การสร้างงานและรายการที่ต้องทำ

หลายคนเขียนรายการของสิ่งที่ต้องทำลงในกระดาษ หรือเก็บไว้ในกระดาษคำนวณแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้ทั้งสองวิธีผสมกัน สำหรับใน Outlook คุณสามารถรวมรายการที่หลากหลายเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียว รับการเตือนจากตัวเตือน และติดตามความคืบหน้าของงานได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างงาน

สร้างงานจากรายการ Outlook

สร้างงานในแถบรายการที่ต้องทำ

สร้างงานในรายการงานประจำวันในปฏิทิน

ด้านบนของหน้า

สร้างงาน

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในโฟลเดอร์ใดก็ตาม ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างรายการ แล้วคลิก งาน

  แป้นพิมพ์ลัด  เมื่อต้องการสร้างงานใหม่จากโฟลเดอร์ใดก็ตามใน Outlook ให้กด CTRL+SHIFT+K

 2. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับงาน คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมในเนื้อความของงานได้

 3. บนแท็บ งาน ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

ด้านบนของหน้า

สร้างงานจากรายการ Outlook

คุณสามารถสร้างงานจากรายการ Outlook ใดๆ เช่น ข้อความอีเมล ที่ติดต่อ รายการปฏิทิน หรือบันทึกย่อได้

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ลากข้อความอีเมลไปที่แถบรายการที่ต้องทำ

  แถบรายการที่ต้องทำต้องถูกจัดเรียงตาม วันที่เริ่ม หรือ วันครบกำหนด เพื่อที่จะใช้กระบวนงานนี้

  1. ลากรายการไปที่ส่วนรายการงานของแถบรายการที่ต้องทำ

  2. เมื่อคุณเห็นเส้นสีแดงพร้อมกับหัวลูกศรที่ปลายแต่ละด้านอยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการวางงาน ให้ปล่อยปุ่มเมาส์

   ภาพหน้าจอของส่วนการนัดหมายในแถบรายการที่ต้องทำ

 • ลากรายการไปที่งาน

  เมื่อคุณลากรายการไปยัง งาน ในบานหน้าต่างนำทาง คุณจะสามารถใช้คุณลักษณะทั้งหมดของรายการงานได้ เนื้อหาของรายการนั้น (ยกเว้นสิ่งที่แนบ) จะถูกคัดลอกไปยังเนื้อความของงาน แม้ว่ารายการดั้งเดิมจะถูกลบในภายหลัง แต่งานจะยังคงมีอยู่ รวมถึงเนื้อหาที่คัดลอกไว้ของรายการนั้นด้วย

 • ลากรายการไปยังแท็บ งาน บนบานหน้าต่างนำทาง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มรายการเป็นสิ่งที่แนบลงในงานแทนการวางข้อความลงในเนื้อความของงาน ให้คลิกขวาที่รายการ แล้วลากไปที่รายการงาน จากนั้นคลิก คัดลอกมาที่นี่เป็นงานพร้อมกับสิ่งที่แนบ

ด้านบนของหน้า

สร้างงานในแถบรายการที่ต้องทำ

ตามค่าเริ่มต้น แถบรายการที่ต้องทำจะปรากฏขึ้นในมุมมองทั้งหมดของ Outlook

แถบรายการที่ต้องทำ เมื่อต้องการสร้างงาน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ในแถบรายการที่ต้องทำ ให้คลิกกล่อง พิมพ์งานใหม่ แล้วป้อนคำอธิบายของงาน กด ENTER เพื่อสิ้นสุด งานจะปรากฏขึ้นในรายการที่ต้องทำโดยมีวันที่เป็นวันนี้

 • ในแถบรายการที่ต้องทำ ให้คลิกสองครั้งที่กล่อง พิมพ์งานใหม่ เพื่อเปิดงานในหน้าต่างใหม่ ซึ่งจะช่วยให้คุณป้อนรายละเอียดได้มากขึ้น

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปิดหรือปิดแถบรายการที่ต้องทำ บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม เค้าโครง ให้ชี้ไปที่ แถบรายการที่ต้องทำ แล้วคลิก ปกติย่อเล็กสุด หรือ ปิด การดำเนินการนี้จะเปลี่ยนแปลงแถบรายการที่ต้องทำเฉพาะในมุมมองปัจจุบันเท่านั้น แต่ไม่ใช่ในมุมมองทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

สร้างงานในรายการงานประจำวันในปฏิทิน

รายการงานประจำวันจะปรากฏขึ้นเฉพาะในมุมมองวันและสัปดาห์ในปฏิทิน Outlook เท่านั้น

รายการงานประจำวัน

 1. วางตัวชี้ในรายการงานประจำวันภายใต้วันที่คุณต้องการ

 2. คลิกเมื่อ คลิกเพื่อเพิ่มงาน แสดงขึ้น

 3. พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับงาน แล้วกด ENTER

  ตามค่าเริ่มต้น วันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนดจะถูกตั้งค่าเป็นวันที่ที่คุณได้แทรกงานนั้น เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มต้นหรือวันที่ครบกำหนดของงาน ให้ลากงานไปยังวันที่ที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มต้นหรือวันที่ครบกำหนดด้วยตนเอง ให้คลิกขวาที่งาน แล้วคลิก เปิด

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปิดหรือปิดรายการงานประจำวัน ในปฏิทิน บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม เค้าโครง ให้คลิก รายการงานประจำวัน แล้วเลือก ปกติย่อเล็กสุด หรือ ปิด

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×