การสร้างหรือการลบรายงาน PivotTable หรือ PivotChart

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขอย่างละเอียด และตอบคำถามที่ไม่ได้คาดคิดเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ ให้ใช้รายงาน PivotTable หรือ PivotChart

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม การสาธิต และการฝึกอบรม ให้ดูส่วน ดูเพิ่มเติม

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างรายงาน PivotTable หรือ PivotChart

สร้างรายงาน PivotChart จากรายงาน PivotTable ที่มีอยู่

แปลงรายงาน PivotChart เป็นแผนภูมิมาตรฐาน

สร้างแผนภูมิมาตรฐานจากข้อมูลบางส่วน หรือทั้งหมดในรายงาน PivotTable

ลบรายงาน PivotTable หรือ PivotChart

สร้างรายงาน PivotTable หรือ PivotChart

เมื่อต้องการสร้างรายงาน PivotTable หรือ PivotChart คุณต้องเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล และใส่ตำแหน่งที่ตั้งของรายงาน

 1. เลือกเซลล์ในช่วงของเซลล์ หรือวางจุดแทรกภายในตาราง Microsoft Office Excel

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่วงของเซลล์มีส่วนหัวของคอลัมน์

 2. เลือกชนิดของรายงานที่จะสร้างโดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการสร้างรายงาน PivotTable บนแทรก แท็บ ในกลุ่มตาราง คลิกPivotTable แล้ว คลิ กPivotTable
   รูป Ribbon ของ Excel
   Excel จะแสดงกล่องโต้ตอบสร้าง PivotTable

  2. เมื่อต้องการสร้างรายงาน PivotTable และ PivotChart บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก PivotTable แล้วคลิก PivotChart

   Excel จะแสดงกล่องโต้ตอบ สร้าง PivotTable พร้อมด้วย PivotChart

 3. เลือกแหล่งข้อมูลโดยการทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เลือกข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์

  1. คลิก เลือกตารางหรือช่วง

  2. พิมพ์ช่วงของเซลล์หรือการอ้างอิงชื่อตาราง เช่น =QuarterlyProfits ในกล่อง ตาราง/ช่วง

   ถ้าคุณเลือกเซลล์ในช่วงของเซลล์ หรือถ้าจุดแทรกอยู่ในตารางก่อนที่คุณจะเริ่มตัวช่วยสร้าง Excel จะแสดงช่วงของเซลล์หรือการอ้างอิงชื่อตารางในกล่อง ตาราง/ช่วง

   หรืออีกวิธีหนึ่ง เพื่อเลือกช่วงของเซลล์หรือตาราง คลิกยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราว เลือกช่วงบนเวิร์กชีต แล้ว กดขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม

   เคล็ดลับ: พิจารณาเลือกใช้ชื่อตารางแทนช่วงของเซลล์ เพราะแถวที่เพิ่มลงในตารางจะรวมอยู่ในรายงาน PivotTable โดยอัตโนมัติในขณะที่คุณฟื้นฟูข้อมูล

   หมายเหตุ: ถ้าช่วงอยู่ในแผ่นงานอื่นในสมุดงานเดียวกัน หรืออยู่ในสมุดงานอื่น ให้พิมพ์ชื่อสมุดงานและแผ่นงานโดยใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้ ([workbookname]sheetname!range)

   การใช้ข้อมูลภายนอก

  3. คลิก ใช้แหล่งข้อมูลภายนอก

  4. คลิก เลือกการเชื่อมต่อ

   Excel จะแสดงกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อที่มีอยู่

  5. ในกล่องรายการแบบหล่นลง แสดง ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ ให้เลือกประเภทของการเชื่อมต่อที่คุณต้องการเลือกการเชื่อมต่อ หรือเลือก การเชื่อมต่อที่มีอยู่ทั้งหมด (ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น)

  6. เลือกการเชื่อมต่อจากกล่องรายการ เลือกการเชื่อมต่อ แล้วคลิก เปิด

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกการเชื่อมต่อจากประเภท การเชื่อมต่อในสมุดงานนี้ คุณจะกำลังใช้การเชื่อมต่อที่มีอยู่ใหม่ หรือใช้การเชื่อมต่อที่มีอยู่ร่วมกัน ถ้าคุณเลือกการเชื่อมต่อจากประเภท แฟ้มการเชื่อมต่อในเครือข่าย หรือ แฟ้มการเชื่อมต่อในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ Excel จะคัดลอกแฟ้มการเชื่อมต่อลงในสมุดงานเป็นการเชื่อมต่อสมุดงานใหม่ แล้วใช้แฟ้มนั้นเป็นการเชื่อมต่อใหม่สำหรับรายงาน PivotTable

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูจัดการการเชื่อมต่อกับข้อมูลในเวิร์กบุ๊ก

