การสร้างสารบัญหรือปรับปรุงสารบัญ

คุณสามารถสร้างสารบัญได้โดยการนำลักษณะหัวเรื่อง เช่น หัวเรื่อง 1, หัวเรื่อง 2, และหัวเรื่อง 3 ไปใช้กับข้อความที่คุณต้องการรวมไว้ในสารบัญ Microsoft Word จะค้นหาหัวเรื่องดังกล่าว แล้วทำการแทรกสารบัญลงในเอกสารของคุณ

เมื่อคุณสร้างสารบัญด้วยวิธีนี้ คุณสามารถปรับปรุงสารบัญโดยอัตโนมัติถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารของคุณ

Microsoft Word 2010 จัดให้มีแกลเลอรีของลักษณะสารบัญแบบอัตโนมัติ ให้ทำเครื่องหมายรายการสารบัญ แล้วคลิกลักษณะสารบัญที่คุณต้องการจากแกลเลอรีของตัวเลือก

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างสารบัญที่กำหนดเองได้ด้วยตัวเลือกที่คุณเลือกและลักษณะแบบกำหนดเองอื่นๆ ที่คุณได้นำมาใช้โดยใช้กล่องโต้ตอบ สารบัญ

หรือคุณจะพิมพ์สารบัญด้วยตนเองก็ได้

หมายเหตุ  บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการเพิ่มสารบัญ บทความนี้ไม่ได้ครอบคลุมสารบัญอ้างอิงทางกฎหมายหรือสารบัญภาพ

คุณต้องการทำสิ่งใด

พิมพ์สารบัญด้วยตนเอง

สร้างสารบัญโดยอัตโนมัติ

การทำเครื่องหมายรายการโดยใช้ลักษณะหัวเรื่องที่มีอยู่แล้วภายใน

สร้างสารบัญจากแกลเลอรี

สร้างสารบัญแบบกำหนดเอง

ปรับปรุงสารบัญ

ลบสารบัญ

พิมพ์สารบัญด้วยตนเอง

คุณสามารถพิมพ์รายการสารบัญและใช้แท็บเพื่อสร้างเส้นประ หรือเส้นโยงแบบจุดระหว่างรายการแต่ละรายการและหมายเลขหน้าของรายการได้ สำหรับวิธีสร้างสารบัญที่เร็วกว่านี้ ให้ดูที่ สร้างสารบัญโดยอัตโนมัติ

 1. พิมพ์รายการแรก

 2. กด TAB แล้วพิมพ์หมายเลขหน้าของรายการแรก

 3. เลือกอักขระของแท็บหยุด

  หมายเหตุ   ถ้าคุณไม่เห็นอักขระของแท็บหยุด ให้คลิกแท็บ หน้าแรก แล้วคลิก แสดง/ซ่อน ในกลุ่ม ย่อหน้า

 4. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเปิดใช้ กล่องโต้ตอบการย่อหน้า

 5. คลิก แท็บ

 6. ภายใต้ ตำแหน่งของแท็บหยุด ให้พิมพ์ตำแหน่งที่จะวางหมายเลขหน้า

  หมายเหตุ   เมื่อต้องการดูไม้บรรทัดเพื่อให้คุณสามารถพิมพ์ตำแหน่งขอบขวา ให้คลิกปุ่ม แสดงไม้บรรทัด ที่ด้านบนของแถบเลื่อนแนวตั้ง

 7. ภายใต้ การจัดแนว ให้คลิก ขวา

 8. ภายใต้ เส้นโยง ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 9. กด ENTER จากนั้นพิมพ์รายการต่อไปของคุณ

 10. กด TAB แล้วพิมพ์หมายเลขหน้าของรายการที่สอง

 11. ทำซ้ำไปจนกระทั่งสารบัญของคุณเสร็จสมบูรณ์

สิ่งสำคัญ   ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงกับหัวเรื่องหรือหน้าในเอกสารของคุณ คุณต้องปรับปรุงสารบัญด้วยตนเอง

ด้านบนของหน้า

สร้างสารบัญโดยอัตโนมัติ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างสารบัญคือการใช้สไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่แล้วภายใน นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างสารบัญที่ยึดตามลักษณะแบบกำหนดเองที่คุณนำไปใช้แล้วได้ด้วย หรือมิฉะนั้นคุณอาจกำหนดระดับสารบัญให้กับรายการข้อความแต่ละรายการก็ได้

การทำเครื่องหมายรายการโดยใช้ลักษณะหัวเรื่องที่มีอยู่แล้วภายใน

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏในสารบัญ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิกลักษณะที่คุณต้องการ

  กลุ่มลักษณะ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกข้อความที่คุณต้องการทำให้มีลักษณะเป็นหัวเรื่องหลัก ให้คลิกลักษณะที่ชื่อว่า หัวเรื่อง 1 ในแกลเลอรีลักษณะด่วน

หมายเหตุ  

 • ถ้าคุณไม่เห็นลักษณะที่คุณต้องการ ให้คลิกลูกศรเพื่อขยายแกลเลอรีลักษณะด่วน

 • ถ้าลักษณะที่คุณต้องการไม่ปรากฏในแกลเลอรีลักษณะด่วน ให้กด CTRL+SHIFT+S เพื่อเปิดบานหน้าต่างงาน ใช้ลักษณะ ภายใต้ ชื่อลักษณะ ให้คลิกที่ลักษณะที่คุณต้องการ

สร้างสารบัญจากแกลเลอรี

หลังจากที่คุณทำเครื่องหมายรายการต่างๆ ให้สารบัญของคุณแล้ว คุณก็พร้อมที่จะสร้างสารบัญ

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกสารบัญ ปกติแล้วจะอยู่ตอนต้นของเอกสาร

 2. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม สารบัญ ให้คลิก สารบัญ แล้วคลิกลักษณะสารบัญที่คุณต้องการ

  ข้อความแสดงแทน

หมายเหตุ  ถ้าคุณต้องการระบุตัวเลือกเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น จำนวนของระดับหัวเรื่องที่จะแสดง ให้คลิก แทรกสารบัญ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ สารบัญ เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกอื่นๆ ให้ดูที่ การจัดรูปแบบสารบัญ

สร้างสารบัญแบบกำหนดเอง

 1. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม สารบัญ ให้คลิก สารบัญ แล้วคลิก แทรกสารบัญ

  ข้อความแสดงแทน

 2. ในกล่องโต้ตอบ สารบัญ ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนระดับหัวเรื่องที่จะแสดงในสารบัญ ให้ป้อนจำนวนที่คุณต้องการในกล่องที่ติดกับ แสดงระดับ ภายใต้ ทั่วไป

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะโดยรวมของสารบัญ ให้คลิกรูปแบบอื่นในรายการ รูปแบบ คุณสามารถดูลักษณะของสิ่งที่คุณเลือกได้ในส่วน ตัวอย่างก่อนพิมพ์ และ ตัวอย่างเว็บ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดของเส้นที่ปรากฏระหว่างข้อความรายการและหมายเลขหน้า ให้คลิกตัวเลือกในรายการ เส้นโยง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่แสดงระดับหัวเรื่องในสารบัญ ให้คลิก ปรับเปลี่ยน ในกล่องโต้ตอบ ลักษณะ ให้คลิกระดับที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน ในกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนลักษณะ คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษร ขนาด และระยะการเยื้องได้

 3. เมื่อต้องการใช้ลักษณะแบบกำหนดเองในสารบัญ ให้คลิก ตัวเลือก จากนั้นให้ทำดังนี้

  1. ภายใต้ ลักษณะที่มีอยู่ ให้ค้นหาลักษณะที่คุณได้นำไปใช้กับหัวเรื่องในเอกสารของคุณ

  2. ภายใต้ ระดับของสารบัญ ถัดจากชื่อลักษณะ ให้พิมพ์ตัวเลขจาก 1 ถึง 9 เพื่อระบุระดับที่คุณต้องการแสดงลักษณะหัวเรื่อง

   หมายเหตุ   ถ้าคุณต้องการใช้เฉพาะลักษณะแบบกำหนดเอง ให้ลบหมายเลขระดับของสารบัญสำหรับลักษณะที่มีอยู่แล้วภายใน เช่น หัวเรื่อง 1

  3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 สำหรับแต่ละลักษณะหัวเรื่องที่คุณต้องการให้รวมอยู่ในสารบัญ

  4. คลิก ตกลง

 4. เลือกสารบัญที่เหมาะกับชนิดของเอกสาร

  1. เอกสารที่พิมพ์    ถ้าคุณกำลังสร้างเอกสารที่ผู้อ่านจะอ่านบนหน้าที่พิมพ์ออกมา ให้สร้างสารบัญซึ่งแต่ละรายการแสดงทั้งหัวเรื่องและหมายเลขหน้าที่หัวเรื่องนั้นปรากฏอยู่ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถพลิกไปยังหน้าที่ต้องการได้

  2. เอกสารแบบออนไลน์    สำหรับเอกสารที่ผู้อ่านจะอ่านแบบออนไลน์ใน Word คุณสามารถจัดรูปแบบรายการในสารบัญเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถไปที่หัวเรื่องได้ด้วยการคลิกรายการของหัวเรื่องในสารบัญ

ปรับปรุงสารบัญ

ถ้าคุณได้เพิ่มหรือเอาหัวเรื่องหรือรายการของสารบัญอื่นออกจากเอกสารของคุณ คุณสามารถปรับปรุงสารบัญได้อย่างรวดเร็ว

 1. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม สารบัญ ให้คลิก ปรับปรุงสารบัญ

  ข้อความแสดงแทน

 2. คลิก ปรับปรุงเฉพาะหมายเลขหน้าเท่านั้น หรือ ปรับปรุงทั้งตาราง

ลบสารบัญ

 1. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  ข้อความแสดงแทน

 2. คลิก เอาสารบัญออก

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Word 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา