การผสานข้อคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงจากหลายเอกสารลงในเอกสารเดียว

ถ้าคุณส่งเอกสารสำหรับการตรวจทานไปยังผู้ตรวจทานหลายคน และผู้ตรวจทานแต่ละคนจะส่งกลับเอกสาร คุณสามารถรวมเอกสารสองฉบับเข้าด้วยกันในแต่ละครั้ง จนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงจากผู้ตรวจทานทั้งหมดถูกรวมเข้าด้วยกันในเอกสารเดียว

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม เปรียบเทียบ ให้คลิก เปรียบเทียบ

  รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิก รวมการตรวจทานแก้ไขจากผู้สร้างหลายๆ คน

 3. ภายใต้ เอกสารต้นฉบับ ให้คลิกชื่อเอกสารที่คุณต้องการรวมการเปลี่ยนแปลงจากแหล่งหลายๆ แหล่งเข้าไป

  หากคุณไม่เห็นเอกสารในรายการ ให้คลิก เรียกดูต้นฉบับ ปุ่ม

 4. ภายใต้ เอกสารฉบับตรวจทานแก้ไข ให้เรียกดูเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ตรวจทานคนใดคนหนึ่ง

 5. คลิก เพิ่มเติม

 6. ภายใต้ แสดงการเปลี่ยนแปลง ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการเปรียบเทียบในเอกสารฉบับต่างๆ

  ตามค่าเริ่มต้น Microsoft Office Word จะแสดงการเปลี่ยนแปลงต่อคำทั้งคำ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนคำว่า cat ไปเป็น cats คำว่า cats ทั้งคำจะแสดงในเอกสารว่ามีการเปลี่ยนแปลง และจะไม่แสดงเพียงแค่อักขระ s

 7. ภายใต้ แสดงการเปลี่ยนแปลงใน ให้คลิก เอกสารต้นฉบับ

 8. คลิก ตกลง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนให้เอกสารฉบับใดปรากฏบนหน้าจอเมื่อคุณคลิก ตกลง ในกลุ่ม เปรียบเทียบ ให้คลิก ซ่อนเอกสารต้นฉบับ หรือ แสดงเอกสารต้นฉบับ

 9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-8 จากนั้น Word จะผสานการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดลงในเอกสารต้นฉบับ

หมายเหตุ: Word สามารถเก็บการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบได้ครั้งละหนึ่งชุดเท่านั้น ดังนั้นเมื่อคุณผสานหลายๆ เอกสาร คุณอาจถูกพร้อมท์ให้ทำการตัดสินใจว่าคุณต้องการเก็บการจัดรูปแบบจากเอกสารต้นฉบับ หรือใช้การจัดรูปแบบจากเอกสารที่แก้ไขแล้วหรือไม่ หากไม่ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมาย การจัดรูปแบบ ในกล่องโต้ตอบ เปรียบเทียบและผสานเอกสาร

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×