การยกเลิกการล็อกพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของแผ่นงานที่มีการป้องกัน

เมื่อคุณป้องกันแผ่นงาน เซลล์ทั้งหมดจะถูกล็อกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความว่าเซลล์เหล่านั้นไม่สามารถแก้ไขได้ เมื่อต้องการทำให้เซลล์สามารถแก้ไขได้ขณะที่ปล่อยให้เพียงบางเซลล์ถูกล็อกไว้ คุณสามารถยกเลิกการล็อกเซลล์ แล้วล็อกเฉพาะเซลล์และช่วงหนึ่งๆ ก่อนที่คุณจะป้องกันแผ่นงานได้ คุณยังสามารถทำให้ผู้ใช้เฉพาะรายแก้ไขช่วงหนึ่งๆ ในแผ่นงานที่มีการป้องกันได้ด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด

ล็อกเฉพาะเซลล์และช่วงใดๆ ในแผ่นงานที่มีการป้องกัน

อนุญาตให้ผู้ใช้แค่บางคนแก้ไขช่วงในแผ่นงานที่มีการป้องกัน

ล็อกเฉพาะเซลล์และช่วงใดๆ ในแผ่นงานที่มีการป้องกัน

 1. ถ้าแผ่นงานมีการป้องกัน ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บ การตรวจทาน ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน

   กลุ่ม การเปลี่ยนแปลง บนแท็บ รีวิว

   หมายเหตุ: ป้องกันแผ่นงาน จะเปลี่ยนเป็น ยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน เมื่อแผ่นงานถูกป้องกัน

  2. ถ้าถูกพร้อมท์ ให้พิมพ์รหัสผ่านเพื่อยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน

 2. เลือกทั้งแผ่นงานด้วยการคลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

  ปุ่ม เลือกทั้งหมด

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบแบบอักษรในเซลล์ รูปปุ่ม.

  รูป Ribbon ของ Excel

  แป้นพิมพ์ลัด  นอกจากนี้คุณยังสามารถกด CTRL+SHIFT+F หรือ CTRL+1 ก็ได้

 4. บนแท็บ การป้องกัน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: การทำเช่นนี้จะยกเลิกการล็อกเซลล์ทั้งหมดบนแผ่นงานเมื่อคุณป้องกันแผ่นงาน

 5. ในแผ่นงาน ให้เลือกเฉพาะเซลล์ที่คุณต้องการล็อก

 6. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ที่อยู่ถัดจาก แบบอักษร

  แป้นพิมพ์ลัด  นอกจากนี้คุณยังสามารถกด CTRL+SHIFT+F หรือ CTRL+1 ก็ได้

 7. บนแท็บ การป้องกัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก แล้วคลิก ตกลง

 8. บนแท็บ การตรวจทาน ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก การป้องกันแผ่นงาน

  รูป Ribbon ของ Excel

 9. ในรายการ อนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดของแผ่นงานนี้สามารถ ให้เลือกองค์ประกอบที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของแผ่นงาน

  องค์ประกอบของแผ่นงาน

  ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

  เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้

  เลือกเซลล์ที่ถูกล็อก

  ย้ายตัวชี้ไปยังเซลล์ที่กล่องกาเครื่องหมาย ล็อก ถูกเลือกอยู่บนแท็บ การป้องกัน ของกล่องกาเครื่องหมาย การจัดรูปแบบเซลล์ ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้เลือกเซลล์ที่ถูกล็อก

  เลือกเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อก

  ย้ายตัวชี้ไปยังเซลล์ที่กล่องกาเครื่องหมาย ล็อก ถูกล้างอยู่บนแท็บ การป้องกัน ของกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถเลือกเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อกได้ และสามารถกดแป้น TAB เพื่อเลื่อนระหว่างเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อกบนแผ่นงานที่มีการป้องกันได้

  จัดรูปแบบเซลล์

  เปลี่ยนตัวเลือกใดๆ ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ หรือการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ถ้าคุณนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้ก่อนคุณป้องกันแผ่นงาน การจัดรูปแบบจะยังเปลี่ยนต่อไปเมื่อผู้ใช้ป้อนค่าซึ่งตรงกับเงื่อนไขอื่น

