การปรับระยะห่างบรรทัดระหว่างข้อความหรือย่อหน้า

การปรับระยะห่างก่อนและหลังของย่อหน้าเป็นเรื่องที่ง่ายดายสำหรับ Word 2010

ระยะห่างบรรทัดจะกำหนดขนาดช่องว่างแนวตั้งระหว่างบรรทัดของข้อความในย่อหน้าหนึ่ง ระยะห่างย่อหน้าจะกำหนดช่องว่างเหนือหรือใต้ย่อหน้า

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่ระยะห่างบรรทัดดูแตกต่างกัน

เปลี่ยนระยะห่างบรรทัดในเอกสารที่มีอยู่

เปลี่ยนแปลงระยะห่างก่อนหรือหลังย่อหน้า

การตั้งค่าเริ่มต้นเป็นระยะห่างแบบ 1 เท่าสำหรับเอกสารใหม่ทั้งหมด

ทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่ระยะห่างบรรทัดดูแตกต่างกัน

ใน Microsoft Office Word 2007 ระยะห่างเริ่มต้นสำรับชุดลักษณะด่วนส่วนใหญ่คือ 1.15 ระหว่างบรรทัดและบรรทัดว่างระหว่างย่อหน้า ระยะห่างเริ่มต้นในเอกสารของ Office Word 2003 คือ 1.0 ระหว่างบรรทัดและไม่มีบรรทัดว่างระหว่างย่อหน้า

ระยะบรรทัดใน Word 2003 และ Word 2007

1. ระยะห่างบรรทัด 1.0 เท่า และไม่มีพื้นที่ว่างระหว่างย่อหน้า

2. ระยะห่างบรรทัด 1.15 เท่า และมีบรรทัดว่างระหว่างย่อหน้าหนึ่งบรรทัด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่ระยะห่างบรรทัดดูแตกต่างกัน หรือการสร้างเอกสารใหม่ให้เหมือนกับเอกสารที่สร้างไว้แล้วด้วย Word 2003 ให้คลิกลิงก์ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนระยะห่างบรรทัดในเอกสารที่มีอยู่

วิธีที่ง่ายที่สุดในการเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดสำหรับเอกสารทั้งฉบับก็คือ การใช้ชุดลักษณะด่วนที่ใช้ระยะห่างที่คุณต้องการ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดสำหรับส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสาร คุณสามารถเลือกย่อหน้านั้น แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าระยะห่างของย่อหน้านั้นได้

การใช้ชุดลักษณะเพื่อเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดสำหรับทั้งเอกสาร

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ..

 2. ชี้ไปที่ ชุดลักษณะ และชี้ไปที่ชุดลักษณะต่างๆ ให้ใช้การแสดงตัวอย่างแบบสด เพื่อสังเกตระยะห่างบรรทัดที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างชุดลักษณะชุดหนึ่งกับชุดลักษณะอีกชุดหนึ่ง

  ตัวอย่างเช่น ชุดลักษณะดั้งเดิมและชุดลักษณะ Word 2003 ใช้ระยะห่างหนึ่งเท่า ส่วนชุดลักษณะเขียนด้วยลายมือจะใช้ระยะห่างสองเท่า

 3. เมื่อคุณได้ระยะห่างตามที่ต้องการแล้ว ให้คลิกชื่อของชุดลักษณะ

การเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดในส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสาร

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนระยะห่างบรรทัด

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก ระยะห่างบรรทัด

  รูป Ribbon

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกจำนวนเท่าของระยะห่างบรรทัดที่คุณต้องการ

   ตัวอย่างเช่น คลิก 2.0 เพื่อใช้ระยะห่างสองเท่ากับย่อหน้าที่เลือก คลิก 1.0 เพื่อใช้ระยะห่างหนึ่งเท่าซึ่งเป็นระยะห่างที่ใช้ใน Word รุ่นก่อนหน้า คลิก 1.15 เพื่อใช้ระยะห่างหนึ่งเท่าซึ่งเป็นระยะห่างที่ใช้ใน Word 2007

  • คลิก ตัวเลือกระยะห่างบรรทัด แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ ระยะห่าง โปรดดูที่รายการต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของตัวเลือกที่สามารถใช้ได้

ตัวเลือกระยะห่างบรรทัด

หนึ่งเท่า    ตัวเลือกนี้ปรับให้เข้ากับฟอนต์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรทัดนั้น บวกกับระยะห่างเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ระยะห่างเพิ่มเติมนี้จะเปลี่ยนตามแบบอักษรที่ใช้

1.5 เท่า    ตัวเลือกนี้เป็นระยะห่างหนึ่งเท่าครึ่งของระยะห่างบรรทัดหนึ่งเท่า

สองเท่า    ตัวเลือกนี้เป็นระยะห่างสองเท่าของระยะห่างบรรทัดหนึ่งเท่า

ต่ำสุด    ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าระยะห่างบรรทัดต่ำสุดที่จำเป็นเพื่อให้พอดีกับแบบอักษรหรือกราฟฟิกที่ใหญ่ที่สุดในบรรทัด

คงที่    ตัวเลือกนี้ตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเป็นค่าคงที่ โดยจะอยู่ในหน่วยพอยต์ ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อความเป็นแบบอักษรขนาด 10 พอยต์ คุณอาจระบุระยะห่างบรรทัดเป็น 12 พอยต์

หลายบรรทัด    ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าระยะห่างบรรทัดซึ่งแสดงด้วยตัวเลขที่มีค่ามากกว่า 1 ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเป็น 1.15 จะเพิ่มระยะห่างอีก 15 เปอร์เซ็นต์ และการตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเป็น 3 จะเพิ่มระยะห่างเป็น 300 เปอร์เซ็นต์ (ระยะห่างสามเท่า)

หมายเหตุ: ถ้าบรรทัดหนึ่งมีอักขระข้อความ กราฟิก หรือสูตรขนาดใหญ่ Word จะเพิ่มระยะห่างสำหรับบรรทัดนั้น เมื่อต้องการเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัดทั้งหมดภายในย่อหน้าเดียวกันให้เท่าๆ กัน ให้ใช้ระยะห่างที่แน่นอน และระบุระยะห่างที่ใหญ่พอสำหรับกับอักขระหรือกราฟิกใหญ่ที่สุดในบรรทัดนั้น ถ้ารายการปรากฏเหมือนถูกตัด ให้เพิ่มระยะห่างให้มากขึ้น

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนระยะห่างก่อนหรือหลังย่อหน้า

วิธีที่ง่ายที่สุดในการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างย่อหน้าสำหรับเอกสารทั้งฉบับคือการใช้ชุดลักษณะด่วนที่ใช้ระยะห่างที่คุณต้องการ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างย่อหน้าสำหรับส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสาร คุณสามารถเลือกย่อหน้านั้น แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าระยะห่างก่อนและระยะห่างหลังของย่อหน้านั้นได้

การใช้ชุดลักษณะเพื่อเปลี่ยนระยะห่างย่อหน้าสำหรับทั้งเอกสาร

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ..

  ปุ่มเปลี่ยนลักษณะ

 2. ชี้ไปที่ ชุดลักษณะ และชี้ไปที่ชุดลักษณะต่างๆ ให้ใช้การแสดงตัวอย่างแบบสด เพื่อสังเกตระยะห่างบรรทัดที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างชุดลักษณะชุดหนึ่งกับชุดลักษณะอีกชุดหนึ่ง

  ตัวอย่างเช่น ชุดลักษณะ Word 2003 จะไม่แทรกที่ว่างเพิ่มเข้าไประหว่างย่อหน้าและที่ว่างขนาดเล็กด้านบนหัวกระดาษ ชุดลักษณะ Word 2007 จะใช้ระยะห่างสองเท่าระหว่างย่อหน้า และเพิ่มระยะห่างมากขึ้นที่ด้านบนหัวกระดาษ

 3. เมื่อคุณได้ระยะห่างตามที่ต้องการแล้ว ให้คลิกชื่อของชุดลักษณะ

การเปลี่ยนระยะห่างก่อนและหลังย่อหน้าที่เลือก

โดยค่าเริ่มต้น ย่อหน้าจะตามด้วยบรรทัดเปล่าหนึ่งบรรทัด และเหนือหัวเรื่องจะมีช่องว่างเพิ่มเติม

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนระยะห่างก่อนหรือหลังย่อหน้านั้น

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ระยะห่างข้างหน้า หรือ ระยะห่างข้างหลัง และใส่จำนวนระยะห่างที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ Word

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าเริ่มต้นเป็นระยะห่างแบบ 1 เท่าสำหรับเอกสารใหม่ทั้งหมด

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ..

  ปุ่มเปลี่ยนลักษณะ

 2. ชี้ไปที่ ชุดลักษณะ แล้วคลิก Word 2003

 3. ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ แล้วคลิก ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณลองใช้ชุดลักษณะอื่นในเอกสารของคุณ และคุณต้องการกลับไปใช้การตั้งค่าเริ่มต้นที่กำหนดเองของคุณ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ ในกลุ่ม ลักษณะ แล้วชี้ไปที่ ชุดลักษณะ จากนั้นคลิก ตั้งค่าใหม่ให้เป็นลักษณะด่วนจากแม่แบบ

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×