การพิมพ์ภาพนิ่งหรือเอกสารประกอบคำบรรยายของงานนำเสนอ

แม้ว่าคุณจะสามารถใช้ Microsoft PowerPoint 2010 เพื่อพิมพ์หน้าบันทึกย่อได้ด้วยก็ตาม แต่บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการพิมพ์ภาพนิ่ง (หนึ่งภาพนิ่งต่อหนึ่งหน้า) และวิธีการพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายของงานนำเสนอ (โดยมีหนึ่ง สอง สาม สี่ หก หรือเก้าภาพนิ่งในหนึ่งหน้า) ซึ่งผู้ชมสามารถใช้ในการติดตามขณะที่คุณดำเนินการนำเสนอหรือเก็บไว้ใช้อ้างอิงในอนาคตได้

เอกสารประกอบคำบรรยายที่มีสามภาพนิ่งต่อหน้าและมีพื้นที่สำหรับให้ผู้ชมจดบันทึก

รูปปุ่ม เอกสารประกอบคำบรรยายที่มีสามภาพนิ่งต่อหน้าจะมีบรรทัดต่างๆ ที่ผู้ชมของคุณสามารถใช้ในการจดบันทึกได้

แนวคิดสีเขียว... ใบไม้สีเขียว

เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษและหมึกพิมพ์ ก่อนที่จะพิมพ์ภาพนิ่งหรือเอกสารประกอบคำบรรยายสำหรับผู้ชมทั้งหมดของคุณ ให้พิจารณาการวางงานนำเสนอของคุณไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ร่วมกันแทน จากนั้นก่อนที่จะมีการนำเสนอ ให้แจ้งให้ผู้ชมของคุณทราบถึงตำแหน่งที่ตั้งของงานนำเสนอนั้น ผู้ที่ต้องการเอกสารที่พิมพ์ก็สามารถพิมพ์ออกมาได้ ส่วนผู้ที่ไม่ต้องการก็ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

ในบทความนี้

การตั้งค่าขนาดภาพนิ่ง การวางแนวหน้ากระดาษ และหมายเลขเริ่มต้นของภาพนิ่ง

การตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์ภาพนิ่งหรือเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ

การบันทึกการตั้งค่าการพิมพ์ของคุณ

การตั้งค่าขนาดภาพนิ่ง การวางแนวหน้ากระดาษ และหมายเลขเริ่มต้นของภาพนิ่ง

สิ่งสำคัญ  ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะเพิ่มเนื้อหาเท่านั้น ถ้าคุณเปลี่ยนขนาดภาพนิ่งหรือการวางแนวหลังจากเพิ่มเนื้อหาแล้ว เนื้อหาอาจถูกปรับสัดส่วนได้

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ในรายการ ขนาดภาพนิ่งสำหรับ ให้คลิกขนาดกระดาษที่คุณจะพิมพ์

  หมายเหตุ  

  • ถ้าคุณคลิก กำหนดเอง ให้พิมพ์หรือเลือกการวัดที่คุณต้องการในกล่อง ความกว้าง และ ความสูง

  • เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นใสสำหรับใช้ฉายภาพข้ามศีรษะ ให้คลิก เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าการวางแนวหน้ากระดาษสำหรับภาพนิ่ง ภายใต้ การวางแนว ในส่วน ภาพนิ่ง ให้คลิก แนวนอน หรือ แนวตั้ง

  หมายเหตุ  ตามค่าเริ่มต้น เค้าโครงภาพนิ่ง PowerPoint จะปรากฏในลักษณะการวางแนวในแนวนอน แม้ว่าคุณจะสามารถใช้การวางแนวได้เพียงหนึ่งแบบ (แนวนอนหรือแนวตั้ง) ในงานนำเสนอ แต่คุณสามารถเชื่อมโยงงานนำเสนอสองงานให้แสดงทั้งภาพนิ่งแนวตั้งและแนวนอนโดยดูเหมือนเป็นงานนำเสนอเดียวได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้การวางแนวภาพนิ่งในแนวตั้งและแนวนอนในงานนำเสนอเดียวกัน

 4. ในกล่อง หมายเลขภาพนิ่งจาก ให้ใส่หมายเลขที่คุณต้องการพิมพ์บนหน้าแรกของภาพนิ่งหรือเอกสารประกอบคำบรรยาย โดยภาพนิ่งที่ตามมาจะมีลำดับเลขต่อจากหน้าแรกนั้น

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์ภาพนิ่งหรือเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ

เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ของคุณ (รวมถึงจำนวนสำเนา เครื่องพิมพ์ ภาพนิ่งที่จะพิมพ์ จำนวนภาพนิ่งต่อหน้า ตัวเลือกสี และอื่นๆ) แล้วพิมพ์ภาพนิ่งของคุณออกมา ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Backstage 

 2. คลิก พิมพ์ แล้วภายใต้ การตั้งค่าการพิมพ์ ในกล่อง สำเนา ให้ใส่จำนวนสำเนาที่คุณต้องการพิมพ์

 3. ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้

  เคล็ดลับ  ถ้าคุณต้องการพิมพ์เป็นสี ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกเครื่องพิมพ์สี

 4. ภายใต้ การตั้งค่า ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการพิมพ์ภาพนิ่งทั้งหมด ให้คลิก พิมพ์ภาพนิ่งทั้งหมด

  • เมื่อต้องการพิมพ์ภาพนิ่งอย่างน้อยหนึ่งภาพนิ่งที่คุณเลือกไว้ ให้คลิก พิมพ์ส่วนที่เลือก