  จัดรูปแบบคอลัมน์

  ใช้คำสั่งการจัดรูปแบบคอลัมน์ใดๆ รวมทั้งเปลี่ยนความกว้างคอลัมน์หรือซ่อนคอลัมน์ (แท็บ หน้าแรก, กลุ่ม เซลล์, ปุ่ม จัดรูปแบบ)

  จัดรูปแบบแถว

  ใช้คำสั่งการจัดรูปแบบแถวใดๆ รวมทั้งเปลี่ยนความสูงของแถวหรือซ่อนแถว (แท็บ หน้าแรก, กลุ่ม เซลล์, ปุ่ม จัดรูปแบบ)

  แทรกคอลัมน์

  แทรกคอลัมน์

  แทรกแถว

  แทรกแถว

  แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ

  แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ แม้ในเซลล์ที่ไม่ได้ล็อก

  ลบคอลัมน์

  ลบคอลัมน์

  หมายเหตุ: ถ้า ลบคอลัมน์ ได้รับการป้องกันแต่ แทรกคอลัมน์ ไม่ได้รับการป้องกัน ผู้ใช้จะสามารถแทรกคอลัมน์ที่ผู้ใช้ไม่สามารถลบได้

  ลบแถว

  ลบแถว

  หมายเหตุ: ถ้า ลบแถว ได้รับการป้องกันแต่ แทรกแถว ไม่ได้รับการป้องกัน ผู้ใช้จะสามารถแทรกแถวที่ผู้ใช้ไม่สามารถลบได้

  เรียงลำดับ

  ใช้คำสั่งใดๆ เพื่อเรียงลำดับข้อมูล (แท็บ ข้อมูล, กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง)

  หมายเหตุ: ผู้ใช้ไม่สามารถเรียงลำดับช่วงที่มีเซลล์ที่ถูกล็อกในแผ่นงานที่มีการป้องกันได้ ไม่ว่าจะตั้งค่านี้ไว้อย่างไร

  ใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

  ใช้ลูกศรแบบหล่นลงเพื่อเปลี่ยนตัวกรองของช่วงเมื่อนำตัวกรองอัตโนมัติไปใช้

  หมายเหตุ: ผู้ใช้ไม่สามารถนำตัวกรองอัตโนมัติไปใช้หรือเอาตัวกรองอัตโนมัติออกบนแผ่นงานที่มีการป้องกัน ไม่ว่าจะตั้งค่านี้ไว้อย่างไร

  ใช้รายงาน PivotTable

  จัดรูปแบบ เปลี่ยนเค้าโครง ฟื้นฟู หรือแก้ไขรายงาน PivotTable หรือสร้างรายงานใหม่

  แก้ไขวัตถุ

  ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ทำการเปลี่ยนแปลงไปยังวัตถุกราฟิกรวมทั้งแผนที่ แผนภูมิฝังตัว รูปร่าง กล่องข้อความ และตัวควบคุมต่างๆ ที่คุณไม่ได้ปลดล็อกก่อนที่คุณจะป้องกันสมุดงาน ตัวอย่างเช่น ถ้าแผ่นงานมีปุ่มที่เรียกใช้แมโคร คุณสามารถคลิกปุ่มเพื่อเรียกใช้แมโครได้แต่ไม่สามารถลบปุ่มได้

  • การทำการแก้ไขใดๆ เช่น การจัดรูปแบบไปยังแผนภูมิฝังตัว แผนภูมิจะยังคงได้รับการปรับปรุงเมื่อคุณเปลี่ยนแหล่งข้อมูล

  • เพิ่มหรือแก้ไขข้อคิดเห็น

  แก้ไขสถานการณ์สมมติ

  ดูสถานการณ์สมมติที่คุณได้ซ่อนไว้ เปลี่ยนแปลงสถานการณ์สมมติที่คุณได้ป้องกันไม่ให้เปลี่ยนแปลง และลบสถานการณ์สมมติ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าในเซลล์ที่เปลี่ยนไปและเพิ่มสถานการณ์สมมติใหม่ได้ ถ้าเซลล์ไม่ได้รับการป้องกัน

  องค์ประกอบแผ่นงานแผนภูมิ

  ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

  เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้

  เนื้อหา

  เปลี่ยนแปลงรายการที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนภูมิ เช่นชุดข้อมูล แกน และคำอธิบายแผนภูมิ แผนภูมิยังแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ทำลงในแหล่งข้อมูลของแผนภูมิต่อไป

  วัตถุ

  เปลี่ยนวัตถุกราฟิก เช่นรูปทรง กล่องโต้ตอบ และตัวควบคุม นอกจากว่าคุณได้ยกเลิกการล็อกวัตถุก่อนคุณป้องกันแผ่นงานแผนภูมิ

 10. ในกล่อง รหัสผ่านเพื่อยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน ให้พิมพ์รหัสผ่านสำหรับแผ่นงาน แล้วคลิก ตกลง จากนั้นพิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสผ่าน

  หมายเหตุ: 

  1. รหัสผ่านจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ถ้าคุณไม่ใส่รหัสผ่าน ไม่ว่าผู้ใช้รายใดก็สามารถยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน และเปลี่ยนองค์ประกอบที่ได้รับการป้องกันได้

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกรหัสผ่านที่สามารถจำง่าย เนื่องจากถ้าคุณทำรหัสผ่านหาย คุณจะไม่สามารถเข้าถึงองค์ประกอบที่ได้รับการป้องกันในแผ่นงานได้

ด้านบนของหน้า

อนุญาตให้ผู้ใช้แค่บางคนแก้ไขช่วงในแผ่นงานที่มีการป้องกัน

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้บางรายแก้ไขช่วงในแผ่นงานที่มีการป้องกัน คอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้ Microsoft Windows XP หรือใหม่กว่า และคอมพิวเตอร์ของคุณต้องอยู่บนโดเมน แทนที่จะใช้การอนุญาตที่ต้องการโดเมน คุณสามารถระบุรหัสผ่านสำหรับช่วงได้ด้วย

 1. เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการป้องกัน

 2. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขช่วง

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: คำสั่งนี้พร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อแผ่นงานไม่ถูกป้องกัน

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มช่วงที่สามารถแก้ไขได้ ให้คลิก สร้าง

  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนช่วงที่สามารถแก้ไขได้ที่มีอยู่ ให้เลือกช่วงในกล่อง ช่วงที่จะถูกยกเลิกการล็อกด้วยรหัสผ่านเมื่อแผ่นงานได้รับการป้องกัน แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

  • เมื่อต้องการลบช่วงที่สามารถแก้ไขได้ ให้เลือกช่วงนั้นในกล่อง ช่วงที่ปลดล็อกโดยรหัสผ่านเมื่อแผ่นงานถูกป้องกัน แล้วคลิก ลบ

 4. ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับช่วงที่คุณต้องการปลดล็อก

 5. ในกล่อง อ้างถึงเซลล์ ให้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) แล้วพิมพ์การอ้างอิงของช่วงที่คุณต้องการปลดล็อก

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ ให้เลือกช่วงในแผ่นงาน แล้วคลิกปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ อีกครั้งเพื่อกลับไปยังกล่องโต้ตอบ

 6. สำหรับการเข้าถึงรหัสผ่านในกล่อง รหัสผ่านสำหรับช่วง ให้พิมพ์รหัสผ่านที่อนุญาตให้เข้าถึงช่วง

  หมายเหตุ: การระบุรหัสผ่านจะทำหรือไม่ก็ได้เมื่อคุณวางแผนจะใช้สิทธิ์การเข้าถึง การใช้รหัสผ่านทำให้คุณมองเห็นข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตใดๆ ที่แก้ไขช่วงได้

 7. สำหรับสิทธิ์การเข้าถึง ให้คลิก สิทธิ์ แล้วคลิก เพิ่ม

 8. ในกล่อง ใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก (ตัวอย่าง) ให้พิมพ์ชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการให้สามารถแก้ไขช่วงได้

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูว่าควรใส่ชื่อผู้ใช้อย่างไร ให้คลิก ตัวอย่าง เมื่อต้องการตรวจสอบว่าชื่อถูกต้องหรือไม่ ให้คลิก ตรวจสอบชื่อ

 9. คลิก ตกลง

 10. เมื่อต้องการระบุชนิดของสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ที่คุณเลือก ในกล่อง สิทธิ์ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาต หรือ ปฏิเสธ แล้วคลิก นำไปใช้

 11. คลิก ตกลง สองครั้ง

  เคล็ดลับ: ถ้าถูกพร้อมท์เพื่อขอรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านที่คุณได้ระบุ

 12. ในกล่องโต้ตอบ อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขช่วง ให้คลิก ป้องกันแผ่นงาน

 13. ในรายการ อนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้แผ่นงานนี้สามารถ ให้เลือกองค์ประกอบที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของแผ่นงาน

  องค์ประกอบของแผ่นงาน

  ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

  เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้

  เลือกเซลล์ที่ถูกล็อก

  ย้ายตัวชี้ไปยังเซลล์ที่กล่องกาเครื่องหมาย ล็อก ถูกเลือกอยู่บนแท็บ การป้องกัน ของกล่องกาเครื่องหมาย การจัดรูปแบบเซลล์ ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้เลือกเซลล์ที่ถูกล็อก

  เลือกเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อก

  ย้ายตัวชี้ไปยังเซลล์ที่กล่องกาเครื่องหมาย ล็อก ถูกล้างอยู่บนแท็บ การป้องกัน ของกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถเลือกเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อกได้ และสามารถกดแป้น TAB เพื่อเลื่อนระหว่างเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อกบนแผ่นงานที่มีการป้องกันได้

  จัดรูปแบบเซลล์

  เปลี่ยนตัวเลือกใดๆ ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ หรือการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ถ้าคุณนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้ก่อนคุณป้องกันแผ่นงาน การจัดรูปแบบจะยังเปลี่ยนต่อไปเมื่อผู้ใช้ป้อนค่าซึ่งตรงกับเงื่อนไขอื่น

  จัดรูปแบบคอลัมน์

  ใช้คำสั่งการจัดรูปแบบคอลัมน์ใดๆ รวมทั้งเปลี่ยนความกว้างคอลัมน์หรือซ่อนคอลัมน์ (แท็บ หน้าแรก, กลุ่ม เซลล์, ปุ่ม จัดรูปแบบ)

  จัดรูปแบบแถว

  ใช้คำสั่งการจัดรูปแบบแถวใดๆ รวมทั้งเปลี่ยนความสูงของแถวหรือซ่อนแถว (แท็บ หน้าแรก, กลุ่ม เซลล์, ปุ่ม จัดรูปแบบ)

  แทรกคอลัมน์

  แทรกคอลัมน์

  แทรกแถว

  แทรกแถว

  แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ

  แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ แม้ในเซลล์ที่ไม่ได้ล็อก

  ลบคอลัมน์

  ลบคอลัมน์

  หมายเหตุ: ถ้า ลบคอลัมน์ ได้รับการป้องกันแต่ แทรกคอลัมน์ ไม่ได้รับการป้องกัน ผู้ใช้จะสามารถแทรกคอลัมน์ที่ผู้ใช้ไม่สามารถลบได้

  ลบแถว

  ลบแถว

  หมายเหตุ: ถ้า ลบแถว ได้รับการป้องกันแต่ แทรกแถว ไม่ได้รับการป้องกัน ผู้ใช้จะสามารถแทรกแถวที่ผู้ใช้ไม่สามารถลบได้

  เรียงลำดับ

  ใช้คำสั่งใดๆ เพื่อเรียงลำดับข้อมูล (แท็บ ข้อมูล, กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง)

  หมายเหตุ: ผู้ใช้ไม่สามารถเรียงลำดับช่วงที่มีเซลล์ที่ถูกล็อกในแผ่นงานที่มีการป้องกันได้ ไม่ว่าจะตั้งค่านี้ไว้อย่างไร

  ใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

  ใช้ลูกศรแบบหล่นลงเพื่อเปลี่ยนตัวกรองของช่วงเมื่อนำตัวกรองอัตโนมัติไปใช้

  หมายเหตุ: ผู้ใช้ไม่สามารถนำตัวกรองอัตโนมัติไปใช้หรือเอาตัวกรองอัตโนมัติออกบนแผ่นงานที่มีการป้องกัน ไม่ว่าจะตั้งค่านี้ไว้อย่างไร

  ใช้รายงาน PivotTable

  จัดรูปแบบ เปลี่ยนเค้าโครง ฟื้นฟู หรือแก้ไขรายงาน PivotTable หรือสร้างรายงานใหม่

  แก้ไขวัตถุ

  ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ทำการเปลี่ยนแปลงไปยังวัตถุกราฟิกรวมทั้งแผนที่ แผนภูมิฝังตัว รูปร่าง กล่องข้อความ และตัวควบคุมต่างๆ ที่คุณไม่ได้ปลดล็อกก่อนที่คุณจะป้องกันสมุดงาน ตัวอย่างเช่น ถ้าแผ่นงานมีปุ่มที่เรียกใช้แมโคร คุณสามารถคลิกปุ่มเพื่อเรียกใช้แมโครได้แต่ไม่สามารถลบปุ่มได้

  • การทำการแก้ไขใดๆ เช่น การจัดรูปแบบไปยังแผนภูมิฝังตัว แผนภูมิจะยังคงได้รับการปรับปรุงเมื่อคุณเปลี่ยนแหล่งข้อมูล

  • เพิ่มหรือแก้ไขข้อคิดเห็น

  แก้ไขสถานการณ์สมมติ

  ดูสถานการณ์สมมติที่คุณได้ซ่อนไว้ เปลี่ยนแปลงสถานการณ์สมมติที่คุณได้ป้องกันไม่ให้เปลี่ยนแปลง และลบสถานการณ์สมมติ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าในเซลล์ที่เปลี่ยนไปและเพิ่มสถานการณ์สมมติใหม่ได้ ถ้าเซลล์ไม่ได้รับการป้องกัน

  องค์ประกอบแผ่นงานแผนภูมิ

  ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

  เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้

  เนื้อหา

  เปลี่ยนแปลงรายการที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนภูมิ เช่นชุดข้อมูล แกน และคำอธิบายแผนภูมิ แผนภูมิยังแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ทำลงในแหล่งข้อมูลของแผนภูมิต่อไป

  วัตถุ

  เปลี่ยนแปลงวัตถุกราฟิก รวมทั้งรูปทรง กล่องข้อความ และตัวควบคุม นอกจากว่าคุณได้ยกเลิกการล็อกวัตถุก่อนคุณป้องกันแผ่นงานแผนภูมิ

 14. ในกล่อง รหัสผ่านเพื่อยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน ให้พิมพ์รหัสผ่าน คลิก ตกลง แล้วพิมพ์รหัสผ่านซ้ำเพื่อยืนยัน

  หมายเหตุ: 

  • รหัสผ่านจะมีหรือไม่ก็ได้ ถ้าคุณไม่ใส่รหัสผ่าน ไม่ว่าผู้ใช้รายใดก็สามารถยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน และเปลี่ยนองค์ประกอบที่ได้รับการป้องกันได้

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกรหัสผ่านที่คุณสามารถจำได้ เนื่องจากถ้าคุณทำรหัสผ่านหาย คุณจะไม่สามารถเข้าถึงองค์ประกอบที่ได้รับการป้องกันในแผ่นงานได้

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าเซลล์เป็นของช่วงมากกว่าหนึ่งช่วง ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขช่วงเหล่านั้นช่วงใดก็ได้สามารถแก้ไขเซลล์ได้

  • ถ้าผู้ใช้พยายามแก้ไขหลายเซลล์ในครั้งเดียวและได้รับอนุญาตให้แก้ไขบางเซลล์แต่ไม่ใช่เซลล์ทั้งหมด ผู้ใช้จะถูกพร้อมท์ให้เลือกและแก้ไขทีละเซลล์

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!