 4. ระบุตำแหน่งที่ตั้งโดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการวางรายงาน PivotTable ลงในแผ่นงานใหม่โดยเริ่มที่เซลล์ A1 ให้คลิก แผ่นงานใหม่

  2. เมื่อต้องการวางรายงาน PivotTable ในแผ่นงานที่มีอยู่ ให้เลือก แผ่นงานที่มีอยู่ จากนั้นระบุเซลล์แรกในช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการวางรายงาน PivotTable

   คลิกยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม เพื่อซ่อนกล่องโต้ตอบชั่วคราว เลือกเซลล์บนแผ่นงานจุดเริ่มต้น แล้ว กดขยายกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม หรือ

 5. คลิก ตกลง

  Excel จะเพิ่มรายงาน PivotTable ว่างลงในตำแหน่งที่ระบุ และแสดง รายการเขตข้อมูล PivotTable เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูล สร้างเค้าโครง และเลือกกำหนดรายงาน PivotTable เองได้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูภาพรวมของ PivotTable และรายงาน PivotChartและสร้างและเปลี่ยนเค้าโครงของเขตข้อมูลในรายงาน PivotTable

  ถ้าคุณสร้างรายงาน PivotChart, Excel สร้างแอรายงาน PivotTable ที่เชื่อมโยง ใต้รายงาน PivotChart โดยตรง รายงาน PivotTable และรายงาน PivotChart ต้องเสมอในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูภาพรวมของ PivotTable และรายงาน PivotChart

ด้านบนของหน้า

สร้างรายงาน PivotChart จากรายงาน PivotTable ที่มีอยู่

 1. คลิกรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม แผนภูมิ ให้คลิกชนิดแผนภูมิ

  รูป Ribbon ของ Excel

  คุณสามารถใช้ชนิดแผนภูมิใด ๆ ยกเว้นมีแผนภูมิ xy (กระจาย), แผนภูมิฟอง หรือแผนภูมิหุ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูภาพรวมของ PivotTable และรายงาน PivotChart

หมายเหตุ: รายงาน PivotTable และรายงาน PivotChart ต้องเสมอในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน

ด้านบนของหน้า

แปลงรายงาน PivotChart เป็นแผนภูมิมาตรฐาน

 1. ค้นหารายงาน PivotTable ที่เชื่อมโยงที่มีชื่อเดียวกับรายงาน PivotChart ด้วยการทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกรายงาน PivotChart
   รายงาน PivotChart เพื่อแสดงเครื่องมือ PivotChart เพิ่มแท็บออกแบบ เค้าโครงรูป และการวิเคราะห์

  2. เมื่อต้องการค้นหาชื่อรายงาน PivotTable ที่เกี่ยวข้องกัน บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ข้อมูล ให้คลิก เลือกข้อมูล เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ แก้ไขแหล่งข้อมูล แล้วจดบันทึกชื่อ PivotTable ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก็คือข้อความที่ตามหลังเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ในกล่องข้อความ ช่วงข้อมูลแผนภูมิ แล้วคลิก ตกลง

  3. เมื่อต้องการค้นหารายงาน PivotTable ที่สัมพันธ์กัน ให้คลิกรายงาน PivotTable แต่ละฉบับในสมุดงาน แล้วบนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม PivotTable ให้คลิก ตัวเลือก จนกระทั้งคุณพบชื่อเกี่ยวกันในกล่องข้อความ ชื่อ

 2. คลิก ตกลง

 3. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก เลือก แล้วคลิก ทั้ง PivotTable

 4. กด DELETE

ด้านบนของหน้า

สร้างแผนภูมิมาตรฐานจากข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในรายงาน PivotTable

 1. เลือกข้อมูลในรายงาน PivotTable ที่คุณต้องการใช้ในแผนภูมิของคุณ เมื่อต้องการรวมปุ่มเขตข้อมูลและข้อมูลในแถวแรกและคอลัมน์ของรายงาน เริ่มลากจากมุมล่างขวาของข้อมูลที่คุณเลือก

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือกข้อมูลในรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก รูปปุ่ม

 3. คลิกเซลล์ว่าภายนอกของรายงาน PivotTable

 4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรถัดจาก วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

 5. คลิก ค่า แล้วคลิก ตกลง

 6. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม แผนภูมิ ให้คลิกชนิดแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

ลบรายงาน PivotTable หรือ PivotChart

การลบรายงาน PivotTable

 1. เลือกรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก เลือก แล้วคลิก ทั้ง PivotTable

 3. กด DELETE

หมายเหตุ: การลบรายงาน PivotTable ที่เชื่อมโยง สำหรับรายงาน PivotChart สร้างแผนภูมิมาตรฐานที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

ลบรายงาน PivotChart

 1. เลือกรายงาน PivotChart

 2. กด DELETE

  หมายเหตุ: การลบรายงาน PivotChart จะไม่ได้ลบรายงาน PivotTable ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×