การย้ายรูปร่าง

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการจะย้าย

  เมื่อต้องการย้ายรูปร่างหลายรูปร่าง ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างเพิ่มเติม

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ลากรูปร่างไปยังตำแหน่งใหม่

  • กดแป้นลูกศรขึ้น ลูกศรลง ลูกศรขวา หรือลูกศรซ้าย เพื่อย้ายรูปร่างไปในทิศทางที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการย้ายหรือ "เขยิบ" รูปร่างเพียงเล็กน้อย ให้กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรขึ้น ลูกศรลง ลูกศรขวา หรือลูกศรซ้าย

   เมื่อคุณเขยิบรูปร่าง จะมีผลให้รูปร่างขยับเพียงหนึ่งช่องเหนือเส้น ทั้งนี้จะมองไม่เห็นเส้นตารางในงานนำเสนอของคุณและเส้นจะไม่พิมพ์ ถ้าตัวเลือก จัดวัตถุให้ชิดเส้นตาราง ถูกปิด การเขยิบจะย้ายรูปร่างไปหนึ่งพิกเซล ตัวเลือก จัดวัตถุให้ชิดเส้นตาราง จะจัดแนววัตถุให้ชิดจุดตัดที่ใกล้ที่สุดของเส้นตาราง โดยตัวเลือกนี้ถูกปิดตามค่าเริ่มต้นและจะยังทำงานแม้เมื่อมองไม่เห็นเส้นตารางก็ตาม เมื่อต้องการปิดตัวเลือก จัดวัตถุให้ชิดเส้นตาราง หรือเปลี่ยนแปลงระยะห่างของเส้นตาราง ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก จัดเรียง จากนั้นคลิก จัดแนว คลิก การตั้งค่าเส้นตาราง แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย จัดวัตถุให้ชิดเส้นตาราง หรือเปลี่ยนตัวเลขในกล่อง ระยะห่าง ภายใต้ การตั้งค่าเส้นตาราง

   รายการบล็อกพื้นฐานพร้อมกับเส้นตาราง

   รูปภาพ 1: กราฟิก SmartArt ที่แสดงเค้าโครง รายการบล็อกพื้นฐาน พร้อมกับการแสดงเส้นตาราง

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าคุณย้ายรูปร่างที่มีรูปร่างสอดคล้องกัน เช่น ลูกศร หรือเส้น รูปร่างที่สอดคล้องนั้นจะย้ายไปด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเค้าโครงของกราฟิก SmartArt ที่คุณกำลังใช้

   • ถ้าคุณทำกราฟิก SmartArt ของคุณเป็นสามมิติโดยใช้ลักษณะด่วนสามมิติในมุมมองแบบเปอร์สเปคทีฟ คุณต้องสลับไปยังฉากสองมิติก่อนเพื่อย้ายวัตถุ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม รูปร่าง ให้คลิก แก้ไขในสองมิติ ย้ายรูปร่างนั้น แล้วคลิก แก้ไขในสองมิติ อีกครั้ง เมื่อต้องการสลับระหว่างสองมิติกับสามมิติ ให้คลิก แก้ไขในสองมิติ ในกลุ่ม รูปร่าง บนแท็บ รูปแบบ ให้ใช้ แก้ไขในสองมิติ เป็นลูกกุญแจยกเลิกการล็อกให้กับกราฟิก SmartArt ของคุณสำหรับการแก้ไขชั่วคราว เพื่อให้คุณสามารถย้ายและปรับขนาดของรูปร่างได้  แต่กราฟิก SmartArt ของคุณจะยังคงใช้ลักษณะสามมิติอยู่และจะปรากฏอีกเมื่อคุณคลิก แก้ไขในสองมิติ ซ้ำ

   • แม้ว่าคุณสามารถเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย จัดวัตถุให้ชิดวัตถุอื่น ก็จะไม่มีผลกับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ตัวเลือก จัดวัตถุให้ชิดวัตถุอื่น อนุญาตให้คุณจัดแนวรูปร่างที่คุณกำลังย้ายให้ชิดขอบรูปร่างที่อยู่ใกล้ได้โดยอัตโนมัติ

   • คุณสามารถหมุนรูปร่าง หรือย้ายกราฟิก SmartArt ได้ทั้งหมด

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×