การพิมพ์ภาพนิ่งหรือเอกสารประกอบคำบรรยายของงานนำเสนอ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แม้ว่าคุณยังสามารถใช้Microsoft PowerPoint 2010 เพื่อพิมพ์หน้าบันทึกย่อบทความนี้อธิบายถึงคุณวิธีการพิมพ์สไลด์ของคุณ (หนึ่งสไลด์ต่อหนึ่งหน้า) และวิธีการพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายของงานนำเสนอของคุณซึ่งกับหนึ่ง สอง สาม 4 หก หรือสไลด์เก้าบนหน้านั่นคือที่ผู้ชมของคุณสามารถใช้เพื่อติดตามตามเมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณ หรือเก็บสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

เอกสารประกอบคำบรรยายที่มีสามภาพนิ่งต่อหน้าและมีพื้นที่สำหรับให้ผู้ชมจดบันทึก

เอกสารประกอบคำบรรยายสามแบบภาพนิ่งแบบต่อหนึ่งหน้ามีบรรทัดที่ผู้ชมของคุณสามารถใช้เพื่อจดบันทึกย่อ

แนวคิดสีเขียว... ใบไม้สีเขียว   

เมื่อต้องการสงวนกระดาษและพิมพ์หมึก ก่อนที่จะพิมพ์สไลด์หรือเอกสารประกอบคำบรรยายสำหรับผู้ชมของคุณทั้งหมด พิจารณาย้ายงานนำเสนอในสถานที่ที่ใช้ร่วมกันที่แทน แล้ว ก่อนงานนำเสนอของคุณ บอกผู้ชมที่งานนำเสนอที่มีอยู่ ผู้ใช้ต้องพิมพ์ออกมาสามารถพิมพ์ได้ และที่ไม่ต้องไม่มีการ

ในบทความนี้

ตั้งค่าขนาดภาพนิ่ง การวางแนวหน้า และหมายเลขเริ่มต้นของภาพนิ่ง

ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ แล้วพิมพ์ภาพนิ่งหรือเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ

บันทึกการตั้งค่าการพิมพ์ของคุณ

ตั้งค่าขนาดภาพนิ่ง การวางแนวหน้า และหมายเลขเริ่มต้นของภาพนิ่ง

สิ่งสำคัญ: ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เท่านั้นก่อนที่จะเพิ่มเนื้อหา ถ้าคุณเปลี่ยนขนาดสไลด์หรือการวางแนวหลังจากที่คุณเพิ่มเนื้อหา อาจถูก rescaled เนื้อหา

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ในรายการ ขนาดภาพนิ่งสำหรับ ให้คลิกขนาดกระดาษที่คุณจะพิมพ์

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณคลิก กำหนดเอง ให้พิมพ์หรือเลือกการวัดที่คุณต้องการในกล่อง ความกว้าง และ ความสูง

  • เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นใสสำหรับใช้ฉายภาพข้ามศีรษะ ให้คลิก เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าการวางแนวของหน้าสำหรับสไลด์ ภายใต้การวางแนว ภายใต้สไลด์ คลิแนวนอน หรือแนวตั้ง

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น เค้าโครงสไลด์ PowerPoint ปรากฏในการวางแนวในแนวนอน แม้ว่าคุณสามารถใช้การวางแนวเดียวเท่านั้น (แนวนอนหรือแนวตั้ง) ในงานนำเสนอ คุณสามารถลิงก์เพื่อแสดงทั้งแนวตั้ง และแนวนอนสไลด์ในอะไรดูเหมือนว่าเป็น งานนำเสนอหนึ่งงานนำเสนอที่สอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูใช้แนวตั้ง และแนวสไลด์ในงานนำเสนอเดียวกัน

 4. ในกล่องหมายเลขภาพนิ่งจาก ใส่หมายเลขที่คุณต้องการพิมพ์บนสไลด์แรกหรือเอกสารประกอบคำบรรยาย กับสไลด์ที่ตามมาจากที่มีตัวเลข

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ แล้วพิมพ์ภาพนิ่งหรือเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ

เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ของคุณ (รวมถึงจำนวนสำเนา พิมพ์ สไลด์เพื่อพิมพ์ จำนวนของภาพนิ่งต่อหน้า ตัวเลือกสี และอื่น ๆ) แล้ว พิมพ์สไลด์ของคุณ ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก พิมพ์ แล้วภายใต้ พิมพ์ ในกล่อง สำเนา ให้ใส่จำนวนสำเนาที่คุณต้องการพิมพ์

 3. ภายใต้เครื่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้งาน

  • เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์ในสี ไม่แน่ใจว่าได้เลือกเครื่องพิมพ์สี

 4. ภายใต้ การตั้งค่า ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการพิมพ์สไลด์ทั้งหมด ให้คลิก พิมพ์สไลด์ทั้งหมด

  • เมื่อต้องการพิมพ์อย่าง น้อยหนึ่งสไลด์ที่คุณเลือก คลิกพิมพ์ส่วนที่เลือก

   • เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ ให้พิมพ์ คลิกที่แท็บไฟล์ นั้น ในมุมมองปกติ ในบานหน้าต่างด้านซ้ายที่ประกอบด้วยแท็บเค้าร่างและสไลด์ของคุณ คลิกแท็บสไลด์ แล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกสไลด์ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะสไลด์ที่กำลังแสดงอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ให้คลิกที่ พิมพ์สไลด์ปัจจุบัน

  • เมื่อต้องการพิมพ์สไลด์บางสไลด์ ให้คลิก ช่วงแบบกำหนดเอง จากนั้นใส่รายการของสไลด์ หรือช่วงแต่ละรายการ หรือทั้งสองอย่าง ใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างตัวเลขโดยไม่ต้องเว้นวรรค ตัวอย่างเช่น 1,3,5-12

  • คลิกรายการ พิมพ์ทั้งสองด้าน แล้วเลือกว่าคุณต้องการพิมพ์ลงบนด้านเดียวหรือทั้งสองด้านของกระดาษ

  • คลิกรายการCollated จากนั้น เลือกว่าคุณต้อง การเรียงหน้าสไลด์ของคุณเมื่อต้องการพิมพ์ หรือ uncollated

  • คลิกรายการ สไลด์แบบเต็มหน้า แล้วทำดังต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการคลิกที่ภาพนิ่งหนึ่งบนหน้าทั้งหมด ภายใต้เค้าโครงเหมือนพิมพ์ คลิกสไลด์แบบเต็มของหน้า

   • เมื่อต้องการคลิกที่ภาพนิ่งหนึ่ง หรือหลายต่อหน้าในรูปแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย ภายใต้เอกสารประกอบคำบรรยาย คลิกหมายเลขสไลด์ที่คุณต้องการสำหรับแต่ละหน้า และระบุว่าคุณต้องการให้ปรากฏในลำดับตามแนวตั้ง หรือแนวนอน

   • เมื่อต้องการพิมพ์เส้นขอบบางรอบสไลด์ของคุณ เลือกภาพนิ่งเฟรม

    • เคล็ดลับ: คลิกอีกครั้งเพื่อยกเลิกเลือก และป้องกันไม่ให้เส้นขอบพิมพ์

   • เมื่อต้องการพิมพ์สไลด์บนกระดาษที่คุณได้เลือกไว้สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้คลิก ปรับพอดีกระดาษ

   • การเพิ่มความละเอียด ตัดรูปภาพโปร่งใส พิมพ์เงานุ่มในงานพิมพ์ของคุณ คลิคุณภาพสูง

    • เคล็ดลับ: เมื่อคุณทำพิมพ์คุณภาพสูง นั้นอาจใช้เวลานานขึ้นสำหรับงานนำเสนอของคุณเมื่อต้องการพิมพ์ การป้องกันไม่ให้เป็นไปได้ลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ ยกเลิกการเลือกคุณภาพสูง หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการพิมพ์

  • คลิกรายการ สี แล้วคลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

   • สี     ตัวเลือกนี้พิมพ์สีไปยังเครื่องพิมพ์สี

    • หมายเหตุ: 

    • การป้องกันไม่ให้มีสีพื้นหลังจากการพิมพ์ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    • พิมพ์สไลด์ของคุณเป็นระดับสีเทา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ระดับสีเทา ที่ด้านล่าง

    • เอาสีพื้นหลังออกจากงานนำเสนอของคุณ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม พื้นหลัง ให้คลิก สไตล์พื้นหลัง แล้วเลือก สไตล์ 1

   • ระดับสีเทา    ตัวเลือกนี้จะพิมพ์รูปที่มีโทนสีเทาหลายเฉดระหว่างดำและขาว การเติมพื้นหลังจะถูกพิมพ์เป็นสีขาว ดังนั้นข้อความจะอ่านได้ง่ายขึ้น (บางครั้งระดับสีเทาปรากฏเป็น ขาวดำเท่านั้น)

   • ขาวดำ     ตัวเลือกนี้พิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย โดยไม่มีสีเติมสีเทา

 5. เมื่อต้องการรวมหรือเปลี่ยนหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิกลิงก์ แก้ไขหัวกระดาษและท้ายกระดาษ แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการในกล่องโต้ตอบ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ที่ปรากฏขึ้น

 6. คลิก พิมพ์

ด้านบนของหน้า

บันทึกการตั้งค่าการพิมพ์ของคุณ

ถ้าคุณต้องตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ และเก็บไว้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิพิมพ์ และเลือกตั้งค่าของคุณตามที่อธิบายในส่วนการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ และพิมพ์สไลด์ของคุณหรือเอกสารประกอบคำบรรยายของบทความนี้

 3. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก ขั้นสูง

 4. ภายใต้เมื่อพิมพ์เอกสารนี้ คลิใช้การตั้งค่าการพิมพ์ที่ใช้ล่าสุด แล้ว คลิ กตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!