การปรับระยะห่างบรรทัดระหว่างข้อความหรือย่อหน้า

ระยะห่างบรรทัดจะกำหนดช่องว่างแนวตั้งระหว่างบรรทัดของข้อความในย่อหน้า ระยะห่างย่อหน้าจะกำหนดช่องว่างเหนือหรือใต้ย่อหน้า

ในบทความนี้

ระยะห่างบรรทัดใน Word 2010

การเปลี่ยนระยะห่างบรรทัด

ใช้ชุดลักษณะเพื่อเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดสำหรับทั้งเอกสาร

เปลี่ยนระยะห่างบรรทัดในส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสาร

ตัวเลือกระยะห่างบรรทัด

การเปลี่ยนระยะห่างก่อนหรือหลังย่อหน้า

ใช้ชุดลักษณะเพื่อเปลี่ยนระยะห่างย่อหน้าสำหรับทั้งเอกสาร

ใช้ตัวเลือกระยะห่างย่อหน้าเพื่อเปลี่ยนระยะห่างนี้

ตัวเลือกระยะห่างย่อหน้า

เปลี่ยนระยะห่างก่อนและหลังย่อหน้าที่เลือก

การใช้ระยะห่างของ Word 2003

การตั้งค่าเริ่มต้นเป็นระยะห่างแบบ 1 เท่าสำหรับเอกสารใหม่ทั้งหมด

ระยะห่างบรรทัดใน Word 2010

ใน Microsoft Word 2010 ระยะห่างเริ่มต้นสำหรับชุด ลักษณะด่วน ส่วนใหญ่คือ ระยะห่างบรรทัด 1.15 และ 10 พอยต์หลังแต่ละย่อหน้า ระยะห่างเริ่มต้นในเอกสาร Office Word 2003 คือ 1.0 เท่าระหว่างบรรทัด และไม่มีบรรทัดว่างระหว่างย่อหน้า

ระยะบรรทัดในเวอร์ชันต่างๆ

1. ระยะห่างบรรทัด 1.0 เท่า และไม่มีพื้นที่ว่างระหว่างย่อหน้า

2. ระยะห่างบรรทัด 1.15 และ10 พอยต์หลังย่อหน้า

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนระยะห่างบรรทัด

วิธีที่ง่ายที่สุดในการเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดสำหรับเอกสารทั้งฉบับก็คือ การใช้ชุดลักษณะด่วนที่ใช้ระยะห่างที่คุณต้องการ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดสำหรับส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสาร คุณสามารถเลือกย่อหน้านั้น แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าระยะห่างของย่อหน้านั้นได้

ใช้ชุดลักษณะเพื่อเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดสำหรับทั้งเอกสาร

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ

 2. ชี้ไปที่ ชุดลักษณะ และชี้ไปที่ชุดลักษณะต่างๆ ให้ใช้การแสดงตัวอย่างแบบสด เพื่อสังเกตระยะห่างบรรทัดที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างชุดลักษณะชุดหนึ่งกับชุดลักษณะอีกชุดหนึ่ง

  ตัวอย่างเช่น ชุดลักษณะดั้งเดิมและชุดลักษณะ Word 2003 ใช้ระยะห่างหนึ่งเท่า ส่วนชุดลักษณะเขียนด้วยลายมือจะใช้ระยะห่างสองเท่า

 3. เมื่อคุณได้ระยะห่างตามที่ต้องการแล้ว ให้คลิกชื่อของชุดลักษณะ

เปลี่ยนระยะห่างบรรทัดในส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสาร

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนระยะห่างบรรทัด

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก ระยะห่างบรรทัด

  ระยะห่างบรรทัด บนแท็บ หน้าแรก

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกจำนวนเท่าของระยะห่างบรรทัดที่คุณต้องการ

