การสร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นอีกมุมมองหนึ่งของที่ติดต่อซึ่งดึงเอาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมาจากที่ติดต่อและอนุญาตให้คุณใช้ข้อมูลดังกล่าวร่วมกันกับบุคคลอื่นในรูปแบบที่สังเกตได้อย่างชัดเจนมาก

การสร้างที่ติดต่อใหม่จะเป็นการสร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่สัมพันธ์กับที่ติดต่อนั้น และในทางกลับกัน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณได้ทำในที่ติดต่อจะถูกดำเนินการในนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และในทางกลับกันด้วย

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์มีรูปลักษณ์เหมือนนามบัตรที่เป็นกระดาษและสามารถใช้ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายเช่นกัน

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงกลุ่มย่อยของข้อมูลในฟอร์มที่ติดต่อที่เกี่ยวข้อง

1. ฟอร์มที่ติดต่อที่มีข้อมูลของณัทธร ชัยนาม

2. มุมมองของกล่องโต้ตอบ การแก้ไขนามบัตร พร้อมด้วยเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันซึ่งได้กรอกข้อมูลแล้วสำหรับนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของณัทธร ชัยนาม

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ใหม่จาก

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณได้รับในข้อความ

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่หรือว่างเปล่า

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณได้รับในข้อความ

วิธีนี้นับเป็นวิธีที่รวดเร็วในการเพิ่มข้อมูลที่ติดต่อใหม่ลงใน Outlook เมื่อคุณบันทึกนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากข้อความอีเมล นั่นหมายความว่าคุณได้สร้างที่ติดต่อใหม่ขึ้น ถ้าคุณมีที่ติดต่อที่มีชื่อเดียวกันอยู่แล้ว คุณสามารถบันทึกนามบัตรที่ซ้ำกันเป็นที่ติดต่อใหม่หรือปรับปรุงนามบัตรเดิมได้

เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงในนามบัตรหลังจากที่คุณบันทึกนามบัตรนั้นแล้ว ให้ดูคำแนะนำในส่วนต่อไปนี้เกี่ยวกับการสร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ใหม่จากนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่หรือที่ว่างเปล่า

 1. ในข้อความที่เปิด ให้คลิกขวานามบัตรนั้น แล้วคลิก เพิ่มลงในที่ติดต่อ Outlook บนเมนูทางลัด ที่ติดต่อใหม่จะเปิดในฟอร์มที่ติดต่อ

 2. บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

 3. ถ้าคุณมีที่ติดต่อที่เป็นชื่อเดียวกันอยู่แล้ว Outlook จะตรวจพบชื่อที่ซ้ำกัน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือก เพิ่มที่ติดต่อใหม่ การทำเช่นนี้จะสร้างที่ติดต่อที่ซ้ำกัน รวมทั้งฟอร์มที่ติดต่อและนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

  • เลือก ปรับปรุงข้อมูลของที่ติดต่อที่เลือก แล้วที่ติดต่อที่ซ้ำกันจะแสดงรายการที่มี ให้คลิกสองครั้งที่ติดต่อที่ต้องการปรับปรุง จากนั้นให้ปรับปรุงข้อมูลในฟอร์มที่ติดต่อแล้วบันทึกฟอร์ม

ขณะนี้ข้อมูลที่ติดต่อใหม่จะถูกบันทึกลงในที่ติดต่อ ซึ่งพร้อมใช้งานในรูปแบบนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์และในมุมมองอื่นๆ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลที่ติดต่อได้ทั้งก่อนและหลังบันทึก

หมายเหตุ: 

 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกขวาที่แฟ้ม .vcf ที่แนบมาในส่วนหัวข้อความเพื่อเปิดเมนูทางลัด แล้วเพิ่มที่ติดต่อหรือเลือกตัวเลือกอื่นๆ

 • ถ้าคุณคลิกตัวเลือก บันทึกแล้วสร้าง ในฟอร์มที่ติดต่อ ที่ติดต่อที่เปิดอยู่จะได้รับการบันทึก และฟอร์มที่ติดต่อใหม่ที่ว่างเปล่าจะเปิดขึ้น

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่หรือที่ว่างเปล่า

สร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ใหม่จากบัตรเปล่า หรือใช้นามบัตรที่มีอยู่เป็น "แม่แบบ" เพื่อสร้างนามบัตรอื่นที่คล้ายกัน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ก็ได้ และคุณยังสามารถเปลี่ยนเค้าโครงและองค์ประกอบของการออกแบบได้ด้วย การสร้างนามบัตรใหม่โดยยึดตามนามบัตรอื่นเป็นวิธีการสร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งใช้ข้อมูลที่ติดต่อทั่วไปร่วมกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการมีนามบัตรสามใบ ใบหนึ่งสำหรับที่ทำงาน ใบหนึ่งสำหรับที่บ้าน และอีกใบหนึ่งสำหรับการเป็นสมาชิกคลับ

เมื่อคุณสร้างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ขึ้น คุณยังได้สร้างที่ติดต่อใหม่ขึ้นด้วย เมื่อคุณบันทึกนามบัตรใหม่ Outlook จะสร้างที่ติดต่อใหม่ขึ้นในรายการที่ติดต่อของคุณ คุณสามารถมีที่ติดต่อที่มีชื่อที่ซ้ำกันได้ เมื่อคุณบันทึกนามบัตรใหม่ด้วยชื่อเดียวกัน นามบัตรเหล่านี้จะถูกเพิ่มลงในที่ติดต่อของคุณ และแสดงรายการพร้อมกับนามบัตรที่มีชื่อคล้ายคลึงกัน

เคล็ดลับ: มุมมองนามบัตรเป็นตัวเลือกมุมมองที่ดีในการดูข้อมูลได้อย่างเพียงพอเพื่อให้จำแนกความแตกต่างระหว่างที่ติดต่อกับชื่อที่ซ้ำกัน

หมายเหตุ: คุณสามารถเริ่มด้วยการแก้ไขข้อมูลที่ติดต่อในฟอร์มที่ติดต่อที่มีอยู่ ก่อนที่คุณจะวางตำแหน่งและจัดรูปแบบข้อความในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขนามบัตร นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลทั้งหมดจากภายในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขนามบัตร ได้ด้วย การกำหนดลักษณะทั้งสองช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ในขณะที่คุณทำงาน ถ้าคุณเลือกตัวเลือกแรก ให้ทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นก่อนที่คุณจะเริ่มขั้นตอนด้านล่างนี้

กล่องโต้ตอบ การแก้ไขนามบัตร

1. ก่อนที่คุณจะเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ติดต่อ ให้เลือกเค้าโครงและพื้นหลังสำหรับนามบัตรของคุณ จากนั้นเพิ่มรูปภาพหรือกราฟิกอื่นๆ องค์ประกอบแต่ละรายการเหล่านี้จะช่วยคุณวางตำแหน่งข้อความเมื่อคุณเริ่มต้นการเพิ่มข้อมูล

2. การคลิก เพิ่ม จะเป็นการแสดงรายการเขตข้อมูลมาตรฐาน หลังจากที่คุณเลือกเขตข้อมูล เขตข้อมูลนี้จะถูกเพิ่มลงในรายการ เขตข้อมูล นอกจากนี้ ยังมีเขตข้อมูลแบบกำหนดเองอยู่อีกสี่เขตข้อมูล

3. หลังจากที่คุณเลือกเขตข้อมูล ให้พิมพ์ข้อความสำหรับเขตข้อมูลนั้นลงในกล่องภายใต้ แก้ไข ในขณะที่คุณพิมพ์อยู่นั้น ข้อความจะปรากฏในการแสดงตัวอย่างบัตร

4. การกำหนดป้ายชื่อสำหรับข้อมูล เช่น โทรศัพท์ (บ้าน) หรือที่อยู่ (ธุรกิจ) เป็นสิ่งที่จะมีหรือไม่ก็ได้ คุณสามารถใช้ชื่อเขตข้อมูล หรือพิมพ์ป้ายชื่อของคุณเอง

5. เขตข้อมูลบรรทัดว่างจะช่วยให้คุณสามารถเว้นระยะห่างบรรทัดว่างบนนามบัตรได้

6. คลิกที่ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายเขตข้อมูลที่เลือกไว้ขึ้นหรือลงบนนามบัตร

ให้ทำดังนี้เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่หรือเพื่อสร้างนามบัตรใหม่จากนามบัตรเปล่า

 • เลือกเค้าโครงและพื้นหลัง

  1. ใน ที่ติดต่อ ให้คลิก สร้าง

  2. ในฟอร์มที่ติดต่อ บนแท็บ ที่ติดต่อ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก นามบัตร

  3. ในส่วน การออกแบบบัตร ในรายการ เค้าโครง ให้เลือกเค้าโครง เค้าโครง เฉพาะข้อความ จะพร้อมใช้งานสำหรับนามบัตรที่ไม่มีรูปภาพ โลโก้ หรือรูปอื่นๆ

   หมายเหตุ: เมื่อคุณเริ่มต้น เค้าโครงนามบัตรเริ่มต้นของ Outlook จะมองเห็นได้ในกล่องแสดงตัวอย่างที่อยู่ถัดจากส่วน การออกแบบบัตร คุณสามารถใช้รูปนี้และตัวเลือกเค้าโครงต่างๆ สำหรับนามบัตรของคุณได้เช่นกัน

  4. ถ้าคุณต้องการสีพื้นหลังสำหรับนามบัตร ให้คลิก พื้นหลัง แล้วคลิกสี

  5. ถ้าคุณต้องการเพิ่มรูป เช่น รูปภาพ หรือโลโก้บริษัท ให้ใช้ตัวเลือกรูปในการค้นหา เพิ่ม หรือวางตำแหน่งรูป

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการลบรูปเริ่มต้นหรือรูปอื่นๆ บนนามบัตร คุณจะต้องเลือก เฉพาะข้อความ ในรายการ เค้าโครง

 • เพิ่มข้อมูลที่ติดต่อ

  1. ในรายการ เขตข้อมูล ให้เลือกเขตข้อมูลหรือระยะห่างบรรทัดว่างเหนือตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อความของคุณปรากฏ

  2. คลิก เพิ่ม แล้วชี้ไปที่ ชื่อ จากนั้นคลิก ชื่อเต็ม

   เคล็ดลับ: มีเพียงชนิดของข้อมูลเท่านั้นที่ปรากฏในรายการ เขตข้อมูล หลังจากที่คุณใส่ข้อความสำหรับข้อมูลแล้ว ข้อความดังกล่าวจะปรากฏเหนือรายการ เขตข้อมูล ในกล่องแสดงตัวอย่าง

  3. ภายใต้ แก้ไข ให้พิมพ์ชื่อสำหรับนามบัตร

  4. ถ้าคุณต้องการให้ชื่อมีป้ายชื่อ ในรายการป้ายชื่อ ให้เลือก ซ้าย หรือ ขวา

   หมายเหตุ: ป้ายชื่อสามารถทำให้ชนิดของข้อมูลบนบัตรชัดเจน และ ซ้าย หรือ ขวา จะระบุตำแหน่งที่ป้ายชื่อจะถูกวางตำแหน่งถัดจากข้อมูล ตัวอย่างเช่น ในรายการนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ณัทธร ชัยนาม เจ้าของกิจการ นั้น ณัทธร ชัยนาม คือชื่อ และ เจ้าของกิจการ คือป้ายชื่อสำหรับชื่อ

  5. ในกล่อง ป้ายชื่อ ให้พิมพ์ป้ายชื่อสำหรับชื่อ

   เคล็ดลับ: ชื่อเขตข้อมูลสามารถใช้เป็นป้ายชื่อที่คุ้นเคยและสะดวกได้

  6. ทำการเพิ่มข้อมูลลงในบัตรต่อไป โดยทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5

  7. เมื่อต้องการเอาเขตข้อมูลออกจากบัตร ให้คลิกเขตข้อมูล แล้วคลิก เอาออก

  8. เมื่อต้องการเพิ่มระยะห่างบรรทัดว่าง ให้คลิกที่เขตข้อมูลเหนือตำแหน่งที่คุณต้องการพื้นที่ว่าง แล้วคลิก เพิ่ม จากนั้นคลิก บรรทัดว่าง

   เคล็ดลับ: ตามค่าเริ่มต้นนั้น ระยะห่างบรรทัดว่างบนบัตรจะแสดงเป็นเขตข้อมูล บรรทัดว่าง เมื่อคุณเพิ่มข้อมูลลงในบัตร คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลเขตใหม่ระหว่างเขตข้อมูล บรรทัดว่าง ได้ ตัวอย่างเช่น ให้คลิก บรรทัดว่าง คลิก เพิ่ม แล้วคลิกเขตข้อมูล เขตข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏที่ด้านล่างบรรทัดว่าง

  9. เมื่อต้องการวางตำแหน่งข้อความบนบัตร ให้คลิกที่เขตข้อมูล และภายใต้รายการ เขตข้อมูล ให้ใช้ลูกศร ขึ้น และ ลง เพื่อย้ายเขตข้อมูล

  10. ถ้าคุณต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้ใช้ปุ่มการจัดรูปแบบและลักษณะ ภายใต้ แก้ไข แถบเครื่องมือการจัดรูปแบบข้อความในกล่องโต้ตอบ แก้ไขนามบัตร

   ตัวเลือกบางตัวเลือกได้แก่

   • การปรับขนาดข้อความ

   • การใช้ข้อความสี

   • การวางตำแหน่ง (การจัดแนว) ข้อความชิดซ้าย ชิดขวา หรือกึ่งกลาง

  11. เมื่อคุณเพิ่มข้อมูลลงในบัตรเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลง

   หมายเหตุ: ถ้คุณคลิก ตั้งค่าบัตรใหม่ บัตรจะเปลี่ยนกลับไปยังการออกแบบ Outlook เริ่มต้นและข้อมูลที่ป้อนในเขตข้อมูลเริ่มต้นในฟอร์มที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×