การตั้งค่าเสียงและวิดีโอ

คุณลักษณะการ ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ จะช่วยคุณในเรื่องต่อไปนี้:

 • ค้นหาและเลือกอุปกรณ์เสียงและวิดีโอสำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ควรใช้โดยอัตโนมัติ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องทำการตั้งค่าในแต่ละขั้นตอนด้วยตนเอง ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ จะกำหนดค่าอุปกรณ์เสียงและวิดีโอสำหรับโปรแกรมประยุกต์ใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณถอดอุปกรณ์เดิมออกหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์ตัวใหม่เข้ากับคอมพิวเตอร์

 • ช่วยให้คุณสามารถกำหนดสปีกเกอร์โฟนอีกชุดหนึ่ง (นอกเหนือจากเครื่องโทรศัพท์ หรือชุดหูฟังที่เป็นค่าเริ่มต้น) สำหรับการโทร นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถกำหนดลำโพงและไมโครโฟนสำหรับโปรแกรมประยุกต์แยกจากกันได้

 • ช่วยให้คุณสามารถกำหนดอุปกรณ์อีกชุดหนึ่ง (นอกเหนือจากเครื่องโทรศัพท์ หรือชุดหูฟังที่เป็นค่าเริ่มต้น) สำหรับเล่นเสียงแจ้งเตือนของโปรแกรมประยุกต์ เช่น คุณสามารถกำหนดให้โปรแกรมเล่นเสียงแจ้งเตือนเมื่อมีการรับสายเรียกเข้าออกทางลำโพงของคอมพิวเตอร์

 • ช่วยให้คุณสามารถทดสอบอุปกรณ์ของคุณและปรับระดับเสียงของลำโพงหรือไมโครโฟน รวมถึงทดสอบและปรับเว็บแคม

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - เครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟัง

ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - ลำโพง/ไมโครโฟน หรือสปีกเกอร์โฟน

ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - เสียง

ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - เว็บแคม

ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - เครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟัง

หน้าจอ ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - เครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟัง จะปรากฏก็ต่อเมื่อ Communicator 2007 ตรวจพบว่ามีเครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟังแบบ USB ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์เท่านั้น เครื่องโทรศัพท์ หรือชุดหูฟัง คือ อุปกรณ์โทรศัพท์ที่มีลำโพง ไมโครโฟน และปุ่มสำหรับโทรออกหรือวางสาย

เลือกเครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟัง

รายการ เครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟัง แบบหล่นลงจะรวบรวมรายชื่ออุปกรณ์โทรศัพท์ที่ตรวจพบโดยคุณสมบัติ ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ โดยค่าเริ่มต้น ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ จะเลือกเครื่องโทรศัพท์ หรือชุดหูฟังตามลำดับก่อนหลังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

การเลือกเครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟังโดยอัตโนมัติตามลำดับก่อนหลัง

 1. เครื่องโทรศัพท์แบบมีหน้าจอที่ผ่านการรับรอง UC

 2. เครื่องโทรศัพท์แบบมีสปีกเกอร์โฟนที่ผ่านการรับรอง UC

 3. ชุดหูฟังที่ผ่านการรับรอง UC

 4. อุปกรณ์ที่ไม่มีหน้าจอ หรือสปีกเกอร์โฟนที่ผ่านการรับรอง UC

 5. เครื่องโทรศัพท์ที่ไม่ผ่านการรับรอง UC

รายการ เครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟัง แบบหล่นลงจะมีตัวเลือกต่อไปนี้:

 • ค่าเริ่มต้น - <ชื่ออุปกรณ์>   เมื่อคุณเลือกตัวเลือก ค่าเริ่มต้น - <ชื่ออุปกรณ์> คุณสมบัติ ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ จะตรวจหาและเลือกเครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟังที่ควรใช้โดยอัตโนมัติ และเมื่อเลือกตัวเลือกนี้แล้ว Communicator 2007 จะกำหนดค่าเครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟัง ใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณถอดหรือต่ออุปกรณ์เดิม หรือต่ออุปกรณ์ใหม่เข้ากับคอมพิวเตอร์

 • <ชื่ออุปกรณ์>   เลือกอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง หากคุณต้องการให้ใช้อุปกรณ์นั้นๆ โดยที่ไม่ต้องการให้คุณสมบัติ ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ เลือกอุปกรณ์ให้คุณ เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ Communicator 2007 จะไม่กำหนดค่าเครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟังให้คุณใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณถอดอุปกรณ์เดิมหรือต่ออุปกรณ์ใหม่

ลำโพง

 • คลิก ทดสอบ เพื่อทดสอบระดับเสียงลำโพงของเครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟังของคุณ ใช้แถบเลื่อนเพื่อปรับลดหรือเพิ่มระดับเสียง

ไมโครโฟน

 • หากคุณมีเครื่องโทรศัพท์ ให้ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาและพูดเพื่อทดสอบระดับเสียง ไฟแสดงสถานะสีเขียวควรขึ้นมาอยู่ในระดับกึ่งกลางของพื้นที่ทดสอบ หากคุณมีชุดหูฟัง ให้พูดตามปกติ

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - ลำโพง/ไมโครโฟน หรือสปีกเกอร์โฟน

หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรเลือกอุปกรณ์เดียวกันสำหรับลำโพงและไมโครโฟน เนื่องจากการเลือกอุปกรณ์ที่แยกกันอาจทำให้เกิดเสียงสะท้อนในระหว่างการโทร อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้งานอุปกรณ์ที่แยกกันได้และประสบปัญหาเรื่องเสียงสะท้อน คุณสามารถลดเสียงสะท้อนได้โดยการลดเสียงของไมโครโฟนและลำโพงลง

หน้าจอ ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - ลำโพง/ไมโครโฟน หรือสปีกเกอร์โฟน ช่วยให้คุณสามารถเลือกลำโพงและไมโครโฟนสำหรับภาคเสียงของโปรแกรมประยุกต์ คุณสามารถเลือกอุปกรณ์สำหรับใช้เป็นลำโพงและไมโครโฟนแยกจากกันได้ นอกจากนี้ หากเครื่องตรวจพบเครื่องโทรศัพท์ หรือชุดหูฟัง คุณสามารถเลือกสปีกเกอร์โฟน (นอกเหนือจากสปีกเกอร์โฟนของเครื่องโทรศัพท์หรือชุดหูฟังที่เป็นค่าเริ่มต้น) ที่จะใช้สำหรับการโทรได้ โดยปกติ ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ จะเลือกลำโพงและไมโครโฟนโดยอัตโนมัติตามลำดับก่อนหลังต่อไปนี้:

ลำดับก่อนหลังในการเลือกลำโพงและไมโครโฟนหรือ โดยอัตโนมัติ

 1. สปีกเกอร์โฟนของอุปกรณ์โทรศัพท์ที่เลือกไว้

 2. อุปกรณ์ RoundTable

 3. อุปกรณ์ที่เป็นค่าเริ่มต้นของเครื่อง

 • ค่าเริ่มต้น - <ชื่ออุปกรณ์>   เมื่อเลือกตัวเลือกค่าเริ่มต้น - <ชื่ออุปกรณ์>ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ จะตรวจหาและเลือกลำโพง และไมโครโฟน หรือสปีกเกอร์โฟนที่ควรใช้โดยอัตโนมัติ และเมื่อเลือกตัวเลือกนี้แล้ว Communicator 2007 จะกำหนดค่าลำโพง และไมโครโฟน หรือสปีกเกอร์โฟนใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณถอดหรือต่ออุปกรณ์เดิม หรือต่ออุปกรณ์ใหม่เข้ากับคอมพิวเตอร์

 • กำหนดเอง   เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการเลือกอุปกรณ์ด้วยตนเอง โดยที่ไม่ต้องการให้ Communicator 2007 เลือกอุปกรณ์ให้คุณ และตัวเลือกนี้ยังช่วยให้คุณสามารถเลือกอุปกรณ์ที่ไม่เหมือนกันสำหรับแยกใช้เป็นลำโพงและไมโครโฟนได้

 • ปิดการใช้งาน   เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการปิดการใช้งานลำโพง หรือไมโครโฟน หรือสปีกเกอร์โฟน

ลำโพง

 • หากคุณเลือก กำหนดเอง สำหรับ ลำโพง/ไมโครโฟน หรือสปีกเกอร์โฟน คุณสามารถเลือกอุปกรณ์ต่างๆ จากรายการแบบหล่นลง

 • คลิก ทดสอบ เพื่อทดสอบระดับเสียงของลำโพง

ไมโครโฟน

 • หากคุณเลือก กำหนดเอง สำหรับ ลำโพง/ไมโครโฟน หรือสปีกเกอร์โฟนคุณสามารถเลือกอุปกรณ์ต่างๆ จากรายการแบบหล่นลง

 • คลิก ทดสอบ เพื่อทดสอบระดับเสียงของไมโครโฟน ใช้แถบเลื่อนเพื่อปรับเพิ่มหรือลดระดับเสียง

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - เสียง

หน้าจอ ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - เสียง ช่วยให้คุณสามารถเลือกลำโพงที่จะใช้สำหรับเล่นเสียงจากโปรแกรมประยุกต์ของคุณได้ เช่น เสียกริ่งสำหรับสายเรียกเข้า หรือเสียงแจ้งเตือนเมื่อมีคำเชิญ IM โดยปกติ ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ จะเลือกลำโพงที่เป็นค่าเริ่มต้นของเครื่องโดยอัตโนมัติ

 • ค่าเริ่มต้น - <ชื่ออุปกรณ์>    ตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้นที่เครื่องเลือกไว้โดยอัตโนมัติ เมื่อเลือกค่าเริ่มต้น ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ จะตรวจหาและเลือกอุปกรณ์สำหรับเล่นเสียงแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ ข้อดีของการเลือกตัวเลือกนี้ก็คือ หากคุณถอดอุปกรณ์เดิมออก และต่ออุปกรณ์ใหม่ Communicator 2007 จะเลือกอุปกรณ์ให้คุณโดยอัตโนมัติ

 • <ชื่ออุปกรณ์>   เลือกอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง หากคุณต้องการบังคับให้โปรแกรมเล่นเสียงแจ้งเตือนออกทางอุปกรณ์นั้นๆ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ Communicator 2007 จะไม่กำหนดค่าอุปกรณ์เสียงให้คุณใหม่เมื่อคุณถอดอุปกรณ์เดิมหรือต่ออุปกรณ์ใหม่

 • ปิดการใช้งาน   เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการปิดการใช้งานลำโพง เพื่อไม่ให้โปรแกรมเล่นเสียงแจ้งเตือนใดๆ ออกทางลำโพง

ลำโพง

 • คลิก ทดสอบ เพื่อทดสอบระดับเสียงของลำโพงสำหรับใช้เล่นเสียงต่างๆ

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - เว็บแคม

หน้าจอ ตั้งค่าเสียงและวิดีโอ - เว็บแคม ช่วยให้คุณสามารถเลือกเว็บแคมที่จะใช้สำหรับการสนทนาทางวิดีโอ หน้านี้ยังจะช่วยให้คุณสามารถใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับตั้งค่าและปรับค่าของผู้ผลิตเว็บแคมได้ โดยปกติ Communicator 2007 จะเลือกอุปกรณ์วิดีโอโดยอัตโนมัติตามลำดับก่อนหลังต่อไปนี้:

ลำดับก่อนหลังในการเลือกอุปกรณ์วิดีโอ

 1. สตรีมเสียงลำโพงในอุปกรณ์ RoundTable ที่ใช้งานงานอยู่

 2. อุปกรณ์วิดีโอที่เป็นค่าเริ่มต้นของเครื่อง

 • ค่าเริ่มต้น - <ชื่ออุปกรณ์>    ตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้นที่เครื่องเลือกไว้โดยอัตโนมัติ เมื่อเลือกค่าเริ่มต้น Communicator 2007 จะตรวจหาและเลือกเว็บแคมสำหรับการสนทนาทางวิดีโอโดยอัตโนมัติ ข้อดีของการเลือกตัวเลือกนี้ก็คือ หากคุณถอดอุปกรณ์เดิมออก และต่ออุปกรณ์ใหม่ Communicator 2007 จะเลือกอุปกรณ์ให้คุณโดยอัตโนมัติ

 • <อุปกรณ์>   เลือกตัวเลือกนี้ หากคุณต้องการให้โปรแกรมใช้อุปกรณ์วิดีโอตัวใดตัวหนึ่งตามที่คุณต้องการ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ Communicator 2007 จะไม่กำหนดค่าอุปกรณ์วิดีโอให้คุณใหม่เมื่อคุณถอดอุปกรณ์เดิมหรือเพิ่มอุปกรณ์ใหม่

 • ปิดการใช้งาน   เลือกตัวเลือกนี้หากคุณไม่ต้องการใช้งานเว็บแคม

การตั้งค่าเว็บแคม

 • คลิกที่ปุ่ม การตั้งค่าเว็บแคม เมื่อต้องการใช้ซอฟต์แวร์การตั้งค่าและปรับค่าของผู้ผลิตเว็บแคม

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×