การสร้างเอกสารที่จะใช้โดย Word รุ่นก่อนหน้า

AF101859186

ถ้าคุณสร้างเอกสารเพื่อที่จะส่งให้กับผู้ที่กำลังทำงานใน Word รุ่นก่อนหน้า และคุณทราบว่าพวกเขาได้ติดตั้ง แพคความเข้ากันได้ของ Microsoft Office สำหรับรูปแบบแฟ้มของ Word, Excel และ PowerPoint 2007 แล้ว คุณสามารถทำงานในโหมดMicrosoft Word 2010 ได้

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าบุคคลที่คุณส่งเอกสารให้ ได้ติดตั้งแพคความเข้ากันได้ของ Microsoft Office สำหรับรูปแบบแฟ้ม Open XML ของ Word, Excel และ PowerPoint แล้วหรือไม่ คุณสามารถทำงานในโหมดความเข้ากันได้ โหมดความเข้ากันได้จะทำให้แน่ใจได้ว่าจะไม่มีคุณลักษณะใหม่หรือคุณลักษณะขั้นสูงใน Word 2010 พร้อมใช้งานขณะที่คุณทำงานกับเอกสาร ดังนั้น บุคคลที่กำลังใช้ Word รุ่นก่อนหน้าก็จะมีความสามารถทั้งหมดในการแก้ไข

หมายเหตุ   ถ้าคุณสร้างเอกสารเรียบร้อยแล้ว และคุณต้องการตรวจสอบว่ามีเนื้อหาใดบ้างที่ไม่พร้อมใช้งานสำหรับการแก้ไขในรุ่นก่อนหน้า โปรดดูที่ คุณลักษณะที่มีลักษณะการทำงานแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้า

เปิดโหมดความเข้ากันได้

เมื่อคุณสร้างเอกสารใหม่ที่จะใช้ในรุ่นก่อนหน้า คุณสามารถเปิดโหมดความเข้ากันได้ด้วยการบันทึกแฟ้มในรูปแบบ Word 97-2003

  1. เปิดเอกสารใหม่

  2. คลิกแท็บ แฟ้ม

  3. คลิก บันทึกเป็น

  4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เอกสาร Word 97-2003 การกระทำนี้จะเปลี่ยนรูปแบบแฟ้มเป็น .doc

  5. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อเอกสาร

  6. คลิก บันทึก

คุณลักษณะที่ทำงานต่างกันในรุ่นก่อนหน้า

ตารางเหล่านี้ประกอบด้วยองค์ประกอบของเอกสารที่มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างและองค์ประกอบของเอกสารที่ไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณทำงานในโหมดความเข้ากันได้

หมายเหตุ   ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Word Starter 2010 โปรดทราบว่า Word Starter จะสนับสนุนคุณลักษณะที่แสดงไว้สำหรับ Word 2010 ได้บางส่วนเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่มีอยู่ใน Word Starter ให้ดูที่ การสนับสนุนคุณลักษณะ Word Starter

องค์ประกอบของ Word 2010

การเปลี่ยนแปลงเมื่อเปิดใน Word 2007

การเปลี่ยนแปลงเมื่อเปิดใน Word 97-2003

รูปแบบลำดับเลขใหม่

รูปแบบลำดับเลขใหม่จะถูกแปลงเป็นตัวเลขอาระบิก (1, 2, 3, 4, ...)

รูปแบบลำดับเลขใหม่จะถูกแปลงเป็นตัวเลขอาระบิก (1, 2, 3, 4, ...)

รูปร่างและกล่องข้อความใหม่

รูปร่างและกล่องข้อความจะถูกแปลงเป็นลักษณะพิเศษที่มีอยู่ในรูปแบบนี้

รูปร่างและกล่องข้อความจะถูกแปลงเป็นลักษณะพิเศษที่มีอยู่ในรูปแบบนี้

ลักษณะพิเศษข้อความ

ลักษณะพิเศษบนข้อความจะถูกเอาออกอย่างถาวร ยกเว้นว่ามีการนำลักษณะพิเศษนั้นไปใช้ในรูปแบบของการใช้ลักษณะแบบกำหนดเอง ถ้ามีการนำลักษณะพิเศษข้อความไปใช้ในรูปแบบของการใช้ลักษณะแบบกำหนดเอง ลักษณะพิเศษนั้นก็จะปรากฏอีกครั้งเมื่อมีการเปิดเอกสารใหม่ใน Word 2010

