การพิมพ์แผ่นงานหรือสมุดงาน

คุณสามารถพิมพ์แผ่นงานและสมุดงานทั้งหมดหรือบางส่วน โดยพิมพ์ครั้งละหนึ่งแผ่นหรือหนึ่งเล่ม หรือพิมพ์หลายแผ่นหรือหลายเล่มในครั้งเดียวก็ได้ และถ้าข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์อยู่ในตาราง Microsoft Excel คุณสามารถพิมพ์เฉพาะตาราง Excel ได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิมพ์สมุดงานลงในแฟ้มแทนที่จะพิมพ์ลงในเครื่องพิมพ์ ซึ่งมีประโยชน์มากเมื่อคุณต้องการพิมพ์สมุดงานลงในเครื่องพิมพ์ต่างชนิดจากเครื่องที่คุณเคยใช้พิมพ์สมุดงาน

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณจะพิมพ์

พิมพ์แผ่นงานบางส่วนหรือทั้งแผ่น หรือสมุดงาน

พิมพ์แผ่นงานหลายแผ่นในครั้งเดียว

พิมพ์สมุดงานหลายเล่มในครั้งเดียว

พิมพ์ตาราง Excel

พิมพ์สมุดงานลงในแฟ้ม

ก่อนที่คุณจะพิมพ์

ก่อนที่คุณจะพิมพ์สมุดงานที่มีข้อมูลหรือแผนภูมิจำนวนมาก คุณสามารถปรับรายละเอียดสมุดงานของคุณได้อย่างรวดเร็วในมุมมอง เค้าโครงเพจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นมืออาชีพ ในมุมมองนี้ คุณสามารถเห็นข้อมูลของคุณในบริบทของหน้าที่พิมพ์ คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนส่วนหัวและส่วนท้าย ซ่อนหรือแสดงส่วนหัวของแถวและส่วนหัวของคอลัมน์ เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษของหน้าที่พิมพ์ เปลี่ยนเค้าโครงและรูปแบบของข้อมูล ใช้ไม้บรรทัดวัดความกว้างและความสูงของข้อมูล และตั้งค่าระยะขอบเพื่อการพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย

เมื่อต้องการนำเสนอข้อมูลทั้งหมดของคุณลงในหน้าที่พิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นมองเห็นได้บนหน้าจอ ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อความหรือตัวเลขกว้างเกินที่จะจัดให้พอดีในคอลัมน์เดียว ข้อความที่พิมพ์จะถูกตัดทอนและตัวเลขที่พิมพ์นั้นจะปรากฏเป็นเครื่องหมายเลขที่ (##) เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการพิมพ์ข้อความที่ถูกตัดทอนและเครื่องหมายเลขที่แทนที่ข้อความ คุณสามารถเพิ่มความกว้างของคอลัมน์เพื่อรองรับข้อมูลนั้นได้ นอกจากนั้น คุณยังสามารถเพิ่มความสูงของแถวโดยการตัดข้อความให้พอดีกับความกว้างของคอลัมน์ เพื่อทำให้มองเห็นข้อความบนหน้าจอและในหน้าที่จะพิมพ์ได้

รายการที่จัดรูปแบบสำหรับการดูบนหน้าจอ

1.  การปรับขนาดคอลัมน์

รูปคำบรรยายภาพ   การปรับขนาดแถว

เมื่อต้องการทำให้ข้อมูลของคุณอ่านหรือสแกนง่าย คุณอาจต้องนำการจัดรูปแบบที่แตกต่างออกไปมาใช้เพื่อช่วยดึงความสนใจไปยังข้อมูลที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม โปรดระลึกไว้ว่าการจัดรูปแบบบางอย่าง (เช่น ข้อความสีหรือการแรเงาเซลล์) ที่ดูดีในหน้าจออาจไม่ให้ผลลัพธ์ในการพิมพ์ที่คุณคาดหวังไว้เมื่อคุณพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ขาวดำ ถ้าคุณใช้ข้อความสีหรือการแรเงาเซลล์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใช้สีที่ตัดกันสำหรับการพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ขาวดำ

นอกจากนี้ คุณอาจต้องการพิมพ์แผ่นงานที่มีเส้นตารางปรากฏ เพื่อให้ข้อมูล แถว และคอลัมน์เด่นขึ้น

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

พิมพ์แผ่นงานบางส่วนหรือทั้งแผ่น หรือสมุดงาน

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นงานบางส่วน ให้คลิกแผ่นงาน แล้วเลือกช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์

  • เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นงานทั้งหมด ให้คลิกแผ่นงานเพื่อเรียกใช้แผ่นงาน

  • เมื่อต้องการพิมพ์สมุดงาน ให้คลิกที่แผ่นงานใดๆ ของสมุดงาน

 2. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

  แป้นพิมพ์ลัด  นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด CTRL+P ได้อีกด้วย

 3. ภายใต้ การตั้งค่า ให้เลือกตัวเลือกเพื่อพิมพ์ส่วนที่เลือก พิมพ์แผ่นงานที่ใช้งานอยู่อย่างน้อยหนึ่งแผ่น หรือพิมพ์ทั้งสมุดงาน

  หมายเหตุ    ถ้าแผ่นงานมีการกำหนดพื้นที่พิมพ์ไว้ Excel จะพิมพ์เฉพาะพื้นที่พิมพ์ดังกล่าวเท่านั้น ถ้าคุณไม่ต้องการพิมพ์เฉพาะพื้นที่พิมพ์ที่กำหนด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ละเว้นพื้นที่พิมพ์

ด้านบนของหน้า

พิมพ์แผ่นงานหลายแผ่นในครั้งเดียว

 1. เลือกแผ่นงานต่างๆ ที่คุณต้องการพิมพ์

  วิธีการเลือกแผ่นงานหลายๆ แผ่น

  สิ่งที่ต้องการเลือก

  วิธีการ

  แผ่นงานเดียว

  คลิกที่แท็บแผ่นงาน

  แท็บแผ่นงานที่ใช้งาน

  หากคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นจึงคลิกแท็บที่ต้องการ

  ปุ่มเลื่อนแท็บ

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกแท็บของแผ่นงานแรก กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ และคลิกแผ่นงานสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิก แท็บของแผ่นงานแรก กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ และคลิก แผ่นงานอื่นๆ ที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในสมุดงาน

  คลิกขวาบนแท็บ แผ่นงาน และคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด ใน เมนูทางลัด

  เคล็ดลับ    หากคุณเลือกแผ่นงานไว้หลายแผ่นงาน [กลุ่ม] จะปรากฏในแถบชื่อเรื่องที่อยู่ด้านบนของแผ่นงาน ในการยกเลิกการเลือกหลายแผ่นงานในสมุดงาน ให้คลิก แผ่นงานอื่นที่ไม่ได้เลือกไว้ แต่ถ้าไม่มีแผ่นงานที่ไม่ถูกเลือกเลย ให้คลิกขวาบนแท็บของแผ่นงานที่เลือกไว้ แล้วคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน ในเมนูลัด

 2. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

  แป้นพิมพ์ลัด  นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด CTRL+P ได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า

พิมพ์สมุดงานหลายเล่มในครั้งเดียว

แฟ้มสมุดงานทั้งหมดที่คุณต้องการพิมพ์ต้องอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน

 1. คลิก แฟ้ม จากนั้นคลิก เปิด

  แป้นพิมพ์ลัด  นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด CTRL+O ได้อีกด้วย

 2. กด CTRL ค้างไว้แล้วคลิกชื่อของสมุดงานต่างๆ ที่คุณต้องการพิมพ์

 3. บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Vista    

  • คลิกขวาส่วนที่เลือก แล้วคลิก พิมพ์

   บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP    

  • ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้คลิก เครื่องมือ จากนั้น พิมพ์

ด้านบนของหน้า

พิมพ์ตาราง Excel

 1. เลือกเซลล์ภายในตารางเพื่อเปิดใช้งานตาราง

 2. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

  แป้นพิมพ์ลัด  นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด CTRL+P ได้อีกด้วย

 3. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก ตารางที่เลือก

ด้านบนของหน้า

พิมพ์สมุดงานลงในแฟ้ม

 1. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

  แป้นพิมพ์ลัด  นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด CTRL+P ได้อีกด้วย

 2. ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการพิมพ์แฟ้ม

 3. คลิก พิมพ์ไปเป็นแฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

 4. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ไปเป็นแฟ้ม ภายใต้ ชื่อแฟ้มผลลัพธ์ ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มที่คุณต้องการพิมพ์

หมายเหตุ    ถ้าคุณพิมพ์สมุดงานลงในแฟ้มเพื่อให้สามารถพิมพ์แฟ้มลงในเครื่องพิมพ์ต่างชนิดจากเครื่องที่เคยใช้พิมพ์เอกสารได้ในภายหลัง ตัวแบ่งหน้าและระยะห่างแบบอักษรอาจเปลี่ยนไป

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา