การปรับขนาดรูปร่างหรือกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของกราฟิก SmartArt ทั้งชุด หรือเปลี่ยนแปลงขนาดรูปร่างเฉพาะภายในกราฟิก SmartArt ได้

ในบทความนี้

ภาพรวมของการปรับขนาดกราฟิก SmartArt รูปร่าง และข้อความ

การปรับขนาดรูปร่างรูปเดียว

การปรับขนาดกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

ภาพรวมของการปรับขนาดกราฟิก SmartArt รูปร่าง และข้อความ

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงขนาดรูปร่างแต่ละรูปร่างในกราฟิก SmartArt รูปร่างที่เหลืออาจปรับขนาดและตำแหน่งของรูปร่างนั้นตามลักษณะเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ในบางกรณี เฉพาะรูปร่างที่ปรับขนาดจะเปลี่ยนแปลง ในกรณีอื่น รูปร่างที่สอดคล้องจะเปลี่ยนขนาดด้วยเช่นกัน

เมื่อคุณปรับขนาดรูปร่างที่ประกอบด้วยข้อความ ข้อความดังกล่าวจะปรับขนาดให้พอดีกับรูปร่างโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีรูปร่างอื่นซึ่งอยู่ระดับเดียวกันในกราฟิก SmartArt ไม่มีพื้นที่สำหรับแสดงข้อความที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ข้อความดังกล่าวที่อยู่ในรูปร่างทั้งหมดที่อยู่ในระดับเดียวกันจะยังคงมีขนาดเท่าเดิม นอกจากนี้ ถ้าี้คุณได้กำหนดขนาดข้อความในรูปร่างต่างๆ ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ขนาดของข้อความในรูปร่างเหล่านั้นจะไม่เปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างเช่น กราฟิก SmartArt ต่อไปนี้มีรูปร่าง 3 รูปที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

กระบวนการตามแนวนอน 1 กราฟิก SmartArt ที่มีรูปร่างที่เหมือนกัน 3 รูป

ถ้าคุณเพิ่มข้อความลงในรูปร่างแรก แล้วทำให้รูปร่างนั้นเล็กลง รูปร่างอีกสองรูปจะลดขนาดลงเล็กน้อย และขนาดของข้อความในทั้งสามรูปจะลดลง

กระบวนการตามแนวนอน 1 กราฟิก SmartArt ที่มีรูปร่างแรกมีขนาดเล็กลง

ถ้าขณะนี้คุณทำให้รูปร่างที่สามใหญ่ขึ้น ขนาดของข้อความในรูปร่างใดๆ จะไม่เพิ่มขึ้นตามรูปร่างใดๆ เพราะรูปร่างแรกมีข้อความเต็มรูปอยู่แล้ว จึงไม่สามารถใหญ่ขึ้นได้อีกโดยไม่ล้นออกจากเนื้อที่ที่พร้อมใช้งาน

กระบวนการตามแนวนอน 1 กราฟิก SmartArt ที่มีรูปร่างที่สามที่ปรับขนาด

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำให้รูปร่างแรกใหญ่ขึ้น ข้อความในรูปร่างนั้นจะมีเนื้อที่ให้ขยายออกได้อีก และด้วยเหตุนี้ขนาดของข้อความในรูปร่างอีกสองรูปจะใหญ่ขึ้นด้วยเช่นกัน

โดยทั่วไปกฎระบุไว้ว่า การพิมพ์ข้อความเพิ่มในรูปร่างจะจะเป็นการขยายขนาดของรูปร่าง ดังนั้นการเพิ่มขนาดของข้อความก็จะเป็นการขยายขนาดของรูปร่างด้วยเช่นกัน ในทางตรงกันข้าม ถ้าการลบข้อความออกจากรูปร่างจะเป็นการลดขนาดของรูปร่าง ดังนั้นการลดขนาดของข้อความก็จะเป็นการลดขนาดของรูปร่างเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเค้าโครงของกราฟิก SmartArt ที่คุณเลือก อย่างไรก็ตาม การเพิ่มหรือลดขนาดของข้อความไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดรูปร่างทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงขนาดของกราฟิก SmartArt ทั้งชุด รูปร่างภายในกราฟิก SmartArt จะปรับขนาดตามสัดส่วนหรือปรับขนาดให้เหมาะสมกับพื้นที่และลำดับความคล่องตัวมากที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ที่คุณเลือกด้วยเช่นกัน

การปรับขนาดรูปร่างที่เกี่ยวข้องกัน

รูปร่างที่สัมพันธ์กันคือรูปร่างที่ประกอบกันเป็นรูปร่างที่ใหญ่กว่า โดยปกติกราฟิก SmartArt ของคุณจะมีรูปร่างที่ใหญ่กว่าเหล่านี้หลายรูปร่าง ถ้าคุณเลือกรูปร่างที่สัมพันธ์กันทั้งหมดในกราฟิก SmartArt (เช่น รูปร่างที่สัมพันธ์กันในเค้าโครง รายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวโค้ง ในชนิด รายการ) แล้วปรับขนาดรูปร่างเหล่านั้น กราฟิก SmartArt ของคุณอาจบิดเบี้ยวได้ ในตัวอย่างด้านล่าง รูปร่างที่สัมพันธ์กันทั้งหมดในรูปร่างที่ใหญ่กว่าจะถูกเลือก ถ้าคุณต้องการปรับขนาดรูปร่างที่สัมพันธ์กันเพียงรูปร่างเดียว เช่น รูปร่างวงกลมเล็ก (ตัวยึดรูปภาพที่มีพระอาทิตย์และภูเขา) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกเพียงรูปร่างนั้น ถ้าคุณต้องการปรับขนาดรูปที่ใหญ่กว่าทั้งหมด ให้เลือกรูปร่างที่สัมพันธ์กันทั้งหมด ดังที่แสดงด้านล่าง

กราฟิก SmartArt รายการแนวโค้ง 1 ซึ่งแสดงรูปร่างเกี่ยวข้องที่เลือก

ด้านบนของหน้า

การปรับขนาดรูปร่างรูปเดียว

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการปรับขนาด

  เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่างหลายรูป ให้คลิกรูปร่างแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างอื่นๆ เพิ่มเติม

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม รูปร่าง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  รูปกลุ่มรูปร่าง

  • เมื่อต้องการให้รูปร่างมีขนาดใหญ่ขึ้น ให้คลิก ใหญ่กว่า

  • เมื่อต้องการให้รูปร่างมีขนาดเล็กลง ให้คลิก เล็กกว่า

   หมายเหตุ: 

   • คุณยังสามารถใช้จุดจับการปรับขนาดเพื่อปรับขนาดรูปร่างได้ ชี้ไปที่ที่จับการขยายขนาดอันใดอันหนึ่ง และเมื่อตัวชี้กลายเป็น ลูกศรสองหัว   ให้ลากที่จับเพื่อให้รูปร่างมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

   • เมื่อต้องการคืนค่ารูปร่างให้มีขนาดเดิม ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตั้งค่าใหม่ ให้คลิก ตั้งค่ากราฟิกใหม่

    รูปภาพแท็บ ออกแบบ ของเครื่องมือ SmartArt

    สิ่งสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรขาคณิต สี ลักษณะ ขนาด ตำแหน่ง และลักษณะพิเศษใดๆ ที่กระทำกับรูปร่างนั้นและรูปร่างอื่นๆ ในกราฟิก SmartArt เดียวกันจะหายไป

   • ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงกราฟิก SmartArt เป็นเค้าโครงอื่นๆ จะไม่มีการส่งผ่านขนาด ตำแหน่ง การหมุน การสะท้อน ทิศทาง (ซ้ายไปขวา หรือ ขวาไปซ้าย) และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรขาคณิตของรูปร่างซึ่งกระทำไว้ก่อนหน้านี้ไปยังเค้าโครงใหม่ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณสลับกลับไปยังเค้าโครงต้นฉบับก่อนที่คุณจะบันทึกและปิดเอกสารของ ระบบ Microsoft Office 2007 ของคุณ การกำหนดเองทั้งหมดของคุณจะปรากฏขึ้นอีกครั้งในเค้าโครงต้นฉบับ ทั้งนี้อาจไม่มีการส่งผ่านการกำหนดเองบางชนิด เนื่องจากอาจมีลักษณะไม่สวยงามเมื่อปรากฏในเค้าโครงใหม่

ด้านบนของหน้า

การปรับขนาดกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. ชี้ไปที่ที่จับสำหรับปรับขนาดบนเส้นขอบของกราฟิก SmartArt และเมื่อตัวชี้กลายเป็น ลูกศรสองหัว   ให้ลากที่จับเพื่อขยายหรือลดขนาดของกราฟิก SmartArt

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถ ย้ายกราฟิก SmartArt ทั้งชุดได้

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×