ลักษณะพิเศษบนข้อความจะถูกเอาออกอย่างถาวร ยกเว้นว่ามีการนำลักษณะพิเศษนั้นไปใช้ในรูปแบบของการใช้ลักษณะแบบกำหนดเอง ถ้ามีการนำลักษณะพิเศษข้อความไปใช้ในรูปแบบของการใช้ลักษณะแบบกำหนดเอง ลักษณะพิเศษนั้นก็จะปรากฏอีกครั้งเมื่อมีการเปิดเอกสารใหม่ใน Word 2010

ข้อความแสดงแทนในตาราง

ตารางจะสูญเสียข้อมูลของข้อความแสดงแทน

ตารางจะสูญเสียข้อมูลของข้อความแสดงแทน

คุณลักษณะ OpenType

คุณลักษณะแบบอักษรใหม่จะถูกเอาออก

คุณลักษณะแบบอักษรใหม่จะถูกเอาออก

การบล็อกผู้เขียน

การบล็อกที่นำไปใช้ในขอบเขตของเอกสารจะถูกเอาออก

การบล็อกที่นำไปใช้ในขอบเขตของเอกสารจะถูกเอาออก

ลักษณะพิเศษอักษรศิลป์ใหม่

ลักษณะพิเศษบนข้อความจะถูกเอาออกอย่างถาวร

ลักษณะพิเศษบนข้อความจะถูกเอาออกอย่างถาวร

ตัวควบคุมเนื้อหาใหม่

แปลงเป็นเนื้อหาคงที่อย่างถาวร

แปลงเป็นเนื้อหาคงที่อย่างถาวร

ตัวควบคุมเนื้อหา Word 2007

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แปลงเป็นข้อความคงที่อย่างถาวร

ชุดรูปแบบ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แปลงเป็นลักษณะอย่างถาวร ถ้าแฟ้มถูกเปิดใน Word 2010 ในภายหลัง คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะโดยใช้ชุดรูปแบบได้โดยอัตโนมัติ

แบบอักษรหลัก/แบบอักษรรอง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แปลงเป็นรูปแบบคงที่อย่างถาวร ถ้าแฟ้มถูกเปิดใน Word 2010 ในภายหลัง แบบอักษรหัวเรื่องและเนื้อความจะไม่เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติถ้าคุณใช้ลักษณะอื่น

การย้ายที่ติดตาม

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แปลงเป็นการแทรกและการลบอย่างถาวร

แท็บ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แท็บการจัดแนวจะถูกแปลงไปเป็นแท็บดั้งเดิม

กราฟิก SmartArt

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

กลายเป็นวัตถุเดี่ยวที่ไม่สามารถแก้ไขได้เว้นแต่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และถูกเปิดขึ้นใหม่ใน Word 2010

แผนภูมิและไดอะแกรม

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แผนภูมิและไดอะแกรมบางอันจะถูกแปลงเป็นรูปที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ข้อมูลที่อยู่นอกเหนือจากแถวที่ได้รับการสนับสนุนจะสูญหาย

วัตถุฝังตัว XML ที่เปิดอยู่

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แปลงเป็นเนื้อหาคงที่

แบบเอกสารสำเร็จรูป

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลบางอย่างของแบบเอกสารสำเร็จรูปและรายการข้อความอัตโนมัติอาจมีการสูญหาย

บรรณานุกรม

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แปลงเป็นข้อความคงที่อย่างถาวร

ข้อมูลอ้างอิง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แปลงเป็นข้อความคงที่อย่างถาวร

สมการ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

กลายเป็นกราฟิกและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ข้อคิดเห็น อ้างอิงท้ายเรื่องหรือเชิงอรรถใดๆ ในสมการจะสูญหายอย่างถาวรเมื่อมีการบันทึกเอกสาร

กล่องข้อความที่สัมพันธ์กัน

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แปลงเป็นการวางตำแหน่งสัมบูรณ์อย่างถาวร

นำไปใช้กับ: Word 2010, Word Starterข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา