเพื่อตรวจการสะกด ให้ทำดังนี้

 1. เปิดฐานข้อมูล Access

 2. คลิกแท็บ แฟ้ม

 3. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

 4. คลิก ภาษา

 5. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ในรายการ ภาษาแก้ไข ให้เลือกภาษาแก้ไข แล้วคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

     การดำเนินการนี้จะเปลี่ยนภาษาแก้ไขเริ่มต้นของโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมด

 6. เมื่อคุณตรวจการสะกดของฐานข้อมูลในครั้งถัดไปด้วยการคลิก การสะกด บนแท็บ หน้าแรก คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมในกล่องโต้ตอบ การสะกด ได้ จากนั้นจึงตรวจสอบระเบียนของฐานข้อมูลสำหรับแต่ละภาษาที่มีอยู่ในฐานข้อมูลนั้นได้ คุณต้องทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละภาษาในฐานข้อมูล

หมายเหตุ    คุณอาจต้องใช้แพคภาษาถ้า Office 2010 รุ่นของคุณไม่มีเครื่องมือการพิสูจน์อักษร เช่น ตัวตรวจการสะกด สำหรับภาษาที่คุณต้องการใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การพิจารณาว่าคุณต้องการแพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อหรือไม่

ด้านบนของหน้า

Excel

   ภาษาแก้ไขจะนำไปใช้กับทั้งสมุดงาน และไม่สามารถกำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละแผ่นงานหรือแต่ละเซลล์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจการสะกดในภาษาอื่น ให้ดูที่ การตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาใน Excel ให้พิมพ์ภาษาที่คุณต้องการใช้ จากนั้นในระหว่างกระบวนการตรวจการสะกด คุณสามารถคลิก ภาษาของพจนานุกรม เพื่อสลับพจนานุกรมไปเป็นภาษานั้นได้

 1. เปิดสมุดงาน Excel

 2. เริ่มต้นพิมพ์

  หมายเหตุ   เมื่อต้องการพิมพ์อักขระ เช่น Umlaut (ö) ในภาษาเยอรมัน, Tilde (ñ) ในภาษาสเปน, Cedilla (Ç) ในภาษาตุรกี หรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์ เช่น เครื่องหมายถูก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมให้ตรงกับภาษาของข้อความในแผ่นงาน

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของสมุดงานเพื่อตรวจการสะกด ให้ทำดังนี้

 1. เปิดสมุดงาน Excel

 2. คลิกแท็บ แฟ้ม

 3. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

 4. คลิก ภาษา

 5. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ในรายการ ภาษาแก้ไข ให้เลือกภาษาแก้ไข แล้วคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

     การดำเนินการนี้จะเปลี่ยนภาษาแก้ไขเริ่มต้นของโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมด

 1. เมื่อคุณตรวจการสะกดของสมุดงานในครั้งถัดไปด้วยการคลิก การสะกด บนแท็บ หน้าแรก คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของพจนานุกรมในกล่องโต้ตอบ การสะกด ได้ จากนั้นจึงตรวจสอบสมุดงานสำหรับแต่ละภาษาที่มีอยู่ในสมุดงานนั้นได้ คุณต้องทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละภาษาในสมุดงาน

หมายเหตุ    คุณอาจต้องใช้แพคภาษาถ้า Office 2010 รุ่นของคุณไม่มีเครื่องมือการพิสูจน์อักษร เช่น ตัวตรวจการสะกด สำหรับภาษาที่คุณต้องการใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การพิจารณาว่าคุณต้องการแพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อหรือไม่

ด้านบนของหน้า

InfoPath

InfoPath Designer

   ใน InfoPath Designer คำสั่ง ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร จะนำไปใช้กับมุมมองฟอร์มปัจจุบัน ฟอร์มที่มีหลายมุมมองสามารถมีภาษาการพิสูจน์อักษรสำหรับแต่ละมุมมองแตกต่างกันได้ ภาษาการพิสูจน์อักษรจะนำไปใช้กับทั้งมุมมอง ข้อความทั้งหมดในมุมมองจะถูกกำหนดให้เป็นภาษาเดียวกัน

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของฟอร์ม ให้ทำดังนี้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิกลูกศรใต้ การสะกด แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร Button image

 2. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการ

 3. เริ่มต้นพิมพ์

  หมายเหตุ   เมื่อต้องการพิมพ์อักขระ เช่น Umlaut (ö) ในภาษาเยอรมัน, Tilde (ñ) ในภาษาสเปน, Cedilla (Ç) ในภาษาตุรกี หรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์ เช่น เครื่องหมายถูก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 4. เลือกตรวจการสะกดถ้าต้องการ

  หมายเหตุ  

InfoPath Editor

   ใน InfoPath Editor คำสั่ง ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร จะนำไปใช้กับทั้งฟอร์ม ภาษาการพิสูจน์อักษรจะนำไปใช้กับทั้งมุมมอง ข้อความทั้งหมดในมุมมองจะถูกกำหนดให้เป็นภาษาเดียวกัน

เมื่อต้องการตรวจการสะกดในฟอร์ม ให้ทำดังนี้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกลูกศรใต้ การสะกด แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร Button image

 2. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการ

 3. เริ่มต้นพิมพ์

  หมายเหตุ   เมื่อต้องการพิมพ์อักขระ เช่น Umlaut (ö) ในภาษาเยอรมัน, Tilde (ñ) ในภาษาสเปน, Cedilla (Ç) ในภาษาตุรกี หรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์ เช่น เครื่องหมายถูก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 4. เลือกตรวจการสะกดถ้าต้องการ

  หมายเหตุ  

ด้านบนของหน้า

OneNote

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของสมุดบันทึกเพื่อตรวจการสะกด ให้ทำดังนี้

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณในแฟ้มตรงตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นพิมพ์ข้อความในภาษาอื่น หรือถ้าคุณได้พิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกข้อความนั้น

 2. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก ภาษา แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 3. ในบานหน้าต่าง ภาษาแก้ไข ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการ

 4. เริ่มต้นพิมพ์

  หมายเหตุ   เมื่อต้องการพิมพ์อักขระ เช่น Umlaut (ö) ในภาษาเยอรมัน, Tilde (ñ) ในภาษาสเปน, Cedilla (Ç) ในภาษาตุรกี หรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์ เช่น เครื่องหมายถูก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 5. เมื่อต้องการสลับกลับไปเป็นภาษาเดิม หรือสลับไปเป็นภาษาอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 ในขั้นตอนที่ 3 ให้เลือกภาษาถัดไป

 6. เลือกตรวจการสะกดถ้าต้องการ

  หมายเหตุ    คุณอาจต้องใช้แพคภาษาถ้า Office 2010 รุ่นของคุณไม่มีเครื่องมือการพิสูจน์อักษร เช่น ตัวตรวจการสะกด สำหรับภาษาที่คุณต้องการใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การพิจารณาว่าคุณต้องการแพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อหรือไม่

ด้านบนของหน้า

Outlook

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของข้อความอีเมลเพื่อตรวจการสะกด ให้ทำดังนี้

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณในข้อความอีเมลตรงตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นพิมพ์ข้อความในภาษาอื่น หรือถ้าคุณได้พิมพ์ข้อความแล้ว ให้เลือกข้อความนั้น

 2. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิกลูกศรใต้ ภาษา แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร Button image

 3. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการ

 4. เริ่มต้นพิมพ์

  หมายเหตุ   เมื่อต้องการพิมพ์อักขระ เช่น Umlaut (ö) ในภาษาเยอรมัน, Tilde (ñ) ในภาษาสเปน, Cedilla (Ç) ในภาษาตุรกี หรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์ เช่น เครื่องหมายถูก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 5. เมื่อต้องการสลับกลับไปเป็นภาษาเดิม หรือสลับไปเป็นภาษาอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 ในขั้นตอนที่ 3 ให้เลือกภาษาถัดไป

 6. เลือกตรวจการสะกดและไวยากรณ์ถ้าต้องการ

  หมายเหตุ    คุณอาจต้องใช้แพคภาษาถ้า Office 2010 รุ่นของคุณไม่มีเครื่องมือการพิสูจน์อักษร เช่น ตัวตรวจการสะกด สำหรับภาษาที่คุณต้องการใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การพิจารณาว่าคุณต้องการแพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อหรือไม่

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของภาพนิ่งเพื่อตรวจการสะกด ให้ทำดังนี้

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณในแฟ้มตรงตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นพิมพ์ข้อความในภาษาอื่น หรือถ้าคุณได้พิมพ์ข้อความแล้ว ให้เลือกข้อความนั้น

 2. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิกลูกศรใต้ ภาษา แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 3. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้

 4. เริ่มต้นพิมพ์

  หมายเหตุ   เมื่อต้องการพิมพ์อักขระ เช่น Umlaut (ö) ในภาษาเยอรมัน, Tilde (ñ) ในภาษาสเปน, Cedilla (Ç) ในภาษาตุรกี หรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์ เช่น เครื่องหมายถูก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 5. เมื่อต้องการสลับกลับไปเป็นภาษาเดิม หรือสลับไปเป็นภาษาอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 ในขั้นตอนที่ 3 ให้เลือกภาษาถัดไป