   ตัวอย่างเช่น คลิก 1.0 เพื่อใช้ระยะห่างหนึ่งเท่าซึ่งเป็นระยะห่างที่ใช้ใน Word รุ่นก่อนหน้า คลิก 2.0 เพื่อใช้ระยะห่างสองเท่ากับย่อหน้าที่เลือก คลิก 1.15 เพื่อใช้ระยะห่างหนึ่งเท่าซึ่งเป็นระยะห่างที่ใช้ใน Word 2010

  • คลิก ตัวเลือกระยะห่างบรรทัด แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ ระยะห่าง โปรดดูที่รายการต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของตัวเลือกที่สามารถใช้ได้

ตัวเลือกระยะห่างบรรทัด

หนึ่งเท่า    ตัวเลือกนี้จะให้พื้นที่สำหรับฟอนต์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรทัดนั้น พร้อมกับช่องว่างเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ช่องว่างเพิ่มเติมจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับแบบอักษรที่ใช้

1.5 เท่า    ตัวเลือกนี้เป็นระยะห่างหนึ่งเท่าครึ่งของระยะห่างบรรทัดเดี่ยว

สองเท่า    ตัวเลือกนี้เป็นระยะห่างสองเท่าของระยะห่างบรรทัดเดี่ยว

อย่างน้อย    ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าระยะห่างบรรทัดต่ำสุดที่ยังมากพอที่จะรับแบบอักษรหรือกราฟิกที่ใหญ่ที่สุดในบรรทัดนั้นได้

ค่าแน่นอน    ตัวเลือกนี้ตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเป็นค่าคงที่ โดยจะอยู่ในหน่วยพอยต์ ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อความเป็นแบบอักษรขนาด 10 พอยต์ คุณอาจระบุระยะห่างบรรทัดเป็น 12 พอยต์

จำนวนเท่า    ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าระยะห่างบรรทัดซึ่งแสดงด้วยตัวเลขที่มีค่ามากกว่า 1 ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเป็น 1.15 จะเพิ่มระยะห่างอีก 15 เปอร์เซ็นต์ และการตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเป็น 3 จะเพิ่มระยะห่างอีก 300 เปอร์เซ็นต์ (ระยะห่างสามเท่า)

หมายเหตุ  ถ้าบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งมีอักขระข้อความ กราฟิก หรือสูตรขนาดใหญ่ Microsoft Office Word จะเพิ่มการระยะห่างให้บรรทัดนั้น เมื่อต้องการเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัดทั้งหมดภายในย่อหน้าเดียวกันให้เท่าๆ กัน ให้ใช้ระยะห่างที่แน่นอน และระบุระยะห่างที่ใหญ่พอสำหรับกับอักขระหรือกราฟิกใหญ่ที่สุดในบรรทัดนั้น ถ้ารายการปรากฏเหมือนถูกตัด ให้เพิ่มระยะห่างให้มากขึ้น

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนระยะห่างก่อนหรือหลังย่อหน้า

วิธีที่ง่ายที่สุดในการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างย่อหน้าสำหรับเอกสารทั้งฉบับคือการใช้ชุดลักษณะด่วนที่ใช้ระยะห่างที่คุณต้องการ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างย่อหน้าสำหรับส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสาร คุณสามารถเลือกย่อหน้านั้น แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าระยะห่างก่อนและระยะห่างหลังของย่อหน้านั้นได้

ใช้ชุดลักษณะเพื่อเปลี่ยนระยะห่างย่อหน้าสำหรับทั้งเอกสาร

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ

  กลุ่มลักษณะ

 2. ชี้ไปที่ ชุดลักษณะ และชี้ไปที่ชุดลักษณะต่างๆ ให้ใช้การแสดงตัวอย่างแบบสด เพื่อสังเกตระยะห่างบรรทัดที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างชุดลักษณะชุดหนึ่งกับชุดลักษณะอีกชุดหนึ่ง

  ตัวอย่างเช่น ชุดลักษณะ Word 2003 จะไม่แทรกช่องว่างเพิ่มเติมระหว่างย่อหน้า และมีช่องว่างเหนือหัวเรื่องเพียงเล็กน้อย ชุดลักษณะของ Word 2010 เพิ่ม 10 พอยต์หลังย่อหน้าปกติและ 24 พอยต์ก่อนย่อหน้าหัวเรื่อง

 3. เมื่อคุณได้ระยะห่างตามที่ต้องการแล้ว ให้คลิกชื่อของชุดลักษณะ

ใช้ตัวเลือกระยะห่างย่อหน้าเพื่อเปลี่ยนระยะห่างนี้

หลังจากที่คุณได้นำชุดลักษณะไปใช้ คุณสามารถกำหนดระยะห่างเองได้โดยการใช้ตัวเลือกระยะห่างย่อหน้าใหม่ เมื่อคุณคลิกที่หนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้ ตัวเลือกนั้นจะแทนที่การตั้งค่าบรรทัดและระยะห่างของชุดลักษณะนั้น

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ

  กลุ่มลักษณะ

 2. ชี้ไปยัง ระยะห่างย่อหน้า จากนั้นคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ตัวเลือกระยะห่างย่อหน้า

ระยะห่างที่แสดงในตารางนี้ยึดตามข้อความแบบอักษร Calibri ขนาด 11 พอยต์

ตัวเลือก

ระยะห่างหลังย่อหน้า

ระยะห่างบรรทัดในย่อหน้า

ไม่มีระยะห่างย่อหน้า

0

1

กระชับ

4

1

ล้อมรอบ

6

1.15

เปิด

10

1.15

ผ่อนคลาย

6

1.5

สองเท่า

8

2

เปลี่ยนระยะห่างก่อนและหลังย่อหน้าที่เลือก

โดยค่าเริ่มต้น ย่อหน้าจะตามด้วยบรรทัดเปล่าหนึ่งบรรทัด และเหนือหัวเรื่องจะมีช่องว่างเพิ่มเติม

 1. เลือกย่อหน้าก่อนหรือหลังย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนระยะห่าง

  ข้อความแสดงแทน

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ย่อหน้า ใต้ ระยะห่าง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ก่อน หรือ หลัง และป้อนระยะห่างที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

การใช้ระยะห่างของ Word 2003

วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการนำลักษณะระยะห่างของ Word 2003 ไปใช้ในเอกสารของคุณคือการนำชุดลักษณะ Word 2003 ไปใช้นั่นเอง

สิ่งสำคัญ   ถ้าคุณนำชุดลักษณะ Word 2003 มาใช้งาน คุณจะไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ เช่น ชุดรูปแบบ ถ้าคุณยังคงต้องการใช้ชุดรูปแบบหรือคุณลักษณะอื่นๆ ต่อไป ให้เปลี่ยนการตั้งค่าระยะห่างบรรทัดและระยะห่างย่อหน้าไปทีละค่า

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ

  กลุ่มลักษณะ

 2. ชี้ไปที่ ชุดลักษณะ แล้วคลิก Word 2003

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าเริ่มต้นเป็นระยะห่างแบบ 1 เท่าสำหรับเอกสารใหม่ทั้งหมด

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ

  กลุ่มลักษณะ

 2. ชี้ไปที่ ชุดลักษณะ แล้วคลิก Word 2003

 3. ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ แล้วคลิก ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น

  หมายเหตุ  ถ้าคุณลองใช้ชุดลักษณะอื่นในเอกสารของคุณ และคุณต้องการกลับไปใช้การตั้งค่าเริ่มต้นที่กำหนดเองของคุณ ให้คลิก เปลี่ยนลักษณะ ในกลุ่ม ลักษณะ แล้วชี้ไปที่ ชุดลักษณะ จากนั้นคลิก ตั้งค่าใหม่ให้เป็นลักษณะด่วนจากแม่แบบ

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Word 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Word Starter, Word Starter 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา