การป้องกันองค์ประกอบแผ่นงานหรือสมุดงาน

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยน ย้าย หรือลบข้อมูลสำคัญโดยบังเอิญหรือได้อย่างอิสระ คุณสามารถป้องกันองค์ประกอบบางอย่างของเวิร์กชีตหรือสมุดงานได้โดยใช้หรือไม่ใช้รหัสผ่าน

สิ่งสำคัญ  ไม่ควรสับสนระหว่างการป้องกันองค์ประกอบของสมุดงานและแผ่นงานกับความปลอดภัยของรหัสผ่านในระดับสมุดงาน การป้องกันองค์ประกอบไม่สามารถป้องกันสมุดงานจากผู้ใช้ที่มีเจตนาไม่ดีได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ป้องกันองค์ประกอบของแผ่นงาน

ป้องกันองค์ประกอบของสมุดงาน

ป้องกันองค์ประกอบในสมุดงานที่ใช้ร่วมกัน

ป้องกันองค์ประกอบของแผ่นงาน

 1. เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการป้องกัน

 2. เมื่อต้องการปลดล็อกเซลล์หรือช่วงใดๆ ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้อื่นสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. เลือกเซลล์แต่ละเซลล์หรือช่วงแต่ละช่วงที่คุณต้องการปลดล็อก

  2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ คลิกรูปแบบ แล้วคลิก เซลล์

   รูป Ribbon ของ Excel

  3. บนแท็บ การป้องกัน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก แล้วคลิก ตกลง

 3. เมื่อต้องการซ่อนสูตรใดๆ ที่คุณไม่ต้องการให้มองเห็น ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการซ่อน

  2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ คลิกรูปแบบ แล้วคลิก เซลล์

  3. บนแท็บ การป้องกัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน แล้วคลิก ตกลง

 4. เมื่อต้องการปลดล็อกวัตถุกราฟิกใดๆ (เช่น รูปภาพ ภาพตัดปะ รูปร่าง หรือกราฟิก Smart Art) ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนได้ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. กด CTRL ค้างไว้แล้วคลิกวัตถุกราฟิกแต่ละรายการที่คุณต้องการปลดล็อก

   การทำเช่นนี้จะทำให้ เครื่องมือรูปภาพ หรือ เครื่องมือการวาด แสดงขึ้น โดยมีแท็บ รูปแบบ รวมอยู่ด้วย

   เคล็ดลับ  นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คำสั่ง ไปที่ เพื่อเลือกวัตถุกราฟิกทั้งหมดในแผ่นงานได้อย่างรวดเร็ว บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหา & เลือก แล้วคลิก ไปที่ คลิก พิเศษ แล้วคลิก วัตถุ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกตัวเรียกกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ซึ่งอยู่ติดกับ ขนาด

  3. บนแท็บ คุณสมบัติ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อก และล้างกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกข้อความ ด้วย ถ้ามี

   หมายเหตุ  คุณไม่จำเป็นต้องปลดล็อกปุ่มหรือตัวควบคุมเพื่อให้ผู้ใช้สามารถคลิกหรือใช้งานได้ คุณสามารถปลดล็อกแผนภูมิฝังตัว กล่องข้อความ และวัตถุอื่นๆ ที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องมือวาดภาพที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถทำการปรับเปลี่ยนได้

 5. บนแท็บ การตรวจทาน ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก การป้องกันแผ่นงาน

  รูป Ribbon ของ Excel

 6. ในรายการ อนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้แผ่นงานนี้สามารถ ให้เลือกองค์ประกอบที่คุณต้องการให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนได้

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบที่คุณสามารถเลือกได้

  องค์ประกอบของแผ่นงาน

  ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

  เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้

  เลือกเซลล์ที่ถูกล็อก

  ย้ายตัวชี้ไปยังเซลล์ที่กล่องกาเครื่องหมาย ล็อก ถูกเลือกอยู่บนแท็บ การป้องกัน ของกล่องกาเครื่องหมาย การจัดรูปแบบเซลล์ ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้เลือกเซลล์ที่ถูกล็อก

  เลือกเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อก

  ย้ายตัวชี้ไปยังเซลล์ที่กล่องกาเครื่องหมาย ล็อก ถูกล้างอยู่บนแท็บ การป้องกัน ของกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้เลือกเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อกได้ และผู้ใช้สามารถกดปุ่ม TAB เพื่อเลื่อนระหว่างเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อกบนแผ่นงานที่มีการป้องกันได้

  การจัดรูปแบบเซลล์

  เปลี่ยนตัวเลือกใดๆ ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ หรือการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ถ้าคุณนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้ก่อนคุณป้องกันแผ่นงาน การจัดรูปแบบจะยังเปลี่ยนต่อไปเมื่อผู้ใช้ป้อนค่าซึ่งตรงกับเงื่อนไขอื่น

  จัดรูปแบบคอลัมน์

  ใช้คำสั่งการจัดรูปแบบคอลัมน์ใดๆ รวมทั้งเปลี่ยนความกว้างคอลัมน์หรือซ่อนคอลัมน์ (แท็บ หน้าแรก, กลุ่ม เซลล์, ปุ่ม จัดรูปแบบ)

  จัดรูปแบบแถว

  ใช้คำสั่งการจัดรูปแบบแถวใดๆ รวมทั้งเปลี่ยนความสูงของแถวหรือซ่อนแถว (แท็บ หน้าแรก, กลุ่ม เซลล์, ปุ่ม จัดรูปแบบ)

  แทรกคอลัมน์

  แทรกคอลัมน์

  แทรกแถว

  แทรกแถว

  แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ

  แทรกไฮเปอร์ลิงก์ แม้แต่ในเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อก

  ลบคอลัมน์

  ลบคอลัมน์

  หมายเหตุ  ถ้า ลบคอลัมน์ ได้รับการป้องกันแต่ แทรกคอลัมน์ ไม่ได้รับการป้องกัน ผู้ใช้จะสามารถแทรกคอลัมน์ที่ผู้ใช้ไม่สามารถลบได้

  ลบแถว

  ลบแถว

  หมายเหตุ  ถ้า ลบแถว ได้รับการป้องกันแต่ การแทรกแถว ไม่ได้รับการป้องกัน ผู้ใช้จะสามารถแทรกแถวที่ผู้ใช้ไม่สามารถลบได้

  เรียงลำดับ

  ใช้คำสั่งใดๆ เพื่อเรียงลำดับข้อมูล (แท็บ ข้อมูล, กลุ่ม เรียงลำดับ & กรอง)

  หมายเหตุ  ผู้ใช้ไม่สามารถเรียงลำดับช่วงที่มีเซลล์ที่ถูกล็อกในแผ่นงานที่มีการป้องกันได้ หากไม่คำนึงถึงการตั้งค่านี้

  ใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

  ใช้ลูกศรแบบหล่นลงเพื่อเปลี่ยนตัวกรองของช่วงเมื่อนำ AutoFilters ไปใช้

  หมายเหตุ  ผู้ใช้ไม่สามารถนำตัวกรองอัตโนมัติไปใช้หรือเอาตัวกรองอัตโนมัติออกบนแผ่นงานที่มีการป้องกัน หากไม่คำนึงถึงการตั้งค่านี้

  ใช้รายงาน PivotTable

  จัดรูปแบบ เปลี่ยนเค้าโครง ฟื้นฟู หรือในอีกแง่หนึ่ง ปรับเปลี่ยนรายงาน PivotTable หรือสร้างรายงานใหม่

  แก้ไขวัตถุ

  ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เปลี่ยนแปลงวัตถุที่เป็นกราฟิก รวมทั้งแผนที่ แผนภูมิฝังตัว รูปร่าง กล่องข้อความ และตัวควบคุม ที่คุณไม่ได้ยกเลิกการล็อกก่อนคุณป้องกันแผ่นงาน ตัวอย่างเช่น ถ้าแผ่นงานมีปุ่มที่เรียกใช้แมโคร คุณสามารถคลิกปุ่มเพื่อเรียกใช้แมโคร แต่คุณไม่สามารถลบปุ่มนี้ได้

  2. เปลี่ยนแปลงแผนภูมิฝังตัว เช่นจัดรูปแบบ แผนภูมิยังถูกปรับปรุงต่อไปเมื่อคุณเปลี่ยนแหล่งข้อมูล

  3. เพิ่มหรือแก้ไขข้อคิดเห็น

  แก้ไขสถานการณ์สมมติ

  ดูสถานการณ์สมมติที่คุณได้ซ่อนไว้ เปลี่ยนแปลงสถานการณ์สมมติที่คุณได้ป้องกันไม่ให้เปลี่ยนแปลง และลบสถานการณ์สมมติ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าในเซลล์ที่เปลี่ยนไปและเพิ่มสถานการณ์สมมติใหม่ได้ ถ้าเซลล์ไม่ได้รับการป้องกัน

  องค์ประกอบแผ่นงานแผนภูมิ

  ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

  เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้

  เนื้อหา

  เปลี่ยนแปลงรายการที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนภูมิ เช่นชุดข้อมูล แกน และคำอธิบายแผนภูมิ แผนภูมิยังแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ทำลงในแหล่งข้อมูลของแผนภูมิต่อไป

  วัตถุ

  เปลี่ยนวัตถุกราฟิก เช่นรูปทรง กล่องโต้ตอบ และตัวควบคุม นอกจากว่าคุณได้ยกเลิกการล็อกวัตถุก่อนคุณป้องกันแผ่นงานแผนภูมิ

 7. ในกล่องโต้ตอบ รหัสผ่านเพื่อยกเลิกการป้องกันแผ่นงาน ให้พิมพ์รหัสผ่านของแผ่นงาน คลิก ตกลง แล้วพิมพ์รหัสผ่านใหม่เพื่อยืนยันรหัสผ่าน

  หมายเหตุ  รหัสผ่านจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ถ้าคุณไม่ใส่รหัสผ่าน ผู้ใช้คนใดก็สามารถยกเลิกการป้องกันแผ่นงานและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบที่ถูกป้องกันได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรหัสผ่านที่สามารถจำง่าย เนื่องจากถ้าคุณทำรหัสผ่านหาย คุณจะไม่สามารถเข้าถึงองค์ประกอบที่ถูกป้องกันบนแผ่นงานได้

ด้านบนของหน้า

ป้องกันองค์ประกอบของสมุดงาน

 1. บนแท็บ การตรวจทาน ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก การป้องกันสมุดงาน

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. ภายใต้ ป้องกันสมุดงานสำหรับ ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการป้องกันโครงสร้างของสมุดงาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย โครงสร้าง

  • เมื่อต้องการให้หน้าต่างสมุดงานมีขนาดเดิมและอยู่ในตำแหน่งเดียวกันทุกครั้งที่เปิดสมุดงาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าต่าง

   ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบที่คุณสามารถเลือกได้

   องค์ประกอบของสมุดงาน

   ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

   เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้

   โครงสร้าง

   • ดูแผ่นงานที่ซ่อนอยู่

   • ย้าย ลบ ซ่อน หรือเปลี่ยนชื่อของแผ่นงาน

   • แทรกแผ่นงานใหม่หรือแผ่นงานแผนภูมิใหม่

    หมายเหตุ  ผู้ใช้จะสามารถแทรกแผนภูมิที่ฝังในแผ่นงานที่มีอยู่ได้

   • ย้ายหรือคัดลอกแผ่นงานไปยังสมุดงานอื่น

   • ในรายงาน PivotTable แสดงแหล่งข้อมูลของเซลล์ในพื้นที่ข้อมูล หรือแสดงเพจเขตข้อมูลหน้าบนแผ่นงานอีกแผ่น

   • สำหรับสถานการณ์สมมติ สร้างรายงานสรุปสถานการณ์สมมติ

   • ใน Analysis ToolPak ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่วางผลลัพธไว้ในแผ่นงานใหม่

   • บันทึกแมโครใหม่

   หมายเหตุ  ถ้าคุณเรียกใช้แมโครที่รวมการดำเนินการที่ไม่สามารถทำในสมุดงานที่มีการป้องกันได้ ข้อความจะปรากฏขึ้นและแมโครจะหยุดทำงาน

   หน้าต่าง

   • เปลี่ยนขนาดและตำแหน่งของหน้าต่างของสมุดงานเมื่อสมุดงานถูกเปิด

   • ย้าย ปรับขนาด หรือปิดหน้าต่าง

    หมายเหตุ  ผู้ใช้จะสามารถซ่อนและยกเลิกการซ่อนหน้าต่างได้

 3. เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเอาการป้องกันสมุดงานออก ในกล่อง รหัสผ่าน (ใส่หรือไม่ก็ได้) ให้พิมพ์รหัสผ่าน คลิก ตกลง แล้วพิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน

  หมายเหตุ  คุณจะกำหนดรหัสผ่านหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่กำหนดรหัสผ่าน ผู้ใช้ใดๆ จะสามารถเอาการป้องกันแผ่นงานออกและเปลี่ยนองค์ประกอบที่ได้รับการป้องกันได้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรหัสผ่านที่จำง่าย เพราะถ้าคุณทำรหัสผ่านหาย คุณจะไม่สามารถเข้าถึงองค์ประกอบที่ได้รับการป้องกันบนแผ่นงานได้

ด้านบนของหน้า

ป้องกันองค์ประกอบในสมุดงานที่ใช้ร่วมกัน

 1. ถ้าสมุดงานถูกเวิร์กบุ๊กที่แชร์อยู่แล้ว และคุณต้องการกำหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันการใช้งานร่วมกัน คุณต้องยกเลิกการใช้สมุดงานร่วมกันโดยทำดังต่อไปนี้

  1. ให้ผู้ใช้คนอื่นๆ ทุกคนทำการบันทึกและปิดสมุดงานที่ใช้ร่วมกันเพื่อไม่ให้งานที่ทำสูญหาย

  2. เมื่อต้องการเก็บสำเนาของข้อมูลเปลี่ยนประวัติที่สูญหายเมื่อคุณยกเลิกการใช้สมุดงานร่วมกัน ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. บนแท็บ การตรวจทาน ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก เน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง

    รูป Ribbon ของ Excel

   2. ในรายการเมื่อ ให้เลือก ทั้งหมด

   3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย โดย และ ที่

   4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่ แล้วคลิก ตกลง

   5. เลือกทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทั้งสองขั้นตอนต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นงาน "ประวัติ" ให้คลิก พิมพ์ ปุ่ม พิมพ์

    • เมื่อต้องการคัดลอกประวัติไปยังสมุดงานอื่น ให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการคัดลอก คลิก คัดลอก รูปปุ่ม บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด จากนั้นสลับไปยังสมุดงานอื่น คลิกที่ที่คุณต้องการวางข้อมูลที่คัดลอก แล้วคลิก วาง รูปปุ่ม บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด

     หมายเหตุ  คุณอาจจะต้องการบันทึกหรือพิมพ์สมุดงานรุ่นปัจจุบัน เพราะประวัตินี้อาจไม่สามารถใช้กับสมุดงานรุ่นใหม่กว่านั้นได้ ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งเซลล์ รวมถึงจำนวนแถว ในประวัติที่คัดลอกไปอาจจะไม่ใช่รุ่นปัจจุบันอีกต่อไป

  3. ในสมุดงานที่ใช้ร่วมกัน บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก การใช้สมุดงานร่วมกัน

  4. บนแท็บ การแก้ไข ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเป็นผู้เดียวที่แสดงอยู่ในรายการ ผู้ที่เปิดสมุดงานอยู่ในขณะนี้

  5. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคนทำการเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกัน และรวมถึงการผสานสมุดงาน

   หมายเหตุ  ถ้าไม่มีกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณจะต้องยกเลิกการป้องกันสมุดงานก่อนที่จะล้างกล่องกาเครื่องหมาย ให้ทำดังต่อไปนี้

   1. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ การใช้สมุดงานร่วมกัน

   2. บนแท็บ การตรวจทาน ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ยกเลิกการป้องกันสมุดงานที่ใช้งานร่วมกัน

   3. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ ให้ใส่รหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง

   4. บนแท็บ การตรวจทาน ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ใช้สมุดงานร่วมกัน

   5. บนแท็บ การแก้ไข ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคนทำการเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกัน และรวมถึงการผสานสมุดงาน

  6. เมื่อได้รับพร้อมท์เกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ใช้อื่น ให้คลิก ใช่

 2. ถ้าจำเป็น ให้มอบสิทธิแก่ผู้ใช้บางคนในการเข้าถึงช่วง ป้องกันแผ่นงาน ป้องกันองค์ประกอบสมุดงาน และตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับการแสดงและการแก้ไข

  เคล็ดลับ  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูการอนุญาตให้ผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคนทำการเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกัน และรวมถึงการผสานสมุดงานการป้องกันองค์ประกอบของแผ่นงาน และการป้องกันองค์ประกอบของสมุดงาน

 3. บนแท็บ การตรวจทาน ในกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ใช้สมุดงานร่วมกัน

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ร่วมกันและสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง

 5. ถ้าคุณต้องการกำหนดให้ผู้ใช้อื่นใส่รหัสผ่านเพื่อปิดประวัติการเปลี่ยนแปลง หรือเอาสมุดงานออกจากการใช้งานร่วมกัน ให้พิมพ์รหัสผ่านในกล่อง รหัสผ่าน (ใส่หรือไม่ก็ได้) คลิก ตกลง แล้วพิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน

 6. ถ้าถูกพร้อมท์ ให้บันทึกสมุดงาน

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา