การสร้างกราฟิก SmartArt

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กราฟิก SmartArt เป็นภาพของข้อมูลของคุณคุณสามารถได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย สร้าง เลือกจากเค้าโครงต่าง ๆ มากมาย การสื่อสารข้อความหรือความคิดของคุณได้อย่างมีประสิทธิผล คุณสามารถสร้างกราฟิก SmartArt ใน Excel, Outlook, PowerPoint และ Word

กราฟิก SmartArt ที่มีแกลเลอรีข้อความภาพนิ่งและเค้าโครง

ในบทความนี้

ภาพรวมของการสร้างกราฟิก SmartArt

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อคุณสร้างกราฟิก SmartArt

การสร้างกราฟิก SmartArt และการเพิ่มข้อความลงในกราฟิก

การเพิ่มหรือลบรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

เปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

นำลักษณะ SmartArt ไปใช้กับกราฟิก SmartArt

ภาพรวมของการสร้างกราฟิก SmartArt

เนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้โปรแกรมMicrosoft Office 2010 ส่วนใหญ่จะเป็นข้อความ แม้ว่าการใช้ภาพประกอบช่วยปรับปรุงการทำความเข้าใจและหน่วยความจำ และสนับสนุนการดำเนินการ สร้างภาพประกอบ designer คุณภาพสามารถถูก challenging โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่ใช่ตัวออกแบบมืออาชีพ หรือคุณไม่สามารถจะจ้างคู่ตัวออกแบบมืออาชีพ ถ้าคุณใช้ Microsoft Office รุ่นก่อนหน้า Office 2007 คุณสามารถใช้ในจำนวนมากเวลาเริ่มรูปร่างเป็น ขนาดเดิม และถูกจัดชิด อย่างถูกต้องได้รับข้อความของคุณเพื่อให้เหมาะสม และจัดรูปแบบรูปร่างให้ตรงกับลักษณะโดยรวมของเอกสารด้วยตนเอง ใช้กราฟิก SmartArt คุณสามารถสร้างภาพประกอบคุณภาพ designer เท่านั้นอย่างรวดเร็วของเมาส์ของคุณ

คุณสามารถสร้างกราฟิก SmartArt ใน Excel, Outlook, PowerPoint และ Word แม้ว่าคุณไม่สามารถสร้างในโปรแกรมอื่น ๆ ส่วนใหญ่Office 2010 คุณสามารถคัดลอก และวางกราฟิก SmartArt เป็นรูปภาพลงในโปรแกรมเหล่านั้น

เมื่อคุณสร้างกราฟิก SmartArt คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เลือกชนิดของกราฟิก SmartArt เช่น กระบวนการลำดับชั้นวงกลม หรือ ความสัมพันธ์ กราฟิก SmartArt แต่ละชนิดจะมีเค้าโครงที่แตกต่างกันหลายเค้าโครง หลังจากที่คุณเลือกเค้าโครงแล้ว คุณสามารถสลับเค้าโครงหรือชนิดของกราฟิก SmartArt ได้อย่างง่ายดาย โดยข้อความส่วนใหญ่ของคุณ ตลอดจนเนื้อหา สี ลักษณะ ลักษณะพิเศษ และการจัดรูปแบบข้อความอื่นๆ จะถูกโอนไปยังเค้าโครงใหม่โดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเพิ่มและแก้ไขเนื้อหาของคุณในบานหน้าต่าง ข้อความ กราฟิก SmartArt ของคุณจะได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเพิ่มหรือเอารูปร่างออกได้ตามความต้องการ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มและเอารูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณออกเพื่อปรับโครงสร้างของเค้าโครงได้ด้วย ตัวอย่างเช่น แม้ว่าเค้าโครง กระบวนการพื้นฐาน จะปรากฏโดยมีรูปร่าง 3 รูปร่าง แต่กระบวนการของคุณอาจจำเป็นต้องใช้รูปร่างเพียงสองรูปร่าง หรือจำเป็นต้องใช้ถึงห้ารูปร่าง เมื่อคุณเพิ่มหรือเอารูปร่างออกและแก้ไขข้อความของคุณ การจัดเรียงรูปร่างและปริมาณข้อความภายในรูปร่างดังกล่าวจะได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ โดยยังคงการออกแบบและเส้นขอบของเค้าโครงต้นฉบับสำหรับกราฟิก SmartArt ของคุณไว้

นำไปใช้กับ PowerPoint 2010    เนื่องจากงานนำเสนอPowerPoint 2010 มักจะประกอบด้วยภาพนิ่งที่ มีรายการหัวข้อย่อย คุณสามารถลองใช้ได้อย่างรวดเร็วแปลงข้อความสไลด์เป็นกราฟิก SmartArt นอกจากนี้ คุณสามารถทำให้เคลื่อนไหวกราฟิก SmartArt ของคุณในงานนำเสนอPowerPoint 2010

เมื่อคุณเลือกเค้าโครง ตัวแทนข้อความ (เช่น [ข้อความ]) จะแสดงขึ้นเพื่อให้คุณมองเห็นว่ากราฟิก SmartArt ของคุณจะมีลักษณะอย่างไร แต่ตัวแทนข้อความจะไม่แสดงในระหว่างการนำเสนอภาพนิ่ง อย่างไรก็ตาม จะมีการแสดงและพิมพ์รูปร่างเสมอ เว้นแต่คุณจะลบรูปร่างดังกล่าวออก โดยคุณสามารถแทนที่ตัวแทนข้อความด้วยเนื้อหาของคุณเอง

ด้านบนของเพจ

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อคุณสร้างกราฟิก SmartArt

ก่อนที่คุณจะสร้างกราฟิก SmartArt ให้ลองนึกดูว่าชนิดและเค้าโครงใดที่เหมาะสำหรับการแสดงข้อมูลของคุณมากที่สุด คุณต้องการใช้กราฟิก SmartArt เพื่อนำเสนออะไร คุณต้องการลักษณะที่แน่นอนหรือไม่ เนื่องจากคุณสามารถสลับเค้าโครงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ดังนั้นให้ลองใช้เค้าโครงต่างๆ (ข้ามชนิด) จนกว่าคุณจะพบเค้าโครงที่แสดงข้อความของคุณได้ดีที่สุด ทั้งนี้กราฟิกของคุณควรชัดเจนและเข้าใจง่าย ให้ทดลองใช้ชนิดต่างๆ โดยใช้ตารางด้านล่างเป็นจุดเริ่มต้น ตารางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้นและไม่ใช่รายการที่ครอบคลุม

วัตถุประสงค์ของกราฟิก

ชนิดของกราฟิก

แสดงข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับ

รายการ

แสดงขั้นตอนในกระบวนการหรือเส้นเวลา

กระบวนการ

แสดงกระบวนการต่อเนื่อง

วงกลม

แสดงโครงการการตัดสินใจ

ลำดับชั้น

สร้างแผนผังองค์กร

ลำดับชั้น

แสดงภาพประกอบการเชื่อมต่อ

ความสัมพันธ์

แสดงว่าส่วนต่างๆ สัมพันธ์กับส่วนทั้งหมดอย่างไร

เมทริกซ์

แสดงความสัมพันธ์ตามสัดส่วนกับคอมโพเนนต์ใหญ่สุดที่ด้านบนหรือด้านล่าง

พีระมิด

วาดแผนภูมิแสดงลำดับเครือญาติที่มีรูปภาพ

รูปภาพ

นอกจากนี้ให้พิจารณาถึงจำนวนข้อความที่คุณมี เนื่องจากจำนวนข้อความมักจะเป็นตัวกำหนดเค้าโครงที่คุณใช้ รวมทั้งจำนวนรูปร่างที่คุณต้องการในเค้าโครง โดยทั่วไป กราฟิก SmartArt จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อจำนวนของรูปร่างและจำนวนข้อความไม่เกินประเด็นสำคัญ ถ้าข้อความมีขนาดใหญ่เกินกำหนด ข้อความที่ปรากฏในกราฟิก SmartArt ของคุณอาจถูกตัดออกได้ ซึ่งจะทำให้คุณนำเสนอข้อความของคุณได้ยากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม มีบางเค้าโครงเช่น รายการสี่เหลี่ยมคางหมู ในชนิด รายการ จะทำงานได้ดีในกรณีที่มีจำนวนข้อความมาก

เค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt บางเค้าโครงมีจำนวนรูปร่างที่คงที่ ตัวอย่างเช่น เค้าโครง ลูกศรชี้สวนกัน ในชนิด ความสัมพันธ์ ออกแบบมาเพื่อใช้แสดงความคิดหรือแนวคิดสองอย่างที่ตรงข้ามกัน มีเพียงสองรูปร่างเท่านั้นที่สามารถสัมพันธ์กับข้อความได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเค้าโครงเพื่อแสดงแนวคิดหรือความคิดเพิ่มเติมได้

กราฟิก SmartArt ลูกศรชี้สวนกัน
เค้าโครง ลูกศรชี้สวนกัน ที่มีสองแนวคิดที่ตรงข้ามกัน

ถ้าคุณต้องการนำเสนอแนวคิดมากกว่าสองแนวคิด ให้สลับไปยังเค้าโครงอื่นที่มีรูปร่างสำหรับข้อความมากกว่าสองรูปร่าง เช่น เค้าโครง พีระมิดพื้นฐาน ในชนิด พีระมิด โปรดระลึกไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงหรือชนิดอาจทำให้ข้อมูลของคุณมีความหมายเปลี่ยนไปได้ ตัวอย่างเช่น เค้าโครงที่มีลูกศรชี้ไปด้านขวา เช่น กระบวนการพื้นฐาน ในชนิด กระบวนการ มีความหมายแตกต่างจากกราฟิก SmartArt ที่มีลูกศรวนเป็นวงกลม เช่น วงกลมแบบต่อเนื่อง ในชนิด วงกลม

ด้านบนของเพจ

การสร้างกราฟิก SmartArt และการเพิ่มข้อความลงในกราฟิก

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

  กลุ่ม ภาพประกอบ บนแท็บ แทรก ใน PowerPoint 2010
  ตัวอย่างของกลุ่มภาพประกอบ บนแทรก แท็บ ใน PowerPoint 2010

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกกราฟิก SmartArt ให้คลิกชนิดและเค้าโครงที่คุณต้องการ

 3. ใส่ข้อความโดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่างข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่างข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: 

   • ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกตัวควบคุม

    ตัวควบคุมบานหน้าต่างข้อความ

   • เมื่อต้องการเพิ่มข้อความไว้ที่ตำแหน่งใกล้กับกราฟิก SmartArt หรือที่ด้านบนของกราฟิก SmartArt ให้ไปที่แท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ แล้วคลิก กล่องข้อความ เพื่อแทรก กล่องข้อความ ถ้าคุณต้องการให้เฉพาะข้อความในกล่องข้อความปรากฏขึ้น ให้คลิกขวาที่กล่องข้อความ แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง หรือ จัดรูปแบบกล่องข้อความ แล้วตั้งค่ากล่องข้อความให้ไม่มีสีพื้นหลังและไม่มีเส้นขอบ

  • คลิกในกล่องในกราฟิก SmartArt แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องทั้งหมดที่ต้องการแล้ว

ด้านบนของเพจ

การเพิ่มหรือลบรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างอื่น

 2. คลิกรูปร่างที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างใหม่มากที่สุด

 3. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิกลูกศรภายใต้ เพิ่มรูปร่าง

  กลุ่ม สร้างกราฟิก บนแท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกราฟิก SmartArt ไว้แล้ว คุณอาจจะต้องคลิกสองครั้งที่กราฟิก SmartArt เพื่อเปิดแท็บ ออกแบบ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างหลังรูปร่างที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างก่อนรูปร่างที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างจากบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกรูปร่างที่มีอยู่ ย้ายเคอร์เซอร์ไปไว้ก่อนหรือหลังข้อความที่ต้องการเพิ่มรูปร่าง แล้วกด ENTER

 • เมื่อต้องการลบรูปร่างออกจากกราฟิก SmartArt ของคุณ ให้คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE เมื่อต้องการลบกราฟิก SmartArt ของคุณทั้งชุด ให้คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt แล้วกด DELETE

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

คุณสามารถนำการไล่ระดับสีที่ได้รับจากสีของธีม ไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณได้

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  กลุ่ม สไตล์ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกราฟิก SmartArt ไว้แล้ว คุณอาจจะต้องคลิกสองครั้งที่กราฟิก SmartArt เพื่อเปิดแท็บ ออกแบบ

 3. คลิกการแปลงสีที่คุณต้องการ

ด้านบนของเพจ

นำลักษณะ SmartArt ไปใช้กับกราฟิก SmartArt

ลักษณะ SmartArt คือการรวมกันของหลายลักษณะพิเศษ เช่น ลักษณะเส้น ยกนูน หรือ สามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณเพื่อสร้างลักษณะที่ไม่ซ้ำใครและที่ได้รับการออกแบบอย่างมืออาชีพได้

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิกลักษณะ SmartArt ที่คุณต้องการ

  เพื่อต้องการดูลักษณะ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

เคล็ดลับ   

 • เมื่อต้องการเริ่มทำงานด้วยเค้าโครงเปล่า ให้ลบข้อความตัวยึดทั้งหมด (เช่น [ข้อความ]) ในบานหน้าต่างข้อความ หรือกด CTRL+A จากนั้นกด DELETE

 • เมื่อต้องการปรับขนาดกราฟิก SmartArt ทั้งรูป ให้คลิกที่เส้นขอบกราฟิก SmartArt ของคุณ แล้วลากจุดจับสำหรบปรับขนาดเข้าหรือออกจนกว่ากราฟิก SmartArt ของคุณจะมีขนาดตามที่ต้องการ

 • ถ้าคุณมีข้อความบนภาพนิ่ง PowerPoint อยู่แล้ว คุณสามารถแปลงข้อความของภาพนิ่งเป็นกราฟิก SmartArt ได้

 • ถ้าคุณใช้ PowerPoint อยู่ คุณสามารถทำกราฟิก SmartArt ของคุณให้เคลื่อนไหวเพื่อเน้นแต่ละรูปร่างหรือแต่ละระดับของลำดับชั้นได้

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×