 6. เลือกว่าจะตรวจการสะกดและไวยากรณ์หรือไม่ก็ได้

  หมายเหตุ    คุณอาจต้องใช้แพคภาษาถ้า Office 2010 รุ่นของคุณไม่มีเครื่องมือการพิสูจน์อักษร เช่น ตัวตรวจการสะกด สำหรับภาษาที่คุณต้องการใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การพิจารณาว่าคุณต้องการแพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อหรือไม่

ด้านบนของหน้า

Publisher

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของสิ่งพิมพ์เพื่อตรวจการสะกด ให้ทำดังนี้

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณในแฟ้มตรงตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นพิมพ์ข้อความในภาษาอื่น หรือถ้าคุณได้พิมพ์ข้อความแล้ว ให้เลือกข้อความนั้น

 2. บนแท็บ ตรวจทาน ให้คลิกลูกศรใต้ ภาษา แล้วคลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร Button image

 3. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการ

 4. เริ่มต้นพิมพ์

  หมายเหตุ   เมื่อต้องการพิมพ์อักขระ เช่น Umlaut (ö) ในภาษาเยอรมัน, Tilde (ñ) ในภาษาสเปน, Cedilla (Ç) ในภาษาตุรกี หรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์ เช่น เครื่องหมายถูก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 5. เมื่อต้องการสลับกลับไปเป็นภาษาเดิม หรือสลับไปเป็นภาษาอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 ในขั้นตอนที่ 3 ให้เลือกภาษาถัดไป

 6. เลือกตรวจการสะกดถ้าต้องการ

  หมายเหตุ    คุณอาจต้องใช้แพคภาษาถ้า Office 2010 รุ่นของคุณไม่มีเครื่องมือการพิสูจน์อักษร เช่น ตัวตรวจการสะกด สำหรับภาษาที่คุณต้องการใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การพิจารณาว่าคุณต้องการแพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อหรือไม่

ด้านบนของหน้า

Visio

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของไดอะแกรมเพื่อตรวจการสะกด ให้ทำดังนี้

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณในแฟ้มตรงตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นพิมพ์ข้อความในภาษาอื่น หรือถ้าคุณได้พิมพ์ข้อความแล้ว ให้เลือกข้อความนั้น

 2. บนแท็บ Review ในกลุ่ม Language ให้คลิก Set Proofing Language

 3. ในกล่องโต้ตอบ Language ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการ

 4. เริ่มต้นพิมพ์

  หมายเหตุ   เมื่อต้องการพิมพ์อักขระ เช่น Umlaut (ö) ในภาษาเยอรมัน, Tilde (ñ) ในภาษาสเปน, Cedilla (Ç) ในภาษาตุรกี หรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์ เช่น เครื่องหมายถูก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 5. เมื่อต้องการสลับกลับไปเป็นภาษาเดิม หรือสลับไปเป็นภาษาอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 ในขั้นตอนที่ 3 ให้เลือกภาษาถัดไป

 6. เลือกว่าจะตรวจการสะกดหรือไม่ก็ได้

  หมายเหตุ    คุณอาจต้องใช้แพคภาษาถ้า Office 2010 รุ่นของคุณไม่มีเครื่องมือการพิสูจน์อักษร เช่น ตัวตรวจการสะกด สำหรับภาษาที่คุณต้องการใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การพิจารณาว่าคุณต้องการแพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อหรือไม่

ด้านบนของหน้า

Word

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาของเอกสารเพื่อตรวจการสะกด ให้ทำดังนี้

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณในแฟ้มตรงตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นพิมพ์ข้อความในภาษาอื่น หรือถ้าคุณได้พิมพ์ข้อความแล้ว ให้เลือกข้อความนั้น

 2. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

 3. ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการ

 4. เริ่มต้นพิมพ์

  หมายเหตุ   เมื่อต้องการพิมพ์อักขระ เช่น Umlaut (ö) ในภาษาเยอรมัน, Tilde (ñ) ในภาษาสเปน, Cedilla (Ç) ในภาษาตุรกี หรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์ เช่น เครื่องหมายถูก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 5. เมื่อต้องการสลับกลับไปเป็นภาษาเดิม หรือสลับไปเป็นภาษาอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 ในขั้นตอนที่ 3 ให้เลือกภาษาถัดไป

 6. เลือกตรวจการสะกดและไวยากรณ์ถ้าต้องการ

  หมายเหตุ    คุณอาจต้องใช้แพคภาษาถ้า Office 2010 รุ่นของคุณไม่มีเครื่องมือการพิสูจน์อักษร เช่น ตัวตรวจการสะกด สำหรับภาษาที่คุณต้องการใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การพิจารณาว่าคุณต้องการแพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อหรือไม่

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้เพิ่มเติม

นำไปใช้กับ: Project Standard 2010, InfoPath 2010, Access 2010, Excel 2010, Outlook 2010, Publisher 2010, Word 2010, Project 2010, Visio 2010, OneNote 2010, Visio Standard 2010, PowerPoint 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา