การสร้างดัชนีชี้วัดโดยใช้ PerformancePoint Dashboard Designer

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ PerformancePoint Dashboard Designer ในการสร้างดัชนีชี้วัดให้กับแดชบอร์ดของคุณได้ ดัชนีชี้วัดเปรียบได้กับรายงานชนิดหนึ่งที่ได้รับการออกแบบเพื่อแสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือต่ำกว่าเป้าหมายสำหรับตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) หนึ่งหรือหลายรายการ

อ่านบทความนี้เพื่อดูภาพรวมดัชนีชี้วัดของ PerformancePoint และวิธีการสร้างดัชนีชี้วัดสำหรับองค์กรของคุณ

ในบทความนี้

ดัชนีชี้วัดคืออะไร

ข้อมูลที่อยู่ในดัชนีชี้วัดของ PerformancePoint คือข้อมูลใดบ้าง

วิธีการสร้างดัชนีชี้วัดของ PerformancePoint

สร้างดัชนีชี้วัดโดยใช้ตัวช่วยสร้าง

สร้างดัชนีชี้วัดด้วยตนเอง

ขั้นตอนถัดไป

ดัชนีชี้วัดคืออะไร

ดัชนีชี้วัดคือภาพสรุปที่แสดงถึงประสิทธิภาพขององค์กร ดัชนีชี้วัดจะแสดงตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ชุดหนึ่ง และเป้าหมายประสิทธิภาพของ KPI เหล่านั้น โดยทั่วไป เมื่อสร้างดัชนีชี้วัดคุณจะสร้างกลุ่มของวัตถุประสงค์ระดับบนที่แสดงถึงเป้าหมายต่างๆ ในด้านประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มหรือองค์กร จากนั้น คุณจะสามารถรวมวัตถุประสงค์เหล่านั้นเข้ากับ KPI อื่นๆ ที่เป็นวัตถุประสงค์ย่อยสำหรับแต่ละ KPI ได้

ดัชนีชี้วัดที่คุณสร้างโดยใช้ Dashboard Designer อาจมีลักษณะคล้ายกับรูปต่อไปนี้

Scorecard ของ PerformancePoint ที่มี KPI บนคอลัมน์มากกว่าหนึ่งค่า

ดัชนีชี้วัดมีความหลากหลายเท่าๆ กับองค์กรที่ดัชนีชี้วัดนั้นแสดงข้อมูลอยู่ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจค้าปลีกอาจวัดประสิทธิภาพการทำงานโดยการรายงานยอดขาย หรือหน่วยงานรัฐบาลของจังหวัดอาจติดตามจำนวนของราษฎรที่เข้าร่วมในการประชุมของชุมชน คุณสามารถสร้างดัชนีชี้วัดสำหรับทีมแต่ละทีม หรือสำหรับทั้งองค์กรก็ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีชี้วัด ดูดัชนีชี้วัดของ PerformancePoint ภาพรวม

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลที่อยู่ในดัชนีชี้วัดของ PerformancePoint คือข้อมูลใดบ้าง

ดัชนีชี้วัดของ PerformancePoint จะมีเนื้อหาและความซับซ้อนที่แตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้

รายการ

คำอธิบาย

แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูลคือการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลต้นแบบ KPI PerformancePoint สามารถใช้แหล่งข้อมูลหลายแหล่ง รวมถึงชนิดของแหล่งข้อมูลต่อไปนี้

 • SQL Server Analysis Services

 • Excel Services

 • เวิร์กบุ๊กของ Excel

 • รายการ SharePoint

 • ตาราง SQL Server

คุณสามารถสร้างดัชนีชี้วัดของ PerformancePoint ที่ประกอบด้วย KPI ต่างๆ ซึ่งใช้แหล่งข้อมูลเดียวกันหรือแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างในการสร้างดัชนีชี้วัดคุณเริ่มต้นด้วยการเลือกแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับ KPI แรก จากนั้น คุณสามารถเพิ่ม KPI ซึ่งใช้แหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยการแก้ไขดัชนีชี้วัดหลังจากที่คุณสร้างเสร็จแล้ว

ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้เป็นสัญลักษณ์กราฟิกที่คุณใช้ใน KPI เพื่อแสดงว่าประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายหรือต่ำกว่าเป้าหมาย ตัวบ่งชี้มีหลายชนิดแตกต่างกัน รวมถึง มาตรวัด หน้ายิ้ม ไฟสัญญาณจราจร และลูกศรแนวโน้ม โดยตัวบ่งชี้จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ ตัวบ่งชี้กึ่งกลาง และตัวบ่งชี้มาตรฐาน

 • ตัวบ่งชี้มาตรฐาน ใช้ตัวบ่งชี้มาตรฐานแสดงประสิทธิภาพสำหรับการวัดที่จำนวนจริงที่สูงกว่า หรือต่ำกว่าค่าเป้าหมายเป็นประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

  ตัวอย่าง สมมติผู้จัดการต้องการตรวจสอบประสิทธิภาพสำหรับทีมขาย KPI ในดัชนีชี้วัดหนึ่งอาจเปรียบเทียบการโควตายอดขายจริง กรณีนี้ ค่าที่มากกว่าค่าเป้าหมายหมายความว่า ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ในทางตรงข้าม KPI อื่นอาจเปรียบเทียบยอดลดจริงไปยังอีกชุดของค่าเป้าหมาย ในกรณี ค่าจริงที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายหมายความว่า ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

 • ตัวบ่งชี้จัดกึ่งกลาง ตัวบ่งชี้จัดกึ่งกลางไว้แสดงประสิทธิภาพสำหรับการวัดที่จำนวนจริงที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายค่าประกอบเป็นประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

  ตัวอย่าง สมมติว่า ผู้ค้าปลีกต้องเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในด้านการบริหารสินค้าคงคลัง สามารถเป็นปัญหาเป็นเป็นเกินขนาดเล็ก สต็อกมากเกินไปเพื่อ KPI สำหรับเมตริกนี้จะถูกกำหนดค่าเป็น "ใกล้กับเป้าหมายคือดียิ่งขึ้นได้"

KPI

KPI เปรียบได้กับตัววัดความสำเร็จที่คุณสามารถเห็นได้ในดัชนีชี้วัดของคุณ KPI ใช้เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ตามจริงกับค่าเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังสร้างดัชนีชี้วัดสำหรับทีมขาย คุณอาจมี KPI ที่แสดงยอดขายเปรียบเทียบกับจำนวนโควตา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลที่คุณใช้สำหรับดัชนีชี้วัดของคุณ คุณสามารถนำเข้า KPI จากแหล่งข้อมูล หรือคุณสามารถสร้าง KPI ของคุณเองก็ได้

แถวและคอลัมน์

ดัชนีชี้วัดมีลักษณะคล้ายกับตารางที่มีแถวอย่างน้อยหนึ่งแถวและคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ ผู้สร้างแดชบอร์ดส่วนใหญ่จะสร้างดัชนีชี้วัดที่มีรายการอยู่ในแถว และมีช่วงเวลาหรือเมตริกอยู่ในคอลัมน์

ด้านบนของหน้า

วิธีการสร้างดัชนีชี้วัดของ PerformancePoint

เมื่อคุณสร้างดัชนีชี้วัดของ PerformancePoint คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างเพื่อคุณผ่านขั้นตอน หรือคุณสามารถสร้างดัชนีชี้วัดของคุณด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่สร้างดัชนีชี้วัด โดยใช้ Dashboard Designerบน TechNet

ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีใด คุณจะมีตัวเลือกในการกำหนดค่าที่คุณสามารถเลือกใช้ได้จำนวนมาก คุณสามารถสร้างดัชนีชี้วัดอย่างง่าย ที่เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับค่าเป้าหมาย หรือคุณสามารถสร้างดัชนีชี้วัดที่ซับซ้อนที่มีหน้าที่การใช้งานขั้นสูง เช่น ตัวแสดงเวลา หรือ KPI จากการคำนวณ ก็ได้เช่นกัน

หัวข้อนี้ให้ภาพรวมระดับสูงของวิธีการสร้างดัชนีชี้วัด แต่ไม่ได้ครอบคลุมตัวเลือกการกำหนดค่าทั้งหมดที่พร้อมให้คุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูสร้างดัชนีชี้วัด โดยใช้ Dashboard Designerบน TechNet

สร้างดัชนีชี้วัดโดยใช้ตัวช่วยสร้าง

 1. เมื่อต้องการเปิดตัวช่วยสร้าง ให้ระบุตำแหน่ง เบราว์เซอร์เวิร์กสเปซ แล้วคลิก เนื้อหา PerformancePoint คลิกแท็บ สร้าง แล้วคลิก ดัชนีชี้วัด ตัวช่วยสร้างจะให้คำแนะนำคุณตลอดกระบวนการต่อไปนี้

เคล็ดลับ: ถ้าตัวช่วยสร้างเปิด แล้ว Dashboard Designer อาจไม่ได้ถูกกำหนดค่าให้ใช้ตัวช่วยสร้างการ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้อย่างง่ายดาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเปิด หรือ ปิดตัวช่วยสร้างดัชนีชี้วัดใน Dashboard Designerบน TechNet

 1. เลือกเทมเพลตดัชนีชี้วัด เทมเพลตที่คุณเลือกจะตรงกับแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้กับดัชนีชี้วัดของคุณ เทมเพลตใน Dashboard Designer ที่คุณสามารถเลือกใช้ได้มีดังต่อไปนี้

 2. ในประเภท Microsoft คุณสามารถเลือก บริการการวิเคราะห์

 3. ในประเภท มาตรฐาน คุณสามารถเลือก ดัชนีชี้วัดเปล่า หรือ ดัชนีชี้วัดค่าคงที่

 4. ในประเภท แบบตาราง คุณสามารถเลือก Excel Services, เวิร์กบุ๊ก Excel, รายการ SharePoint หรือ ตาราง SQL Server

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกเทมเพลต ค่าคงที่ ให้ข้ามขั้นตอนที่ 2 และดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3 ถ้าคุณเลือกเทมเพลต ดัชนีชี้วัดเปล่า คุณไม่ต้องดำเนินการขั้นตอนที่ 2 โดยตัวช่วยสร้างจะสิ้นสุดที่ขั้นตอนนี้ และดัชนีชี้วัดของคุณจะเปิดขึ้นเพื่อให้ทำการแก้ไขในบานหน้าต่างกลางของเวิร์กสเปซ จากนั้น คุณสามารถดำเนินการต่อเพื่อสร้างและกำหนดค่าดัชนีชี้วัดด้วยตัวคุณเองได้

 5. เลือกแหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูลที่คุณเลือกจะต้องตรงกับเทมเพลตดัชนีชี้วัดที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกเทมเพลตบริการการวิเคราะห์ คุณจะต้องเลือกแหล่งข้อมูลบริการการวิเคราะห์ให้กับดัชนีชี้วัดของคุณ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่มีแหล่งข้อมูลพร้อมใช้งาน แล้วคุณอาจต้องการสร้าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล (PerformancePoint Services) TechNet

 1. เลือก KPI คุณสามารถสร้างหรือนำเข้า KPI ที่คุณต้องการใช้กับดัชนีชี้วัดของคุณได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทมเพลตและแหล่งข้อมูลที่คุณเลือก จากนั้น คุณสามารถกำหนดค่า KPI แต่ละรายการได้ด้วยการเปลี่ยนชื่อ วิธีการสร้างกลุ่ม และค่าตามจริงหรือค่าเป้าหมายได้

 2. เพิ่มตัวกรองการวัด (เพิ่มหรือไม่ก็ได้) คุณอาจมีตัวเลือกในการเพิ่มตัวกรองการวัด แล้วจึงเพิ่มคอลัมน์สมาชิกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทมเพลตและแหล่งข้อมูลที่คุณเลือก คุณสามารถใช้ตัวกรองการวัดเพื่อจำกัดข้อมูลที่แสดงในดัชนีชี้วัดของคุณได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังสร้างดัชนีชี้วัดเพื่อแสดงยอดขายเฉพาะบางภูมิภาคในองค์กรของคุณ คุณสามารถใช้ตัวกรองการวัดเพื่อเลือกเฉพาะภูมิภาคที่คุณสนใจได้

 3. เพิ่มคอลัมน์สมาชิก (เพิ่มหรือไม่ก็ได้) คุณอาจมีตัวเลือกในการเพิ่มคอลัมน์สมาชิกลงในดัชนีชี้วัดของคุณได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เลือกเพิ่มตัวกรองการวัดหรือไม่ คุณอาจทราบจากชื่อแล้วว่า คอลัมน์สมาชิก ก็คือ สิ่งที่คุณเพิ่มให้กับคอลัมน์ในดัชนีชี้วัดของคุณ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังสร้างดัชนีชี้วัดเพื่อแสดงยอดขาย และคุณได้เลือกบางภูมิภาคไว้สำหรับตัวกรองการวัด คุณสามารถเพิ่มสมาชิกอื่นๆ เช่น ช่วงเวลาหนึ่งช่วงหรือหลายช่วง เป็นคอลัมน์ในดัชนีชี้วัดของคุณได้

 4. เลือกตำแหน่งที่ตั้ง KPI ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณระบุ คือ โฟลเดอร์ที่แสดงผลสำหรับ KPI ที่คุณใช้ในดัชนีชี้วัดของคุณ เมื่อคุณสร้างดัชนีชี้วัดขึ้น KPI ทั้งหมดที่คุณใช้ในดัชนีชี้วัดนั้นจะปรากฏเป็นรายการที่สร้างขึ้นใหม่ในเบราว์เซอร์เวิร์กสเปซ กรณีนี้จะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าคุณจะนำเข้า KPI ที่มีอยู่จากแหล่งข้อมูลที่คุณใช้สำหรับดัชนีชี้วัดของคุณก็ตาม

 5. เสร็จสิ้นการกำหนดค่าดัชนีชี้วัดของคุณ เมื่อคุณเสร็จสิ้นการขั้นตอนในตัวช่วยสร้างเทมเพลดัชนีชี้วัดที่คุณเลือก ดัชนีชี้วัดเปิดขึ้นในศูนย์บานหน้าต่างของเวิร์กสเปซ มี คุณสามารถเพิ่มเติมการกำหนดค่าดัชนีชี้วัดของคุณ ตัวอย่าง คุณสามารถเพิ่ม หรือเอาสมาชิกออกจากแถวหรือคอลัมน์ หรือ คุณสามารถปรับเปลี่ยน Kpi ของคุณ โดยการเปลี่ยน ชื่อ จริงของพวกเขา หรือค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล และตั้งค่าตัวบ่งชี้การ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแก้ไขดัชนีชี้วัด โดยใช้ Dashboard Designerบน TechNet

ด้านบนของหน้า

สร้างดัชนีชี้วัดด้วยตนเอง

เมื่อคุณสร้างดัชนีชี้วัดด้วยตนเอง คุณจะเริ่มจากดัชนีชี้วัดที่ไม่มีแหล่งข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ อยู่ภายใน เมื่อต้องการเรียกข้อมูลมาแสดงในดัชนีชี้วัดให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ค้นหา หรือสร้าง Kpi ที่คุณต้องการใช้ในดัชนีชี้วัดของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้าง Kpi ดูสร้าง และกำหนดค่า KPI โดยใช้ Dashboard Designer

 2. เพิ่มรายการลงในดัชนีชี้วัดของคุณ ในบานหน้าต่างรายละเอียด หา Kpi เมตริก และรายการอื่น ๆ ที่คุณต้องการใช้ และเพิ่มลงในดัชนีชี้วัดในส่วนแถวและคอลัมน์ คุณสามารถเพิ่ม Kpi ที่ใช้แหล่งข้อมูลอื่นเพื่อดัชนีชี้วัดของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวม Kpi บางอย่างที่ใช้แหล่งข้อมูล Analysis Services และ Kpi อื่น ๆ ที่ใช้ Excel Services หรือแหล่งข้อมูลอื่นในดัชนีชี้วัดเดียวกัน

 3. เสร็จสิ้นการกำหนดค่าดัชนีชี้วัดของคุณ คลิกแท็บแก้ไข และใช้คำสั่งแถบเครื่องมือที่พร้อมใช้งานเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของคุณ เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลง ให้แน่ใจว่าเพื่อคลิกอัปเดตข้อมูล เพื่อรีเฟรชดัชนีชี้วัดของคุณในบานหน้าต่างของศูนย์การ

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนถัดไป

ดูบทความและทรัพยากรต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างเนื้อหาแดชบอร์ดของ PerformancePoint

แก้ไขดัชนีชี้วัด โดยใช้ Dashboard Designer

รายงานสร้าง PerformancePoint โดยใช้ Dashboard Designer

สร้างหน้าแดชบอร์ด โดยใช้ Dashboard Designer

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×