   เคล็ดลับ  เมื่อต้องการเลือกภาพนิ่งหลายภาพนิ่งที่จะพิมพ์ ให้คลิกแท็บ แฟ้ม จากนั้นในมุมมองปกติ ในบานหน้าต่างด้านซ้ายมือที่มีแท็บเค้าร่างและแท็บภาพนิ่ง ให้คลิกแท็บ ภาพนิ่ง แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกภาพนิ่งที่ต้องการ

  • เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะภาพนิ่งที่แสดงอยู่ในขณะนี้เท่านั้น ให้คลิก ภาพนิ่งปัจจุบัน

  • เมื่อต้องการพิมพ์ภาพนิ่งที่เจาะจงตามหมายเลข ให้คลิก ช่วงแบบกำหนดเองของภาพนิ่ง แล้วป้อนรายการของแต่ละภาพนิ่ง ช่วง หรือทั้งสองอย่าง ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างตัวเลขโดยไม่ต้องเว้นวรรค ตัวอย่างเช่น 1,3,5-12

 5. ภายใต้ การตั้งค่าอื่นๆ ให้ทำดังต่อไปนี้

  • คลิกรายการ พิมพ์ด้านเดียว แล้วเลือกว่าคุณต้องการพิมพ์ลงบนด้านเดียวหรือทั้งสองด้านของกระดาษ

  • คลิกรายการ เรียงทีละชุด แล้วเลือกว่าคุณต้องการให้ภาพนิ่งของคุณพิมพ์ออกมาแบบเรียงทีละชุดหรือไม่

  • คลิกรายการ ภาพนิ่งแบบเต็มหน้า แล้วทำดังต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการคลิกภาพนิ่งหนึ่งๆ แบบเต็มหน้า ภายใต้ เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้คลิก ภาพนิ่งแบบเต็มหน้า

   • เมื่อต้องการคลิกภาพนิ่งหนึ่งภาพนิ่งหรือหลายภาพนิ่งต่อหน้าในรูปแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย ภายใต้ เอกสารประกอบคำบรรยาย ให้คลิกจำนวนภาพนิ่งที่คุณต้องการต่อหน้า และเลือกว่าคุณต้องการให้ภาพนิ่งเหล่านั้นปรากฏในลำดับแนวตั้งหรือแนวนอน

    หมายเหตุ  เมื่อคุณต้องการสร้างเอกสารประกอบคำบรรยายที่ซับซ้อนเกินกว่าที่คุณจะสามารถสร้างได้ใน PowerPoint คุณสามารถพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายของคุณใน Microsoft Word 2010 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การส่งเอกสารประกอบคำบรรยาย PowerPoint ไปยัง Word เพื่อการพิมพ์

   • เมื่อต้องการพิมพ์เส้นขอบบางๆ รอบภาพนิ่งของคุณ ให้เลือก ภาพนิ่งมีกรอบ

    เคล็ดลับ  คลิกอีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือกและป้องกันไม่ให้มีการพิมพ์เส้นขอบ

   • เมื่อต้องการพิมพ์ภาพนิ่งบนกระดาษที่คุณได้เลือกไว้สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้คลิก ปรับพอดีกระดาษ

   • เมื่อต้องการเพิ่มความละเอียด ผสมกราฟิกแบบโปร่งใส และพิมพ์เงาจางๆ ในงานพิมพ์ของคุณ ให้คลิก คุณภาพสูง

    เคล็ดลับ  เมื่อคุณพิมพ์ในแบบคุณภาพสูง การพิมพ์งานนำเสนอของคุณอาจใช้เวลานานขึ้น ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณลดลง ให้ล้างการเลือก คุณภาพสูง หลังจากที่พิมพ์เสร็จสิ้นแล้ว

  • คลิกรายการ สี แล้วคลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

   • สี     ตัวเลือกนี้จะพิมพ์เป็นสีในเครื่องพิมพ์สี

    หมายเหตุ  

    เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้มีการพิมพ์สีพื้นหลัง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • พิมพ์ภาพนิ่งของคุณเป็นขาวดำ ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ระดับสีเทา ด้านล่าง

    • เอาสีพื้นหลังออกจากงานนำเสนอของคุณ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม พื้นหลัง ให้คลิก ลักษณะพื้นหลัง แล้วเลือก ลักษณะ 1

   • ระดับสีเทา    ตัวเลือกนี้จะพิมพ์รูปที่มีโทนสีเทาหลายเฉดระหว่างดำและขาว การเติมพื้นหลังจะถูกพิมพ์เป็นสีขาว ดังนั้นข้อความจะอ่านได้ง่ายขึ้น (บางครั้งระดับสีเทาปรากฏเป็น ขาวดำเท่านั้น)

   • ขาวดำเท่านั้น     ตัวเลือกนี้จะพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายโดยไม่มีการเติมสีเทา

 6. เมื่อต้องการรวมหรือเปลี่ยนหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิกการเชื่อมโยง แก้ไขหัวกระดาษและท้ายกระดาษ แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการในกล่องโต้ตอบ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ที่ปรากฏขึ้น

 7. คลิก พิมพ์

ด้านบนของหน้า

การบันทึกการตั้งค่าการพิมพ์ของคุณ

ถ้าคุณต้องการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ใหม่และเก็บไว้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Backstage 

 2. คลิก พิมพ์ แล้วเลือกการตั้งค่าของคุณตามที่อธิบายไว้ในส่วน การตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์ภาพนิ่งหรือเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ ในบทความนี้

 3. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก ขั้นสูง

 4. ภายใต้ เมื่อพิมพ์เอกสารนี้ ให้คลิก ใช้การตั้งค่าการพิมพ์ที่ใช้ล่าสุด แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา