การยกเลิกการล็อกพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของแผ่นงานที่มีการป้องกัน

เมื่อคุณป้องกันแผ่นงาน เซลล์ทั้งหมดจะถูกล็อกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความว่าเซลล์เหล่านั้นไม่สามารถแก้ไขได้ เมื่อต้องการทำให้เซลล์สามารถแก้ไขได้ขณะที่ปล่อยให้เพียงบางเซลล์ถูกล็อกไว้ คุณสามารถยกเลิกการล็อกเซลล์ แล้วล็อกเฉพาะเซลล์และช่วงหนึ่งๆ ก่อนที่คุณจะป้องกันแผ่นงานได้ คุณยังสามารถทำให้ผู้ใช้เฉพาะรายแก้ไขช่วงหนึ่งๆ ในแผ่นงานที่มีการป้องกันได้ด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด

ล็อกเฉพาะเซลล์และช่วงใดๆ ในแผ่นงานที่มีการป้องกัน

อนุญาตให้ผู้ใช้แค่บางคนแก้ไขช่วงในแผ่นงานที่มีการป้องกัน

ล็อกเฉพาะเซลล์และช่วงใดๆ ในแผ่นงานที่มีการป้องกัน

 1. ถ้าแผ่นงานมีการป้องกัน ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บ การตรวจทาน ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน

   รูป Ribbon ของ Excel

   หมายเหตุ  ป้องกันแผ่นงาน จะเปลี่ยนเป็น ยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน เมื่อแผ่นงานถูกป้องกัน

  2. ถ้าถูกพร้อมท์ ให้พิมพ์รหัสผ่านเพื่อยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน

 2. เลือกทั้งแผ่นงานด้วยการคลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

  ปุ่ม เลือกทั้งหมด

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบแบบอักษรในเซลล์ รูปปุ่ม.

  รูป Ribbon ของ Excel

  แป้นพิมพ์ลัด  นอกจากนี้คุณยังสามารถกด CTRL+SHIFT+F หรือ CTRL+1 ก็ได้

 4. บนแท็บ การป้องกัน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ  การทำเช่นนี้จะยกเลิกการล็อกเซลล์ทั้งหมดบนแผ่นงานเมื่อคุณป้องกันแผ่นงาน

 5. ในแผ่นงาน ให้เลือกเฉพาะเซลล์ที่คุณต้องการล็อก

 6. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ที่อยู่ถัดจาก แบบอักษร

  แป้นพิมพ์ลัด  นอกจากนี้คุณยังสามารถกด CTRL+SHIFT+F หรือ CTRL+1 ก็ได้

 7. บนแท็บ การป้องกัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก แล้วคลิก ตกลง

 8. บนแท็บ การตรวจทาน ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก การป้องกันแผ่นงาน

  รูป Ribbon ของ Excel

 9. ในรายการ อนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดของแผ่นงานนี้สามารถ ให้เลือกองค์ประกอบที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของแผ่นงาน

  องค์ประกอบของแผ่นงาน

  ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

  เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้

  เลือกเซลล์ที่ถูกล็อก

  ย้ายตัวชี้ไปยังเซลล์ที่กล่องกาเครื่องหมาย ล็อก ถูกเลือกอยู่บนแท็บ การป้องกัน ของกล่องกาเครื่องหมาย การจัดรูปแบบเซลล์ ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้เลือกเซลล์ที่ถูกล็อก

  เลือกเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อก

  ย้ายตัวชี้ไปยังเซลล์ที่กล่องกาเครื่องหมาย ล็อก ถูกล้างอยู่บนแท็บ การป้องกัน ของกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถเลือกเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อกได้ และสามารถกดแป้น TAB เพื่อเลื่อนระหว่างเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อกบนแผ่นงานที่มีการป้องกันได้

  จัดรูปแบบเซลล์

  เปลี่ยนตัวเลือกใดๆ ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ หรือการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ถ้าคุณนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้ก่อนคุณป้องกันแผ่นงาน การจัดรูปแบบจะยังเปลี่ยนต่อไปเมื่อผู้ใช้ป้อนค่าซึ่งตรงกับเงื่อนไขอื่น

  จัดรูปแบบคอลัมน์

  ใช้คำสั่งการจัดรูปแบบคอลัมน์ใดๆ รวมทั้งเปลี่ยนความกว้างคอลัมน์หรือซ่อนคอลัมน์ (แท็บ หน้าแรก, กลุ่ม เซลล์, ปุ่ม จัดรูปแบบ)

  จัดรูปแบบแถว

  ใช้คำสั่งการจัดรูปแบบแถวใดๆ รวมทั้งเปลี่ยนความสูงของแถวหรือซ่อนแถว (แท็บ หน้าแรก, กลุ่ม เซลล์, ปุ่ม จัดรูปแบบ)

  แทรกคอลัมน์

  แทรกคอลัมน์

  แทรกแถว

  แทรกแถว

  แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ

  แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ แม้ในเซลล์ที่ไม่ได้ล็อก

  ลบคอลัมน์

  ลบคอลัมน์

  หมายเหตุ  ถ้า ลบคอลัมน์ ได้รับการป้องกันแต่ แทรกคอลัมน์ ไม่ได้รับการป้องกัน ผู้ใช้จะสามารถแทรกคอลัมน์ที่ผู้ใช้ไม่สามารถลบได้

  ลบแถว

  ลบแถว

  หมายเหตุ  ถ้า ลบแถว ได้รับการป้องกันแต่ แทรกแถว ไม่ได้รับการป้องกัน ผู้ใช้จะสามารถแทรกแถวที่ผู้ใช้ไม่สามารถลบได้

  เรียงลำดับ

  ใช้คำสั่งใดๆ เพื่อเรียงลำดับข้อมูล (แท็บ ข้อมูล, กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง)

  หมายเหตุ  ผู้ใช้ไม่สามารถเรียงลำดับช่วงที่มีเซลล์ที่ถูกล็อกในแผ่นงานที่มีการป้องกันได้ ไม่ว่าจะตั้งค่านี้ไว้อย่างไร

  ใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

  ใช้ลูกศรแบบหล่นลงเพื่อเปลี่ยนตัวกรองของช่วงเมื่อนำตัวกรองอัตโนมัติไปใช้

  หมายเหตุ  ผู้ใช้ไม่สามารถนำตัวกรองอัตโนมัติไปใช้หรือเอาตัวกรองอัตโนมัติออกบนแผ่นงานที่มีการป้องกัน ไม่ว่าจะตั้งค่านี้ไว้อย่างไร

  ใช้รายงาน PivotTable

  จัดรูปแบบ เปลี่ยนเค้าโครง ฟื้นฟู หรือแก้ไขรายงาน PivotTable หรือสร้างรายงานใหม่

  แก้ไขวัตถุ

  ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ทำการเปลี่ยนแปลงไปยังวัตถุกราฟิกรวมทั้งแผนที่ แผนภูมิฝังตัว รูปร่าง กล่องข้อความ และตัวควบคุมต่างๆ ที่คุณไม่ได้ปลดล็อกก่อนที่คุณจะป้องกันสมุดงาน ตัวอย่างเช่น ถ้าแผ่นงานมีปุ่มที่เรียกใช้แมโคร คุณสามารถคลิกปุ่มเพื่อเรียกใช้แมโครได้แต่ไม่สามารถลบปุ่มได้

  • การทำการแก้ไขใดๆ เช่น การจัดรูปแบบไปยังแผนภูมิฝังตัว แผนภูมิจะยังคงได้รับการปรับปรุงเมื่อคุณเปลี่ยนแหล่งข้อมูล

  • เพิ่มหรือแก้ไขข้อคิดเห็น

  แก้ไขสถานการณ์สมมติ

  ดูสถานการณ์สมมติที่คุณได้ซ่อนไว้ เปลี่ยนแปลงสถานการณ์สมมติที่คุณได้ป้องกันไม่ให้เปลี่ยนแปลง และลบสถานการณ์สมมติ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าในเซลล์ที่เปลี่ยนไปและเพิ่มสถานการณ์สมมติใหม่ได้ ถ้าเซลล์ไม่ได้รับการป้องกัน

