การบันทึกแฟ้มในรูปแบบ XPS

หมายเหตุ: คุณสามารถบันทึกเป็นแฟ้ม PDF หรือ XPS จากโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 เฉพาะเมื่อคุณติดตั้ง Add-in สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปิดใช้การสนับสนุนรูปแบบแฟ้มอื่น เช่น PDF และ XPS

คุณสามารถบันทึกแฟ้มที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 หลายโปรแกรมใน XML Paper Specification (XPS) ซึ่งเป็นรูปแบบสำหรับการใช้เอกสารร่วมกัน

ในบทความนี้

ภาพรวมของรูปแบบ XPS

การบันทึกเป็นรูปแบบ XPS ในโปรแกรม Office

ภาพรวมของรูปแบบ XPS

XML Paper Specification (XPS) เป็นรูปแบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ชนิดเค้าโครงที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่รักษาการจัดรูปแบบเอกสารและทำให้สามารถใช้แฟ้มร่วมกันได้ รูปแบบ XPS ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อแฟ้มถูกแสดงออนไลน์หรือพิมพ์ แฟ้มจะยังคงรักษารูปแบบเหมือนกับที่คุณต้องการ และข้อมูลในแฟ้มนั้นไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย

เมื่อต้องการแสดงแฟ้มในรูปแบบ XPS คุณจำเป็นต้องมีตัวแสดง คุณหรือผู้รับแฟ้มของคุณสามารถดาวน์โหลดตัวแสดงฟรีได้จากดาวน์โหลดบน Microsoft Office ออนไลน์

ด้านบนของหน้า

การบันทึกเป็นรูปแบบ XPS ในโปรแกรม Office

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Access

Excel

InfoPath

OneNote

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Access

 1. เปิดตารางหรือรายงานที่คุณต้องการจัดพิมพ์เป็น PDF

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วชี้ไปที่ลูกศรที่อยู่ติดกับ บันทึกเป็น จากนั้นคลิก PDF หรือ XPS

 3. ในรายการ ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อสำหรับแฟ้ม

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เอกสาร XPS

 5. ถัดจาก ปรับให้เหมาะสมสำหรับ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับว่าขนาดแฟ้มหรือคุณภาพการพิมพ์สิ่งใดสำคัญมากกว่าสำหรับคุณ

  • ถ้ารายงานต้องการคุณภาพการพิมพ์สูง ให้คลิก มาตรฐาน (การประกาศออนไลน์และการพิมพ์

  • ถ้าคุณภาพการพิมพ์มีความสำคัญน้อยกว่าขนาดแฟ้ม ให้คลิก ขนาดเล็กสุด (การประกาศออนไลน์)

 6. เมื่อต้องการระบุตัวเลือกต่างๆ ของแฟ้ม ให้คลิก ตัวเลือก (ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ในส่วน ดูเพิ่มเติม) คลิก ตกลง

 7. ในกล่องโต้ตอบ จัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS ให้คลิก ประกาศ

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วชี้ไปที่ลูกศรที่อยู่ติดกับ บันทึกเป็น จากนั้นคลิก PDF หรือ XPS

 2. ในรายการ ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อสำหรับสมุดงาน

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เอกสาร XPS

 4. ถัดจาก ปรับให้เหมาะสมสำหรับ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับว่าขนาดแฟ้มหรือคุณภาพการพิมพ์สิ่งใดสำคัญมากกว่าสำหรับคุณ

  • ถ้าสมุดงานต้องการคุณภาพการพิมพ์สูง ให้คลิก มาตรฐาน (การประกาศออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าคุณภาพการพิมพ์มีความสำคัญน้อยกว่าขนาดแฟ้ม ให้คลิก ขนาดเล็กสุด (การประกาศออนไลน์)

 5. เมื่อต้องการระบุตัวเลือกต่างๆ ของแฟ้ม ให้คลิก ตัวเลือก (ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ในส่วน ดูเพิ่มเติม) คลิก ตกลง

 6. คลิก ประกาศ

ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ ส่งออกไปยัง แล้วคลิก PDF หรือ XPS

 2. ในรายการ ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อสำหรับฟอร์ม

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เอกสาร XPS

 4. ถัดจาก ปรับให้เหมาะสมสำหรับ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับว่าขนาดแฟ้มหรือคุณภาพการพิมพ์สิ่งใดสำคัญมากกว่าสำหรับคุณ

  • ถ้าฟอร์มต้องการคุณภาพการพิมพ์สูง ให้คลิก มาตรฐาน (การประกาศออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าคุณภาพการพิมพ์มีความสำคัญน้อยกว่าขนาดแฟ้ม ให้คลิก ขนาดเล็กสุด (การประกาศออนไลน์)

 5. คลิก ประกาศ

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก จัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS

 2. ในรายการ ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อสำหรับแฟ้ม XPS

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เอกสาร XPS

 4. ถัดจาก ช่วงหน้ากระดาษ ให้คลิกตัวเลือกที่แสดงสัดส่วนของสมุดบันทึกที่คุณต้องการบันทึกเป็น XPS

 5. คลิก ประกาศ

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วชี้ไปที่ลูกศรที่อยู่ติดกับ บันทึกเป็น จากนั้นคลิก PDF หรือ XPS

 2. ในรายการ ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อสำหรับงานนำเสนอ

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เอกสาร XPS

 4. ถัดจาก ปรับให้เหมาะสมสำหรับ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับว่าขนาดแฟ้มหรือคุณภาพการพิมพ์สิ่งใดสำคัญมากกว่าสำหรับคุณ

  • ถ้างานนำเสนอต้องการคุณภาพการพิมพ์สูง ให้คลิก มาตรฐาน (การประกาศออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าคุณภาพการพิมพ์มีความสำคัญน้อยกว่าขนาดแฟ้ม ให้คลิก ขนาดเล็กสุด (การประกาศออนไลน์)

 5. เมื่อต้องการระบุตัวเลือกต่างๆ ของแฟ้ม ให้คลิก ตัวเลือก (ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ในส่วน ดูเพิ่มเติม) คลิก ตกลง

 6. คลิก ประกาศ

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก จัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS

 2. ในรายการ ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อสำหรับสิ่งพิมพ์

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เอกสาร XPS

 4. ถัดจาก ปรับให้เหมาะสมสำหรับ ให้คลิก เปลี่ยน

 5. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกในการจัดพิมพ์ ให้คลิกที่การปรับให้เหมาะสมในรายการ ระบุวิธีการที่จะพิมพ์หรือกระจายสิ่งพิมพ์นี้ ที่ตรงกับความต้องการของสิ่งพิมพ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าสิ่งพิมพ์นั้นจะถูกกระจายแบบออนไลน์และคุณภาพการพิมพ์ไม่สำคัญเท่าขนาดแฟ้มที่เล็ก ให้คลิก ขนาดเล็กสุด แต่ถ้าคุณภาพของการพิมพ์สำคัญกว่าขนาดแฟ้ม ให้คลิก การพิมพ์คุณภาพสูง

 6. คลิก ขั้นสูง เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบทั้งหมด และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 7. คลิก ตกลง (OK)

 8. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก จัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS

 2. ในรายการ ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อสำหรับการวาด

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เอกสาร XPS

 4. ถัดจาก ปรับให้เหมาะสมสำหรับ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับว่าขนาดแฟ้มหรือคุณภาพการพิมพ์สิ่งใดสำคัญมากกว่าสำหรับคุณ

  • ถ้ารูปวาดต้องการคุณภาพการพิมพ์สูง ให้คลิก มาตรฐาน (การประกาศออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าคุณภาพการพิมพ์มีความสำคัญน้อยกว่าขนาดแฟ้ม ให้คลิก ขนาดเล็กสุด (การประกาศออนไลน์)

 5. เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะส่วนที่เลือกของหน้า หรือต้องการเลือกตัวเลือกการประกาศอื่น ให้คลิก ตัวเลือก และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 6. คลิก ประกาศ

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วชี้ไปที่ลูกศรที่อยู่ติดกับ บันทึกเป็น จากนั้นคลิก PDF หรือ XPS

 2. ในรายการ ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์หรือเลือกชื่อสำหรับเอกสาร

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก XPS

 4. ถัดจาก ปรับให้เหมาะสมสำหรับ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับว่าขนาดแฟ้มหรือคุณภาพการพิมพ์สิ่งใดสำคัญมากกว่าสำหรับคุณ

  • ถ้าเอกสารต้องการคุณภาพการพิมพ์สูง ให้คลิก มาตรฐาน (การประกาศออนไลน์และการพิมพ์)

  • ถ้าคุณภาพการพิมพ์มีความสำคัญน้อยกว่าขนาดแฟ้ม ให้คลิก ขนาดเล็กสุด (การประกาศออนไลน์)

 5. คลิก ตัวเลือก เพื่อตั้งค่าช่วงของหน้าที่จะพิมพ์ เพื่อเลือกว่าจะพิมพ์มาร์กอัปหรือไม่ และเพื่อเลือกตัวเลือกผลลัพธ์ (ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ในส่วน ดูเพิ่มเติม) คลิก ตกลง

 6. คลิก ประกาศ

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×