  องค์ประกอบแผ่นงานแผนภูมิ

  ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

  เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้

  เนื้อหา

  เปลี่ยนแปลงรายการที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนภูมิ เช่นชุดข้อมูล แกน และคำอธิบายแผนภูมิ แผนภูมิยังแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ทำลงในแหล่งข้อมูลของแผนภูมิต่อไป

  วัตถุ

  เปลี่ยนวัตถุกราฟิก เช่นรูปทรง กล่องโต้ตอบ และตัวควบคุม นอกจากว่าคุณได้ยกเลิกการล็อกวัตถุก่อนคุณป้องกันแผ่นงานแผนภูมิ

 10. ในกล่อง รหัสผ่านเพื่อยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน ให้พิมพ์รหัสผ่านสำหรับแผ่นงาน แล้วคลิก ตกลง จากนั้นพิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสผ่าน

  หมายเหตุ  

  1. รหัสผ่านจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ถ้าคุณไม่ใส่รหัสผ่าน ไม่ว่าผู้ใช้รายใดก็สามารถยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน และเปลี่ยนองค์ประกอบที่ได้รับการป้องกันได้

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกรหัสผ่านที่สามารถจำง่าย เนื่องจากถ้าคุณทำรหัสผ่านหาย คุณจะไม่สามารถเข้าถึงองค์ประกอบที่ได้รับการป้องกันในแผ่นงานได้

ด้านบนของหน้า

อนุญาตให้ผู้ใช้แค่บางคนแก้ไขช่วงในแผ่นงานที่มีการป้องกัน

สิ่งสำคัญ  เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้บางรายแก้ไขช่วงในแผ่นงานที่มีการป้องกัน คอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้ Microsoft Windows XP หรือใหม่กว่า และคอมพิวเตอร์ของคุณต้องอยู่บนโดเมน แทนที่จะใช้การอนุญาตที่ต้องการโดเมน คุณสามารถระบุรหัสผ่านสำหรับช่วงได้ด้วย

 1. เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการป้องกัน

 2. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขช่วง

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ  คำสั่งนี้พร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อแผ่นงานไม่ถูกป้องกัน

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มช่วงที่สามารถแก้ไขได้ ให้คลิก สร้าง

  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนช่วงที่สามารถแก้ไขได้ที่มีอยู่ ให้เลือกช่วงในกล่อง ช่วงที่จะถูกยกเลิกการล็อกด้วยรหัสผ่านเมื่อแผ่นงานได้รับการป้องกัน แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

  • เมื่อต้องการลบช่วงที่สามารถแก้ไขได้ ให้เลือกช่วงนั้นในกล่อง ช่วงที่ปลดล็อกโดยรหัสผ่านเมื่อแผ่นงานถูกป้องกัน แล้วคลิก ลบ

 4. ในกล่อง ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับช่วงที่คุณต้องการปลดล็อก

 5. ในกล่อง อ้างถึงเซลล์ ให้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) แล้วพิมพ์การอ้างอิงของช่วงที่คุณต้องการปลดล็อก

  เคล็ดลับ  นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ ให้เลือกช่วงในแผ่นงาน แล้วคลิกปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ อีกครั้งเพื่อกลับไปยังกล่องโต้ตอบ

 6. สำหรับการเข้าถึงรหัสผ่านในกล่อง รหัสผ่านสำหรับช่วง ให้พิมพ์รหัสผ่านที่อนุญาตให้เข้าถึงช่วง

  หมายเหตุ  การระบุรหัสผ่านจะทำหรือไม่ก็ได้เมื่อคุณวางแผนจะใช้สิทธิ์การเข้าถึง การใช้รหัสผ่านทำให้คุณมองเห็นข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตใดๆ ที่แก้ไขช่วงได้

 7. สำหรับสิทธิ์การเข้าถึง ให้คลิก สิทธิ์ แล้วคลิก เพิ่ม

 8. ในกล่อง ใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก (ตัวอย่าง) ให้พิมพ์ชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการให้สามารถแก้ไขช่วงได้

  เคล็ดลับ  เมื่อต้องการดูว่าควรใส่ชื่อผู้ใช้อย่างไร ให้คลิก ตัวอย่าง เมื่อต้องการตรวจสอบว่าชื่อถูกต้องหรือไม่ ให้คลิก ตรวจสอบชื่อ

 9. คลิก ตกลง

 10. เมื่อต้องการระบุชนิดของสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ที่คุณเลือก ในกล่อง สิทธิ์ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาต หรือ ปฏิเสธ แล้วคลิก นำไปใช้

 11. คลิก ตกลง สองครั้ง

  เคล็ดลับ  ถ้าถูกพร้อมท์เพื่อขอรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านที่คุณได้ระบุ

 12. ในกล่องโต้ตอบ อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขช่วง ให้คลิก ป้องกันแผ่นงาน

 13. ในรายการ อนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้แผ่นงานนี้สามารถ ให้เลือกองค์ประกอบที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของแผ่นงาน

  องค์ประกอบของแผ่นงาน

  ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

  เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้

  เลือกเซลล์ที่ถูกล็อก

  ย้ายตัวชี้ไปยังเซลล์ที่กล่องกาเครื่องหมาย ล็อก ถูกเลือกอยู่บนแท็บ การป้องกัน ของกล่องกาเครื่องหมาย การจัดรูปแบบเซลล์ ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้เลือกเซลล์ที่ถูกล็อก

  เลือกเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อก

  ย้ายตัวชี้ไปยังเซลล์ที่กล่องกาเครื่องหมาย ล็อก ถูกล้างอยู่บนแท็บ การป้องกัน ของกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถเลือกเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อกได้ และสามารถกดแป้น TAB เพื่อเลื่อนระหว่างเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อกบนแผ่นงานที่มีการป้องกันได้

  จัดรูปแบบเซลล์

  เปลี่ยนตัวเลือกใดๆ ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ หรือการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ถ้าคุณนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้ก่อนคุณป้องกันแผ่นงาน การจัดรูปแบบจะยังเปลี่ยนต่อไปเมื่อผู้ใช้ป้อนค่าซึ่งตรงกับเงื่อนไขอื่น

  จัดรูปแบบคอลัมน์

  ใช้คำสั่งการจัดรูปแบบคอลัมน์ใดๆ รวมทั้งเปลี่ยนความกว้างคอลัมน์หรือซ่อนคอลัมน์ (แท็บ หน้าแรก, กลุ่ม เซลล์, ปุ่ม จัดรูปแบบ)

  จัดรูปแบบแถว

  ใช้คำสั่งการจัดรูปแบบแถวใดๆ รวมทั้งเปลี่ยนความสูงของแถวหรือซ่อนแถว (แท็บ หน้าแรก, กลุ่ม เซลล์, ปุ่ม จัดรูปแบบ)

  แทรกคอลัมน์

  แทรกคอลัมน์

  แทรกแถว

  แทรกแถว

  แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ

  แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ แม้ในเซลล์ที่ไม่ได้ล็อก

  ลบคอลัมน์

  ลบคอลัมน์

  หมายเหตุ  ถ้า ลบคอลัมน์ ได้รับการป้องกันแต่ แทรกคอลัมน์ ไม่ได้รับการป้องกัน ผู้ใช้จะสามารถแทรกคอลัมน์ที่ผู้ใช้ไม่สามารถลบได้

  ลบแถว

  ลบแถว

  หมายเหตุ  ถ้า ลบแถว ได้รับการป้องกันแต่ แทรกแถว ไม่ได้รับการป้องกัน ผู้ใช้จะสามารถแทรกแถวที่ผู้ใช้ไม่สามารถลบได้

  เรียงลำดับ

  ใช้คำสั่งใดๆ เพื่อเรียงลำดับข้อมูล (แท็บ ข้อมูล, กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง)

  หมายเหตุ  ผู้ใช้ไม่สามารถเรียงลำดับช่วงที่มีเซลล์ที่ถูกล็อกในแผ่นงานที่มีการป้องกันได้ ไม่ว่าจะตั้งค่านี้ไว้อย่างไร

  ใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

  ใช้ลูกศรแบบหล่นลงเพื่อเปลี่ยนตัวกรองของช่วงเมื่อนำตัวกรองอัตโนมัติไปใช้

  หมายเหตุ  ผู้ใช้ไม่สามารถนำตัวกรองอัตโนมัติไปใช้หรือเอาตัวกรองอัตโนมัติออกบนแผ่นงานที่มีการป้องกัน ไม่ว่าจะตั้งค่านี้ไว้อย่างไร

  ใช้รายงาน PivotTable

  จัดรูปแบบ เปลี่ยนเค้าโครง ฟื้นฟู หรือแก้ไขรายงาน PivotTable หรือสร้างรายงานใหม่

  แก้ไขวัตถุ

  ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ทำการเปลี่ยนแปลงไปยังวัตถุกราฟิกรวมทั้งแผนที่ แผนภูมิฝังตัว รูปร่าง กล่องข้อความ และตัวควบคุมต่างๆ ที่คุณไม่ได้ปลดล็อกก่อนที่คุณจะป้องกันสมุดงาน ตัวอย่างเช่น ถ้าแผ่นงานมีปุ่มที่เรียกใช้แมโคร คุณสามารถคลิกปุ่มเพื่อเรียกใช้แมโครได้แต่ไม่สามารถลบปุ่มได้

  • การทำการแก้ไขใดๆ เช่น การจัดรูปแบบไปยังแผนภูมิฝังตัว แผนภูมิจะยังคงได้รับการปรับปรุงเมื่อคุณเปลี่ยนแหล่งข้อมูล

  • เพิ่มหรือแก้ไขข้อคิดเห็น

  แก้ไขสถานการณ์สมมติ

  ดูสถานการณ์สมมติที่คุณได้ซ่อนไว้ เปลี่ยนแปลงสถานการณ์สมมติที่คุณได้ป้องกันไม่ให้เปลี่ยนแปลง และลบสถานการณ์สมมติ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าในเซลล์ที่เปลี่ยนไปและเพิ่มสถานการณ์สมมติใหม่ได้ ถ้าเซลล์ไม่ได้รับการป้องกัน

  องค์ประกอบแผ่นงานแผนภูมิ

  ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

  เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้

  เนื้อหา

  เปลี่ยนแปลงรายการที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนภูมิ เช่นชุดข้อมูล แกน และคำอธิบายแผนภูมิ แผนภูมิยังแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ทำลงในแหล่งข้อมูลของแผนภูมิต่อไป

  วัตถุ

  เปลี่ยนแปลงวัตถุกราฟิก รวมทั้งรูปทรง กล่องข้อความ และตัวควบคุม นอกจากว่าคุณได้ยกเลิกการล็อกวัตถุก่อนคุณป้องกันแผ่นงานแผนภูมิ

 14. ในกล่อง รหัสผ่านเพื่อยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน ให้พิมพ์รหัสผ่าน คลิก ตกลง แล้วพิมพ์รหัสผ่านซ้ำเพื่อยืนยัน

  หมายเหตุ  

  • รหัสผ่านจะมีหรือไม่ก็ได้ ถ้าคุณไม่ใส่รหัสผ่าน ไม่ว่าผู้ใช้รายใดก็สามารถยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน และเปลี่ยนองค์ประกอบที่ได้รับการป้องกันได้

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกรหัสผ่านที่คุณสามารถจำได้ เนื่องจากถ้าคุณทำรหัสผ่านหาย คุณจะไม่สามารถเข้าถึงองค์ประกอบที่ได้รับการป้องกันในแผ่นงานได้

  หมายเหตุ  

  • ถ้าเซลล์เป็นของช่วงมากกว่าหนึ่งช่วง ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขช่วงเหล่านั้นช่วงใดก็ได้สามารถแก้ไขเซลล์ได้

  • ถ้าผู้ใช้พยายามแก้ไขหลายเซลล์ในครั้งเดียวและได้รับอนุญาตให้แก้ไขบางเซลล์แต่ไม่ใช่เซลล์ทั้งหมด ผู้ใช้จะถูกพร้อมท์ให้เลือกและแก้ไขทีละเซลล์

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา